Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Friend You Need Most” door Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van oktober-november 2021.

Een jaar of langer aan coronavirus gerelateerde lockdowns heeft zijn tol geëist aan veel vriendschappen. Een auteur in The New Yorker observeerde: “Het is niet gemakkelijk om ons hele sociale leven online te leiden. Hoewel de afgelopen 12 maanden oneindig veel moeilijker geweest zouden zijn zonder Zoom, FaceTime en WhatsApp, vormen deze geen vervanging voor de omgang met dierbaren in het echt. Technologie wekt vaak de indruk van valse verbondenheid die tot een gebrek aan inspanning in dagelijkse relaties kan leiden” (“Has the pandemic changed our friendships forever?”, 22 april 2021).

Vriendschappen worden opgebouwd en onderhouden door tijd met elkaar door te brengen  ̶ iets dat de pandemie voor veel mensen erg moeilijk gemaakt heeft. Bedenk hoe lang het eenvoudigweg duurt om een echte vriendschap te ontwikkelen. In 2018 ondervonden onderzoekers aan de Universiteit van Kansas dat mensen minstens 200 uur samen nodig hebben om een hechte vriendschap te vormen (“How to Make Friends? Study Reveals Time It Takes”, News.ku.edu, 28 maart 2018). Daarna kost het onderhouden van de vriendschap nog meer tijd die we samen besteden aan het delen van onze ervaringen, waarbij we onszelf kwetsbaar opstellen tegenover mensen die we leren vertrouwen en die ons leren vertrouwen.

Sommige regeringen hebben de problemen en uitdagingen die eenzaamheid met zich meebrengen erkend en hebben geprobeerd hun burgers te helpen. Een krantenkop van eerder dit jaar meldde ongebruikelijk nieuws: “Japan benoemt ‘minister van eenzaamheid’ na toename van zelfmoorden” (The Independent, 25 februari 2021). Ja, sommige mensen zijn tijdens de pandemische lockdowns zo depressief geworden dat ze zichzelf van het leven beroofd hebben.

Vaste lezers van Tomorrow's World weten dat de Bijbel vol staat met waarheden over profetie, doctrine en onze ongelooflijke toekomst als kinderen van de Schepper God. Maar hoeveel van ons beseffen dat de Bijbel ons ook sleutels geeft tot vriendschap en de oplossing van het probleem van eenzaamheid? Hebt u goede vrienden? Een beste vriend? Hoe bouwt men een hechtere band met onze beste vriend?

David en Jonathan

De oude koning David werd, voordat hij koning werd, door de profeet Samuël gezalfd om koning Saul op te volgen (1 Samuel 16). Velen van u kennen Davids overwinning op de Filistijnse reus Goliath en zijn daaropvolgende militaire overwinningen. Koning Saul werd jaloers op David en probeerde hem twee keer te doden opdat zijn eigen zoon Jonathan de volgende koning kon worden. Maar Jonathan werd Davids beste vriend en besloot David te beschermen tegen de woede van koning Saul. “Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei: "Laat de HEERE rekenschap eisen van de vijanden van David! En Jonathan liet David opnieuw zweren, omdat hij hem liefhad, want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel" (1 Samuel 20:16–17).

Dit zeldzame voorbeeld van trouwe en liefdevolle vriendschap was in de context van Gods zegen. Denk aan de opmerkelijke uitspraak in Handelingen 13:22 met betrekking tot Davids karakter: "En nadat Hij [God] hem [koning Saul] had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil." (Handelingen 13:22).

Toch wist koning David dat zijn meest hechte relatie met God was, die hem gezegend had en hem door talloze beproevingen geleid had. Toen David verraden werd door zijn oude vriend Achitofel, dacht David: "Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen. 's Avonds, en 's morgens, en ’s middags zal ik klagen en kermen, en Hij zal mijn stem horen" (Psalm 55:17–18).

Best mensen, wij allen hebben diezelfde hechte relatie met God nodig. We lezen: "Nader tot God, en Hij zal tot u naderen" (Jakobus 4:8). Jakobus vermeldt ook over de patriarch Abraham: "… [hij] geloofde God… en hij werd een vriend van God genoemd." (2:23). Wie is uw beste vriend?

Door de jaren heen heb ik heel veel vrienden gehad, maar wie is mijn beste vriend? God heeft me gezegend met een wonderbaarlijke vrouw en we zijn nu al meer dan 57 jaar getrouwd. Maar wat bracht en hield ons bij elkaar? We hadden vergelijkbare achtergronden in cultuur en onderwijs, maar wat onze vriendschap, onze liefde versterkte, was de manier van leven waartoe God ons riep. Dat is de manier van leven waarover u in het magazine Tomorrow’s World gelezen hebt. Mijn vrouw en ik zijn niet alleen vrienden, maar ook een familie, en God roept velen niet alleen tot berouw en bekering, maar ook tot volledig lidmaatschap van Zijn Familie.

Loskomen van eenzaamheid

Lezers die Tomorrow’s World al lang lezen, herinneren zich misschien een bemoedigend artikel van Phil Sena. In onze uitgave van maart-april 2010 onderzocht hij het probleem van eenzaamheid en stelde hij manieren voor om de cyclus van eenzaamheid te doorbreken:

Maak verbinding met anderen. Er zijn andere mensen die van dezelfde dingen houden als u, of die de dingen geloven die u gelooft. Hoewel het in het begin misschien moeilijk is, zal de inspanning om sommigen van die mensen te ontmoeten uw leven veranderen. Neem contact op met mensen die uw interesses delen, en al snel zal uw eenzaamheid ophouden. Een van de beste manieren om eenzaamheid te doorbreken, is te beseffen dat er andere eenzame mensen zijn en dat u hen misschien kunt helpen. Is er iemand in uw gemeenschap die hulp nodig heeft? Het hoeft niet iets groots te zijn; misschien gewoon de tijd nemen om naar een oudere persoon die geïsoleerd leeft te luisteren of een nichtje of neefje aanmoedigen door tikkertje te spelen. Een verschil maken in het leven van iemand anders zal een groot verschil maken in uw eigen leven (“Break Free from Loneliness”).

Ja, u kunt contact opnemen met anderen. Bid en vraag God u te helpen uw naaste lief te hebben (Markus 12:31). Dat is het tweede Grote Gebod dat God ons geeft. De meeste mensen kennen de 'Gouden Regel'  ̶ maar hoevelen passen die toe als een manier van leven? Jezus zei het als volgt: "Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten" (Mattheüs 7:12).

Presentator Rod McNair van Tomorrow's World, schreef een nuttig artikel in ons magazine van januari-februari 2020, waarin hij ons vijf principes gaf om eenzaamheid te overwinnen. U kunt het hele artikel online lezen op TomorrowsWorld.org, maar in dit korte overzicht zal ik alleen zijn vijfde principe delen: “Breng tijd door met uw belangrijkste vriend.” Hij herinnerde ons eraan: “Vóór zijn kruisiging zei Jezus Christus tegen Zijn discipelen: ‘Ik noem u niet meer slaven... maar ik heb u vrienden genoemd" (Johannes 15:15). Dat is een geweldige uitspraak van de Heiland van de hele mensheid!” (“Someone to Talk To”).

Hebt u het aanbod van vriendschap van uw Heiland geaccepteerd? Zo ja, wat hebt u gemeen met uw Vriend? Wat doet u om dicht bij Hem te blijven? Merk op wat Jezus van Zijn vrienden vroeg: "Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf" (Johannes 15:9-10). Dat zult u natuurlijk niet perfect doen; maar als u het probeert, zelfs als u het doel mist, zal uw voortdurende inspanning uw relatie met uw Vriend en Heiland opbouwen en versterken!

En hoewel alle goede vrienden elkaar zeker proberen te helpen, heeft uw Vriend Jezus Christus iets aangeboden dat niemand anders kan aanbieden; Hij heeft u behoud en eeuwig leven beloofd als u die belofte accepteert en Hem Zijn heilig en rechtvaardig leven in u laat leven! Hij deed wat geen enkele andere vriend kon doen, de straf voor uw zonden betalen door Zijn eigen onschuldig bloed te vergieten. Wat een geweldige liefde! Inderdaad, God is liefde (1 Johannes 4:8, 16).

Enkele principes van vriendschap

Hoe kunnen we echte vriendschap in praktijk brengen? Laten we eens kijken naar de patriarch Job en zijn drie vrienden. Om Job op de proef te stellen, stond God toe dat Satan hem met heel veel lijden kwelde. Merk op dat hoewel Jobs vrienden hem verkeerd beoordeelden, ze toch een ongewone bereidheid toonden om in Jobs lijden te delen. "Zo zaten zij met hem op de aarde, zeven dagen en zeven nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want zij zagen dat het leed zeer hevig was" (Job 2:13). Ze waren bereid om in een lange stilte te zitten om hun vriend te steunen. Zou u het medeleven en geduld hebben jegens een vriend om zeven dagen in stilte te zitten? Dat is echte toewijding. Het boek Spreuken laat ons ook belangrijke principes van vriendschap zien:

"De rechtvaardige moet zijn vrienden zorgvuldig kiezen" (Spreuken 12:26, Vert. NL New King James). Velen maken de fout om hun karakter en waarden in gevaar te brengen alleen maar om een vriend te hebben. Als u een trouwe vriend bent, komt u op voor goddelijke principes en sluit u nooit compromissen.

"Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden" (Spreuken 17:9). Een trouwe vriend onthult niet achteloos iemands zwakheden, maar streeft ernaar hem of haar te helpen een karakterfout te overwinnen.

"Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren." (Spreuken 17:17). Of, zoals de New Revised Standard Version [vertaald in het Nederlands] het zegt: "Een vriend heeft te allen tijde lief, en bloedverwanten worden geboren om tegenspoed te delen."

Leer uw Vriend kennen

Hoe meer we Jezus Christus leren kennen, hoe meer we de waarheid zullen ervaren dat Hij onze beste Vriend is. Natuurlijk willen we meer te weten komen over onze goede vrienden. Het zal u misschien verbazen hoeveel mensen een schokkend vals beeld van Christus en Zijn leringen aanvaard hebben. Zelfs de apostel Paulus zag dit gebeuren en waarschuwde de Korinthische broeders: "Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best" (2 Korinthe 11:3-4).

Ja, sommige broeders in Korinthe accepteerden een vals evangelie dat een valse Jezus onderwees. Hoe kunt u er zeker van zijn dat u de ware Jezus kent? Denk eraan dat de Jezus van uw Bijbel:

- De wekelijkse Sabbat op de zevende dag vierde - niet de zondag. Markus 2:28 herinnert ons eraan dat Hij de Heer van de Sabbat is.

- In de herfst geboren werd, toen herders zich ophielden in het open veld (Lukas 2:8). U wilt misschien uw eigen onderzoek doen om erachter te komen wiens verjaardag sinds lang werkelijk op 25 december gevierd werd.

- Onderwees dat we de Tien Geboden moeten houden. Lees Mattheüs 19:17 en vergelijk dit met wat zovelen onjuist onderwijzen in de naam van Christus.

- De Bijbelse feesten en jaarlijkse Heilige Dagen in acht nam. Let in Johannes 7 op hoe Hij het Loofhuttenfeest vierde. Noch Hij, noch Zijn discipelen hielden heidense feestdagen, noch bekleedden deze met misleidende 'christelijke' namen.

Beste lezers, ik verzoek u dringend het Nieuwe Testament met een frisse blik te lezen. Lees wat Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes over Hem schreven. U dient de echte Jezus van uw Bijbel te bestuderen en leren kennen. U zult ontdekken dat Hij heel anders is dan de traditionele voorstellingen van Hem die over de hele wereld gepromoot worden!

Wat Is uw Vriend aan het doen?

Weet u waar Jezus Christus nu is? Hij zit aan de rechterhand van de troon van Zijn Vader in de hemel (Romeinen 8:34). En hoe ziet Hij eruit? De Bijbel geeft ons een beschrijving van Zijn verschijning en onthult dat Hij "... gekleed [is] in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren" (Openbaring 1:13-15). Werd u bijgebracht zich uw Verlosser voor te stellen als een langharige, benige persoon met een bleke huid? Dat was niet juist toen Hij een timmerman was die zwaar lichamelijk werk deed in de steden van Judea, en klopt evenmin van de herrezen Christus vandaag!

En wat doet uw Vriend? Hij is uw bemiddelaar en Hogepriester! "Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde" (Hebreeën 4:14-15). En wat betekent het priesterschap van Christus voor u? "… Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken [ofwel: “behouden”, NBG’51) wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten" (Hebreeën 7:24-25). Ja, de ware Jezus van uw Bijbel leeft altijd om voor u en uw zonden en problemen te bemiddelen!

Niet alleen doet Jezus Christus Zijn Werk in de hemel, Hij doet nu ook een Werk op aarde, waarmee Hij de weg voorbereidt voor Zijn tweede komst! Hij gaf Zijn Kerk de opdracht om Zijn ware Evangelie te prediken. "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen" (Mattheüs 24:14). Merk op dat het Evangelie van Christus het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God is (Markus 1:14-15). En Christus zal de Koning zijn die in dat Koninkrijk regeert! Kunt u zich iemand voorstellen die loyaliteit en liefde voor een koning verkondigt, maar zich tegen zijn koninkrijk verzet? Helaas doen velen vandaag precies dat wanneer ze hun trouw aan Christus belijden, maar weigeren de wetten van Zijn Koninkrijk te gehoorzamen!

Breng tijd door met uw Vriend

We zagen eerder dat vriendschappen, zelfs gewone menselijke vriendschappen, tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen en meer tijd om op peil te blijven en zich te verdiepen. Vrienden brengen tijd samen door  ̶ in persoon of via computerschermen tijdens een pandemische lockdown. Ze vinden manieren om hun leven met elkaar te delen. Dus, deelt u uw leven met uw Heiland, en vooral met Zijn Vader? Hoeveel tijd besteedt u aan gebed? Bidden zal u dichter bij God brengen als u Hem uw zorgen en verlangens laat weten, als u om Zijn vergeving en genade vraagt, en als u Hem dankt voor alles wat Hij voor u gedaan heeft.

U bent misschien bekend met wat velen het ‘Onze Vader’ noemen. Helaas herhalen veel belijdende christenen de woorden ervan gewoon als een formule, zonder ooit te beseffen dat Jezus ze sprak als een 'model' voor ons gebed, niet als een machinaal opgezegde voordracht (Mattheüs 6:9-13). Merk op waarvoor Jezus de discipelen waarschuwde voordat Hij hun het modelgebed gaf: "Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden" (Mattheüs 6:7). Sommige mensen denken dat ze heel vroom en religieus zijn door steeds weer dezelfde woorden te mompelen. Dat is niet wat Jezus wil! Hij wil dat we vanuit het hart bidden, niet gedachteloos de woorden van het "Onze Vader" herhalen  ̶ of van enig ander gebed! En merk op dat Hij wil dat we tot onze Vader in de hemel bidden — net zoals Hij deed! Jezus is niet gekomen om de plaats van Zijn Vader in te nemen, maar om Zijn Vader aan u en mij te openbaren. (Mattheüs 11:27).

De meesten van ons, zelfs als we van aard een beetje verlegen zijn, ontdekken dat het fijn is om met enkele goede vrienden te praten. Door oefening kunt u zo'n hechte band met uw Verlosser krijgen. Maar misschien hebt u het gevoel dat u niet weet waarover te bidden. Als dat zo is, sla dan gewoon uw Bijbel open bij het boek Psalmen. David had een hechte band met zijn Heer, de eeuwige God. Davids psalmen zijn oprechte uitingen naar God toe. Hij deelde zijn angsten en zijn problemen, en hij uitte zelfs zijn ontzag en verwondering over de uitgestrektheid van het heelal dat God geschapen had. Kijk vooral naar Psalm 8, 18, 19 en 24, en u zult geïnspireerd worden door Davids voorbeeld.

Voor altijd met uw Vriend?

Als u bidt, denk er dan aan om één verzoek op te nemen waarvoor Jezus ons vroeg te bidden: "Uw Koninkrijk kome" (Mattheüs 6:10). Uw Vriend zal spoedig naar deze aarde terugkeren als de Koning der koningen en de Vredevorst. Hij zal deze vleselijke, egoïstische, oorlogvoerende wereld transformeren, en het resultaat zal een millennium van vrede en welvaart zijn. Dat is het echte Evangelie – het echte goede nieuws. Maar zult u gereed zijn?

Jezus zei tegen ons: "Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden…" (Markus 16:16). Hebt u gedaan waar uw Vriend om vroeg? Als u tot het punt in uw leven bent gekomen waar u berouw hebt gekregen en zich bekeerd hebt en het offer van Christus hebt aanvaard  ̶ Zijn vergoten bloed voor de vergeving van uw zonden  ̶ en als u Zijn gezag over uw leven hebt aanvaard, verzoek ik u dringend om contact op te nemen met een van de vele predikanten die deel uitmaken van dit Werk. Neem contact op via deze website (wereldvanmorgen.nl).

Wanneer u deel wordt van Gods Kerk, zult u ook een der "zonen en dochters" van de Almachtige worden (2 Korinthe 6:18) en dus niet alleen vrienden van onze Heer, maar ook broeders en zusters van Zijn vele andere vrienden. Hebreeën 2:11 zegt dat ”… Hij Zich er niet voor [schaamt] hen broeders [‘zusters’ inbegrepen] te noemen" (Hebreeën 2:11). Bedenk dat het God de Vader is "naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt" (Efeze 3:15).

Als u elke Sabbat met medeleden van het lichaam van Christus samenkomt (1 Korinthe 12:27), leert u veel mensen kennen die uw interesses en vooral uw liefde voor uw Heiland en Zijn Vader delen. U zult de voldoening hebben te weten dat u deel uitmaakt van de ‘eerstelingen’  ̶ het kleine aantal mensen dat God in deze tijd roept om de prediking van Zijn ware Evangelie te ondersteunen en zich voor te bereiden op het Koninkrijk van God.

Jezus is "… de Weg, de Waarheid en het Leven" (Johannes 14:6). Hij is de "Opstanding en het Leven…" (11:25). We lezen: "… er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig [d.i. “behouden”, NBG’51] moeten worden" (Handelingen 4:12). Diezelfde Jezus wil uw beste Vriend zijn. Gaat u gehoor geven aan Zijn oproep?