Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Satan’s War on Family Values” van Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2015.


Momenteel zijn er veel hoofdartikelen in de belangrijkste kranten en tijdschriften over de enorme natuurbranden die overal in het westen van de Verenigde Staten uitbreken, over miljoenen immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten die proberen Europa en Engeland binnen te komen, over het plan van presidentskandidaat Donald Trump om ongeveer elf miljoen ongeregistreerde immigranten uit de V.S. te deporteren, over de grote financiële crisis die Azië, Europa en Amerika beheerst. Deze media vertellen ons ook over de enorme verdraaiing van gezinswaarden die nu plaatsvindt in Amerika en West-Europa, over het idee van mannen die met mannen trouwen, over de gedachten van veel vrijdenkende mensen die zelfs seks met robots niet uitsluiten! Ze spreken ook over de toenemende mentale ziekte en depressie onder de jongeren, over stijgende aantallen van zelfmoord onder homoseksuelen en anderen die zijn afgedwaald van de traditionele waarden van het verleden.

Ze kunnen u vertellen over wat er gebeurt, maar ze begrijpen niet de betekenis van deze gebeurtenissen. Ze kunnen – of willen – geen verbanden leggen.

Kunt u wel echt verbanden leggen? Wilt u proberen – of bent u bereid te proberen – werkelijk te begrijpen waarom wij hier op deze aarde zijn, wat de ware levenswijze is die door onze Schepper is bedoeld, en hoe wij echt geluk en werkelijke vervulling kunnen bereiken? Bent u persoonlijk bereid aan uzelf toe te geven dat er een werkelijke geestenwereld is? Dat veel van deze incidenten van geweld en zinloze misdaad – waarbij geestelijk gestoorde en boze individuen andere mensen vermoorden of martelen – in feite kunnen zijn geïnspireerd door demonische geesten onder leiding van Satan de duivel? Bent u bereid toe te geven dat er een werkelijke duivel is – zoals Jezus Christus Zelf vele malen beschreef? Bent u bereid te erkennen dat het boek dat we de Bijbel noemen in feite het geïnspireerde Woord van God is en dat het boek u werkelijk begrip zal geven van al die gebeurtenissen die om u heen plaatsvinden?

Want de Bijbel zelf maakt duidelijk dat Satan de duivel en zijn demonen werkelijkheid zijn. De Bijbel vertelt ons over Satan die in de hele wereld mensen misleidt, “… de ongelovigen,” van wie “geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen” (2 Korinthe 4:4). Satan de duivel heeft inderdaad miljoenen verwarde mensen “verblind”! Gods Woord maakt dit zeer duidelijk met wat de apostel Johannes werd geïnspireerd te schrijven: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen” (Openbaring 12:9).

In de komende jaren zal er een ware “geestelijke oorlog” uitbreken, waarna Satan ten slotte in een bodemloze put zal worden geworpen. Gods Woord beschrijft hoe een van Zijn machtige engelen “… de draak [greep], de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn …” (Openbaring 20:2-3).

Mijn vrienden, alleen dan zal de massale misleiding die over de wereld gekomen is worden opgeheven. Alleen dan zullen de mensen beginnen te beseffen dat de maatschappij van deze wereld daadwerkelijk van de Schepper en Zijn rechtvaardige en gezegende levenswijze is afgesneden.

Waar is Satan op uit?

Wanneer u Gods grote doel begrijpt, en het feit dat Satan de duivel de ultieme tegenstander is – de ultieme vijand van zowel God als de mensheid – begint u te begrijpen waar Satan op uit is! Want de almachtige God heeft de mensen geschapen naar Zijn beeld – om uiteindelijk leden van Zijn Geestelijke Gezin te worden – met het karakter van Hemzelf. Daarom zijn wij mensen zeker een bedreiging voor Satan de duivel. Want ware Christenen – zij die God inderdaad gehoorzaam zijn – zijn bestemd “… voor onze God … tot koningen en priesters …” te worden en “… als koningen [te] regeren over de aarde” (Openbaring 5:10). Het is duidelijk dat wij Satan, die nu de huidige “vorst van deze wereld” is, zullen vervangen (Johannes 14:30; 16:11). Daarom worden wij de ultieme bedreiging voor Satans verdere heerschappij over deze gehele aarde!

Het is duidelijk dat ten einde de toekomstige bestemming van de mensheid te vernietigen, Satan eerst de mensheid moet vernietigen. Hij moet daarom onze gezinnen vernietigen, het voortbrengen van onze kinderen en onze kinderopvoeding, die allemaal een bedreiging voor zijn verdere bestaan en macht over deze aarde worden. Satan heeft dus een sterke motivatie om het menselijke gezin te vernietigen! Hij heeft een krachtige reden de liefdesrelatie tussen een man en zijn vrouw en hun normale wens en vermogen om kinderen te krijgen te vernietigen – kinderen die als toekomstige volwassen mensen Satan en zijn demonen uiteindelijk zullen kunnen gaan vervangen!

Onze ultieme tegenstander, Satan de duivel, is vastbesloten het ware idee van huwelijk en het vermogen kinderen te krijgen te vernietigen, kinderen die als toekomstige koningen Satan zullen kunnen vervangen! Daarom heeft Satan alle reden te trachten deze man-man huwelijksrelatie en alles wat daarmee samenhangt te stimuleren! Hij beïnvloedt vele van onze politieke en religieuze leiders – en eveneens onze verwarde rechters – om te beginnen met de vernietiging van het gezin door een groot aantal van hun regelingen, hun onderwijs en hun hele nadruk op “seks ter wille van de seks” in plaats van het gebruik van seks als normaal onderdeel van het huwelijk om een gezin te stichten gebaseerd op goddelijke principes! Zo is Satan – als de “… aanvoerder [vorst] van de macht in de lucht …” (Efeze 2:2) – aan de macht in deze aardse atmosfeer, in de media, in het entertainment en de vele walgelijke en geperverteerde standpunten die door al het bovenstaande worden overgedragen! Hij is voortdurend bezig het in de geest van de jongeren te hameren dat de normale huwelijksrelatie als deel van een gezin niet langer noodzakelijk is of zelfs maar goed. Hij heeft het de geest van de mensen ingegeven dat seks een geweldig speeltje is om mee te experimenteren en van te genieten op wat voor manier men ‒ onder Satans invloed ‒ dat ook maar wenst.

Daarom zullen spoedig steeds meer miljoenen kinderen opgroeien zonder de zegen van een normaal gezin, zonder een normale vader en moeder die een echt gezin en een thuis scheppen. Naarmate Satan mensen ertoe leidt een spermacel van een donor te gebruiken om kinderen voort te brengen los van huwelijk en gezin, zullen steeds meer miljoenen kinderen opgroeien zonder zelfs maar te weten wie hun werkelijke vader is! Dit zal ervoor zorgen dat zij steeds minder opzien naar hun hemelse Vader en de relatie begrijpen die God met hen wil hebben – waarvoor het menselijke gezin model staat.

Miljoenen jonge mannen zullen niet het voorbeeld en de lessen kunnen hebben om echte mannen te worden. Zij zullen opgroeien zonder het mannelijke leiderschap te ontwikkelen dat God op het oog had. Vrouwen zullen opgroeien zonder de lessen van het gezin te leren en van zich aan elkaar te onderwerpen in het huwelijk en moeder van kinderen en helper van hun man te worden. Het hele menselijke gezin zal in toenemende mate vervallen en daarom zullen hele beschavingen worden vernietigd en in uiterste verwarring geraken. Het woord Babylon betekent ook verwarring! Dat is het woord dat God gebruikte om dit hele systeem te beschrijven dat in het boek Openbaring het “beest” wordt genoemd.

Aan het eind van dit tijdperk zal het uiteindelijke systeem dat “Babylon” wordt genoemd totaal ten onder gaan: “… Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn [hartstocht, NBG] van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven [haar weelde, SV]” (Openbaring 18:2-3). Bij de beschrijving van dit komende machtige en spannend uitziende militaire, politieke en economische systeem zegt God tegen Zijn ware volk: “… Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” (v. 4).

Dit spoedig komende rotte en demonische systeem wordt het “beest” genoemd. De leider ervan – die eveneens het “beest” wordt genoemd – wordt geassisteerd door een “valse profeet” die “tekenen” doet waarmee zij in staat zijn de hele wereld te misleiden. God openbaart hun schrikwekkende lot aan het eind: “En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt” (Openbaring 19:20).

In deze en zoveel andere Bijbelteksten openbaart God dat Hij ten slotte genoeg zal hebben van dit valse systeem en zijn twee leiders – het “beest” en de “valse profeet”. Zij zullen worden verbrand tot de eeuwige dood in een poel van vuur! Ondertussen beïnvloedt Satan de vernietiging van het menselijke gezin door een volkomen verkeerde benadering van seks en huwelijk en door de directe moord op steeds meer miljoenen baby’s door een praktijk die abortus wordt genoemd! Satan is heel sluw in het beïnvloeden van mensen om woordspelletjes te spelen met de manier waarop zij hun walgelijke daden beschrijven. Zo wordt abortus vaak beschreven als een gezondheidsbeslissing van de vrouw of soortgelijke termen.

Wat zij u niet vertellen is dat deze gezondheidsbeslissing de dood van een zich ontwikkelend menselijk wezen inhoudt, een wezen dat is gemaakt naar het beeld van God – een hulpeloos klein kind dat wordt uitgewist door zijn hersenen eruit te zuigen terwijl het nog in de baarmoeder is! Toekomstige generaties zullen op deze praktijk terugkijken als een absolute barbaarsheid! De hedendaagse maatschappij ziet zichzelf graag als modern – niet als de oude Romeinen die de pasgeborenen aan de elementen prijsgaven om te sterven – maar wij vermoorden opzettelijk onze eigen kleine kinderen en doen nog veel andere verschrikkelijke dingen (onder de invloed van Satan) die uiteindelijk het menselijk leven vernietigen. Daarom wordt Satans uiteindelijke doel om de mensheid te vernietigen bevorderd door ons eigen aandeel in hem te helpen ons af te keren van onze bestemming.

Satans listige bedrieglijkheden

Een van de slimste streken die Satan gebruikt is proberen mensen ervan te overtuigen dat homoseksuelen er niet voor hebben gekozen zo te worden. Het idee is dat zij juist als homoseksuelen zijn geboren en er daarom niets aan kunnen doen. Dit idee spreekt natuurlijk eerlijke mensen aan en maakt hen bereid in te stemmen met perverse praktijken die zij anders zouden verwerpen!

Niettemin hebben de betrokken topwetenschappers en artsen nagenoeg allemaal erkend dat er geen homoseksueel gen bestaat! Ja, sommige artikelen en televisie- en internetverslagen impliceren of zeggen direct het tegenovergestelde! Maar zij liegen! Ongetwijfeld weet de overgrote meerderheid van de mensen die dat materiaal publiceren beter. Maar denk dan aan de beroemde uitspraak van Joseph Goebbels, Hitlers propagandaman: “Als je een leugen vertelt die groot genoeg is en je die blijft herhalen, zullen de mensen die uiteindelijk gaan geloven!”

“Een leidende pro-gezin groep heeft een webpagina met informatie over alternatieve levensstijlen samengesteld als instrument om mensen te onderwijzen dat zij niet ‘als homo geboren’ zijn.

Randy Thomasson verklaart dat de webpagina van SaveCalifornia.com ‘Not Born This Way’ [Niet zo geboren] tot doel heeft mensen te onderwijzen over de waarheid inzake alternatieve seksuele oriëntaties. De pagina geeft feiten over de LGBT [Lesbisch/Gay/Biseksueel/Transgender] levensstijlen evenals wetenschappelijk onderzoek dat de populaire bewering dat mensen als homoseksueel worden geboren weerlegt.

‘Zonder enig fatsoenlijk bewijs hebben de entertainmentcultuur, de onontwikkelde media en homoseksuele activisten in het bijzonder hedendaagse tieners overgehaald te geloven dat mensen homoseksueel worden geboren’, erkent Thomasson. ‘De wetenschap heeft echter geen biologische basis voor homoseksualiteit, biseksualiteit of transseksualiteit gevonden.’

‘Gemiddeld’, zegt de pro-gezin groep, ‘heeft de homoseksuele levensstijl hogere cijfers voor kanker, seksueel overdraagbare ziekten en vroegtijdige dood dan onder heteroseksuelen worden gevonden’. Hij merkt ook op dat de American Psychological Association [Amerikaanse Vereniging voor Psychologie] haar bewering heeft ingetrokken dat mensen als homo worden geboren, en daarmee erkent dat er geen ‘homo-gen’ is” (onenewsnow.com, 26 june, 2012).

Een zeer belangrijk aspect van Satans misleidingen en leugens is dat hij de reguliere media beïnvloedt om op grote schaal de informatie over de verschrikkelijke schade die homoseksualiteit voortbrengt te bagatelliseren of direct fout weer te geven! Want de waarheid is – zoals de meeste homoseksuele experts zelf erkennen – dat homoseksuelen gemiddeld zeer jong sterven. Een zeer onthullend verslag van het Family Research Institute [Familie Onderzoeksinstituut] (februari 2009) zegt dit:

“In een baanbrekend onderzoek werden 6.737 overlijdensberichten uit 18 Amerikaanse homoseksuele bladen gedurende en na het hoogtepunt van de aids-epidemie (in totaal 13 jaar) vergeleken met een grote steekproef van overlijdensberichten uit gewone kranten. De berichten uit de gewone kranten kwamen overeen met de Amerikaanse gemiddelden van levensduur: de gemiddelde leeftijd waarop getrouwde, nooit gescheiden mannen stierven was 75 jaar en 80% van hen stierf oud (65 jaar of ouder). Voor ongetrouwde of gescheiden mannen was de gemiddelde leeftijd waarop zij stierven 57, terwijl 32% van hen oud stierf. Getrouwde, nooit gescheiden vrouwen werden gemiddeld 79; 85% van hen stierf oud. Ongetrouwde en gescheiden vrouwen werden gemiddeld 71 en 60% van hen stierf oud.

De gemiddelde leeftijd bij overlijden van homoseksuelen was echter in het hele land nagenoeg hetzelfde – ongeveer 2% haalde een hoge leeftijd. Als aids werd genoemd als doodsoorzaak, was de gemiddelde leeftijd 39. Voor 829 homo’s van wie werd gezegd dat zij aan iets anders dan aids stierven was de gemiddelde leeftijd bij overlijden 42, terwijl 9% van hen oud stierf. De 163 lesbiennes hadden een gemiddelde leeftijd bij overlijden van 44 en 20% stierf oud.

Zelfs als aids klaarblijkelijk geen rol speelde gingen homoseksuelen vaak vroeg ter ziele. Drie procent van de homo’s stierf door geweld. Zij hadden 116 keer meer kans te worden vermoord (vergeleken met nationale moordcijfers), veel meer kans zelfmoord te plegen en hoge sterftecijfers ten gevolge van een verkeersongeluk. Hartaanvallen, kanker en leverfalen kwamen buitengewoon vaak voor. 18% van de lesbiennes stierf door moord, zelfmoord of een ongeluk – een cijfer dat 456 keer hoger is dan dat van blanke vrouwen in de leeftijd van 25 tot 44” (familyresearchinst.org).

De gevolgen van goddeloos gedrag

We moeten absoluut de gevolgen van het perverse gedrag van homoseksuelen en lesbiennes bezien. Want Jezus Christus Zelf zei: “Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen” (Mattheüs 7:20). De “vruchten” of de gevolgen van het perverse gedrag van de mensheid wijzen er beslist op dat homoseksueel gedrag leidt tot verschrikkelijke ziekten, menselijk lijden en vroegtijdige dood.

Aangezien Satan de ultieme “leugenaar” is en de “vader van de leugen” (Johannes 8:44), heeft hij geen scrupules over het beïnvloeden van zijn verwarde dienstknechten tot het steeds weer herhalen van een leugen teneinde de mensen te misleiden op zo’n fundamenteel punt – waarmee het bestaan zelf van de mensheid in de toekomst is gemoeid! Hij heeft als doel de mensheid te vernietigen. Daarom zal hij de mensheid over alles in verwarring brengen wat met seks, man-vrouw relaties, het huwelijk, kinderopvoeding en andere facetten van het leiden van een gelukkig en succesvol leven van doen heeft.

Natuurlijk hebben veel mensen een neiging alcoholist te worden, of zwaarlijvig, of een of ander gebrek of afwijking te hebben door de genetische structuur die zij van hun ouders hebben geërfd. Zij leren misschien al op zeer jonge leeftijd ongezonde gedragingen. Maar zij zijn niet gemaakt om ooit iets tegen God in te doen. Gods geïnspireerde Woord maakt dit heel duidelijk: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan” (1 Korinthe 10:13).

Mijn vrienden, als de almachtige God Satan zou toestaan door te gaan met het bombarderen van onze mensen met alle propaganda en intellectuele “nonsens” over seks en het huwelijk, dan zou Satan zijn uiteindelijke doel bereiken: de vernietiging van de hele menselijke soort! Het is van levensbelang dat u dit allemaal begrijpt.

Want naarmate de mensheid zich steeds meer van de almachtige God en Zijn geopenbaarde levenswijze afkeert, zullen de mensen in toenemende mate gewelddadig worden. Steeds meer lokale oorlogen en uiteindelijk zal er een wereldoorlog losbarsten. Onder Satans invloed zou de mensheid zichzelf eenvoudig elimineren in de afschuwelijke oorlogen die zullen volgen. De almachtige God beschrijft deze komende tijd van verschrikking en hoe Hij zal ingrijpen voordat het te laat is. Want Zijn geïnspireerde Woord zegt ons: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Gelukkig zal de grote God van de schepping door Jezus Christus terug naar de aarde te sturen als Koning der koningen (Openbaring 11:15), Satan overwinnen en een volledig einde maken aan zijn bedoeling het menselijk leven van deze planeet weg te vagen!

Een wonderbaarlijke en werkelijk rechtvaardige wereldregering zal spoedig worden opgezet nadat Christus terugkeert in de laatste dagen. Gods Woord zegt ons: “… dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Micha 4:2-3). Ook Ezechiël openbaart details over wat God zegt over deze komende tijd: “Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken, dat u in Mijn verordeningen [inzettingen, SV] wandelt en dat u Mijn bepalingen [rechten, SV] in acht neemt en ze houdt” (Ezechiël 36:27).

Eén van de “verordeningen” die de hele wereld dan zal leren te gehoorzamen is het directe gebod: “U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een beest gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad. U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd” (Leviticus 18:22-24). Dit is de leer van onze Schepper – de grote God die ons als man en vrouw schiep. Jezus zei dan ook: “… Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn” (Mattheüs 19:5).

Maar in onze voormalig officieel christelijke landen hebben we nu verwarde rechters en andere benoemde hoofden van verschillende bureaus en departementen door het hele land die de leringen van onze Schepper als een misdaad behandelen! Bijna dagelijks lezen of horen we in het nieuws over oprechte geestelijken, rechterlijke ambtenaren of zakenmensen die worden gedwongen op een of andere manier te berusten om daarmee absoluut walgelijke praktijken te steunen die in de Bijbel regelrecht worden veroordeeld! In verscheidene voormalig christelijke landen wordt het prediken van Gods Waarheid soms beschouwd als een misdaad.

Dat is ongehoord!

Alleen al in de laatste 15 tot 20 jaar heeft de god van dit tijdperk – Satan de duivel – de geest van de mensen zo verdraaid dat zij het precieze tegendeel geloven van wat zij nog maar een paar jaar geleden geloofden! Om beter de volle omvang van wat er eigenlijk gebeurt te bevatten kunt u ons gratis informatieve en schokkende boekje met de titel Satans vervalste christendom bestellen. Het zal uw ogen openen!

Mijn vrienden, wij allen moeten leren verbanden te leggen! Want naarmate een toenemend aantal incidenten van natuurbranden, aardbevingen, orkanen, droogte, epidemieën en diverse andere plagen ons treffen, zouden we er beter aan doen te willen erkennen dat de Schepper van hemel en aarde tussenbeide zal komen precies zoals Hij gezegd heeft dat Hij zou doen! Want lang voordat Al Gore of president Obama ooit spraken over global warming [de opwarming van de aarde] of climate change [klimaatverandering], voorspelde onze Schepper steeds weer door tientallen profetieën in Zijn geïnspireerde Woord dat diverse plagen Zijn volk zouden treffen als zij zich afkeerden van het gehoorzamen van Zijn geboden en verordeningen. De almachtige God zei tegen onze voorouders: “Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikkingen over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten … Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons. Uw kracht zal voor niets verbruikt worden, uw land geeft zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten niet” (Leviticus 26:14-16, 18-20).

Over niet al te lange tijd zal God beginnen op machtige wijze de aandacht te trekken van opstandige mensen. Zij zullen gaan beseffen dat er iets aan de hand is. Uiteindelijk zal God de naties in de hele wereld door elkaar schudden op een manier zoals Hij nooit eerder heeft gedaan! Zijn geïnspireerde Woord zegt: “Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde de aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven” (Hebreeën 12:25-27).

De geamuseerde en zelfgenoegzame lachjes zullen spoedig van het gezicht van de opstandige mensheid worden gewist wanneer zij zien dat hun Schepper tussenbeide komt om de vleselijke naties van deze wereld bij zinnen te schudden! Maar u hoeft niet een van deze opstandigen te zijn. Handel nu, en laat Satan niet uw gezin en met zijn door God geïnspireerde waarden vernietigen. Bid dagelijks om Christus’ terugkeer. Moge God die dag bespoedigen!