Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Design Implies Purpose” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2018.

Dit artikel begon in het prachtige Brits Columbia, een van mijn favoriete plekken op deze planeet die we thuis noemen. Gedurende mijn recente reis naar Canada heb ik drie Canadese-versie Tomorrow's World tv-uitzendingen opgenomen, een Tomorrow's World-presentatie gegeven in Kelowna en ook gesproken via een internetverbinding met onze gemeenten in West-Canada. Toen heb ik een paar dagen vrij genomen om samen met vrienden in een afgelegen hut aan de kant van een meer door te brengen  ̶ ̶̶waar ik mezelf nu bevind en deze brief aan u schrijf.

Buiten zie ik majestueuze bergen en witte wollige wolken geschilderd op een indrukwekkend blauw doek. Hebt u er ooit bij stilgestaan hoe opmerkelijk ons aardse tehuis werkelijk is? Het is zo gemakkelijk om het als vanzelfsprekend te beschouwen, en waar u ook reist, u vindt aardse schatten in overvloed. Er zijn tropische eilanden waar heerlijke vruchten aan inheemse bomen hangen. De korenvelden van Iowa en Nebraska voeden zowel mens als dier. Dan zijn er de torenhoge met sneeuw bedekte bergketens van Europa, Azië en Zuid-Amerika, die tijdens de hitte van de zomer de lagere gebieden van water voorzien. We staan verwonderd bij de vreemde, kleurrijke wezens die onze oceanen bewonen. Maar we kunnen dit alles nog steeds als vanzelfsprekend beschouwen.

Is er leven ergens daar buiten?

Op de lagere school hoorde ik dat er misschien leven te vinden zou zijn op Mars of Venus, onze naaste buren, maar zulke hoop werd tientallen jaren geleden tenietgedaan door latere wetenschappelijke ontdekkingen. Wetenschappers beginnen te begrijpen hoe uniek onze planeet werkelijk is. Velen verbeelden zich dat met zoveel sterrenstelsels, zoveel sterren en zoveel planeten daar buiten, er ook ergens anders leven in ons universum moet bestaan. Echter, hoe meer wetenschappers leren over de voorwaarden die nodig zijn om het leven te ondersteunen, zelfs het zogenaamde primitieve leven, hoe geringer de kansen worden. Wat nog belangrijker is, is het probleem van hoe het leven zich waar dan ook ooit zou kunnen ontwikkelen uit niet-levend materiaal. De kans dat zelfs maar één enkel eiwit zich zou kunnen ontwikkelen is astronomisch klein. Het is statistisch onmogelijk. Niemand heeft werkelijk nieuw leven gemaakt uit niet-levend materiaal, en niemand kan een plausibele verklaring geven die standhoudt tegenover kritisch onderzoek naar hoe dit ooit zou kunnen gebeuren.

Het feit dat u dit artikel leest, geeft waarschijnlijk aan dat u het wonder van ontwerp in elk levend wezen ziet en de noodzaak van een Schepper, een Ontwerper, een ‘Levengever’ inziet. Dit brengt me tot een zeer belangrijke vraag: waarom zijn we hier?

Tijdens de Tomorrow's World-presentatie in Kelowna heb ik erop gewezen hoe weinig mensen over de betekenis en het doel van het leven nadenken. Waarom heeft een intelligent Wezen ons hier op deze speciale plek geplaatst? Waarom zijn we zelfs ook maar in staat om over zo'n vraag na te denken?

Weinig mensen besteden er tijd aan om achter het antwoord te komen. In plaats daarvan gaan ze van de ene opwindende activiteit naar de andere. Ze juichen hun favoriete team toe en leven voor de volgende wedstrijd. Ze verdienen zoveel mogelijk geld, kopen zoveel speeltjes als ze zich al dan niet kunnen veroorloven, en gaan door met de gewoontes die ze doorgegeven kregen. Ze zijn zich niet bewust van de waarom-vraag. Velen proberen een leven te leven wat zij als een ‘goed leven’ beschouwen, met de gedachte dat hun zwakke pogingen hen op welke wijze dan ook leven na de dood kunnen geven, maar uit hun beslissingen maken heel duidelijk dat leven na de dood niet hun hoogste prioriteit is. In plaats daarvan leven ze een leven van ‘voor het geval dat’  ̶ dat wil zeggen, een leven dat op een zekere halfslachtige manier geleefd wordt ‘voor het geval dat’ er een God is en ‘voor het geval dat’ er leven na de dood is.

We bestaan omdat een Geest veel groter dan de onze ons ontworpen, gebouwd en geschapen heeft. Als dat waar is  ̶ en ik geloof dat de meesten van u die dit artikel lezen geloven dat het zo is  ̶ dan moet er een doel zijn. Echter, te weinig mensen (misschien ook enkelen onder u) besteden er voldoende aandacht aan om dat doel te ontdekken. Wat verdrietig!

Kostbare kennis

Veel van onze boekjes, tijdschriftartikelen en Tomorrow's World tv-uitzendingen behandelen dit onderwerp. Dit is kostbare kennis die ik persoonlijk nooit geleerd heb in de traditionele kerken waar ik naartoe ging toen ik opgroeide, en ik ben er zeker van dat u ze niet geleerd hebt waar u diensten op zondag bijwoonde. De dood, begrafenis en opstanding van Jezus heeft een transcendente betekenis voor ieder mens, ook al hebben de meesten bijna geen idee wat dit allemaal betekent. Maar wat was de boodschap die Jezus voorafgaand aan Zijn dood, begrafenis en opstanding bracht?

In passage na passage in wat het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt genoemd, lezen we over het Koninkrijk van God  ̶ maar wat betekent dat? Het is niet wat de meeste kerkgangers denken. Het gaat niet over het naar de hemel gaan. Het is niet de meest geweldige pot golf, visexcursie of plek voor marihuanaconsumptie in de lucht. In plaats daarvan leerde Jezus Christus zijn discipelen dat Hij zou terugkeren en een koninkrijk op deze aarde zou vestigen, en dat wij een rol kunnen spelen in het besturen van dat koninkrijk met Hem.

Er kwam eens en man naar Jezus met de vraag: ". . . Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?" Hem werd gezegd ". . . neem dan de geboden in acht" (Mattheüs 19:16-17). Dit klonk eenvoudig genoeg, maar tegen het einde van het gesprek was het duidelijk dat deze persoon niet bereid was ‘helemaal voluit’ te gaan om God te gehoorzamen. De god van de man was zijn geld en Jezus wees zijn discipelen erop hoe moeilijk het voor een rijk iemand is om God op de eerste plaats te stellen. Deze lering deed zijn discipelen versteld staan. Ze hadden alles opgegeven om Hem te volgen en ze wilden in feite weten wat voor beloning er voor hen in zou zitten (vv.21-27).

Jezus antwoordde: ". . . Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen" (v.28). Dit zou verschillende vragen bij ons moeten oproepen. Bijvoorbeeld, zijn niet tien van de twaalf stammen in de geschiedenis verloren gegaan, opgenomen in andere naties en volken, zoals velen beweren? Hoe kunnen er dan twaalf afzonderlijke stammen zijn wanneer Christus terugkeert? Ons boekje De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën legt dit mysterie in detail uit.

We lezen ook dat koning David weer tot leven zal worden gewekt en zal heersen over alle twaalf stammen van Israël (Jeremia 30:9; Ezechiël 37:24). Vers 24 van Ezechiël 34 maakt duidelijk dat deze passages niet naar Christus verwijzen, maar naar David zelf, daar het zowel "de HEERE" als “David” vermeldt: "En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. . . ."

De discipelen van Jezus dachten eerst dat Hij Zijn koninkrijk tijdens hun leven zou oprichten, maar Hij gaf hun een gelijkenis om dat idee te verdrijven (Lukas 19:11-27). In de gelijkenis worden beloningen gegeven aan degenen die actief gehoor gaven aan de geboden die hen gegeven waren. De eerste man vermenigvuldigde het pond dat hem gegeven werd tienvoudig. "En hij zei tegen hem: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden” (v.17). De man die zijn pond vijfvoudig vermenigvuldigde zou heerschappij ontvangen over vijf steden (v.19).

We zien dit patroon in wat geprofeteerd is te komen. Wanneer Christus terugkeert, zal Hij de Koning zijn over de gehele aarde (Zacharia 14:9). Onder hem zal David gezag hebben over alle twaalf stammen van Israël. Onder David zullen de twaalf apostelen van Jezus zijn, die elk regeren over een van de twaalf stammen. En dan ontdekken we dat andere dienaren van God verschillende steden zullen besturen om vrede en welvaart te brengen in deze geplaagde wereld. Talrijke Bijbelverzen wijzen erop dat de beloning van Gods dienaren hier op deze aarde zal liggen (Openbaring 5:10, Daniël 7:27).

Dit is slechts een klein deel van een veel groter plaatje van waarom u geboren bent. God heeft een groot doel voor u in gedachten. Wordt het niet tijd dat u de zin van uw leven ontdekt?

Als u meer wilt leren  ̶ veel meer dan u in een dienst op een zondagochtendzult leren  ̶ lees dan ons boekje Uw uiteindelijke bestemming op deze website of vraag een gratis papieren exemplaar aan.