Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “... And No One Shall Make Them Afraid” (A personal message from the Editor in Chief) door Gerald Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2020.

Men zou kunnen denken dat het jaar 2020 als een van de meest bewogen jaren de moderne geschiedenis zal ingaan. We hebben in veel landen en gebieden in de wereld onrust gezien, van landen in Midden- en Zuid-Amerika tot de Verenigde Staten, Europa en Hongkong. COVID-19 is iets wat we misschien allemaal willen vergeten, maar de grootste erfenis ervan kan jaren van economische impact blijken te zijn – en wanneer economieën instorten, volgen er gewoonlijk slechte dingen.

De V.S. is de afgelopen 75 jaar een stabiliserende kracht in de wereld geweest, ondanks zijn vele tekortkomingen. Dit zeggen zal ongetwijfeld kritiek opleveren, maar zou iemand die de geschiedenis en geopolitiek begrijpt er echt de voorkeur aan geven dat Rusland, China, Iran of Noord-Korea de plaats van de Verenigde Staten innemen? Ondanks alle fouten van Amerika – en dat zijn er veel – zou de wereld veel slechter aan toe zijn geweest als Japan of Duitsland de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. Gelukkig zijn beide landen – tenminste in de afgelopen decennia – extra stabiliserende krachten ten goede in onze wereld geweest. Hoewel we blij zijn dat ze de Tweede Wereldoorlog niet hebben gewonnen vanwege de richting waarin ze op dat moment gingen, verdienen ze ons diepe respect voor de geweldige veranderingen die ze sindsdien hebben doorgevoerd.

Ja, 2020 zal de geschiedenis ingaan als een jaar om te herinneren, of niet? Na wat we reeds gezien hebben (en alleen God weet wat er in de laatste maanden van dit jaar nog zal gebeuren), klinkt dat misschien als een vreemde vraag.

Maar zouden de gebeurtenissen in de jaren na 2020 zo catastrofaal kunnen zijn dat ze de trauma’s van dit jaar uiteindelijk in weinig meer dan een historische voetnoot veranderen?

Ons tijdschrift heet niet voor niets Tomorrow’s World [Wereld van Morgen]. We weten dat er een veel betere wereld komt – niet gebaseerd op de goedheid van de mens, niet gebaseerd op vooruitgang in de wetenschap, niet gebaseerd op een religieuze opleving, maar gebaseerd op beloften die in het boek gevonden worden dat zovelen bezitten, maar dat zo weinig gelezen wordt. Zelfs velen die dat boek wel lezen (om maar te zwijgen over degenen die dat niet doen), vinden de voorspellingen erin te fantastisch om te geloven. Ja, de Bijbel vertelt ons dat de Messias zal terugkeren – en we kunnen maar beter hopen dat Hij dat doet, aangezien de kans dat de mensheid nog eens 50 jaar overleeft er niet goed uitziet. Eerlijk gezegd ziet die er voor zelfs 20 jaar niet goed uit!

GOED NIEUWS…

De Bijbel belooft dat Jezus Christus zal terugkeren om over de hele aarde te heersen (Zacharia 14:9; Handelingen 1:11) en vrede zal brengen in deze gekwelde wereld. Die vrede zal niet onmiddellijk komen, omdat de volkeren tegen Hem zullen vechten (Openbaring 17:14). Stel u voor dat de wereld zo misleid is door een machtig, boos geestelijk wezen  ̶ werkend achter de schermen  ̶ dat de volkeren daadwerkelijk zullen vechten tegen Degene die komt om de menselijke vernietiging een halt toe te roepen (Mattheüs 24:21-22; Openbaring 12:9)! Toch zal onze Schepper, ondanks de inspanningen van Satan, Zijn vijanden verslaan (Zacharia 14:12-15).

Maar zelfs dan zal vrede niet mogelijk zijn totdat die grote bedrieger – de aanvoerder van de macht in de lucht, die de mensheid tot oorlog en strijd aanzet – zelf is verwijderd (Efeze 2:2; Openbaring 20:1-3). Dat zal de weg vrijmaken voor een verandering in de menselijke natuur, wanneer God Zijn wetten in het menselijk verstand en hart zal schrijven (Hebreeën 8:8-13). Met sterk leiderschap zal de boze invloed van Satan worden weggenomen en met Gods Geest die domineert, zal er een tijdperk van vrede volgen.

We lezen de ene na de andere profetie voor die tijd:

Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan, als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken (Micha 4:1-4).

De profeet Jesaja beschrijft hoe de terugkerende Messias teder zal zorgen voor de zwakken en de leefomgeving van de aarde zal transformeren:

Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen (Jesaja 35:5-7).

Dat is het goede nieuws! Of u nu wel of niet enig vertrouwen stelt in de Bijbel – en om vele redenen zou u dat wel moeten doen – dit zal gebeuren. Het hangt niet van af van of u of ik het geloven.

… EN SLECHT NIEUWS

Dus waarom zouden we, als we naar het jaar 2020 kijken, eraan twijfelen of het een jaar zal worden om te onthouden? Het is duidelijk dat dit jaar zal verbleken in vergelijking met het jaar waarin Jezus Christus daadwerkelijk terugkeert, maar er is nog een andere reden: Dit jaar is slechts een klein voorproefje van de traumatische jaren die voorafgaan aan het goede dat komen gaat. Dezelfde bron die de komende idyllische wereld voorspelt, waarschuwt ook voor de grootste tijd van ellende die de mensheid ooit heeft gezien. Tenzij de mensheid zich van haar slechte pad afkeert, is het jaar 2020 slechts een voorbeeld van wat er komen gaat. Tragisch genoeg is er geen enkele reden om aan te nemen dat de mensheid van richting zal veranderen. Het is een zeldzame gebeurtenis als menselijke wezens hun fouten toegeven en hun koers wijzigen.

Er is een heel opvallend voorbeeld: Ninevé, de oude hoofdstad van Assyrië. De Assyriërs waren de voorouders van de tegenwoordige Duitsers. U kent misschien het verhaal van Jona die door een reusachtige vis werd opgeslokt, maar kent u het hele verhaal? Terwijl sommigen denken dat het niet meer is dan een vertelling, bevestigt Jezus de historiciteit ervan en licht zelfs toe: “… De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!” (Mattheüs 12:38-41).

Jezus legde uit dat de omstandigheden op aarde uiteindelijk zo verschrikkelijk zouden worden dat al het leven op de rand van vernietiging zou staan (Mattheüs 24:21-22). Beste lezer, zoek alstublieft deze passages op. Dit is niet onze mening, maar het woord van de Bijbel! Tenzij we ons als geheel afkeren van onze zonden – dat wil zeggen, van het overtreden van Gods wetten – staan we voor een zware periode, naast welke 2020 zal verbleken. Niet alleen zullen we verdere onrust in onze steden zien, we zullen ook de natuur zelf zich tegen ons zien keren – Deuteronomium 28 en Leviticus 26 zetten deze toekomst in detail uiteen.

En wanneer u ziet wat vrede lijkt te zijn die komt door de inspanningen van de mens, wordt dan niet zelfingenomen. Wij worden gewaarschuwd: “Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten” (1 Thessalonicenzen 5:3).

Dit alles zal gebeuren, zowel het goede als het slechte nieuws. Het hangt niet af van of u of ik het geloven. En wanneer deze dingen over ons komen, zoals zeker zal gebeuren, hoop ik dat u zich zult herinneren waar u van tevoren hierover hebt gelezen.

Ik zou willen dat ik u kon vertellen dat dingen niet erger kunnen worden en dat we in rustiger vaarwater komen, maar een leugen biedt uiteindelijk nooit vertroosting. Er is echter hoop na de storm, die een onmetelijke troost zal brengen aan iedereen die erin gelooft!