Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Are You Willing to Change” door Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2016.


Uw leven in de komende jaren hangt af van uw bereidheid om te veranderen. Uw eeuwigheid hangt af van wat u doet met geopenbaarde waarheid!

In de afgelopen jaren hebben miljoenen kijkers het televisieprogramma Tomorrow’s World gezien, het tijdschrift Tomorrow’s World gelezen of een bezoek gebracht aan de website TomorrowsWorld.org [red.: In Nederland en België: www.wereldvanmorgen.nl]. Elke maand komen vele duizenden mensen deze boodschap voor de allereerste keer tegen. Zij lezen de sterke, duidelijke Bijbelse artikelen in het tijdschrift Tomorrow’s World en hebben misschien al sommige van onze boekjes en artikelen bestudeerd die de waarheid tonen over het bestaan van hun goddelijke hemelse Vader – de Schepper – die hun iedere ademtocht geeft.

Zij hebben de volslagen belachelijkheid ingezien van de evolutionaire fantasie en andere valse leringen.

Zij luisteren, zij lezen en zij spreken. Misschien spreken zij met familieleden of vrienden, of mensen op hun werk. Misschien spreken zij met mensen in de kerk of op school.

Deze miljoenen luisteren,  lezen en spreken al.

Ja, zij luisteren, lezen en spreken – maar wat zullen zij doen?

Wat zult u doen?

God zegt: “En zij komen naar u toe als een toestroom van volk, en gaan vóór u zitten als Mijn volk. Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar, want zij nemen liefdevolle woorden in hun mond, maar hun hart volgt hun winstbejag. En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar. Maar als het komt – en zie, het komt – dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden geweest is” (Ezechiël 33:31-33).

Wat gaat het persoonlijk van u vragen om te erkennen dat ware dienaren van de almachtige God via het televisieprogramma Tomorrow’s World tot u spreken?

Wat gaat het van u vragen acht te slaan en te handelen naar de kennis die u door het televisieprogramma, het tijdschrift en de website Tomorrow’s World ontvangt?

Hoe erg zal geprofeteerde bovennatuurlijke bestraffing u persoonlijk moeten treffen voordat u bereid bent uw wegen te veranderen en God te gehoorzamen?

Want dat is de sleutel: uw bereidheid te veranderen.

Veel nadenkende mensen raken intellectueel overtuigd door wat zij horen via het televisieprogramma Tomorrow’s World en door wat zij lezen in de bladzijden van het tijdschrift Tomorrow’s World – en zij weten dat het juist is. Maar zij verzetten zich tegen en ergeren zich aan het moeten veranderen van hun levenswijze!

Niettemin is, in deze tijd meer dan anders, uw bereidheid te veranderen en de waarheid te accepteren en te gehoorzamen die God in deze eindtijd openbaart door Zijn dienaren, de sleutel tot uw eigen overleving – nu en voor altijd.

Het duurt niet lang meer of u zult kunnen zien dat dit niet zomaar een sentimenteel idee is – het is een feit. Lees meer van onze krachtige artikelen en wees, als God uw ogen opent om te begrijpen, bereid te handelen! De wereld om ons heen verkeert in een crisis als nooit tevoren., U dient echter te begrijpen dat er een mondiaal Utopia  op komst is, waarin ware Christenen belangrijke functies zullen vervullen [red.: zie hiervoor bijvoorbeeld het artikel “Mondiaal Utopia: Een onmogelijke droom?” door de heer Richard Ames]. Maar u moet handelen om een van die ware Christenen te zijn!

Uw houding is de sleutel

In de loop van de eeuwen heeft iedere ware dienaar van God een boodschap van verandering gepredikt. Dit is simpelweg omdat de mensen altijd geneigd zijn de weg te gaan van de menselijke natuur – de weg van ijdelheid, zelfzucht, lust, haat en oorlog.

Bijna als met één mond hebben die trouwe mensen van God het uitgeschreeuwd over de nationale misdaden en zonden van hun volk – niet alleen in rechtvaardige verontwaardiging of boosheid, maar ook uit diepe persoonlijke bezorgdheid.

Ezechiël riep uit: “… Waarom zou u sterven, huis van Israël?” (Ezechiël 18:31). Jeremia klaagde: “Want niet van harte verdrukt Hij [God] en bedroeft Hij mensenkinderen” (Klaagliederen 3:33).

Als grote patriotten zagen zij allen met scherp inzicht de ziekmakende excessen en zonden van hun volk. Door Gods speciale openbaring zagen zij de geprofeteerde straffen welke die mensen over zichzelf haalden. Zij drongen er bij hun mensen, die zij liefhadden en met heel hun hart wilden dienen, op aan zich van hun zonden te bekeren – te veranderen.

Zij beantwoordden de roep van mensen die talrijke problemen hadden – mensen die zeiden: Hij spreekt alleen maar kwaad van het land en hij biedt nooit enige oplossing!

Zij boden wel degelijk oplossingen – grote, verstrekkende oplossingen voor  wereldproblemen, en voor de problemen van individuele mensen, door Gods eigen antwoord te geven.

Het antwoord is bekering – de bereidheid te veranderen. Want zich bekeren betekent niet alleen spijt te hebben – het betekent zoveel spijt te hebben dat u bereid bent op te houden met te doen wat verkeerd is en om te keren en de andere kant op te gaan.

Ware bekering houdt een werkelijke verandering in.

In de voorbereiding voor Christus’ eerste komst, predikte Johannes de Doper in de wildernis van Judea en zei: “… Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Mattheüs 3:1-2). Spoedig daarna begon Jezus Zijn eigen bediening, het prediken van het evangelie van de komende regering (of heerschappij) van God. Hij verkondigde: “… De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:14-15).

Keer op keer waarschuwde Jezus de mensen dat de enige manier waarop zij konden worden behouden was zich te bekeren van de wegen, de gewoonten en gebruiken van de mensen om hen heen en te beginnen met God te gehoorzamen. Hij waarschuwde: “Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen” (Lukas 13:3, 5).

Toen de nieuwtestamentische Kerk begon zette de geïnspireerde Petrus de weg naar behoud uiteen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38).

En opnieuw: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere” (Handelingen 3:19).

Het woord zich bekeren betekent zich omkeren, veranderen.

Om zich te bekeren moet iemand oprecht, actief berouwvol zijn over zijn ongehoorzaamheid aan de ware God, en dan moet hij zijn levenswijze veranderen en in overeenstemming met Gods wil brengen.

U zult zeker hebben opgemerkt dat de artikelen in het tijdschrift Tomorrow’s World u steeds laten zien hoeveel van de gewoonten, gebruiken en geloofsovertuigingen van deze wereld in strijd zijn met de geboden van God. Wat zijn de dagen die u heilig moet houden? Wat zijn het loon en het ware doel van de Christen? Wat moeten we doen met de voortdurende aanmoedigingen om de geboden van God – allemaal – te gehoorzamen? Wat moeten we doen met de instructies over hoe te leven volgens ieder woord van God?

Doet u werkelijk iets met deze waardevolle kennis die God u geeft?

Hier volgt een brief – typerend voor vele andere – van iemand die weet dat hij zou moeten veranderen. Let op: “Ik heb veel waardering voor de literatuur die u me de afgelopen twee jaar hebt toegezonden. Ik heb veel geleerd en misschien ben ik het punt dicht genaderd mijn hele zelf aan God te geven. Het is heel jammer dat ik tekort ben geschoten. Aangezien ik dit najaar naar de Oklahoma Staatsuniversiteit ga, denk ik dat uw materiaal dat u me toezendt zal worden verspild. Ik kan duidelijk zien dat de materialistische aantrekkingskracht en de sociale invloed – vooral van mijn kamergenoten – me het opzij doen leggen. Zoals u waarschijnlijk ziet, ben ik niet al te bezorgd over Gods toorn. Ik leg de dingen opzij en denk dat God mij er vroeg of laat doorheen zal trekken.

Ik weet tenminste waar ik heen moet als de tijden slecht worden. Dat klinkt haast als iets voor niets krijgen, nietwaar? Ik heb geen excuus. Ik heb de waarheid gezien en genegeerd. Ik ben niet ontgoocheld en zoekende naar een antwoord op de kwalen van de mensheid. Ik heb het antwoord gevonden door uw werk. Ik ben niet in verwarring. Ik ben gewoon zondig. Het is jammer dat uw literatuur moest worden verspild. Ik ben maar  gewoon een mens.”

Te zwak om te veranderen?

Verzet u zich ook tegen moeten veranderen? Lijkt het u ook te moeilijk om van uw eigen levenswijze naar Gods levenswijze te veranderen?

U moet beseffen dat dit een verkeerd onderdeel van de menselijke natuur is waarvan het op zichzelf nodig is zich te bekeren! God zegt: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9).

God beschrijft hier de soort natuur die u heeft!

Waarschijnlijk houdt u er niet van te veranderen. U houdt waarschijnlijk niet van het idee te moeten erkennen dat uw godsdienst of uw levenswijze misschien verkeerd is geweest.

Let op de volgende treffende beschrijving van de menselijke geest in het informatieve boek The Mind in the Making [De geest in ontwikkeling], van professor James Harvey Robinson:

“Wij zijn ongelooflijk achteloos in de vorming van onze geloofsovertuigingen, maar we voelen er een ongeoorloofde passie voor als iemand voorstelt ons van het gezelschap ervan te beroven. Het zijn duidelijk niet de ideeën die zichzelf bedreigen die ons dierbaar zijn, maar het is ons gevoel van eigenwaarde dat wordt bedreigd … Het woordje mijn is het belangrijkste in de menselijke aangelegenheden en er op de juiste manier rekening mee houden is gewoon het begin van wijsheid. Het heeft dezelfde kracht of het nu gaat om mijn avondeten, mijn hond, mijn huis of mijn geloof, mijn land en mijn God. Wij ergeren ons niet alleen aan de beschuldiging dat onze kijk verkeerd is, of dat onze auto sjofel is, maar ook dat onze opvatting over de kanalen op Mars, of de uitspraak van Epictetus , of de geneeskrachtige waarde van salicine, of de jaartallen van Sargon I aan herziening toe zijn …

Wij houden ervan te blijven geloven in wat we gewend zijn geweest als waar aan te nemen, en de verontwaardiging, die wordt gewekt als er getwijfeld wordt aan onverschillig welke van onze aannames, zet ons aan tot het  zoeken naar elke manier van excuus ons eraan vast te houden. Het gevolg is dat ons zogenaamde redeneren voor het grootste deel bestaat uit het vinden van argumenten voor het doorgaan met geloven zoals we al doen.”

Wat een klassieke illustratie van de menselijke geest – uw geest!

Let nu op wat God zegt over het natuurlijke, vleselijke denken van de mens: “Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet” (Romeinen 8:7). En in het voorgaande vers zegt God: “Want het bedenken van het vlees is de dood ...”.

De Bijbel toont dus dat de sleutel tot uw voortbestaan uw bereidheid is tot bekering van uw eigen wegen en de verandering van uw eigen ideeën, gewoonten en geloofsovertuigingen zodat zij werkelijk gaan overeenstemmen met Gods wegen en leringen zoals geopenbaard in uw Bijbel.

Gods waarheid brengt verantwoordelijkheid

God heeft vele van u, lezers, getoond dat dit Zijn Werk is. Door middel van het televisieprogramma Tomorrow’s World en de bladzijden van dit tijdschrift wordt u voortdurend uitgedaagd in duidelijke, heldere bewoordingen de Tien Geboden letterlijk te gehoorzamen zoals God heeft bedoeld. U leert Zijn dagen heilig te houden en te breken met de talloze heidense religieuze vieringen, gebruiken en tradities van deze wereld.

Maar velen van u leunen achterover en zeggen: Welnu, ik ben het eens met wat u leert, maar ik zie niet dat er iets is wat ik eraan moet doen.”

Maar God zegt: “Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden” (Romeinen 2:13).

En God zegt ook: “Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde”  (Jakobus 4:17).

Voor het merendeel weet u, regelmatige lezers van Tomorrow’s World, wat u zou moeten doen. U weet dat u zou moeten beginnen te handelen naar de essentiële kennis die u leert door Gods Werk.

U weet dat er zelfs nog meer kostbare kennis van Gods waarheid beschikbaar is door de inspirerende gratis boekjes die wij over veel onderwerpen aanbieden. U weet dat u kunt worden gevoed met zelfs nog meer van deze belangrijke geestelijke waarheden door de Wereld van Morgen Bijbelstudiecursus te volgen en ernaar te handelen.

U weet waar de waarheid verkrijgbaar is. U weet dat er vandaag niemand anders op aarde is die de Bijbel werkelijk zo duidelijk maakt als wij – en die belangrijke gebeurtenissen in de wereld blootlegt naar hun bepaalde, profetische betekenis.

Zult u handelen terwijl er tijd is?

Hoe zult u zich voelen als deze gebeurtenissen waarover u hebt gelezen plotseling voor uw ogen werkelijkheid worden? Hoe zult u zich voelen als u steeds over deze dingen hebt geweten – geweten dat u moest beginnen met God te gehoorzamen en te handelen naar deze kennis die Hij u kosteloos heeft geopenbaard – maar u gewoon traag en koppig weigerde uw wegen te veranderen en op tijd onder Zijn bescherming te komen?

Zult u reageren zoals de man die deze brief schreef? “Ik ben geen Christen. Daar moet je een man voor zijn. Ik bid niet. Ik heb in mijn leven nooit gebeden. Ik had een kans me bij een kerk aan te sluiten, maar de manier waarop zij het stelden leek me niet juist. Ik had een goede kans de weg van de evolutie te volgen, maar die leek me niet juist.

Toen de waarheid op mijn pad kwam, was ik niet zo dom dat ik die niet herkende. Ik help dit werk financieel te steunen, omdat ik er voor 100 procent in geloof. Maar denk niet dat ik bid. Ik kan er niet toe komen mijzelf voldoende nederig op te stellen.”

Schokkend?

Ja. Dat zou het tenminste moeten zijn, als u weet wat er op het spel staat.

De God van uw Bijbel zegt: “… Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft” (Jesaja 66:2).

U zou inmiddels wel moeten weten dat wij geen sentimentele spelletjes met u spelen. Wij dagen u uit te bewijzen wat wij zeggen over wereldgebeurtenissen en de vervulling van Bijbelse profetieën. Want wat wij leren kan worden bewezen en is bewezen.

Maar door eenvoudig deze dingen te weten zult u uzelf en uw dierbaren geen goed doen. Want u moet handelen naar de waarheid. U moet leven naar Gods wetten – al Gods wetten. U moet uw benadering veranderen en uw levenswijze in overeenstemming brengen met het voorbeeld en de leringen van de ware Jezus Christus van uw Bijbel.

Zult u, ter wille van uw leven en uw eeuwigheid, de moed en de vastbeslotenheid opbrengen om deze verandering te bewerkstelligen?