Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Danger of False Conversion” door Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2012.

Miljoenen mensen die zichzelf als ‘christen’ beschouwen, nemen hun bekering voor vanzelfsprekend aan. Hoe kunt u er zeker van zijn dat u inderdaad bekeerd bent?

Overal om ons heen zijn er tekenen die erop wijzen dat wij in de laatste dagen leven. Economische crises blijven in de hele wereld heel duidelijk merkbaar, en gebeurtenissen in het Midden-Oosten zijn in een stroomversnelling geraakt, nadat de Arabische Lente-beweging dictators, die tientallen jaren aan de macht waren, ten val heeft gebracht. Deze gebeurtenissen en vele andere kondigen de spoedige terugkeer aan van Jezus Christus als Koning der koningen (Openbaring 11:15).

Maar hoe is het met u en mij? Naarmate voor de wereld, en voor ons individueel, de tijd opraakt, moeten wij nuchter bezien of wij werkelijk goede dienstknechten van de levende Christus zijn. Jezus herinnert ons eraan dat “… wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken” (Openbaring 2:26).

Dus, bent u bezig te overwinnen en uw leven te veranderen – dag na dag, maand na maand, jaar na jaar, door Jezus Christus die Zijn leven in u leeft?

Wij moeten realistisch over onze eigen conditie worden. De apostel Paulus schreef aan de Korinthiërs: “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk” (2 Korinthe 13:5, NBG-vert. 1951). Leeft de Christus van de Bijbel inderdaad Zijn leven in u door de heilige Geest? Of bent u (net als ik!) gewoon in een kerk opgegroeid en neemt u alle doctrines en praktijken ervan als vanzelfsprekend aan?

 

Een dode godsdienst

Hoewel de mensen geneigd zijn favoriete meningen en menselijke tradities te koesteren – en hoewel we niet graag horen dat wij ongelijk hebben – is het hoofdstroomchristendom van vandaag een dode godsdienst.

Sommigen van ons beseffen dit. Maar de meeste mensen willen dit niet erkennen. Mensen vinden het pijnlijk toe te geven ongelijk te hebben. Maar spoedig zullen zij geen keuze hebben. God zal een einde maken aan de wereldse en Godvijandige wegen van de mensheid. “Daarom zal Ik zó met u handelen, Israël, dat Ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!” (Amos 4:12.)

Bent u hierop voorbereid? God zegt ons dat wij onszelf gereed moeten maken! De tijd daarvoor is nu! De meeste regelmatige lezers van Tomorrow’s World beseffen dat zij in het verleden jarenlang iets geestelijks misten. Nu bent u een groot deel van de nieuwe waarheid gaan begrijpen. Een nieuwe levenswijze begint zich voor u te openen. U begint nu werkelijk de Bijbelse profetieën te begrijpen en het grote doel dat hier op aarde wordt verwezenlijkt. Stel uzelf daarom de vraag: Als u al die jaren al werkelijk een Christen was, voordat u begon te leren wat u nu weet, waarom ontbrak het u aan zo veel begrip? Waarom leek God toen zo veel minder reëel dan vandaag?

Wij moeten de feiten onder ogen zien! Onszelf verontschuldigen zal niets uithalen wanneer wij voor de rechterstoel van God worden gebracht! Wij moeten onszelf eerlijk onderzoeken!

 

Wordt hier iemand anders bedoeld?

Het kleine woordje mijn is dierbaar voor veel mensen. Zij spreken graag over mijn mening, en over mijn godsdienst, mijn manier van doen, mijn God. Mensen houden er niet van als hun wordt gezegd dat hun mening of hun godsdienst verkeerd is.

Toch moet er, in deze doolhof van een religieus Babylon, wel iemand ongelijk hebben! Bent u bereid toe te geven dat u dat kunt zijn? Moge God u daarbij helpen! Omdat wij, als wij onze Bijbel geloven, zullen ontdekken dat de meeste mensen op aarde zijn ondergedompeld in religieuze dwalingen. Zelfs de meeste belijdende christenen zijn misleid!

Een van de minst begrepen principes in de Bijbel is dat God deze wereld opzettelijk heeft verblind (Romeinen 11:8), en haar gedurende deze eerste 6.000 jaar van de menselijke geschiedenis haar eigen weg laat gaan. Tegelijkertijd heeft God Satan toegestaan de mensheid te beïnvloeden. De Bijbel beschrijft Satan duidelijk als “… de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt …” (Openbaring 12:9).

Vindt u dat moeilijk te geloven? Het is waar. Op veel plaatsen wijst uw Bijbel erop dat deze hele wereld wat geestelijke zaken aangaat volkomen misleid is. Bedenk wel dat iemand die misleid is niet weet dat hij misleid is. Hij is oprecht. Maar hij is oprecht fout!

Het grote valse religieuze systeem dat de westerse wereld vandaag overheerst wordt in Openbaring 17 uitgebeeld. God beschrijft deze afvallige kerk als een gevallen vrouw – een grote hoer met wie“… de koningen van de aarde hoererij bedreven [hebben] en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij” (v. 2).

Wegens de valse leringen en valse opvattingen die sinds de kinderjaren zijn aangenomen zijn de meeste mensen geestelijk dronken – zij hebben een vertekende kijk zodat zij niet in staat zijn geestelijke waarheden te zien. Zoals dronkaards zijn zij dom tevreden in hun mistige, wazige, verwarde geestelijke staat waarin zij zich bevinden.

Zij denken dat zij goed zijn – oppervlakkig tenminste. Maar diep in hun innerlijk spookt het besef dat er iets ontbreekt – hun godsdienst lijkt leeg. God lijkt op de een of andere manier onwerkelijk en heel, heel ver weg.

 

Een vals christendom

Het grote religieuze bedrog dat deze wereld in zijn greep heeft is het gevolg van Satan de duivel die door valse dienaren werkt. Deze dienaren prediken een vals christendom. Per slot van rekening is een bedrieger een vervalser. En Satan de duivel is de opperste vervalser aller tijden! Daarom hebben zijn dienaren een leer die de waarheid lijkt te zijn.

De apostel Paulus beschreef deze valse christelijke dienaren – die reeds in zijn tijd volop aanwezig waren: “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthe 11:13-15).

Ja, Satan de duivel heeft dienaren! Zij lijken dienaren van Christus te zijn! Maar in feite onderwijzen zij een leer van geen werken – geen gehoorzaamheid aan Gods wet. Daarom zullen zij zelf worden geoordeeld volgens hun eigen zondige werken!

God waarschuwt ons iedere geest of geestelijke leer die er door mensen komt te beproeven. “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

Onwetend, en in de meeste gevallen oprecht, zijn in het verleden de meesten van u die dit artikel lezen misleid door valse prediking, welke afkomstig was van en verspreid werd door Satan de duivel via zijn demonische geesten, die de godsdienstige systemen en valse dienaren van onze tijd inspireren en beïnvloeden! Het is tijd te ontwaken!

In deze laatste dagen voor de tweede komst van Jezus Christus moet u weten of u wel of niet bent voorbereid uw God te ontmoeten! Met een open geest moet u bereid zijn te bewijzen of u wel of niet ooit werkelijk bekeerd bent.

Dit is ernstige materie! Het misplaatste vertrouwen van de mensen in een valse bekering is een groot en dodelijk bedrog, dat hen hun eeuwige bestemming kan doen verspelen! Hoe is het met u? Bent u bereid deze mogelijkheid onder ogen te zien? Bent u bereid te veranderen als God u laat zien dat u nooit eerder echt bekeerd bent geweest?

 

Wat bekering werkelijk is

Gods woord zegt: “… Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9). In duidelijke taal: u moet Christus’ Geest in u hebben of u bent geen Christen – u bent nooit bekeerd.

Een werkelijk bekeerde persoon is vol van en wordt geleid door de heilige Geest van God. God plaatst en leeft Zijn eigen leven in ons door Zijn heilige Geest. Door middel van Zijn Heilige Geest zijn wij door Hem als Zijn kinderen verwekt – en we hebben daardoor deel aan Zijn eigen natuur! “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14).

Eerlijk gezegd wisten de meesten van u die dit artikel lezen in het verleden zelfs niet wat de heilige Geest was, wat die werd verondersteld in uw leven te doen, en wat het werkelijke resultaat zou zijn als u door Gods heilige Geest wordt geleid.

In Romeinen 5:5 zegt God ons dat “… de liefde van God in onze harten uitgestort is …” door de heilige Geest die wij hebben ontvangen. Door Zijn Geest geeft God ons Zijn liefde. Op die manier hebben wij deel aan Zijn natuur – Zijn karakter. En Gods karakter komt tot uitdrukking in de geestelijke principes die in de Tien Geboden zijn vervat – door gehoorzaamheid aan Gods Wet. “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last” (1 Johannes 5:3).

Gods Geest leidt ons ertoe Hem te gehoorzamen als onze Maker en Bestuurder. De apostel Petrus werd geïnspireerd ons eraan te herinneren dat God de heilige Geest geeft “… aan hen die Hem gehoorzaam zijn” (Handelingen 5:32).

Echte bekering houdt dus een oprechte overgave aan God om Hem en Zijn Wetten te gehoorzamen. Petrus werd geïnspireerd ons te zeggen hoe men bekeerd wordt. Hij zei: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38).

Wij bekeren ons van zonde. En wat is de Bijbelse definitie van zonde? “… want de zonde is de wetteloosheid [of: wetsovertreding, Leidse vertaling]” (1 Johannes 3:4). Dus om werkelijk bekeerd te zijn moet u berouw hebben van het breken of overtreden van Gods wet! Bedenk dat Jezus Christus, in het Nieuwe Testament, Gods wet vergrootte – in het bijzonder in Mattheüs 5 en in de Bergrede als geheel. We moeten in elk facet van ons leven niet alleen de letter, maar ook de geest of bedoeling van Gods wet houden. Jezus zei “… dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4).

Vervolgens moeten wij worden gedoopt als een uiterlijk teken van onze bereidheid om ons oude ‘zelf’ volledig te begraven – en letterlijk ons eigen leven aan God te geven en aan Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser, Hogepriester en Meester.

De apostel Paulus beschrijft de doop als een begrafenis van het oude zelf (Romeinen 6:1-4). Het moet een volledige onderdompeling van het lichaam in het water zijn, als symbool van de begrafenis van het oude zelfzuchtige zelf in het graf.

 

Valse bekering komt veel voor

Eerlijk gezegd wisten zelfs de meeste zogenaamd gedoopte mensen (velen zijn slechts besprenkeld) nooit werkelijk waarvan zij zich moesten bekeren! Zij wisten niet wat zonde precies is. Misschien bedoelden zij oprecht het beter te doen of vrede met God te sluiten. Maar aangezien hun niet werd geleerd wat zonde feitelijk is, hebben zij nooit echt berouw van de zonde gehad! Zij waren nooit gebroken over de ellendige staat van hun leven, vastbesloten hun eigen menselijke ijdelheid en zelfzucht – die zichzelf voortdurend manifesteert in vleselijke hartstochten − te begraven.

Zij hebben nooit echt berouw gekend! Zij hebben de bestudering van hun Bijbel nooit serieus genomen. Zij bleven gewoon meegaan met de gewoonten, de wegen en de tradities van deze wereld. Hun leven was niet werkelijk veranderd. Zij hebben God nooit persoonlijk leren kennen! Zo is het met de meeste christenen van vandaag gesteld.

Daartegenover verklaarde Jezus over de waarlijk bekeerde mensen dat de Geest van de waarheid “… u de weg [zal] wijzen in heel de waarheid … en de toekomstige dingen zal … verkondigen” (Johannes 16:13). Als u werkelijk bekeerd bent, zal Gods Geest u leiden in waarheid die u niet eerder kende, en u helpen Bijbelprofetie te begrijpen op een manier waarop u die nooit eerder begreep.

Ja, oprechte bekering keert het leven van de Christenen werkelijk helemaal om! Hun denken wordt erdoor vernieuwd, evenals hun gedrag – hun karakter zelf! Bekeerde Christenen leren God kennen zoals nooit tevoren. Zij beginnen te bidden en op een persoonlijke manier tot God te spreken. En zij ontvangen werkelijke antwoorden op hun gebeden! Naarmate zij groeien worden zij met elke maand die en elk jaar dat verstrijkt steeds meer als Christus!

Helaas zijn de meeste zichzelf christen noemende mensen nooit zelfs maar begonnen zich gereed te maken om de weg naar het onvervalste Christelijke leven op te gaan.

Bent u bereid dit feit onder ogen te zien – en er consequenties aan te verbinden?

 

De menselijke natuur aanpakken

De almachtige God die ons denkvermogen en onze menselijke natuur schiep waarschuwt ons in het boek Spreuken: “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood” (Spreuken 16:25; 14:12). Het is eenvoudig de menselijke natuur die ons doet geloven dat onze weg “recht” en de juiste is. Maar God zegt dat de weg die ons de juiste lijkt zal eindigen in de dood! Bedenk dat het loon van de zonde de dood is (Romeinen 6:23).

Het grootste struikelblok dat de meeste mensen ervan weerhoudt de waarheid te aanvaarden en werkelijk bekeerd te worden is hun eigen ijdelheid. Talloze mensen zijn opgegroeid in en gingen naar een of andere kerk; daarom hebben zij er een hekel aan te erkennen dat zij zich nooit hebben bekeerd! De menselijke natuur wil de meeste mensen hun eigen gerechtigheid laten verkondigen. Zij hebben nooit waarlijk berouw gehad; zij hebben nooit werkelijk een afschuw van zichzelf gekregen als zondaar!

Maar de ware God gebiedt ons op te houden met het zelf te rechtvaardigen! “Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:7).

Misschien denkt u dat u niet goddeloos geweest bent? De almachtige God verklaart: “… Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen 3:10). Hij herinnert ons eraan: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,” (v. 23).

Inderdaad, wij hebben allen gezondigd! Allemaal hebben we Gods wetten geschonden. De meeste mensen schenden Zijn wetten nog steeds – en proberen dat te rechtvaardigen!

Maar God zegt duidelijk: “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jesaja 55:8-9).

Onze eigen menselijke wegen en redeneringen zijn, los van God, altijd verkeerd! Pas dit niet alleen maar toe op andere mensen – pas het toe op uzelf!

Het is bijna zeker dat de meesten van u die dit artikel lezen nog steeds wat de Bijbel noemt een vleselijke gezindheid hebben. Velen van u denken dat u reeds behouden bent, terwijl de waarheid van de zaak is dat u nooit bent gekomen op het punt van totale overgave aan God en Zijn absolute heerschappij over uw leven! Derhalve heeft u nooit Gods heilige Geest ontvangen en bent u nooit als Zijn geestelijke zoon of dochter verwekt.

Daarom bent u niet eerder in staat geweest Bijbelprofetie te begrijpen! Daarom heeft u nooit werkelijk het grote doel begrepen dat hier op aarde wordt verwezenlijkt. En daarom leek God altijd zo ver weg – zo onwerkelijk.

Dit gebrek aan Gods Geest is de reden dat u niet voortdurend bent gegroeid in genade en kennis – en dat u zoveel jaren van uw leven levensbelangrijke Bijbelse waarheden hebt ontbeerd.

Nu is het tijd te ontwaken! Nu is het tijd om werkelijk tot bekering te komen!

 

Wat u moet doen

Allereerst moet u dit artikel op uzelf toepassen. En u moet ernaar streven uw gevoelens niet te laten kwetsen door de correctie en de aansporing die hier vanuit diepe liefde worden gegeven!

Herinner u dat toen Jezus Zijn discipelen had getoond dat zij van Hem en Zijn boodschap moesten eten, velen zozeer in hun gevoelens waren gekwetst dat zij zich terugtrokken. “Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?” (Johannes 6:60). Maar Jezus vroeg aan de twaalf: “Wilt u ook niet weggaan?” (v. 67).

Toen gaf Petrus een antwoord dat vandaag nog dezelfde betekenis heeft. Hij zei: “… Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven” (v. 68).

Als God u door de vruchten heeft getoond dat wat u in dit tijdschrift leest de waarheid is, dan zou u ervoor moeten terugschrikken u van de waarheid af te keren! Waar zou u anders heen willen gaan?

Duizenden van u zijn gaan beseffen dat zij de waarheid en de boodschap van God ontvangen door dit Werk, het tv-programma Tomorrow’s World en het Tomorrow’s World magazine. U begint te beseffen dat dit het Werk van de ware Kerk van God is.

Maar u hebt nooit gedacht er daadwerkelijk veel mee te doen! Als wij de dienstknechten van de allerhoogste God zijn, dan zou u ons onderricht en voorbeeld moeten volgen als u ziet dat deze met de Bijbel overeenstemmen. U zou artikelen als dit meer letterlijk en persoonlijk in uw privéleven moeten toepassen.

De apostel Paulus werd geïnspireerd te schrijven: “Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben” (1 Korinthe 11:1). U moet het voorbeeld van Gods ware dienaren – en van Jezus Christus – navolgen.

Eerlijk gezegd hebben de meesten van u die dit artikel lezen nooit gesproken met een van Gods ware dienaren over werkelijke bekering en de doop. Maar de gelegenheid is er als u bereid bent die te grijpen. Honderden en duizenden van u, lezers van Tomorrow’s World, hebben ons gebeld, geschreven of via het internet contact opgenomen met ons om persoonlijk advies te vragen aan een ware dienaar van Jezus Christus. Als u bent begonnen te begrijpen dat het Werk achter dit tijdschrift het Werk van Gods ware Kerk van vandaag is, en als u het belang erkent van het veranderen van uw leven – werkelijk – aarzel dan niet contact met ons op te nemen via de website (wereldvanmorgen.nl) of door te schrijven naar Stichting Levende Kerk van God, Postbus 273, 3970 AG Driebergen-Rijsenburg.

Op een of andere manier moet u, alle lezers, gaan beseffen dat het tot werkelijke bekering komen van vitaal belang is! Stel het niet zo lang uit dat u de gelegenheid voorbij laat gaan! Bedenk dat God niet de gewoonte heeft Zijn Werk door misleide dienaren te doen! Als u werkelijk zeker van u geestelijke toestand wilt zijn, zou u met de ware dienaren van God moeten spreken die als instrumenten worden gebruikt om Zijn boodschap aan deze stervende wereld te prediken. U moet vervolgens hun advies in alle nederigheid aannemen – hun richtlijnen volgen – als u ervan overtuigd bent dat zij inderdaad Gods dienaren zijn.

 

Wees bereid te veranderen

Vergeet nooit dat echte bekering wordt voorafgegaan door echt berouw. U moet uzelf vernederen tot u oprecht met David kunt zeggen: “Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen” (Psalm 51:4-5).

Merk op dat David niet trachtte zich te rechtvaardigen – hij erkende zijn zonde zonder reserve en vroeg om vergeving. Hij vervolgde: “Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen,” (v. 6). God hoefde niet met David te redeneren om hem zijn schuld te doen toegeven! In het licht van Gods geboden was David zichzelf gaan zien zoals hij werkelijk was en was hij zichzelf gaan verafschuwen. En u en ik zijn niet beter dan David!

Wanneer u er ten slotte klaar voor bent om werkelijk tot berouw te komen van het overtreden van Gods wetten, van het volgen van menselijke tradities, van het u conformeren aan deze maatschappij en haar wegen, dan vraagt God van u het volgende: “De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten” (Psalm 51:19).

Was u vroeger een religieuze hobbyist die ervan hield met Gods dienaren te argumenteren over ‘hoe ik het zie’? Waren uw gevoelens gekwetst toen zij u lieten zien, uit de Bijbel, dat u ongelijk had? Wanneer de tijd komt dat u werkelijk bekeerd bent, zult  u niet wrokkig vasthouden aan een oude valse bekering. In plaats daarvan zult u dankbaar zijn voor uw leraren. U zult nederig en leergierig zijn als een kind. U zult niet over uzelf denken als een “geestelijke reus” wanneer u de weg van ware bekering opgaat. En u zult het grote gevaar beseffen van uw oude geestelijke trots en ijdelheid die u ervan willen overtuigen dat een vroegere valse bekering ‘de echte’ was.

In plaats daarvan zult u God dankbaar zijn voor Zijn Kerk en voor Zijn dienaren die u Zijn Waarheid onderwijzen (Romeinen 10:15). En u zult de grote vrede hebben die komt met de wetenschap dat u waarlijk door God wordt geleid, zoals nooit tevoren.