DE OUDE, HEIDENSE ‘GODEN’ VAN WELEER ZIJN VERVANGEN - EN HUN VERVANGINGEN ZIJN NIET BETER.

Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “New Gods, New Sins”, door Wallace G. Smith, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2021.

De heidense tempels van vele valse goden uit het verleden mogen weliswaar om ons heen tot stof afbreken, maar de moderne mens is niet minder 'creatief' dan zijn heidense voorouders. Welkom tot een wereld van 'nieuwe goden' en daarmee nieuwe dogma's, nieuwe eisen - en nieuwe zonden.
Velen geloven dat het tijdperk van religie en bijgeloof voorbij is - dat de mensheid eindelijk haar dagen van het veroordelen van zonden, het gehoorzamen van lijsten met geboden en het aanbidden van goden achter zich heeft gelaten. Maar zij vergissen zich.

Onze 'seculiere' wereld is in feite een wereld van 'nieuwe goden' en 'nieuwe zonden'. Het lijkt misschien vreemd om van 'nieuwe goden' te spreken, begrijp het daarom alstublieft niet verkeerd - wat Jezus Christus Zijn discipelen op die Pascha-avond 2000 jaar geleden vertelde, is nog altijd waar: "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt" (Johannes 17:3). Maar hoe meer we de wereld om ons heen onderzoeken, hoe meer we een wildernis van 'nieuwe religies' als onkruid zien opgroeien.

Dit zijn niet de traditionele religies uit het verleden, gericht op de oude goden van laten we zeggen de Griekse, Egyptische of Noorse mythologie. Toch zijn hun volgelingen zeker zo sterk gepassioneerd als die oude heidenen waren, en hun toewijding aan hun goden even volledig. Deze moderne 'goden' worden weerspiegeld in de woorden die God tegen de profeet Ezechiël sprak in Zijn veroordeling van het oude Israël - een veroordeling die vandaag de dag nog evenzeer geldt. Ezechiël schreef: "Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: Mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden [of: afgoden] in hun hart doen opkomen en hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid vóór zich gezet...'' (Ezechiël 14:2–3).

Het meest voor de hand ligt om bij afgoden te denken aan beelden van steen of goud - of zelfs aan gravures, iconen en andere kunstwerken. En, zeker, zulke beelden of afbeeldingen zijn vaak in strijd met de tweede van de Tien Geboden. Toch openbaart God hier dat afgoderij veel verder gaat dan dingen die we met onze handen maken. De mens is bijzonder bedreven in het creëren van afgoden in zijn hart - valse goden waaraan hij zich religieus toewijdt, waaraan hij zijn geest, zijn daden, zijn moraal en zijn geweten onderwerpt.

En vandaag leven we in een virtueel pantheon van afgoden (ook wel: ‘idolen’] van het hart, met inbegrip van politieke filosofieën, sociale doelen, identiteitskwesties en nieuwe wereldbeelden. De wereld om ons heen bevordert een groeiende verzameling 'nieuwe goden', die verlangen dat alle 'redelijke mensen' het eens zijn met hun opsomming van verlichte 'nieuwe doctrines' en 'nieuwe zonden' en deze omarmen.

Erger nog, de priesters en volgelingen van deze 'nieuwe goden' zijn in toenemende mate bereid om hun geloof aan de wereld op te dringen en om degenen die dit niet onderschrijven te straffen. In tegenstelling tot het Bijbelse christendom, dat vanaf het begin de harten en geesten van mensen probeerde te winnen door middel van gezonde woorden en goede voorbeelden, zijn de volgelingen van deze 'nieuwe goden' bereid om geweld te gebruiken om hun nieuwe geloofsovertuigingen te verspreiden door het uitvoeren van ‘inquisities’ en 'heksenprocessen' en wat ook maar nodig is om de belijdenis of naleving van dat geloof met geweld af te dwingen.

Of het nu via de rechtszaal, de wetgevende macht, de markten of de media is, de getrouwe volgelingen van deze 'nieuwe goden' proberen iedereen te straffen die het geloof durft te trotseren waaraan zij zich zo volledig gewijd hebben. Laten we eens kijken naar enkele van de door mensen gemaakte filosofieën, wereldbeelden en denkwijzen die in de huidige samenleving tot de status van 'godheid' verheven zijn.

'De alwetende wetenschap'

Spreuken 25:2 zegt ons: "Het is Gods eer een zaak verborgen te houden,maar de eer van koningen een zaak te doorgronden", en de wetenschappelijke praktijk is een van de beste voorbeelden voor waar een zaak of onderwerp onderzocht wordt. De vooruitgang die door de wetenschappelijke methode geboekt is, heeft ons leven enorm verbeterd en heeft zich gericht op veel bronnen van ziekten, ongemak en leed bij de mens. We zijn meer te weten gekomen over de geheimen van het universum en ons begrip van onze wereld is er rijker door.

Toch is de wetenschap niet God. Het zegt ons niet wat juist en verkeerd is. De theorieën en experimenten die de geheimen van de subatomaire wereld onthulden, stelden ons ook in staat om de atoomwapens te bouwen die Hiroshima en Nagasaki in 1945 verwoestten, waarbij honderdduizenden mensen omkwamen.

Als mensen God uit de beschaving verdrijven, moet iets Zijn plaats innemen, en zij die de beperkingen van de wetenschap niet begrijpen - of het niet uitmaakt zijn blij om altaren in haar naam te bouwen en haar een van de 'nieuwe goden' te noemen. En, net als elke andere religie heeft de religie die haar aanbidders creëren ook haar orthodoxieën, dogma's en zonden. Onder aanroeping van de naam van hun god proberen mensen argumenten te verzamelen door te beweren dat ze de 'wetenschap' aan hun kant hebben - ongeacht andere wetenschappelijke studies die het tegenovergestelde standpunt ondersteunen.

Wetenschappers worden behandeld als priesters die het woord van God verkondigen - en de opvattingen van sommigen van hen worden als canonieke waarheid beschouwd, zodanig dat degenen die het daarmee oneens durven te zijn als ketters beschouwd worden om 'op de brandstapel verbrand te worden', zelfs wanneer er andere wetenschappers zijn met bewijs dat een andere opvatting ondersteunt.

Denkt u dat dit hardvochtig is? De ervaring uit het echte leven leert anders. FreeScience.today geeft de namen op van verschillende wetenschappers die in wezen 'geëxcommuniceerd' zijn omdat zij niet akkoord zijn met het dogma van evolutie. Ze zijn hun posities kwijtgeraakt, hebben banen verloren en zijn onderzocht door hun afdelingen, en hun cursussen zijn geannuleerd. In één geval, dat van bioloog Richard Sternberg met een dubbel doctoraat, concludeerde het Office of Special Counsel van de Verenigde Staten in zijn onderzoek: “Het is... duidelijk dat er een vijandige werkomgeving werd gecreëerd met het uiteindelijke doel om u uit de SI [de Smithsonian Institute] te dwingen” (“Richard Sternberg”, FreeScience.today) - dit allemaal omdat hij de publicatie van een door vakgenoten beoordeelde paper, waarin het bewijs van intelligent ontwerp niet gekleineerd werd, in een wetenschappelijk tijdschrift had toegestaan.

Wanneer de wetenschap tot de status van god verheven wordt, wordt zelfs een zweem van onenigheid met evolutie als ketters beschouwd - en ketterij wordt niet getolereerd.

'De allesvernietigende klimaatverandering'

Laten we duidelijk zijn: het is goed om goede rentmeesters van de aarde te zijn. De mens is echter niet gemaakt voor de aarde, maar de aarde voor de mens, en het is goed om verstandig met onze grodstoffen om te gaan. God verwacht van ons dat we goede rentmeesters van de planeet zijn (Genesis 2:15), en wij bij ’Wereld van Morgen willen niet discussiëren over de vraag of het mondiale klimaat aan het veranderen is - of, als dat het geval is, de mensheid de belangrijkste oorzaak van die verandering is.

Die debatten doen niet ter zake, want zodra klimaatverandering eenmaal tot de status van 'godheid' verheven is, is alle discussie buiten perspectief geplaatst. Het allerhoogste goed wordt het accepteren van de 'goddelijke dogma's' van klimaatverandering, en moreel goed en kwaad worden door niets anders meer bepaald dan door het principe van milieu-impact, geldig of niet.

Het vernietigen van de productieve capaciteit, economische systemen en sociale structuren van een land om een Green New Deal te bereiken en het milieu te redden, wordt niet als probleem beschouwd, omdat voor de 'nieuwe god' van klimaatverandering de zorg voor de aarde - of op z’n minst dat het erop lijkt alsof men de zorg voor de aarde heeft - het ultieme morele goed is.
Hoogleraar politicologie Michael Munger maakte dit punt in een artikel van 2019 voor het American Institute for Economic Research. Toen hij op een recyclingconferentie uitlegde hoe het recyclen van glas eigenlijk slecht voor het milieu is - gezien de ermee gepaard gaande vervuiling, de koolstofkosten, de andere kosten, enz. - verwachtte hij verontwaardiging van de aanwezigen, die allemaal doorgewinterde recyclers waren. De reacties verrasten hem echter:

Een man was volkomen mededeelzaam: 'Och, we weten allemaal dat het geen zin heeft om glas te recyclen. Dat is economisch bekeken eenvoudig. Maar mensen moeten blijven recyclen, want het is gewoonweg het juiste om dit te doen. Het gaat niet om het daadwerkelijke milieu. Het gaat erom mensen te mobiliseren om zich zorgen te maken om het symbool van het milieu. Over het algemeen is recycling nog steeds de moeite waard, ongeacht de effecten ervan’.

Een jonge dame droeg bij: 'Het is oké om dat soort dingen hier te zeggen, omdat wij insiders zijn. Maar het is beter om niet met het grote publiek over de economie van dingen te praten. We moeten helpen hen te trainen om zich zorgen te maken om het milieu, en recycling is een van de beste manieren om dat te doen ....'

De boodschap waarover ik me zorgen gemaakt had, en waarvan ik verwachtte dat die controversieel zou zijn, was oude koek voor de industriëlen. Maar het deed er niet toe, want recycling was voor hen een morele verplichting. Zodra je recycling begint te zien als een symbool van religieuze toewijding in plaats van een pragmatische oplossing voor milieuproblemen, wordt het allemaal veel duidelijker (“For Most Things, Recycling Harms the Environment”, nadruk toegevoegd).

Zich van vlees onthouden omdat u zich zorgen maakt over de invloed van de vee-industrie op de opwarming van de aarde, of besluiten om geen kinderen te krijgen om de 'CO2-voetafdruk' van de mensheid te verkleinen - dergelijke stappen worden als een lage prijs beschouwd om te voldoen aan de eisen van de 'nieuwe god' van klimaatverandering. Dus, als u een burger eet, een groot gezin hebt, of tekortschiet met recyclen van die frisdrankfles, wees dan voorbereid om als 'zondaar' uitgeroepen te worden.

'De geheel bevrijdende seksualiteit'

Het Bijbelse model voor seks is simpel: de mensheid werd mannelijk en vrouwelijk geschapen, biologisch voor de hand liggende categorieën. Elk van beiden werd voor de ander geschapen, zodat wanneer man en vrouw ervoor kiezen om zich aan elkaar te binden in het door God ontworpen huwelijk, de voordelen van het huwelijk beschikbaar komen voor hen - inclusief seksuele intimiteit en eventuele daaruit voortkomende kinderen.

In scherp contrast hiermee dicteert de 'nieuwe god' van seksuele anarchie dat seksualiteit niet gebonden is aan enige regel, beperking of natuurwet. Deze 'nieuwe god' verkondigt een lange en gedetailleerde lijst van zonden, maar deze kan vrij eenvoudig samengevat worden: iedereen die belijdt in Bijbelse concepten van geslacht, seksualiteit of huwelijk te geloven is op zijn best preuts, en in het ergste geval onverdraagzaam. Bijbelse normen worden door de aanbidders van seksuele anarchie als veel te restrictief beschouwd.

Zoals het woord 'anarchie' al aangeeft, ligt alles voor het grijpen. Seks is niet langer beperkt tot het huwelijk - en het 'huwelijk' zelf is opnieuw gedefinieerd en omvat elke overeenkomst van individuen, ongeacht hun aantal of geslacht. In feite, zelfs het geslacht is opnieuw gedefinieerd, niet langer alleen mannelijk of vrouwelijk, maar nu 'bevrijd' om vloeiend langs een spectrum van mogelijkheden te bewegen - een spectrum zonder regels, beperkingen of grenzen.

Net als de oude Moloch eist deze 'nieuwe god' van seksuele anarchie het leven van kinderen als offer. Mensen die niet oud genoeg zijn om te stemmen, alcohol te drinken of auto te rijden, wordt steeds meer toegestaan - en zelfs aangemoedigd - om fundamentele en verreikende genderbeslissingen te nemen die hun leven permanent kunnen veranderen.

Ten minste enkele rechtbanken hebben sommige van de problemen in verband hiermee erkend. Op 1 december 2020 rapporteerde BBC News over een zaak die werd aangespannen tegen de Britse National Health Service door een jonge vrouw die als tiener hormoonblokkers gekregen had om haar te helpen haar puberteit onomkeerbaar te voorkomen, in overeenstemming met haar toenmalige wens om een man te zijn. Zij en haar mede-eisers wonnen de zaak met het argument dat kinderen eenvoudigweg het vermogen niet hebben om dergelijke beslissingen te nemen. In de woorden van een van de rechters: “Het is zeer onwaarschijnlijk dat een kind van 13 jaar of jonger bekwaam zou zijn om toestemming te geven voor het toedienen van puberteitsblokkers. Het valt te betwijfelen of een kind van 14 of 15 jaar de langetermijnrisico's en gevolgen van de toediening van puberteitsblokkers zou kunnen begrijpen en afwegen” (“Puberty blockers: Under-16s ‘unlikely to be able to give informed consent”).

Maar verwacht niet dat de ware gelovigen in seksuele anarchie hun geloof na een kleine tegenslag zouden opgeven. Ze zullen blijven proberen diegenen te straffen die geloven dat Bijbelse seksualiteit en moraliteit het beste is voor de samenleving - en er zullen offers gebracht blijven worden als ze hun geloof blijven uitdragen.

In feite is het geloof in de 'nieuwe god' van seksuele anarchie slechts één sekte in een groot aantal 'nieuwe religies' die onder een bredere 'nieuwe god' vallen - te vergelijken met zoals Zeus boven de goden van het oude Griekenland stond, en Jupiter [equivalent van Zeus] boven de goden van de Romeinen.

'De allesverslindende sociale transformatie'

De 'nieuwe god' van sociale transformatie heeft een speciale macht: hij vormt zichzelf naar het beeld van de aanbidder. Als u van mening bent dat seksuele en gendernormen de 'Grote Satan' zijn die de samenleving verhinderen vooruitgang te boeken, dan draait de revolutie daar om. Als u van mening bent dat de wereld niet veilig zal zijn totdat het patriarchaat vernietigd is, is de 'nieuwe god' van sociale transformatie bereid uw doel te zegenen. Als u van mening bent dat kapitalisme het echte gif van de samenleving is, staat de revolutie klaar met plakkaten, borden en zelfs molotovcocktails om u te helpen te gaan voor socialisme, communisme of zelfs anarchie, wat u maar wilt. Als u van mening bent dat het niet voldoende is dat uw kinderen op de inhoud van hun karakter beoordeeld worden, in plaats van op de kleur van hun huid, dan staat de god van de sociale transformatie klaar om u te bewapenen met ‘critical race theory’ [een relatief jonge academische denkstroming die is ontwikkeld in de Verenigde Staten, en zich kenmerkt door een actief streven naar sociale verandering] voor de strijd op sociale media en indoctrinatie op scholen en werkplaatsen.

Alle 'nieuwe goden' brengen 'nieuwe zonden'. Voor de god van de sociale revolutie is in toenemende mate de grootste zonde denkcriminaliteit [of: ‘delict van vrije meningsuiting’]  ̶ rechtstreeks ontleend aan de bladzijden van George Orwell's 1984. Degenen die anders denken dan de volgelingen van de sociale revolutie worden 'gecanceld' en publiekelijk verloochend. Universiteitshoogleraren worden bedreigd met het verlies van hun ambt. Populaire schrijvers zoals J.K. Rowling worden met boycots bedreigd. Zelfs media-supersterren zien dat hun levensonderhoud in gevaar komt door ontdekkingen van eerdere tweets of commentaren op de media, wanneer ‘inquisities’ elke openbare verklaring onderzoeken om er zeker van te zijn dat hun denken 'puur' is. Soms is het mogelijk, na boetedoening door zeer openbare excuses en het verklaren van trouw aan het nieuwe geloof, dat personen vergeven worden  ̶ hoewel de neiging blijft bestaan hen met achterdocht te bekijken , zelfs na slaafs 'berouw'.

Deze 'nieuwe goden' en hun volgelingen tolereren gewoon de 'zonde' van 'verkeerd' denken niet. In zekere zin lijken deze 'nieuwe goden' meer op de 'oude goden' van de oude mythologie dan op het eerste gezicht zou lijken. Alsof ze de verhalen naspelen van de Griekse goden die in jaloezie en wrok over en weer kibbelen, doen deze valse goden hetzelfde. Wetenschappelijke studies die het niet eens zijn met de conclusies van seksuele anarchisten worden bijvoorbeeld als hatelijk en onnauwkeurig beschouwd  ̶ niet op feitelijke gronden, maar op ideologische gronden. En zelfs binnen de individuele geloofsovertuigingen die door deze 'nieuwe goden' voortgebracht worden, is er interne strijd en conflict. Enkele van de meest gepassioneerde en lelijke debatten die u op internet zult vinden, hebben plaats tussen feministen en voorstanders van genderidentiteit.

De oude bedrieger

Maar deze 'nieuwe goden' zijn ouder dan ze lijken. Elke is een verschijningsvorm van een heel ander soort valse god, een echt wezen dat al geruime tijd hier op aarde geregeerd heeft: Satan, de duivel.
Door hem “de god van deze eeuw" te noemen - of , "de god van deze wereld" (Lutherse vert.) - legt de apostel Paulus uit hoe Satan tactieken zoals deze valse goden en afgoden van het hart gebruikt om mensen af te leiden van de waarheid die de echte God wilde dat zij zouden begrijpen: "Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen" (2 Korinthe 4:3–4).

Al sinds de duivel Eva verleidde om van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten - en Adam maar al te bereid was om de leiding van zijn vrouw te volgen door hetzelfde te doen - hebben mensen zich op hun eigen filosofieën, regeringssystemen en veronderstellingen over de wereld om hen heen vertrouwd, in plaats van geleid te worden door de God die hen gemaakt heeft en die een doel voor hen heeft. De 'nieuwe goden' van vandaag zijn gewoon de meest recente voorbeelden van het misplaatste vertrouwen van de misleide mensheid in onze eigen dwaasheid.

De almachtige God

Gelukkig heeft God ons niet aan zulke dwaasheid overgelaten.

Hij zal Jezus Christus terugsturen naar deze aarde om alle dingen te herstellen en om het Koninkrijk van God in te luiden  ̶ de enige ware hoop voor de mensheid. In het licht van dat Koninkrijk zullen de 'nieuwe goden' geoordeeld worden en bevonden worden in gebreke te zijn gebleven, net zoals de valse goden van Egypte toen de Almachtige de kinderen van Israël bevrijdde.

De wetenschap zal tot haar natuurlijke plaats terugkeren wanneer wetenschappers hun door God gegeven verstand gebruiken om de wereld die Hij geschapen heeft te verkennen en te begrijpen. Seksuele anarchie zal eindigen wanneer mannen en vrouwen de richtlijnen volgen die gegeven werden door Degene die seks heeft geschapen. Het milieu zal genezen worden en mensen zullen evenwichtige manieren leren om het in stand te houden voor het welzijn van iedereen. De ultieme sociale transformatie zal plaatsgehad hebben - de hele samenleving zal naar de echte God kijken voor Zijn leiding, wijsheid en liefde.

Moge Christus ons spoedig van deze 'nieuwe goden' redden door de wereld te wijzen op de ware God. TW