Dit artikel is een vertaling van het Engelstalige artikel “Global Utopia: An Impossible Dream?” van Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2016.


Zolang iemand het zich kan herinneren, heeft de mensheid gezocht naar een perfecte wereld, maar iedere menselijke poging Utopia te bereiken heeft spectaculair gefaald.

 Maar er is hoop!

Talloze mensen, die hebben geleefd en zijn gestorven, hebben geprobeerd een hemel op aarde te creëren. De Bijbel belooft dat God spoedig kan en zal slagen waar de mensheid heeft gefaald!

Koningen, dictators en militaire leiders dromen over wereldheerschappij en over het veroveren van alle landen van de wereld. De grote rijken van het verleden toonden graag hun grootsheid en macht. Vandaag heeft China ’s werelds langste ononderbroken geschiedenis als natie, beginnend met de Xia-dynastie vanaf omstreeks 2070-1600 v. Chr. Het Egyptische Rijk heerste machtig over naties tijdens de slavernij van de oude Israëlieten, tot hun exodus in de 15e eeuw v. Chr. Er zijn veel andere imperiums geweest, zoals het Russische Rijk dat eindigde in 1917, het Mongoolse Rijk onder Dzjengis Khan, het Byzantijnse Rijk dat eindigde in 1204, en het Britse Rijk dat in praktijk eindigde in 1997 toen China regeringsmacht over Hongkong verwierf.

Grote imperiums zijn gekomen en gegaan. En in de afgelopen 6.000 jaar heeft de wereld weinig universele vrede gekend. Dictators hebben hun eigen versie van Utopia nagestreefd, maar hebben gefaald. In weerwil van twee wereldoorlogen om de mondiale veroveringsintenties van Duitsland en de Asmogendheden een halt toe te roepen, blijft het verlangen naar wereldmacht gewoon bestaan. Zal de mensheid ooit wereldvrede kunnen vestigen?

Uw Bijbel openbaart het goede nieuws dat een nieuwe wereldregering universele vrede zal brengen op de planeet Aarde. Vandaag echter hebben de meeste mensen het gevoel tegenover een hopeloze toekomst te staan. De moderne maatschappij heeft nu te lijden onder corruptie, terrorisme, klimaatverandering en allerlei soorten conflicten. God zij dank zal de komende nieuwe wereldregering universele vrede en welvaart voortbrengen. Het kan een onmogelijke droom lijken, maar uw Bijbel garandeert de meest heilzame wereldregering ooit – en u kunt daarin een rol spelen!

Het algemene idee van Utopia is een glorieuze, volmaakte wereld van vrede en welvaart. Het woord zelf komt uit het Grieks en betekent niet bestaande plaats of nergens. De Merriam-Webster Dictionary definieert Utopia als “een denkbeeldige plaats, waar de regering, de wetten en de sociale omstandigheden volmaakt zijn”. Maar zulke door de mens bedachte plaatsen zijn vaak niet helemaal wat ze lijken te zijn, zoals op welbekende en ironische wijze werd verbeeld in het boek Utopia van Thomas More.

Sommigen hebben getracht wereldvrede te brengen met hun zelfbedachte vormen van regering en Utopia. Critici houden echter vol dat zo’n plaats zodanige buitengewone reguleringen zou vereisen dat niemand keuzevrijheid zou hebben. Zal er derhalve ooit een of andere vorm van Utopia op de planeet Aarde bestaan? Is het idee van een mondiaal Utopia een onmogelijke droom? In de Broadway-musical uit 1965, Man of La Mancha, zit het populaire lied “The Impossible Dream” [De onmogelijke droom]. Het beschrijft een heldhaftige strijd om de onbereikbare ster te bereiken. Het is waar, wij allen verlangen naar een glorieuze wereld van vrede en welvaart. Is dat doel onmogelijk te verwezenlijken voor ons?

Uw Bijbel openbaart een toekomstige wereld die veel glorieuzer is dan futuristen en menselijke visionairen zich kunnen indenken. Wat is de werkelijkheid van de toekomst? Er is een nieuwe wereld op komst, het Koninkrijk van God, dat niet alleen keuzevrijheid geeft, maar een keuze vereist tussen leven en dood, zegen en vloek.

Veel godsdienstige mensen baseren hun dromen over de toekomst op een vaag idee van de hemel, maar de Bijbel openbaart de specifieke wereldomspannende regeringsstructuur en de vreedzame voorspoed die het alle volken zal brengen.

Dystopia of hoop?

Zal de toekomst Utopia brengen? Of Dystopia? Dystopia’s zijn het tegendeel van Utopia’s. Dystopia wordt gedefinieerd als een denkbeeldige plaats waar de mensen een ontmenselijkt en vaak angstig leven leiden. De Gulf News gaf de volgende enigszins huiveringwekkende geopolitieke analyse van de Europese Unie en Europese ontwikkelingen. Het artikel getiteld “Europe’s Politics of Dystopia [Europa’s politiek van Dystopia]”, gaf dit oordeel: “In Duitsland, Nederland, Finland, Denemarken, Oostenrijk en ook Zweden is de populariteit van populistische, anti-EU, anti-migranten rechtse partijen in opkomst … Het onvermogen beslissend te handelen zal nu leiden tot een uiteindelijk falen van de vreedzame, geïntegreerde, geglobaliseerde, supranationale staat die de EU is, en tot de opkomst van dystopische nationalistische regimes. De contouren van zulke oorden worden weerspiegeld in literaire werken als 1984 van George Orwell, Brave New World [Heerlijke Nieuwe Wereld, in het Ned.vert. door Pauline Moody, maart 2002] van Aldous Huxley, en Submission [Onderworpen, in het Ned. vert. door Martin de Haan, mei 2015], de laatste roman van Michel Houellebecq. Laten we hopen dat ze tot de gedrukte pagina’s beperkt blijven.”

Hoe zal dus uw toekomst eruitzien? Het nummer van 15 november 2015 van het New York Times Magazine was getiteld “The Future Issue [De toekomstkwestie]”. De creatieve omslag presenteert de toekomst als een kansspel. Het rad van fortuin suggereert dat de toekomst “mysterieus”, of “gewelddadig”, “failliet”, “ongelijk”, “geperfectioneerd”, “vredig”, “druk”, “glorieus”, “geautomatiseerd”, “synthetisch”, “gedoemd” of “utopisch” kan zijn. Welke van deze beschrijvingen van de toekomst, als er al één voldoet, zal de overhand hebben en waarheid worden? The New York Times zegt: “niemand weet wat de toekomst inhoudt.” Klopt die bewering? Kan iemand werkelijk de toekomst kennen? Kunt u werkelijk Bijbelprofetie vertrouwen?

We kunnen dankbaar zijn dat de Schepper-God alle macht in het universum heeft. Hij is almachtig, zoals ons in Openbaring 19:6 wordt gezegd. God onderhoudt deze nietige planeet in het Melkwegstelsel door Zijn krachtig woord, zoals ons in Hebreeën 1:3 wordt gezegd. Als God de toekomstige ontwikkelingen en gebeurtenissen verklaart, kan niets Hem in de weg staan, want “… de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken”, zoals bijvoorbeeld in Micha 4:4 staat. Een van de inspirerendste voorbeelden van vervulde profetie betreft de eerste komst van de Messias. In vrijwel elk Bijbels woordenboek geeft een opsomming van oudtestamentische profetieën betreffende Christus’ eerste komst en de vervulling daarvan zoals gedocumenteerd in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament bevat meer dan driehonderd verwijzingen naar de komst van de Messias. In zijn boek Science Speaks [De wetenschap spreekt] onderzocht schrijver Peter Stoner de waarschijnlijkheid van één persoon die slechts 48 van die profetieën vervult. Dat dat door toeval zou gebeuren zou een kans van één op tien gevolgd door 157 nullen zijn. Zoals iemand heeft berekend zou dat zijn als het trachten te vinden van één specifieke elektron uit alle elektronen in het hele bekende universum bij een eerste poging.

En dat neemt slechts 48 van de honderden messiaanse profetieën die werden vervuld in ogenschouw. Met andere woorden, de profetieën betreffende Christus’ eerste komst kunnen nooit door toeval zijn vervuld. Ze werden krachtig voorzegd en in honderden precieze details vervuld. Ja, u kunt Bijbelprofetie vertrouwen!

Hoe zullen de naties zich verenigen?

Staatslieden hebben aangevoerd dat een wereldregering onze problemen zou oplossen. Maar hebben de Verenigde Naties, die op 24 oktober 2015 op de Dag van de Verenigde Naties hun 70e verjaardag hebben gevierd, ons wereldvrede gebracht? De Verenigde Naties kunnen bogen op veel bewezen humanitaire diensten en prestaties. Niettemin heeft de Science and Security Board van het Bulletin of Atomic Scientists [de wetenschaps- en veiligheidsraad van het Bulletin van Atoomwetenschappers] zijn symbolische doemsdagklok op drie minuten voor middernacht gezet. Het Bulletin deed die aankondiging op 22 januari 2015.

Is het gevaar sinds die aankondiging groter of kleiner geworden? U weet het antwoord op die vraag. Terrorisme en regionale conflicten zijn geïntensiveerd. Wij hebben een nieuwe wereldregering nodig die wereldvrede garandeert! Maar is zo’n regering überhaupt wel mogelijk? Niet alleen is ze mogelijk, ze wordt in uw Bijbel geprofeteerd! In Mattheüs 6 gaf de Messias, Jezus Christus, ons een schema van gebedsonderwerpen. Wij moeten bidden: “Uw Koninkrijk kome …” (v. 10).

Maar wat voor Koninkrijk zal dat zijn? Wie zal de naties regeren? Hoe zal de regering in het millennium georganiseerd zijn? Wie zullen de topleiders van Gods komende Koninkrijk zijn? De wereldgeschiedenis toont aan dat de mensheid de weg naar vrede niet kent; we richten ons op Utopia en maar al te vaak lijken we Dystopia te creëren. Maar zo hoeft het niet te zijn – en de Bijbel openbaart de uiteindelijke uitkomst van de inspanningen van de mensheid. Wij kunnen de Bijbelse profetieën vertrouwen! Specifieke profetieën zijn al vervuld, worden op dit ogenblik vervuld of zullen gegarandeerd in de toekomst vervuld worden. Velen in de wereld dromen van blijvende vrede tussen de naties. Sommigen van u hebben misschien het beeldhouwwerk bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York gezien, dat een man uitbeeldt die een zwaard tot ploegschaar omvormt. Dat beeld is gebaseerd op een profetie van Jesaja. In een beschrijving van een toekomstige tijd onder het wereldregerende Koninkrijk van God zegt de profeet Jesaja: “… En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Jesaja 2:4).

Merk op dat Christus, de Koning der koningen, de macht zal hebben naties en individuen te laten ophouden met opstandigheid en oorlog. Ware Christenen zullen met Christus regeren in Zijn komende Koninkrijk: “… En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang” (Openbaring 20:4). Wat zullen de heiligen, alle ware Christenen, gedurende die duizend jaar in het komende Koninkrijk doen? Luister naar het lied van de heiligen: “… U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:9-10).

Uw utopische baan?

Als koningen en priesters in Gods komende Koninkrijk zullen trouwe Christenen de naties de weg naar vrede onderwijzen.

God roept nu Zijn mensen om hen op te leiden tot koningen en priesters. Schokkend genoeg begrijpen slechts heel weinig belijdende christenen de glorieuze roeping en de toekomst die God voorbereidt voor de heiligen, alle ware Christenen, in het komende Koninkrijk. Kijk naar sommige posities waarin de wedergeboren heiligen zullen dienen. “… Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen” (Openbaring 1:5-6). En ook: “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken” (Openbaring 2:26). Ja, sommige van de heiligen, trouwe Christenen, zullen over naties regeren, hen helpen en onderwijzen om Gods levenswijze en liefde in praktijk te brengen. Hoe wonderbaarlijk is het dat God wil dat u een deel van Zijn wereldregerende Gezin zult zijn!

Denk aan wat Jezus Zijn trouwe apostelen zei. Wat zullen zij in het Koninkrijk doen? De apostel Petrus stelde Jezus die vraag: “Toen antwoordde Petrus en zei tegen Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen” (Mattheüs 19:27-28).

Wie zal de supervisie hebben over de twaalf apostelen in Gods komende Koninkrijk? God noemde de oude koning David “een man naar Mijn hart” in Handelingen 13:22. Bijbelse profetie openbaart dat koning David over de verenigde huizen van Israël en Juda zal regeren: “En mijn knecht David zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden”” (Ezechiël 37:24, NBG).

Dus wat zal uw werk zijn in het Koninkrijk? Trouwe Christenen zullen verschillende verantwoordelijkheden hebben, afhankelijk van hun opleiding in dit leven, en hun dienstbaarheid aan Christus, de Kerk en de mensheid. U bent misschien bekend met de gelijkenis van de ponden. De Koning beloont de dienstknechten die trouw waren en daadwerkelijk hun oorspronkelijke gave hadden doen toenemen. “En het gebeurde, toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zakendoen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem: En u, wees machthebber over vijf steden” (Lukas 19:15-19).

Ja, de ware Christenen van vandaag zijn in opleiding om te dienen en te heersen. Het idee van eeuwig ronddrijven op hemelse wolken is niet wat de Bijbel leert. In plaats daarvan zullen ware Christenen heersen op een utopische planeet Aarde.

Het ware Utopia is op komst!

Wat velen zien als een onmogelijke droom, een mondiaal Utopia, zal werkelijkheid worden. De Vredevorst zal de weg naar vrede en welvaart onderwijzen. Jeruzalem zal de hoofdstad van planeet Aarde zijn. “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen” (Zacharia 8:3-5).

In plaats van stedelijk geweld, moordende straatbendes en de vroege dood van kinderen, zullen gezinnen in veiligheid en zekerheid leven. Oudere mannen en vrouwen zullen in vrede leven en niet langer allerlei soorten van misbruik ervaren. Boerderijen zullen bloeien  met duurzame landbouw. Lees de volgende profetie van Amos: “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God” (Amos 9:13-15).

Dank God dat er hoop is voor de toekomst van de wereld – en dat er hoop is voor uw toekomst! In plaats van een ontmenselijkt Dystopia zal het glorieuze Koninkrijk van God zelfs het meest fantastische Utopia overtreffen dat optimistische dromers zich hebben voorgesteld. De trouwe Christenen van vandaag, de ware heiligen, zullen in de eerste opstanding zijn om Christus bij het regeren van de wereld te assisteren. Zij zullen het millennium van wereldvrede inluiden. De profeet Jesaja gaf ons dit visioen van het millennium: “Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:6-9).

Dank God dat Zijn Koninkrijk spoedig komt! Houd de profetische ontwikkelingen en tekenen die Christus’ terugkeer aankondigen in het oog! En bid: “Uw Koninkrijk kome!”