Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Seven Keys for Peace of Mind” van Richard F. Ames verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2016.

 

Miljoenen, zo niet miljarden mensen verkeren onder zo’n stress dat zij angsten ervaren, fobieën hebben en depressief zijn. Zij voelen zich ellendig en ongelukkig. Zij ervaren geen gemoedsrust. Hoe zit het met u?

De hoge kosten van het levensonderhoud zijn een probleem voor gezinnen. Kunnen wij onze rekeningen nog betalen? Elke dag hebben miljoenen mensen te maken met frustratie en stress in vastgelopen verkeer. Lawaai van machines in onze woon- en werkomgeving kunnen zenuwslopend zijn. Ook hebben we misschien conflicten en ruzies met familieleden of mensen op het werk. Fysieke kwalen en hoofdpijn kunnen ons frustreren en nog meer stress geven.

Miljoenen mensen in de wereld geven geld uit aan dure medicijnen tegen hun mentale spanningen. Maar, zoals we zullen zien geeft God ons – absoluut gratis – een variëteit aan strategieën om de frustraties van het leven aan te pakken en te boven te komen!

Kunt u het aan?

Hoeveel mensen vinden het moeilijk het hoofd te bieden aan de dagelijkse stress? Vindt u het moeilijk gemoedsrust en kalmte te vinden? De American Psychological Association [Amerikaanse Vereniging van Psychologen] bracht in februari 2015 het volgende rapport uit: “Tweeënveertig procent van de volwassenen zegt dat zij niet genoeg doen of er niet zeker van zijn dat zij genoeg doen om hun stress te hanteren. Eén op de vijf Amerikanen (20 procent) zegt nooit deel te nemen aan een activiteit die helpt hun stress te verlichten of te hanteren” (“Stress in America: Paying with Our Health”[Stress in Amerika: Betalen met onze gezondheid], p. 9).

Hoe ernstig is het probleem? Het APA-rapport vervolgt: “Veel Amerikanen zeggen dat hun stressniveau het voorbije jaar hetzelfde is gebleven (53 procent) of hoger is geworden (29 procent). Slechts 18 procent van de Amerikanen zegt dat hun stress het afgelopen jaar is verminderd. De meest genoemde bronnen van stress zijn geld (64 procent zegt dat dit een zeer belangrijke of tamelijk belangrijke bron van stress is), werk (60 procent), de economie (49 procent), familieverantwoordelijkheden (47 procent) en persoonlijke gezondheidszorgen (46 procent)” (ibid.).

Hoe gaan mensen ermee om? Het rapport vervolgt: “De in het algemeen meest genoemde technieken voor stressmanagement zijn luisteren naar muziek (44 procent), lichaamsbeweging/wandelen (43 procent), meer dan twee uur per dag tv-kijken (40 procent) en surfen op het internet (38 procent)” (ibid.).

De juiste soorten muziek kunnen inderdaad onze stress voor enige tijd doen bedaren, en uw Bijbel prijst de waarde van lichaamsbeweging aan. Maar zijn er ook grotere strategieën die de hedendaagse christenen zullen kunnen helpen gemoedsrust op de langere termijn te vinden te midden van de vele soorten continu doorgaande korte termijn spanningen? In dit artikel zullen we zeven vitale sleutels bezien om gemoedsrust te verkrijgen en te behouden.

 

Sleutel 1: Neem deel aan de grote opdracht!

Uw Bijbel geeft aan ieder mens op aarde een missie. Deze zou doel nummer één in uw leven moeten zijn. De Messias, Jezus Christus, geeft ons een belangrijke sleutel tot gemoedsrust: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Het Koninkrijk van God komt spoedig naar deze aarde! Bidt u dagelijks, zoals Jezus onderwees: “Uw Koninkrijk kome”? Wanneer wij al het onheil over de wereld om ons heen zien komen, verlangen wij naar de komst van het Koninkrijk. Is dat uw missie? Let erop wat Jezus in het volgende vers zegt. Wanneer u een zaak zoekt die groter is dan uzelf, kunt u gemoedsrust vinden. “Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad” (v. 34).

In dit zesde hoofdstuk van Mattheüs benadrukte Jezus de noodzaak van geloof! Wij moeten elke dag leven door het geloof van Jezus Christus!

Voordat Jezus naar de hemel ging, gaf Hij Zijn discipelen wat wordt genoemd De Grote Opdracht, en Hij verkondigde: “… Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Mattheüs 28:18-20).

Jezus verkondigde de Grote Opdracht ook op de volgende manier: “… Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Markus 16:15-16, NBG-vert. 1951).

Ja, Jezus kwam om het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. U kunt dat lezen in Markus 1:14-15. Doe uw deel om die grote opdracht te ondersteunen. Zoek een zaak groter dan uzelf!

 

Sleutel 2: Bid over uw zorgen

Eén probleem dat de meeste mensen gemeen hebben is stress vanwege de financiën. Het eerder genoemde rapport van de American Psychological Association verklaarde: “Stress over geld en financiën schijnt een belangrijke impact op het leven van Amerikanen te hebben. Bijna driekwart (72 procent) van de volwassenen zegt minstens van tijd tot tijd stress te voelen over geld en bijna een kwart zegt extreme stress over geld te ervaren. … In sommige gevallen zetten mensen zelfs hun behoeften aan gezondheidszorg tijdelijk opzij wegens financiële zorgen.”

Soms voelen we stress, omdat we onze lasten niet met iemand anders willen delen. Alleen met onze moeilijkheden wordt de bezorgdheid erger. Maar er is iemand met wie u uw zorgen over geld, relaties, werk of wat u dan ook kwelt kunt delen! God wil dat u uw angsten met Hem deelt! Kent u deze prachtige belofte: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7)?

Met al het geld in de wereld kunt u geen geluk kopen. Maar God wil u gratis die speciale en onbetaalbare gift geven: gemoedsrust. Wat een ongelooflijke belofte geeft God aan u. Wees duidelijk en openhartig en oprecht als u uw problemen in gebed deelt. De oude koning David was heel openhartig en zelfs vrijmoedig in zijn dringende klachten en gebeden. Hij riep uit: “Luister, HEERE, en wees mij genadig; HEERE, wees mijn helper” (Psalm 30:11). Dit is maar één van de vele verzoeken om Gods barmhartigheid in de hele Bijbel. Let erop dat God “… de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting” wordt genoemd in 2 Korinthe 1:3.

Deel uw angsten met God in gebed. Stel oplossingen voor uw problemen voor. Dank God voor het privilege voor Zijn troon van genade te mogen komen. Zie uit naar Zijn belofte dat Hij u “de vrede van God, die alle begrip te boven gaat” zal geven.

 

Sleutel 3: Zoek wijze raad

Het boek Spreuken bevat enkele van de grootste en meest wijze raadgevingen die voor ons als Christenen beschikbaar zijn – raadgevingen van God Zelf. De almachtige God zegt ons: “Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht. Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid” (Spreuken 8:14-15).

Uw Bijbel geeft wijs advies. Ik houd ervan elke dag van de maand een van de 31 hoofdstukken van Spreuken te lezen. Spreuken staat vol met zuivere wijsheid die van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar een nieuwe betekenis en relevantie krijgt naargelang uw omstandigheden veranderen.

Hoe waardevol is het boek Spreuken? God inspireerde het boek Spreuken met deze bemoedigende inleiding: “De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning” (Spreuken 1:1-7).

Bent u bereid advies te zoeken dat helpt om uw spanningen en uitdagingen tegemoet te treden? Hier is een vers uit Spreuken dat wijsheid geeft: “Plannen falen, als er geen overleg is, maar door de veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand” (Spreuken 15:22). En let op nog een andere vermaning. “Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat u uiteindelijk wijs wordt. In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand” (Spreuken 19:20-21).

Als u het boek Handelingen leest, ziet u dat de vroege nieuwtestamentische Kerk was verenigd als een geestelijke familie. Wij hebben elkaar nodig, en wij hebben elkaars hulp nodig. Zoek raad bij hen die ware wijsheid hebben; mensen die al lang trouwe en echte Christenen zijn die een sterk op de Bijbel gebaseerd karakter hebben. “De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs” (Spreuken 12:15).

Zoek Gods raad door elke dag in uw Bijbel te lezen, en zoek wijze raadgevers die evenwichtigheid en een op de Bijbel gebaseerd karakter hebben getoond.

 

Sleutel 4: Verwaarloos lichamelijke oefening niet

Honderden, zo niet duizenden gezondheidsrapporten en onderzoeken tonen het voordeel van lichamelijke oefening als instrument om stress te verminderen. Jaren geleden schreef ik in mijn persoonlijke boek van levenslessen: “Als je gedeprimeerd bent, ga dan naar buiten en ga joggen of hardlopen.”

De Mayo Clinic geeft dit advies: “Lichaamsbeweging in nagenoeg elke vorm kan werken als een middel om stress te verminderen. Actief zijn kan uw voel-goed endorfinen stimuleren en u afleiden van dagelijkse zorgen. … Als u geen atleet bent of zelfs als u uit vorm bent, kunt u nog altijd een beetje lichaamsbeweging voor een betere controle over stress laten zorgen. Ontdek het verband tussen lichaamsbeweging en stressvermindering – en waarom lichaamsbeweging deel van uw plan om stress onder controle te houden moet uitmaken” (“Exercise and stress: Get moving to manage stress”[Lichaamsbeweging en stress: beweeg om stress onder controle te krijgen], MayoClinic.org, 2016).

Voor degenen onder ons die al wat ouder zijn, kan wandelen een van de beste bewegingen zijn. We kunnen dan misschien niet in hetzelfde tempo wandelen als toen we 50 jaar jonger waren, maar we moeten doen wat we kunnen binnen onze beperkingen. Ik werd verleden jaar persoonlijk geïnspireerd toen ik hoorde dat een 92-jarige oude dame die vlak bij ons kantoor in Charlotte woont, een wereldrecord had gevestigd als de oudste vrouw die ooit een marathon had voltooid. Haar tijd van 7:24:36 was voor de hardlopers die 70 jaar jonger waren misschien niet zo indrukwekkend, maar haar voorbeeld moet ons eraan herinneren onszelf aan te sporen te doen wat wij kunnen.

Dit is zelfs een Bijbels principe. De apostel Paulus prees bij het maken van een groter geestelijk punt toch ook de waarde van lichaamsbeweging toen hij schreef: “Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft” (1 Timotheüs 4:8). Geestelijke oefening zal tot eeuwig profijt leiden, maar wij moeten niet het tijdelijke profijt van lichamelijke oefening negeren.

 

Sleutel 5: Bewaar een positieve mentaliteit

In onze moderne, snelle, met informatie overbelaste wereld ervaren wij allemaal stress. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Wij moeten duidelijk begrijpen dat onze mentale gezondheid in belangrijke mate een kwestie van keuze is. U kunt ervoor kiezen een positieve en rustige geest te bewaren.

Misschien heeft u wel enkele van de vele citeerwaardige citaten gelezen over het hebben van een positieve instelling. Mijn vrouw gaf me een ingelijste afbeelding van bliksemflitsen met de titel “De macht van mentaliteit”. Luister naar dit behulpzame principe zoals gegeven door de anonieme auteur: “Ons leven wordt niet bepaald door wat ons overkomt, maar door hoe wij reageren op wat ons overkomt; niet door wat het leven ons brengt, maar door de mentaliteit die wij naar het leven brengen. Een positieve mentaliteit veroorzaakt een kettingreactie van positieve gedachten, gebeurtenissen en resultaten. Het is een katalysator … een vonk die buitengewone resultaten schept.”

Heeft u een bewuste beslissing genomen om een positieve instelling te bewaren? De apostel Jakobus versterkt dat principe. Hij geeft ons positief advies om ons te helpen stress, beproevingen en problemen tegemoet te treden. Wat moeten wij denken wanneer wij beproevingen meemaken? We lezen: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen [of: beproevingen] terechtkomt” (Jakobus 1:2). De beproeving kan pijnlijk zijn, maar u bekijkt het proces met vreugde. Waarom? Omdat “de beproeving [of: het testen] van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet” (vv. 3-4).

U kunt een positieve instelling hebben, wetend dat uw karakter en geduld worden versterkt. Hoe vaak heb ik in een stressvolle situatie niet tegen mezelf gezegd: “Bewaar een positieve en rustige geest”? God helpt me dan door de beproeving. Het is ook nuttig te leren glimlachen en gevoel voor humor te hebben, en bereid te zijn op elk moment te bidden. “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7).

 

Sleutel 6: Tel uw zegeningen

Eén manier om een positieve gemoedstoestand te bewaren is uzelf te herinneren aan de vele zegeningen die God u heeft gegeven. Is uw leven volmaakt? Heeft u al het succes waarop u hoopte? Waarschijnlijk niet. Maar als u zich richt op de vele zegeningen die u wel hebt, komt u wellicht tot het inzicht dat het leven dat u heeft op dit moment volmaakt is voor u, en dat u dankbaar kunt zijn voor de omstandigheden die God gebruikt om u te helpen Zijn eigen karakter in uw leven te ontwikkelen.

Wanneer u bidt (zie Sleutel 2), vormt het tellen van uw zegeningen een wezenlijk onderdeel van uw contact met God. Zoals u zorgen kunt overwinnen door uw angsten met uw Schepper te delen, zo kunt u uw positieve instelling versterken door Hem te danken voor uw vele zegeningen. We lezen: “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:16-18).

Sommigen van u zijn misschien bekend met de oude negentiende-eeuwse hymne “Count Your Blessings” [“Tel uw zegeningen”]. Enkele woorden daaruit zijn: “Als u op de golven van uw leven in de storm heen en weer wordt geslingerd, als u wordt ontmoedigd, denkend dat alles is verloren, tel dan uw vele zegeningen, noem ze een voor een, en het zal u verbazen wat de Heer heeft gedaan.”

Tel uw zegeningen en breng aan God welgemeende dankbaarheid tot uitdrukking. Waar bent u dankbaar voor? Dankt u God voor de ontzagwekkende openbaring van Zijn waarheid, de heilige Bijbel? Dankt u God voor het offer van Jezus Christus voor uw zonden? Denk aan hoe Johannes de Doper naar de Messias verwees: “… Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). Dank God dat Hij uw zonden kan wegnemen als u zich bekeert en Jezus als uw Verlosser aanvaardt.

 

Sleutel 7: Maak aanspraak op Gods beloften

De apostel Paulus schrijft: “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus” (Filippenzen 4:19). Uw Bijbel is een goudmijn van Gods beloften aan u. U hoeft slechts in gebed naar de troon van genade in de hemel te gaan en op die beloften aanspraak te maken.

Maar om op Gods beloften aanspraak te maken, moet u het geloof hebben er aanspraak op te kunnen maken. God heeft deze belofte gegeven: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17). Als u nederig en ernstig uw Bijbel leest, het woord van God, zal Hij u meer geloof geven. Dat is eenvoudig een van Zijn vele, vele beloften aan u. “moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent” (2 Petrus 1:2-4).

Uw Bijbel vermeldt honderden beloften die God wil dat u die voor waar aanneemt, omarmt en claimt! Ja, Hij heeft ons “de grootste en kostbare beloften” gegeven!

Jezus herinnerde ons eraan het geestelijke boven het materiële te verkiezen. Hij maakte duidelijk hoezeer God ons liefheeft; Hij kan gemakkelijk in al onze fysieke behoeften voorzien. Maar om deze zegen te ontvangen, moeten wij eerst Gods Koninkrijk zoeken, en dan zal in al onze materiële behoeften worden voorzien. “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Wanneer u deze Bijbelse sleutels in uw leven toepast, zult u in staat zijn de uitdagingen waar wij allemaal mee te maken krijgen tegemoet te treden. God heeft beloofd dat als wij waar Christendom in praktijk brengen in alles wat wij doen, wij een gemoedsrust kunnen hebben die “… alle begrip te boven gaat …” (Filippenzen 4:7). In deze wereld van onrust, stress en gevaar heeft u de gemoedsrust van God nodig. Zorg ervoor dat u deze zeven sleutels tot gemoedsrust allemaal toepast!