Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Europe’s Final Revival” (Turning Points in World History) door Douglas S. Winnail, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2018.

Velen hebben het gevoel dat er een belangrijke verandering op komst is in Europa – het mythische land dat de Griekse en Romeinse beschavingen en de Reformatie het licht deed zien, en dat westerse waarden verspreidde die de moderne wereld veranderden. Hoewel oorlog eeuwenlang een steeds terugkerend thema in Europa was, verwachtten weinig mensen de vonken die in augustus 1914 het continent in vlam zetten om twee wereldoorlogen voort te brengen die het continent zouden verwoesten en in de hele wereld miljoenen mensen het leven zouden kosten en verwondingen zouden toebrengen.

Vandaag is het continent de bakermat van de Europese Unie, een moderne poging onvoorspelbare naties te verenigen onder een supranationale regering. Het grote ‘Europese Experiment’ is echter in problemen geraakt en de vaak oorlogszuchtige landen op het continent drijven weer eens uit elkaar. Europa raakt verdeeld, oude vijandigheden leven weer op en sommige Europese leiders denken na over een nieuwe richting. Weinigen begrijpen de ware betekenis van wat er in Europa gebeurt en waartoe deze ontwikkelingen zullen leiden. De gebeurtenissen in Europa bewegen namelijk in de richting van de vervulling van oude Bijbelse profetieën die een belangrijk keerpunt beschrijven dat zal plaatsvinden kort voor de terugkeer van Jezus Christus. Dat keerpunt zal de wereld schokken en verrassen – nog meer dan in 1914!

Een vervliegende droom en de terugkeer van de geschiedenis

Om de huidige problemen in Europa te begrijpen moeten we naar het verleden kijken. De Romeinen verenigden Europa door wapengeweld en brachten eeuwenlang vrede en welvaart op een groot deel van het continent. De basis van die eenheid was de verering van de keizer, de fusie van politiek en godsdienst, de dreiging van burgeroorlog en de verdediging tegen vijanden van buiten. Keizer Augustus promootte “het idee van een goddelijk verordend rijk met een goddelijk verordende keizer in het centrum” (The Dream of Rome, Johnson, p. 98). Hoewel de rooms-katholieke pausen zich Caesars heidense titel Pontifex Maximus (‘Opperpriester’) toe-eigenden, heeft Europa vandaag geen continentale godsdienstige rituelen die een politieke leider ondersteunen – geen ‘religieuze lijm’ die momenteel haar volken samenbindt – en de moderne poging Europa te verenigen op grond van een gemeenschappelijk economisch beleid, een gemeenschappelijke munt (de euro) en het doel een nieuwe oorlog in Europa te voorkomen blijkt niet toereikend.

Terwijl het gemeenschappelijke economische beleid in grote mate voordelig is geweest voor Duitsland, heeft het in zuidelijk Europa landen verarmd – en onder de Europese naties verdeeldheid en wrok geschapen. De uitnodiging van buitenlandse gastarbeiders om het tekort aan arbeidskrachten in Europa het hoofd te bieden heeft voor een massale toevloed van immigranten gezorgd die de nationale culturen van Europa dreigt te overspoelen, en dit heeft geleid tot een anti-immigratie crisis en burgerlijke onrust. Sommigen denken aan de volken die het oude Romeinse Rijk binnenvielen en daarmee zijn val teweegbrachten. Vandaag veroorzaakt de dreiging van terroristische activiteiten door radicale en niet geïntegreerde islamitische immigranten vrees door heel Europa – en roept herinneringen op van islamitische legers die in het verleden verscheidene keren Europa binnenvielen. Sommigen vrezen dat de geschiedenis zich weer zal herhalen.

De huidige dreiging van sociale en economische onrust maakt dat de Europeanen en hun leiders zich ongemakkelijk voelen. De beslissing van de Britten de Europese Unie te verlaten en ook de dreigingen door recente Amerikaanse regeringen zich meer op Azië dan op Europa te richten en druk op Europa (in het bijzonder op Duitsland) te zetten om voor de eigen defensie te betalen, brengt Europese leiders ertoe hun toekomst te heroverwegen – los van de aloude Britse en Amerikaanse bondgenoten. Bijgevolg roept de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Paul Juncker, de landen van Europa op hun militaire middelen samen te brengen en een ‘Europees Leger’ te vormen (The Times, 9 maart 2015) om de Europese grenzen en waarden te verdedigen tegen buitenlandse agressors. Andere bronnen berichten dat “Duitsland de ambitie heeft een EU-leger aan te voeren” en “zoekt zichzelf te positioneren als de militaire leider van een coalitie van EU-landen die niet langer bevelen van de NAVO aannemen” (RTUKNews, 27 september 2016). Er zijn ook zorgen dat de Amerikaanse besluiten om de militaire paraplu uit Europa weg te halen “de slapende reus van de Duitse macht kan doen ontwaken” (The Washington Post, 10 november 2016). Eén waarnemer geeft als commentaar: “Door heel Europa zien we binnen en tussen landen toenemende spanningen”. Tegelijkertijd staat Europa voor een reeks ongeëvenaarde problemen.

De Duitse socioloog Ulrich Beck geeft enkele diepzinnige commentaren over de potentiële gevolgen van de spanningen die op het continent toenemen. Hij merkt op dat wij vandaag leven in “de constante verwachting van rampen” op plaatselijk, nationaal en mondiaal niveau, die het denken en functioneren van mensen en landen beïnvloedt (German Europe, p. 8). Deze verwachting kan historische krachten ontketenen die “het politieke landschap in beweging brengen” en ervoor zorgen dat de “bestaande orde der dingen wettelijk opzij kan worden gezet teneinde het algemeen welzijn te verdedigen” (pp. 26-27). Hij vervolgt dat “de retoriek van de dreigende instorting van Europa gemakkelijk kan resulteren in de geboorte van een politiek monster”, aangezien deze “op handen zijnde catastrofen kansen scheppen . . . die kunnen worden aangegrepen door een man – of ook een vrouw – met een talent voor macht” (pp. 45-46). Professor Beck merkt ook op dat “de verwachting van een catastrofe mensen ertoe kan leiden morgen dingen te doen die gisteren nog absoluut ondenkbaar waren” (p. 82). Elk van deze analisten voelt dat Europa een belangrijk keerpunt nadert.

Maar hoe verhouden deze huidige gebeurtenissen zich tot de profetie in de Bijbel?

Profetieën komen tot leven

Tegenwoordig nemen velen aan dat de Bijbel slechts een verzameling mythen en verhalen is die voor onze hedendaagse wereld niet langer belangrijk zijn. De Bijbel bevat echter bijna 2.000 opmerkelijk profetieën die zijn uitgekomen en bezig zijn uit te komen. De Bijbel stelt dat alleen God de toekomst nauwkeurig kan voorspellen en tot stand kan brengen (Jesaja 46:5, 8-11) en dat God de loop van de geschiedenis leidt (Job 12:23; Daniël 2:21; 4:17). Omstreeks 600 v.Chr. schreef de profeet Daniël dat vlak voor de terugkeer van Jezus Christus in Europa een macht zal opkomen die gelinkt is aan het oude Romeinse Rijk (Daniël 2:31-44). Daniël beschreef een beeld met benen van ijzer (het Romeinse Rijk) en voeten van ijzer en leem dat wordt getroffen door een steen (het Koninkrijk van God). In Daniël 7:23 wordt naar deze Europese macht van de eindtijd verwezen als naar een “dier” met ijzeren tanden en tien horens (v. 19). In Daniël 11:40-45 wordt naar deze Europese macht verwezen als naar “de koning van het noorden” die tot militaire actie wordt geprikkeld door een “koning van het zuiden” (een Arabisch-islamitische configuratie) en zich naar het Midden-Oosten zal begeven. De Bijbel brengt deze koning van het noorden in verband met Assyrië – het tegenwoordige Duitsland (zie Jesaja 10:5-11); vraag ook om onze gratis publicatie “Resurgent Germany: A Fourth Reich”).

In Openbaring 17:3-5 heeft ditzelfde dier of “beest” zeven koppen en tien horens en wordt het bereden door een prominente religieuze organisatie die wordt beschreven als de “moeder van de hoeren”. De tien horens zijn tien koningen (of leiders) die gedurende korte tijd hun soevereiniteit zullen overgeven aan een politieke leider in Europa, wat resulteert in een supermacht die weer politieke, militaire en godsdienstige macht combineert, net als het Rome van de oudheid. Deze supermacht zal echter worden verslagen en vernietigd door de terugkerende Jezus Christus (Openbaring 17:12-14). De dramatische opkomst en ondergang van de laatste herleving van het Romeinse Rijk in Europa zal een belangrijk keerpunt in de geschiedenis zijn en zal elk land in de wereld treffen. Lees meer details in ons gratis boekje Het beest van Openbaring: mythe, metafoor of spoedig komende realiteit?