Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Victory Over Death” van Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow's World magazine van maart-april 2016.


Bij de dood van geliefden treuren wij. Duizenden jonge mannen en vrouwen verliezen hun leven in militaire dienst, sommigen zelfs nog voordat zij 20 zijn. Anderen zijn het slachtoffer van ongelukken of ziekten. Als wij treuren is een van ’s levens grootste mysteries de vraag: Wat gebeurt er als wij sterven?

De laatste jaren vallen atheïsten en agnostici de Bijbel en de werkelijkheid van God Zelf aan. Een zo’n schrijver noemt het leven na de dood een illusie”. In zijn artikel getiteld “Hope, Despair, Dread, and Religion” [Hoop, wanhoop, angst en religie] beweert Ronald A. Lindsay dat [red.: door ons vert. in het Ned.] “religieuze beloften van onsterfelijkheid slechts een valse hoop bieden” (Free Inquiry [Gratis Onderzoek], april-mei 2010, p. 12).

Lindsay gaat verder met de volgende droevige erkenning: “Wij kunnen de onherroepelijkheid van de dood of van andere onherstelbare verliezen niet wegwensen. Evenmin kunnen wij acceptabele antwoorden geven aan hen die vervulling van hun wensen verlangen. Maar als wij tot het inzicht zijn gekomen dat religie en geloof in onsterfelijkheid illusies zijn, dan kunnen wij de verleiding weerstaan ons in tijden van crisis over te geven aan wensdenken. Met onze blik vast gericht op de feiten van de realiteit kunnen wij naar waarde schatten wat het leven wel en niet te bieden heeft” (ibid.).

Voor Lindsay en voor veel andere atheïsten is de enige hoop een soort wanhopige aanvaarding van een droevige en loze toekomst. Maar is dat werkelijk wat ons te wachten staat? Of zal er een tijd zijn van beloning en bestraffing, wanneer goede mensen naar de hemel gaan en slechte mensen voor eeuwig zullen branden in de hel?

Het goede nieuws is dat de ware Gever van het leven, de Schepper-God, voor alle mensen een glorieus plan heeft dat het beërven van de aarde inhoudt, evenals het beërven van het heelal. Onze Vader in de hemel heeft ons ontzagwekkend bewijs gegeven dat wij de allergrootste vijand, de dood, kunnen overwinnen. U kunt die overwinning behalen!

Is er hoop voor de doden?

In de afgelopen duizenden jaren hebben miljarden, inderdaad, miljarden mensen geleefd en zijn gestorven. Had hun leven geen waarde? Wij hebben allen geliefden aan de dood verloren, sommigen op zeer jonge leeftijd, en sommigen die een lang leven hebben gehad. Sommigen stierven als praktiserende zondaars en hebben daarmee hun daden en gedrag betaald. Anderen waren het slachtoffer van ongelukken. Vele miljoenen zijn gestorven in de honderden oorlogen in de wereld in de afgelopen duizenden jaren. Miljoenen hebben hun leven verloren in de holocaust en in andere verschrikkingen van volkerenmoord. Is er hoop voor deze miljoenen, van wie velen zich nooit tot het Christendom hebben bekeerd?

Het antwoord is ja! Er is een toekomstige hoop voor miljoenen en miljarden mensen die zijn gestorven zonder enige gelegenheid tot behoud te hebben gehad. God openbaart dat er voor degenen die verblind waren voor de waarheid een opstanding uit de doden is. Die opstanding vindt na het Millennium plaats in wat wordt genoemd het Oordeel van de Grote Witte Troon, zoals beschreven in Openbaring 20. De Bijbel beschrijft de dood als een vijand. Maar God zal een grote overwinning op de dood geven aan degenen door de hele geschiedenis heen die zich in de toekomst bekeren en in de naam van Jezus Christus worden gedoopt, zoals de apostel Petrus duidelijk maakte in Handelingen 2:38. De apostel Paulus beschreef de ultieme grote overwinning op de dood in 1 Korinthe 15:54-57: “En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

U kunt de dood overwinnen in de grote opstanding. Uw Bijbel geeft de inspirerende hoop voor de toekomst.

Er is hoop voor de duizenden slachtoffers van rampen wier leven werd afgebroken. Er is hoop voor uw gestorven geliefden.

Wat gebeurt er wanneer u sterft? Veel wetenschapsmensen, atheïsten en agnostici geloven dat het leven bij de dood blijvend ten einde komt. Aan de andere kant geloven veel godsdienstige mensen dat wanneer het lichaam sterft, de ziel regelrecht naar de hemel of de hel gaat. Kunt u zich voorstellen dat de valse leer dat miljarden mensen, die nooit de naam van Jezus Christus gehoord hebben en nu in de hel branden, waar zou zijn? Is God zo onrechtvaardig? Natuurlijk niet! Handelingen 4:12 maakt helder dat alleen door de Verlosser, de Messias, Jezus Christus, iemand kan worden behouden, dat er “onder de hemel geen andere Naam onder de mensen [is] gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”

Maar, aangezien miljarden mensen in de loop van de geschiedenis nooit het ware evangelie hebben gehoord, hoe konden zij dan zelfs maar een gelegenheid voor behoud hebben gehad? Heeft God een plan voor hen? Sommige godsdiensten leren ten onrechte dat de overgrote meerderheid van hen tot op de dag van vandaag wordt gemarteld in de hel. Is dit wat uw Bijbel onderwijst? Wat is de waarheid?

Hoop en opstanding

Wat openbaart de Bijbel over het leven na de dood voor mensen? Op een bepaald moment werd de apostel Paulus geoordeeld en ondervraagd door het Sanhedrin van Jeruzalem. Paulus maakte de opstanding van de doden tot het hoofdonderwerp. Hij sprak tot de vergadering van zowel Farizeeën en Sadduceeën: “En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de Raad: Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden” (Handelingen 23:6).

Zei Paulus dat hij naar de hemel zou gaan wanneer hij stierf? Absoluut niet! Paulus keek uit naar de opstanding van de doden bij de terugkeer van Christus! Lees het in uw eigen Bijbel! In het boek Filippenzen schreef de apostel Paulus over zijn geloof in Christus en zijn toekomstige doel van de opstanding. Paulus verlangde er sterk naar Christus te “… kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden” (Filippenzen 3:10-11).

Uw Bijbel leert dat de doden dood blijven tot aan de opstanding. De dood is een vijand, maar God zal ons een grote overwinning over de dood geven, als wij door Jezus Christus trouw aan Hem zijn. Veel belijdende christenen gaan ervan uit dat als iemand sterft, hij of zij onmiddellijk naar de hemel, de hel of het vagevuur gaat. Maar is dit wat Jezus Zelf onderwees? Denk aan het wonderbaarlijke opnieuw tot leven komen van Jezus’ vriend Lazarus. Ging Lazarus toen hij stierf naar de hemel? Lazarus had al vier dagen in het graf gelegen en Jezus bracht hem weer tot leven! Jezus wekte Lazarus op uit de dood om zijn natuurlijke, fysieke leven af te maken! Onze Verlosser verkondigde: “… Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid …” (Johannes 11:25-26).

Geloven wij werkelijk Zijn woorden? Lazarus was dood. Ging Lazarus naar de glorierijke hemel om kort daarna bij zijn opstanding door Jezus te worden teruggedwongen in een fysiek lichaam? Natuurlijk niet! Lazarus ging niet naar de hemel of naar een brandend hellevuur toen hij stierf. Lazarus stierf gewoon en had geen bewustzijn! Jezus zei heel duidelijk: “… Lazarus slaapt … Lazarus is gestorven” (Johannes 11:11, 14).

Lazarus was al vier dagen in het graf voordat Jezus hem terugbracht tot een natuurlijk, fysiek leven. Maar de opstanding van de gestorven trouwe Christenen zal tot eeuwig, onsterfelijk leven zijn. Dat zal plaatsvinden bij Christus’ terugkeer. “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan” (1 Thessalonicenzen 4:16).

Onsterfelijkheid is een geschenk!

De opstanding is de hoop van een Christen. Als iemand bij de dood al naar de hemel ging, zou er geen noodzaak voor een opstanding zijn. Mensen worden niet geboren met onsterfelijk of eeuwig leven. Geloof het of niet, maar de Bijbel leert dat een ziel kan sterven. De ziel is niet onsterfelijk! Lees het zelf: “… de ziel, die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:4, SV). Het Hebreeuwse woord voor “ziel” is nèfèsj dat fysiek of natuurlijk leven aanduidt. Nee, we leren juist dat bij de opstanding de onsterfelijkheid begint, wanneer “dit sterfelijke … zich met onsterfelijkheid [moet] bekleden” (1 Korinthe 15:53).

Ja, u en ik zijn op dit moment sterfelijk, maar trouwe Christenen zullen het geschenk van onsterfelijkheid ontvangen bij de opstanding! Deze opstanding van trouwe Christenen wordt ook genoemd in Openbaring 20:4: “… En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” Maar let op het volgende vers, dat openbaart dat er een tweede algemene opstanding zal zijn: “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren …” (v. 5).

Wie zal in die tweede algemene opstanding zijn? Misschien vrienden of familieleden van u, van wie u dacht dat zij voor altijd verloren waren. Is dit voor u moeilijk te geloven? Stel uzelf de vraag: wat zal er gebeuren met al die miljarden mensen die niet in de eerste opstanding zullen zijn? Kijk naar de geschiedenis van de wereld. In de afgelopen zesduizend jaar hebben er miljarden mensen overal in de wereld geleefd en zijn gestorven. De grote meerderheid heeft zelfs nooit de naam van de Messias Jezus Christus gehoord. Toch zei de apostel Petrus duidelijk: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:12). Dus wat zal er gebeuren met de miljarden mensen die Zijn naam nog nooit hebben gehoord?

De profeet Ezechiël had een visioen dat is beschreven als het dal van dorre beenderen. U kunt dit voor uzelf lezen in Ezechiël 37. Het beschrijft wat er zal plaatsvinden bij de tweede opstanding. Miljarden mensen zullen worden opgewekt tot fysiek leven. Het Boek des Levens zal voor hen worden geopend en zij zullen hun eerste gelegenheid hebben de waarheid over Jezus Christus en Zijn offer van behoud te leren kennen. Dit is niet een tweede kans zoals sommigen dit graag afdoen. Het zal juist de eerste kans zijn voor talloze miljarden om hun zonden te zien, berouw te hebben over die zonden, Jezus Christus als Verlosser te aanvaarden en volgens Zijn Weg te leven. Het is Gods doel iedereen die ooit heeft geleefd een echte, eerlijke gelegenheid te geven voor alle eeuwigheid deel van Zijn goddelijke Gezin te worden. Hij heeft dat doel duidelijk gemaakt: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9).

Wij moeten bestuderen wat de Bijbel duidelijk onderwijst. Zijn miljarden die nooit de naam van onze Verlosser hebben gehoord voor altijd verloren? Is God zo onrechtvaardig? Door de hele geschiedenis heen zijn er miljarden mensen geweest die de feitelijke leringen van de Messias, Jezus Christus, nooit zelfs maar hebben gehoord. Is God zo onrechtvaardig hen te veroordelen om voor altijd in het hellevuur te lijden? Natuurlijk niet! De “overigen van de doden” – die in Openbaring 20:5 worden genoemd – zullen in de tweede algemene opstanding zijn. Zij zullen beoordeeld worden. Maar het zal een oordeel zijn waarbij zij een gelegenheid hebben tot inkeer te komen en gedoopt te worden. Dat zullen misschien sommige van uw vrienden en verwanten zijn.

Drie opstandingen

Er zijn drie algemene opstandingen. De eerste algemene opstanding van de doden is de opstanding waarbij Christenen uit dit huidige tijdperk als leden van het Gezin van God onsterfelijk leven zullen ontvangen. De tweede algemene opstanding van de doden zal plaatsvinden na het Millennium aan het begin van wat het Oordeel van de Grote Witte Troon wordt genoemd (Openbaring 20:12), wanneer miljarden van de zogenaamd niet-behouden mensen hun enige ware gelegenheid krijgen om Gods wegen te leren en beoordeeld te worden. De Bijbel zegt ons: “En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9:27).

Helaas zullen sommigen Gods genade en behoud afwijzen. Zij zullen weigeren zich van hun zonden af te keren en zullen het offer van Jezus Christus verwerpen. God zal deze onverbeterlijk kwaadaardige mensen vernietigen in de poel van vuur. De derde algemene opstanding zal bestaan uit deze opstandige zondaars die als straf de eeuwige dood in de vuurpoel ontvangen. Hoewel God barmhartig is, is Hij ook rechtvaardig. Wij lezen: “… Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere …” (Hebreeën 10:30). Zij die behoud afwijzen zullen gekweld worden [door wroeging] als zij voor de vuurpoel staan. Dan zullen zij en alle andere kwaadaardige zielen daarin worden geworpen en zullen opbranden, zoals er staat in Openbaring 21:8. Zij zullen niet langer leven. Dit is de tweede dood waaruit geen opstanding is. Zoals wij lezen: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23).

Ja, de getrouwe Christenen kunnen de overwinning over de dood behalen. Lees beslist de hoofdstukken over de opstanding in uw Bijbel: 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4. Wij moeten ons allen voorbereiden op de terugkeer van de Messias, Jezus Christus. Wij moeten vooruitkijken naar de opstanding van de getrouwe Christenen bij Christus’ terugkeer, wanneer de laatste bazuin klinkt. In 1 Korinthe 15:52 [ vert. NBG 1951] lezen we: “… want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

Geen illusie!

Nee, in tegenstelling tot wat atheïsten zeggen is het leven na de dood geen illusie. Toen de twijfelende Thomas zijn hand in de speerwond van de opgestane Christus legde, was dit geen illusie (Johannes 20:24-28). De 500 getuigen die van Christus’ opstanding getuigden waren niet het slachtoffer van een illusie (1 Korinthe 15:5-6).

Werkelijk, God heeft een ontzagwekkend plan voor de hele mensheid. Er is hoop voor de miljarden dode mensen in de hele wereld die nooit een echte kans op behoud hebben gekregen. Ja, er is een wonderbaarlijke hoop voor genocideslachtoffers, en voor de geestelijk verblinde miljarden. Die hoop is de tweede algemene opstanding in het Oordeel van de Grote Witte Troon waarover wij lezen in Openbaring 20:11. Wat Christenen van vandaag betreft, moeten wij bidden wat Jezus ons leerde: “Uw Koninkrijk kome” (Mattheüs 6:10)! Kijk uit naar de terugkeer van de Messias, Jezus Christus, en naar onze grote overwinning op de dood! Laten we allen kunnen zeggen: “… God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus” (1 Korinthe 15:57).