Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Seven Secrets for a Joyous Marriage” van Richard F. Ames verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2016.

In onze westerse landen ligt het huwelijk als nooit tevoren onder vuur, maar er zijn principes die u kunt toepassen om uw huwelijk sterk en gelukkig te houden!

Het gezin is de bouwsteen van elke samenleving, en het huwelijk tussen een man en een vrouw is het begin van dat gezin. Met stabiele huwelijken worden gelukkige gezinnen gebouwd. Met stabiele gezinnen worden buurten en gemeenschappen en naties versterkt.

Sommigen van u die dit artikel lezen denken er misschien over te trouwen. U zult u grondig willen voorbereiden op deze levenslange verbintenis. Welke principes zult u toepassen om u van een gelukkig en stabiel huwelijk te verzekeren? Als u al getrouwd bent, weet u dat er altijd ruimte is voor verbetering. Wat kunt u doen om een problematisch huwelijk te verbeteren of een gelukkig huwelijk nog gelukkiger te maken?

Een huwelijk kan vreugdevol zijn, maar kan ook  moeilijk zijn. Ik weet dit door jarenlange persoonlijke ervaring. In de meer dan 50 jaar dat mijn vrouw en ik zijn getrouwd, hebben we soms vanwege onze menselijke natuur problemen gehad. Maar uw Bijbel openbaart de strategieën en geheimen voor een geslaagd goddelijk huwelijk. De volgende universele principes dient u toe te passen in uw huwelijk. Dit artikel zal deze zeven geheimen onthullen om u te helpen een vreugdevol huwelijk te hebben.

 

Geheim 1: Communiceer in liefde

Mijn vrouw heeft een achtergrond in muziek; zij was vioollerares en gaf zelfs professionele optredens voordat wij getrouwd waren. Ikzelf ben opgeleid tot ingenieur. Idealiter zouden mijn analytische denken en haar subjectieve benadering elkaar aanvullen, maar eerlijk gezegd kostte het ons enige tijd ons aan elkaar aan te passen. Maar wij leerden effectief te communiceren. Dat betekent effectief luisteren, niet alleen maar effectief spreken.

Hoe vaak schakelen echtparen elkaar niet uit in hun gesprekken? Wij moeten luisteren voor begrip – de ander trachten te begrijpen vanuit diens gezichtspunt. Tracht de gevoelens en behoeften van de ander te begrijpen! Toon respect door uw volle aandacht te geven.

De apostel Paulus geeft ons een fundamenteel principe in effectief communiceren: “maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden [of: door de waarheid in liefde te spreken, Ned. vert.  van de New King James Version], in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus” (Efeze 4:15). Sommige mensen spreken de waarheid met haat. Maar een Christen die opgroeit in Christus zal zich bewust zijn van het effect van zijn woorden en boodschap op de luisteraar.

Toont u, wanneer u met uw man of uw vrouw spreekt, betrokkenheid en zorg? Communiceert u met respect? Wij moeten zeker geduldig zijn met elkaar. Bedenk: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk …” (1 Korinthe 13:4). Zorg ervoor om in uw gesprekken de waarheid in liefde te spreken!

In ons snelle bestaan kunnen mannen en vrouwen in verschillende richtingen gaan en nauwelijks de tijd hebben met elkaar te spreken. Sommige onderzoeken laten zien dat veel echtparen gemiddeld minder dan 20 minuten per week met elkaar converseren! Maar er is een manier om de korte tijd die u samen hebt te benutten – en dat is de regel van het vierminutencontact. In hun boek Contact: The First Four Minutes [vert.: Contact: De eerste vier minuten], leggen Dr. Leonard Zunin en zijn vrouw Natalie Zunin uit: “Het succes of de mislukking van een huwelijk … kan afhangen van wat er gebeurt tussen een man en een vrouw gedurende niet meer dan acht minuten per dag: vier in de morgen na het ontwaken, en vier wanneer u weer samen bent na de werkdag” (p. 133).

Uw taal, houding of uitdrukking aan het begin van de dag kan de hele relatie beïnvloeden. Leer een positieve, liefhebbende houding aan de dag te leggen voor de eerste vier minuten die u aan het begin van de dag samen bent. Doe extra moeite om met liefde te communiceren.

 

Geheim 2: Houd de romantiek in leven

U hebt waarschijnlijk weleens de uitdrukking gehoord: Het zijn de kleine dingen die het doen. Elk vriendelijk woord van waardering maakt een verschil. Onderzoek heeft ook aangetoond dat omhelzingen stress kunnen verminderen, en ze moedigen zelfs een liefhebbende eenheid tussen man en vrouw aan! Vaak als mijn vrouw en ik thuis uit elkaar gaan om onze eigen bezigheden te doen, omhelzen we elkaar – en op andere tijden ook spontaan. Jaren geleden las ik in een verzekeringsrapport dat mannen die hun vrouw kussen voordat zij naar hun werk gaan minder auto-ongelukken hebben en 30 procent meer verdienen dan degenen die hun vrouw niet kussen. Ik maakte er een regelmatige gewoonte van mijn vrouw te kussen voordat ik naar mijn werk ging. Op een dag kuste ik mijn vrouw niet en reed met mijn auto achteruit tegen een boom aan. Ook al was er maar weinig schade, ik zorg er nu voor dat ik haar elke morgen kus!

Onze liefhebbende en attente daden helpen de romantiek levend te houden. Een attente en zorgzame man zal zijn vrouw op een speciale gedenkdag meestal een bos bloemen geven, en op andere tijden als een totale verrassing. Een creatieve en zorgzame vrouw zal haar man verrassen met een speciale gift of een speciale maaltijd.

Het was Gods bedoeling dat man en vrouw één vlees zouden worden, om te genieten van het plezier van goddelijke seks in het huwelijk! Tenminste vier keer gebood God in het boek Genesis getrouwde paren: “wees vruchtbaar, word talrijk”. De Bijbel is heel duidelijk: God schiep seks voor het huwelijk en het gezin. Bedenk dat de Bijbel ook openbaart dat het huwelijk uitsluitend tussen een man en een vrouw is. In de Bijbel – en in de werkelijke wereld van de geestelijke, goddelijke wet – bestaat niet zoiets als het homohuwelijk! De Bijbel openbaart duidelijk dat elke seksuele relatie buiten het huwelijk zonde is! We lezen: “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen” (Hebreeën 13:4).

 

Geheim 3: Geef 100 procent aan uw man of vrouw

De uitspraak: Het huwelijk is een 50/50 regeling is totaal fout! Moderne, verlichte professionele mensen uit de betere kringen mogen dan zeggen: Onafhankelijkheid is onze prioriteit. Wij zullen intellectueel overeenkomen samen te werken, maar ik zal me nog altijd mijn persoonlijke vluchtweg voorbehouden voor het geval de dingen niet helemaal goed gaan.

 Maar ware liefde is geven zonder iets terug te verwachten. Paulus schreef: “… [Wij moeten] de woorden van de Heere Jezus in herinnering … houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35).

Als twee mensen beide 100 procent geven, heb je een sterke band – een sterke overlap die flexibiliteit zal garanderen en het vermogen crises en problemen het hoofd te bieden. In zo’n scenario zijn beide partners volledig betrokken. Maar de 50/50 regeling is een ingebouwde zwakke schakel in uw relatie!

Een van de grootste giften die u kunt geven is uw tijd! Een aantal jaren geleden, toen ik erg actief met sporten bezig was, neigde ik ertoe mijn vrouw tekort te doen in het doorbrengen van tijd met elkaar. Ik herinner me nog het moment dat ik besloot mijn tijd aan haar te geven in een speciale activiteit die zij leuk zou vinden. Zij wilde gaan kanoën – dat was nu niet mijn favoriete activiteit, maar op een zondagmiddag gingen we kanoën op een meer in het oosten van Texas, omgeven door dennen, blauwe luchten, watervogels en rust! Wat ik zag als een opoffering van mijn tijd leidde tot een sterkere relatie – mijn vrouw genoot van de activiteit en waardeerde mijn inspanning. Beloof uzelf meer te geven dan u in het verleden hebt gedaan. Wees vastbesloten manieren te vinden om aan uw vrouw  te geven ‒ dan zult u niet zo gefrustreerd zijn, en God zal u in uw relatie zegenen. Zoals Jezus zei: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”

 

Geheim 4: Vervul uw door God gegeven verantwoordelijkheden

God heeft belangrijke verantwoordelijkheden gegeven aan mannen en vrouwen. “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente” (Efeze 5:25-29).

God gebiedt mij als echtgenoot mijn vrouw lief te hebben. Ik moet aan God verantwoording afleggen over mijn houding, dienst en toewijding aan mijn vrouw. Let erop dat God niet allerlei ontsnappingsclausules geeft. Hij zegt niet: Als uw vrouw volmaakt is, dan moet u haar liefhebben. Nee! God gebiedt u uw vrouw lief te hebben. Dat is uw verantwoordelijkheid! Zoals we eerder zagen, u dient uw vrouw 100 procent te geven.

Nu, wat voor instructie geeft God aan de vrouwen? “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn” (Efeze 5:22-24).

En, dames, God zegt niet dat u alleen de volmaakte man onderdanig moet zijn. Ik ken geen enkele volmaakte echtgenoot. Alleen Christus is volmaakt! Maar als ieder van ons zijn of haar eigen door God gegeven verantwoordelijkheden vervult – oprecht en ijverig, hoe onvolmaakt ook – dan zal God het huwelijk nog meer zegenen! Let er ook op in deze passage dat de apostel Paulus ons aanmoedigt dankbaar te zijn en ervoor te zorgen dat wij “… elkaar onderdanig [zijn] in de vreze Gods” (Efeze 5:20-21). Als man en vrouw heeft elk van u deze verantwoordelijkheid jegens de ander.

Social Media voegen stress toe aan veel huwelijken

Met het veranderen van de tijd veranderen ook de oorzaken van stress die in een huwelijk voorkomt. Onderzoek door het Engelse advocatenkantoor Slater en Gordon suggereert dat een toenemend aantal koppels social media gebruik noemen als een oorzaak van hun scheiding. Hun enquête onder 2000 gehuwde Britten legde een aantal verontrustende trends bloot:

  • Een op de zeven zei dat de activiteit van hun echtgeno(o)t(e) op Facebook, Snapchat en andere social apps hen motiveerde om over scheiding na te denken.
  • 17% van de geënquêteerden zei dat ze iedere dag met hun partner ruzie maakten vanwege social media gebruik, terwijl bijna een kwart dat ten minste een keer per week deed.
  • 14% zei dat ze social media gebruikten om naar bewijs voor ontrouw te zoeken.
  • 15% geloofde dat social media gevaarlijk was voor hun huwelijk, met Facebook aan de leiding als het meest gevaarlijke platform.

Andrew Newbury, hoofd van familierecht bij het kantoor, zei: “We adviseren onze cliënten nu actief om voorzichtig te zijn met het gebruik van Facebook en alle vormen van social media wegens hun potentiele gevaar van het beschadigen van relaties.”

 

Geheim 5: Eer en respecteer elkaar

De meeste echtparen weten dat wij de menselijke natuur en menselijke zwakheden hebben. Mijn vrouw en ik hebben ruzies gehad. Nu, na 50 jaar, niet zo vaak, maar hoe sluit je weer vrede en los je die ruzies op? Het volgende principe kan moeilijk zijn voor iemand die de tekortkomingen ziet en de zwakheden en het karaktertekort van de ander kent. Let op Gods instructie aangaande onze relatie met anderen: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf” (Filippenzen 2:3).

Waardeert u uw man of vrouw echt? Respecteert u hem of haar als mens gemaakt naar het beeld van God? Ja, uw Bijbel instrueert ons anderen meer te achten – dat wil zeggen, te waarderen – dan onszelf. Dat betekent niet dat u elke slechte kwaliteit of slechte gewoonte van uw man of vrouw moet respecteren, maar naar zijn of haar positieve waarden moet kijken! Als u uw partner fysiek of verbaal heeft mishandeld, moet u daarover berouw hebben! U moet u voor God vernederen en Zijn vergeving vragen. En u moet ook uw man of vrouw uw verontschuldigingen aanbieden! Soms is het moeilijk: Het spijt me te zeggen. Maar dat kan wel veel bijdragen aan genezing en herstel van een relatie!

Houd in gedachten dat u en uw man of vrouw “… mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven …” zijn (1 Petrus 3:7). Het is van wezenlijk belang te begrijpen hoe God iedere mens waardeert – en dat houdt ook uw man of vrouw in, ongeacht uw mening over hem of haar. Iedere mens op aarde heeft het potentieel in het goddelijke gezin van God te worden geboren als een verheerlijkt, onsterfelijk kind van God. Paulus schreef: “en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige” (2 Korinthe 6:18). Wees u altijd bewust van het ontzagwekkende potentieel van uw man of vrouw.

 

Geheim 6: Leer te vergeven

Hoe vaak hebt u ruzie in uw gezin of in uw huwelijk? Wij moeten allemaal zelfbeheersing, hoffelijkheid, eer en respect oefenen. Soms is de beste strategie in een ruzie te denken aan: “Een zacht antwoord keert woede af …” (Spreuken 15:1). Soms moeten we onze eigen verantwoordelijkheid erkennen. Misschien hebben we zelf bijgedragen aan het probleem. Ik weet dat het op sommige momenten heel moeilijk kan zijn, omdat onze trots ons in de weg staat. Ik heb dat zelf ervaren. Maar eenvoudig zeggen: Het spijt me kan veel bijdragen aan het oplossen van een conflict. En wij moeten elkaar zeker vergeven.

Denk aan de ontzagwekkende instructie in uw Bijbel: “maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft” (Efeze 4:32).

Een andere passage benadrukt dat punt van vergeving ook: “Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is” (Kolossenzen 3:12-14).

 

Geheim 7: Bid samen

Ik besef dat u misschien bent getrouwd met iemand die niet gelooft, in welk geval u eenvoudigweg elke dag voor hem of haar moet bidden – en moet bidden voor uw huwelijk. Streef ernaar een Christelijk voorbeeld te zijn voor uw partner. We lezen: “Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden” (1 Petrus 3:1).

Uw liefhebbende, gevende, Christelijke voorbeeld kan veel doen om uw man positief te beïnvloeden. Let erop dat de nadruk ligt op het gedrag, niet in pogingen uw man uw religie in te praten.

Natuurlijk, als u en uw partner persoonlijk bidden, tracht dan samen te bidden. Het is verbazingwekkend hoe veel intieme en persoonlijke gedachten in onze gebeden naar voren komen. Op die manier delen we met elkaar en met onze God.

Vraag God u te helpen deze principes in uw eigen leven toe te passen. Bedenk dat u uw man of vrouw niet kan dwingen te veranderen – u kunt alleen uzelf veranderen. Maar uw voorbeeld van liefde en dienstvaardigheid kan een heel positieve invloed hebben. U kunt het niet op eigen kracht. U hebt de hulp van uw Verlosser nodig! Paulus schreef: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13).

Moge God u en uw partner zegenen – één man en één vrouw in één huwelijk! Moge Hij uw huwelijk en uw gezin zegenen terwijl u ernaar streeft volgens Zijn woord te leven!