Er zijn inderdaad "sleutels" en beproefde principes, die kunnen meehelpen een GELUKKIG huwelijk op te bouwen!

Ons succes in het huwelijk hangt af van onze bereidheid tot het GEBRUIK van deze sleutels in ons eigen leven.

VOORWOORD

Talloze vrouwen hebben mij, met tranen in hun ogen verteld: "Mijn man spreekt gewoon niet tegen mij! Hij is afstandelijk. Hij wil niets meer met mij delen. Alhoewel wij hetzelfde huis en voedsel delen, voel ik mij de meeste tijd zo EENZAAM!"

De ineenstorting van huwelijk en gezin in onze westerse maatschappij is nu legendarisch. De statistieken zijn verschrikkelijk, maar zouden erger zijn, indien miljoenen koppels niet gekozen hadden om tegenwoordig samen te wonen, zonder de weldaad van een huwelijk. Omdat er nooit een huwelijk is geweest, is er ook geen registratie van echtscheiding, als deze koppels uit elkaar gaan - wat zij veel eerder doen, dan degenen, die zich zorgen maken om getrouwd te raken.

Maar toch, Associated Press berichtte onlangs, dat ongeveer 19.4 miljoen Amerikaanse volwassenen thans gescheiden zijn; dit vertegenwoordigt 9.8 procent van de bevolking. Dus bijna 1 van de 10 Amerikaanse volwassenen is nu gescheiden. Vele anderen waren reeds eerder gescheiden, maar daarna hertrouwd.

Naar schatting tien miljoen Amerikanen zijn te eniger tijd door het trauma van echtscheiding gegaan en nog eens tien miljoen zijn diep gekwetst door echtscheiding: kinderen, naaste familieleden, vrienden en kennissen. Het is droevig om te zeggen, maar echtscheiding is "zo Amerikaans als apple pie!"

Wat zegt God?

Maar wat heeft GOD te zeggen over echtscheiding en de ware betekenis en het DOEL van het huwelijk?
Dit is belangrijk om te begrijpen. De geschiedenis leert ons, dat elke natie, wiens maatschappij toestaat of veroorzaakt, dat haar gezinnen uit elkaar gaan, spoedig in verval raakt. De meeste historici merken op dat "het verval van het gezin" één van de symptomen, zo niet één van de oorzaken, was van de val van het Romeinse Rijk. En in onze nieuwsbladen lezen we ontelbare artikelen, waarin beschreven wordt hoe jonge mensen, uit gezinnen zonder Vader, geneigd zijn tot drugs gebruik, ongeoorloofde seks en criminaliteit, veel meer dan zij, die in stabiele gezinnen zijn opgegroeid.

Ruwweg 20 miljoen Amerikaanse kinderen onder de 18 jaar, in de Verenigde Staten, wonen feitelijk met één ouder. Dit vertegenwoordigt 28% van alle kinderen. Het grootste deel hiervan - 84% - woont bij hun moeder; met andere woorden, ongeveer 17 MILJOEN Amerikaanse kinderen wonen in gezinnen zonder vader!

Geen wonder, dat de jeugdcriminaliteit de afgelopen 25 jaar in opwaartse spiraal is gegaan. Geen wonder, dat we een hele generatie hebben geproduceerd van jonge mensen, die ogenschijnlijk niet bang is om verkeerd te doen. Zij lijken geen geweten te hebben. Ze zijn absoluut openlijk in hun sarcasme en in hun rebellie tegen de regels van de maatschappij en tegen Gods geboden. Zoals velen hebben opgemerkt; dit is de "RECHT VOOR Z'N RAAP" generatie. In een tweeledige profetie, die, als voorbeeld, zeker refereert aan onze tijd, was de profeet Jesaja geïnspireerd om te schrijven: " En knapen zal Ik hun tot vorsten geven en de moedwil zal over hen heersen. Dan zal het volk dringen, man tegen man, de een tegen de ander; de knaap zal op de oude en de verachte op de geeerde losstormen. " (Jes. 3:4-5)

In het nieuwe testament beschrijft de Apostel Paulus dat "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand". ( 2 Tim. 3:1-5). Dergelijke mensen, die ondankbaar, goddeloos, niet vergevensgezind en ongehoorzaam aan de ouders zijn, zullen ZEER WAARSCHIJNLIJK geen sterke, stabiele en liefdevolle huwelijken hebben!

Wat we allen nodig hebben, zijn "sleutels" om Godgerichte huwelijken op te bouwen en principes, hoe Hij zou willen, dat wij gelukkig samenleven als man en vrouw. De volgende zijn enkele van deze Goddelijke principes, verzameld in 47 jaar van pastorale- en gezinsraadgevingen, veel lezen en studeren en 42 jaar gelukkig huwelijk.

Bouw een Godgericht Huwelijk

"Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan". (Ps. 127:1) Velen van U, die dit lezen zullen terug moeten gaan en aan Uzelf opnieuw bewijzen, dat God BESTAAT! Want wij bestaan NIET "zomaar". Ons menselijk verstand werd duidelijk geschapen door iets groter dan wijzelf. De ons omringende wetten - zoals de wet van de zwaartekracht, traagheid en thermodynamica - eisen allen een grote WETGEVER. De prachtige vormgeving van ons menselijk lichaam, van het plantenrijk, dierenrijk en hemelse lichamen, eist een grote VORMGEVER. De geïnspireerde profetieën van de Bijbel, die zijn en nuworden vervuld, eisen allemaal de realiteit van een Gods persoon - een God, die de controle heeft over het universum en ook INGRIJPT in Zijn schepping - een God, die hier op aarde een subliem PLAN uitwerkt!

Wanneer U deze ware God leert kennen, zult U in toenemende mate begrijpen, dat Hij werkelijk weet, wat het beste is voor U en voor elk onderdeel van Uw leven, zeker met inbegrip van Uw Huwelijk. Want Hij is Degene, die ons als man en vrouw heeft GESCHAPEN. Hij is Degene, die ons lichaam en verstand heeft geschapen en die de specifieke verschillen tussen ons heeft vorm gegeven en zelfs de verschillende manieren van denken tussen mannen en vrouwen en hun kijk op de wereld.

De Grote SCHEPPER schiep man en vrouw voor elkaar. Hij weet zeer zeker beter dan ALLE psychologen en huwelijksraadgevers bij elkaar, hoe onze lichamen en ons verstand werken en hoe wij het beste in verhouding kunnen staan tot elkaar in het huwelijk. De heilige Bijbel zegt ons, "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen". (Gen. 2:7). Wat verder lezen we, "En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past". (Gen. 2:18).

Een man alleen is NIET volledig. Adam voelde die onvolledigheid en die totale eenzaamheid. Hij had niemand van zijn soort om mee te spreken of van gedachten te wisselen. Hij had niemand om lief te hebben en te koesteren, niemand waarmee hij zich, tot in het diepst van zijn wezen, verbonden kon voelen. Onze Hemelse Vader begreep dit.

Daarom bracht God Adam in slaap en nam letterlijk één van Adam's ribben en maakte hiervan een vrouw! Natuurlijk had God het ook op een andere manier kunnendoen. Maar Hij koos ervoor om aan man en vrouw te tonen, dat we uiteindelijk bij elkaar horen. God nam dus iets uit Adam's zijde, dichtbij Adam's hart en maakte Eva. "Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal 'mannin' heten, omdat zij uit de man genomen is". (Gen. 2:23).

In het originele Hebreeuws staat geschreven: "Ze zal genoemd worden Ishah [van Ish], omdat zij uit Ish [Man] genomen is. " Aldus schiep God een "helper, die bij Adam paste" (vers 20) - iemand, aan wie hij werkelijk zijn gedachten, zijn plannen, zijn hoop en idealen kon toevertrouwen.

Gods bedoeling met het Huwelijk

Het is van vitaal belang, dat we vanaf het begin begrijpen, dat man en vrouw door God GESCHAPEN zijn. Zij zouden hun leven in liefde met elkaar delen. Nochtans is de vrouw als "hulp" voor de man geschapen. Ze is geschapen uit de man en - ondanks alle stellige verklaringen van de moderne "experts" - kan ze haar grootste vreugde en vervulling vinden in relatie tot het helpen, aanvullen en assisteren van haar man in hun leven samen, in het krijgen van kinderen en in het besturen van het huishouden.

Een wezenlijke Satan, de duivel, doet alles wat hij kan om dit concept uit het verstand van de hedendaagse jonge mensen te WISSEN. Via de psychologen en huwelijksraadgevers, via de media en zelfs via het onderwijs systeem. Satan is druk bezig Gods plan voor het gezin aan te tasten. Hij wil doen geloven, dat wij zomaar; bestaan en dat de mensheid NIET door een ware God geschapen is. Hij wil doen geloven, dat we zomaar zijn ontstaan, dat er geen verheven DOEL is in ons leven en dat mannen en vrouwen in vele opzichten NIET essentieel verschillen; zodoendemaakt het geen enkel verschil uit, welke rollen zij spelen en wie de leider in het gezin is.

Op het ogenblik is Satan zelfs begonnen invloed uit te oefenen op bepaalde delen van onze samenleving om het idee te accepteren, dat een "gezin" NIET hoeft te bestaan uit een man en een vrouw. Het kan ook bestaan uit twee of meerdere mensen van dezelfde geaardheid, die "samen leven". Echter, ALS U de Bijbel gelooft, merk op wat Jezus zegt over het Huwelijk: " Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet". ((Matthéus 19 : 4-6). Jezus plaatst God midden in beeld. Hij laat zien, dat God de eerste vrouw schiep voor de eerste man. Hij zorgde ervoor, dat zij als man en vrouw gemeenschap konden hebben, om "één vlees" te worden, in deze, door God ingestelde, relatie. Gods intentie was, dat alle huwelijken dit voorbeeld zouden volgen.

Jezus legde uit, dat alleen, vanwege "de hardheid" van hun harten, God man en vrouw heeft toegelaten te scheiden. En dat was alleen vanwege sexuele immoraliteit. Jezus refereerde duidelijk aan "het scheppings verhaal" in Genesis als een FEIT. Jezus erkende, dat God "ons man en vrouw heeft geschapen" (vers 4). Opnieuw zegt Jezus, met betrekking tot het Huwelijk: "Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens NIET". (vers 6). Als dit diepe besef - dat GOD het Huwelijk heeft ingesteld - in het middelpunt van Uw Huwelijk is, zult U een oneindig betere kans op succes hebben.

De verantwoordelijkheid van de Man

Een man behoort zeker niet een vrouw te huwen, tenzij hij haar zeker en waarachtig lief heeft. Helaas moeten wij pijnlijk constateren, dat miljoenen mannen nooit de betekenis van het woord "liefde" hebben geleerd. Waardeloze films en verkeerde voorbeelden zijn de oorzaak, dat zij al te vaak "liefde" verwarren met wellust. Zij schijnen te denken, dat een fundamenteel dierlijk seksueel verlangen om voldoening te "krijgen" van iemand van het andere geslacht, liefde in houdt. Niets is verder weg van de waarheid!

Ware liefde houdt in: geven, het samen delen van plannen, hoop en idealen tussen twee mensen, die samen een heel leven willen opbouwen, tot de dood hen scheidt. Wanneer zij niet in staat zijn om over bepaalde onderwerpen te spreken, elkaar lachend in de ogen kunnen kijken, kleine vreugden en intimiteiten te delen en bij elkaar blijven als grote beproevingen komen, zal hun liefde zeker verloren gaan.

De Apostel Paulus gebiedt: "Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar". (Kol. 3:19) Sommige mannen veroorloven zich te snel om "verbitterd" te raken, omdat hun vrouwen niet voldoen aan een perfecte engelachtig idool, die zij zich in hun eigen menselijke fantasie hebben voorgesteld!

Maar het was nooit de bedoeling geweest, dat een vrouw een idool zou zijn! Zij was nooit bestemd om in dit leven perfect te zijn, niet meer dan haar man was! Het was niet de bedoeling, dat zij een perfecte huisvrouw zou zijn, noch moeder, metgezellin of Hollywood sexgodin en dit alles verpakt in één persoon!

Echter, zij was gevormd en geschapen - door de Schepper van ons allen - om een minnares, helpster en inspiratie te zijn voor een man, die zichzelf met haar wilde delen, zijn plannen, hoop en idealen met haar bespreekt, haar bemoedigd en leiding geeft en hun huis leidt, niet opdrijft, in een houding van vertrouwen en liefde!

Al te vaak, vooral in onze moderne wereld, lijken mannen te denken, dat het de plicht is van "het vrouwtje" om over geestelijke dingen te spreken en om de kinderen te interesseren in zaken omtrent God en de Kerk. Dit is niet waar en iedere man, die faalt in deze aan hem door God gegeven verantwoordelijkheid, verkoopt eenvoudig zijn eigen geboorterecht! Want God heeft de man voorbestemd om, als hij handelt naar zijn verantwoordelijkheden en kansen, de geestelijke leider in huis te zijn.

Merk op wat dit geïnspireerd schriftgedeelte zegt: "Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God". (1 Kor. 11:3)

Iedere levende man heeft de kans om de rechtstreekse vertegenwoordiger van God te zijn in zijn eigen huis - door onderwijzing, lering, leiding en inspireren - zijn vrouw en kinderen de woorden van de Bijbel te leren en de God, die hen schiep, te aanbidden en te dienen. De meeste vrouwen en kinderen zullen onmiddellijk en met blijdschap gehoor geven, als ze maar de kans kregen! Mannen moeten zich dit realiseren. Zij moeten een voorbeeld neerzetten van zowel dynamische toewijding aan hun Schepper, Zijn Woord bestuderen, bidden voor maaltijden, bidden met het gezin, als persoonlijk gebed, op de knieën in slaapkamer of een andere besloten ruimte.

De man moet een voorbeeld zijn van zelfdiscipline in de vreze des Heren. Hij moet laten zien mans genoeg - sterk genoeg - te zijn, om zijn lusten en begeerten te beheersen; zijn rookgewoonte te overwinnen, zijn drinkgewoonte en andere begeerten te beheersen, door zijn emoties te beteugelen en deze in de juiste richting te sturen; door zijn tong in bedwang te houden en te gebruiken in overeenstemming met "de wet van vriendelijkheid", kan hij een voorbeeld zijn, welke nooit vergeten zal worden door zijn zonen en dochters, als zij opgroeien. En dit voorbeeld zal zeker respect afdwingen, bewondering en liefde van elke gevoelige, wijze vrouw.

Wanneer U dus werkelijk de Bijbel wilt bestuderen om te zien, wat hij zegt over het huwelijk, als U wilt streven - met Gods hulp - de Bijbelse leringen, principes en voorbeelden in Uw huwelijk toe te passen, zult U zeker gezegend worden. Als een pas getrouwd stel op hun knieën gaan en God oprecht smeekt om te leiden en te sturen in hun huwelijk en dan Zijn geïnspireerd Woord bestuderen en het opvolgen, zullen zij een soort "hemel op aarde" hebben, tenminste zover het hun huwelijk aangaat!

Voor zover het sommigen mag verbazen, die niet bekend zijn met Gods wegen; dit is een FEIT! In mijn eigen huwelijk en de huwelijken van vele anderen, die op God vertrouwen, heb ik deze principes op deze manier zien uitkomen. In zoverre we deze leringen opvolgen, werken ze.

Ieder van ons behoort GOD tot het MIDDELPUNT van ons huwelijk te maken! Zoek oprecht Zijn wil in ieder aspect van Uw huwelijk - en volg het op!

Toewijding en Vertrouwen

Eén van de traditionele huwelijksformaliteiten omvat de uitdrukking, "tot de dood ons scheidt". Alhoewel vele jongeren tegenwoordig dit idee verachten, is het absoluut noodzakelijk, dat elk huwelijk op dit begrip wordt gebouwd. Zoals we gezien hebben is het GOD, die het huwelijk instelde. Het is Jezus Christus, die zei: "Hetgeen dan GOD samengevoegd heeft, scheide de mens niet. " (Matth. 19:6).

Hoewel moderne psychologen, raadgevers en zelfs vele praktiserende christelijke dienaren bezorgd lijken te zijn om getrouwde mensen te voorzien van allerlei "vluchtwegen", doet God dit niet! Zeker, "seksuele immoraliteit" (porneia in het Grieks) is een door God erkende reden voor echtscheiding. Maar het is Gods uitdrukkelijke wil, dat een huwelijk een LEVENSLANGE VERBINTENIS is!

Geef aandacht aan dit sleutelgedeelte in Gods openbaring aan de mensheid: " In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des Heren, onder geween en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig. En dan zegt gij: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet een doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd. Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israel, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der heerscharen. Daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw". (Maleáchi 2:13-16)

In bovenstaande verzen spreekt God over het huwelijk als zijnde een "relatieverbond". Hij laat zien, dat één van de doelen van het huwelijk is, om "goddelijke nakomelingen" te produceren. Het ligt voor de hand, dat een stabiel en liefdevolle relatie nodig is, om hierin te voorzien. Tot driemaal toe in deze verzen, spreekt God over iemand, die "trouweloos" handelt en echtbreekt. Omdat het huwelijk, naast andere dingen, een "test" is.

Het is een test om te zien hoe LOYAAL U zult zijn aan Gods instructies voor het huwelijk en aan Uw partner, met wie U deze geheiligde relatie deelt.

 • Hoeveel van Uzelf wilt U "geven" aan deze andere persoon?
 • Hoe geduldig wilt U zijn, vriendelijk en nederig om dit te bewerkstelligen?

Bovendien zegt God, dat Hij echtscheiding "haat" (vers 16). God haat niet gescheiden mensen, maar Hij veracht het egoïsme, de begeerte, ijdelheid, het egocentrische en het "verraad", welke altijd aanwezig is, als een huwelijk verbroken wordt door echtscheiding.

De krachtige, door God geïnspireerde, lering van de Apostel Paulus moet bij elk huwelijk in acht genomen worden: " Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft". ( Efeze 5:22-25.)

Deze verzen laten duidelijk zien, dat het huwelijk een SYMBOOL is van de relatie tussen Christus en de Kerk. De relatie is één van TOTALE onderwerping aan elkaar en aan de wil van God. Het moet een DUURZAME relatie zijn - duurzaam "tot de dood ons scheidt". Het moet de liefde, totale uitgaande bezorgdheid met als resultaat: VERTROUWEN en STABILITEIT, uitbeelden, die bestaat tussen Christus en Zijn ware Kerk.

Een succesvol Huwelijk vereist inspanning

Om dit soort, door GOD-voorgeschreven, relatie in Uw huwelijk te hebben, moet U beiden daaraan werken! U zult al het denken en de energie nodig hebben om Uw huwelijk op te bouwen, zoals een top wetenschapper dit zou spenderen aan een belangrijke nieuwe uitvinding. Echt gelukkige en succesvolle paren nemen hun huwelijk NIET voor vanzelfsprekend aan. Ware christelijke paren bidden regelmatig voor hun huwelijk. Zij bestuderen de Bijbel en andere bronnen om hun huwelijk te ontwikkelen. En zij maken een wederzijdse belofte om hun huwelijk duurzaam te maken " tot de dood ons scheidt".

Dit alles bouwt in hun huwelijk een gevoel van "vertrouwen" en van stabiliteit

Inderdaad, zoals de schrijver van het boek Spreuken schreef: " Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man, het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven". (Spreuken 31:10-12) Wat een mooi toonbeeld van liefdevolle dienstbaarheid en toewijding van de zijde van een Christelijke vrouw! Een dergelijke vrouw zou zeer gewaardeerd en gekoesterd moeten worden.

Een man met een waarlijk liefdevolle vrouw, zou zeker op dezelfde wijze reageren door "zijn leven te willen geven" voor zijn partner - haar liefhebben, haar respecteren, haar beschermen, voor haar zorgen en haar dienstig zijn op iedere manier, die hij kan. En iedere behoorlijke echtgenoot zou nooit en te nimmer een andere vrouw betrekken in zijn romantische gedachten en emoties. Jezus Christus noemt dit begeerlijk denken: overspel. "Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd". (Matthéus 5:28).

Als ernaar gehandeld wordt, zal zo'n bedrieglijke daad niet alleen zijn vrouw verwoesten en waarschijnlijk hun huwelijk vernietigen, het zal ook een diepe droefheid en kwelling - laat staan KWAADHEID - teweeg brengen bij de echtgenoot van de andere vrouw.

Hij, die ons man en vrouw schiep, zegt ons: "Wie overspel pleegt met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde".(Spreuken 6:32). In het Hebreeuws wordt het soms vertaald met "harteloos", in plaats van "verstandeloos". Een dergelijk onbegrijpelijk, verdorven, totaal egoïstisch gedrag zal feitelijk "het hart uitrukken" van een liefhebbende echtgenoot, die zich op deze manier bedrogen en onteerd zal voelen. Natuurlijk gebeurt hetzelfde met een vrouw, die zich bedrogen voelt. De diepe gevoelens van liefde en vertrouwen, van huis en haard, van vaste verbintenis en veiligheid zijn plotseling in stukken GEBROKEN! Geen wonder, dat dit schriftgedeelte vervolgt: " Want jaloersheid is vuurgloed in een man, hij kent geen mededogen ten dage der wraak; hij aanvaardt geen enkel zoenmiddel, en blijft onverbiddelijk, al geeft gij een nog zo groot geschenk". (vers 34-35).

Ieder van ons, die getrouwd is of in de toekomst zal trouwen moet eendiepgaande verbintenis aangaan om onze huwelijksgeloften op elke manier te RESPECTEREN! We moeten Gods Woord bestuderen over dit onderwerp, dagelijks bidden voor ons huwelijk en ons gezin; God regelmatig danken als we een liefdevolle en getrouwe partner hebben en alles doen wat in ons vermogen ligt - met Gods hulp - om een diep gevoel van liefde, vertrouwen en stabiliteit in ons huwelijk op te bouwen. " Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon". (Prediker 9:9).

In dit fysieke leven is er geen grotere zegen, dan deze vorm van een heilige relatie!

Indringende Communicatie

Zoals eerder vermeld, hebben tal van vrouwen in wanhoop aan mij uitgeroepen: "Mijn man praat eenvoudig niet met mij! Daarom zijn we niet intiem - hij deelt niets met mij. Hij zit nors aan tafel tijdens de maaltijden of leest de krant of kijkt 's avonds t.v.! "

Bovenstaand voorbeeld is kenmerkend voor letterlijk miljoenen huwelijken.Vaakdenkt minstens één van de partners, dat hij communiceert. Maar de andere partner, meestal de vrouw, weet dat dit niet zo is en voelt zich eenzaam en gefrustreerd. Zij heeft het gevoel, dat zij en haar man enkel coëxisteren in hetzelfde huis. Zij vechten noodzakelijkerwijze niet, noch brengen zij elkaar lichamelijk of verbaal letsel toe. Maar er is geen openheid, intimiteit, het algeheel delen van twee levens, de liefde, die er zou moeten zijn.

Een gezaghebbende bron, inzake dit onderwerp citeerde een vrouw, die haar tienjarig huwelijk beschreef: "Het is hartverscheurend. Voordat ik getrouwd was, bezocht ik vaak restaurants en door slechts rond te kijken in de ruimte, kon ik zeggen, wie getrouwd was en wie niet. óf het getrouwd stel at in doodse stilte, óf de vrouw praatte honderduit, terwijl de man at en net deed of zij niet aanwezig was. Ik bezwoer mezelf, dat dit mij nooit zou overkomen - maar het is nu wel gebeurd".

 • Waarom komen bovenstaande gebeurtenissen voor?
 • Waarom communiceren juist echtgenoten niet intenser met elkaar?

Liefhebben betekent delen. Iedere echtgenoot, die deze naam waardig is, behoort de gewoonte te ontwikkelen om, met zijn vrouw te praten over zijn plannen en verwachtingen, vele van zijn innerlijke gedachten en verlangens met haar te delen - niet alleen de negatieve! - en haar een diep gevoel te geven "een deel" van hem te zijn. Deze eerlijke houding en benadering betekenen meer voor een vrouw, dan de meeste mannen zich zelfs realiseren. Nochtans delen zeer weinig mannen hun leven op deze manier met hun partners.

WAAROM?

Pasgetrouwden werken er vaak hard aan om elkaars gedrag en voorkeuren te leren kennen en zich aan te passen. Ze hebben er plezier in om meningen uit te wisselen over vrijwel alles.

Na een paar maanden echter zijn alle meningen uitgewisseld, het gedrag schijnbaar begrepen en de interesse en de opwinding van "elkaar te leren kennen" is voorbij.

Terwijl het huwelijk voortgaat en kinderen komen, zijn de interesse en gesprekken over haar kinderen bij de vrouw toegenomen en talloze huishoudelijke details, die vaak weinig of niets inhouden voor de echtgenoot. Het paar neemt elkaars mening bij bepaalde onderwerpen als vanzelfsprekend aan, liever dan zich druk te maken om erover te discussiëren.

De meeste mannen willen slechts het goede nieuws over hun kinderen horen en zijn geïrriteerd of verveeld, als de vrouw hun in vertrouwen het probleem gedetailleerd verteld met betrekking tot de opvoeding in hun gezin. Vrouwen missen hun mannen gewoonlijk het meest, als de kinderen klein zijn. Door het ontbreken van een volwassene gedurende de dag, voelen deze vrouwen het een dringende noodzaak 's avonds met hun partners te praten. Maar vele mannen zonderen zich af achter hun krant of zetten rustig de t.v. aan in plaats van te verdragen, wat zij menen dat een verveeld "ophalen" is van huishoudelijke frustraties.

Een man behoort zijn vrouw te behandelen als een "minnares". Hij behoort een sfeer van liefde, romantiek en intimiteit te scheppen en op te bouwen in hun huis - zijn vrouw te kussen als hij van zijn werk terugkomt, haar hand vasthouden als ze gaan wandelen en haar vaak omarmen, gedurende de dag met ongedwongen en lavende genegenheid.

Ware liefde brengt stellig diep en blijvend respect met zich mee. Een man behoort aangenaam en dankbaar te zijn, dat de vrouw, die zijn echtgenote is, besloten heeft hem, boven ieder ander, aan te hangen tot de dood. Hij behoort dat feit te waarderen - alsook de vele goede kwaliteiten, zoals hulp, geduld en dienstbaarheid, die zo goed als iedere vrouw bezit. Hij behoort aan te moedigen en het beste in haar tot uitdrukking laten komen - niet steeds op hetzelfde terugkomen en vitten op haar, door kleinerende kritiek, wat er in de meeste gevallen voor zorgt, dat zij op dezelfde manier ontaardt en reageert.

Een man behoort het feit te respecteren, dat zijn vrouw een volwassen persoon is, geschapen naar Gods beeld. Hij moet zich realiseren, dat zij op een dag - volgens het ontzagwekkend plan van onze Grote God - bestemd is een verheerlijkt geestelijk wezen te worden, die met Christus over deze aarde heerst en zelfs over engelen regeert! (1 Korinthe 6:3.

Met dit soort van inzicht en respect, zal iedere ware Christelijke echtgenoot zijn gedachten, zijn plannen en zijn LEVEN, geheel DELEN met de lieve persoon, die hij gekozen heeft om zijn levenspartner te zijn. "Mijn vrouw is mijn beste vriend", zou NIET alleen een cliché moeten zijn. Het moet een realiteit zijn.

Een partner, die een echte vriend is, helpt ons onze eigenwaarde op te bouwen, bemoedigt ons in moeilijke tijden en behoedt ons tegen eenzaamheid. Echtparen, die eerlijk alles wat voor hen belangrijk is kunnen bespreken - inclusief hun eigen relatie- zijn gelukkiger en hebben, meer dan waarschijnlijk, een duurzaam huwelijk.

Alhoewel er een merkbaar risico is in het blootleggen van jezelf, is het veel beter openlijk met de problemen voor de dag te komen dan sluimerende pijnen en misverstanden te laten voortwoekeren.

Communiceren op een positieve manier

Bedenk, dat "luisteren" naar de innerlijke pijnen en zorgen van je partner, NIET automatisch vraagt om Uw "oordeel" of naar Uw advies. Vaak is het beter om gewoon iemand te zijn, om mee te praten. Daarna, na enige tijd, zal je partner vaak om je advies of commentaar vragen. Maar laat dat gedaan worden op hun initiatief, niet die van jou. Maar het is nodig, dat U liefde en bezorgdheid toont. U moet bereid zijn TIJD TE NEMEN om werkelijk te "luisteren" naar Uw partner - oprecht interesse te tonen in wat Uw meest geliefde zegt en doormaakt. Leer in dit proces vragen te stellen en leer het gesprek met je partner langer aan te houden, zodat U de situatie vollediger kunt begrijpen. "Vertel me meer! ". "Juist ja, begrijp ik, dat dit 't is, wat je zegt?" "Dat heb ik me niet gerealiseerd. Help me het volledig te begrijpen, zodat ik je bezorgdheid kan delen" en soortgelijke woorden van liefdevolle bezorgdheid.

Maak nooit, NOOIT misbruik van Uw partners openheid of eerlijkheid! Hij of zij zal in de toekomst dichtslaan als een klem. Beschouw de intieme gesprekken, die U in het huwelijk deelt, als een heilig vertrouwen, - vertrouwelijk te houden alleen tussen U beiden en nooit als een "stok" te gebruiken om wraak te nemen in latere discussies of andere situaties.

Aan de andere kant is het van vitaal belang je partner te benaderen met loven en aanmoedigen. Wees er zeker van, dat Uw lof oprecht is en doorgaans duidelijk. Prijs Uw vrouw voor het liefdevol klaarmaken van een speciale maaltijd, prijs Uw man voor het doorgaans, als eerste opstaan en het opwarmen van het huis; dit zijn voorbeelden van tactvol zijn en bemoedigende opmerkingen, die je partner kunnen inspireren en liefde en waardering opbouwen in Uw huwelijk. Trouwens, denk eens na over het woord "waardering". Ik zal nooit de voortdurende uitingen van dankbaarheid en waardering vergeten, die mijn eigen moeder uitsprak. Het maakte, dat iedereen in onze familie haar meer liefhad en waardeerde - en ik ben er zeker van, dat het heel wat heeft bijgedragen aan de het geluk en de stabiliteit in het lang en gelukkig huwelijk van mijn ouders.

Vergeet niet dat U, vooral in het huwelijk, moet trachten om communicatiepositief te houden. Want een partner, die steeds weer "afgeeft" of kritiek levert op de ander, is niet de vorm van communicatie, waar we hier over spreken! Dit soort negatief neerhalen is verderfelijk voor een huwelijk en moet tot elke prijs vermeden worden. Een man is absoluut dom als hij zijn vrouw voortdurend heftig toespreekt en corrigeert.
Hoe kan zij op hem reageren als een liefdevolle vrouw als zij regelmatig "gekleineerd" en gecorrigeerd wordt door haar man?
En de Bijbel laat duidelijk zien, dat een vrouw evenzo verkeerd is, wanneer zij steeds klaagt, inhalig is of haar man heftig toespreekt. "Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning". (Spreuken 21:9)

Daarentegen is de liefdevolle, positieve stroom van communicatie, informatie en laten delen van plannen en dromen tussen man en vrouw, de ware kern van een gelukkig huwelijk. Denk er over na! Zelfs GOD deelt Zijn hoop en plannen met ons, nietige sterfelijke wezens! "Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt ". (Johannes 15:15)

Als de levende Jezus Christus bezorgd genoeg is om "alle dingen" met ons te delen, wat Hij hoorde van God de Vader, hoeveel te meer moeten wij gewillig zijn om open te staan en onze gedachten en dromen te delen met onze eigen partners?

Werk en droom samen

Werp samen een terugblik tijdens Uw gezamenlijke wandelingen, gesprekken, lachen en verdriet en herleef de gedachten van een jongeman, gezeten op een heuvel, kijkend naar de lucht en dromend over de toekomst. Bespreek en analyseer deze dromen liefdevol en begripvol met elkaar. Werk eraan en bidt samen om ze waar te maken.

Zo ook, herleef de hoop en aspiraties van een jong meisje, die vaak bij zonsondergang alleen over de velden wandelde - dromend om eens een man te hebben, haar eigen huis, over kinderen, veiligheid, warmte, gelach en vreugde. Wees er zeker van haar dromen samen waar te maken.

Leer gehoor te geven aan elkaar - openhartig en liefdevol. Heb geen ongepaste geheimen. Heb geen wrok. Dit is Uw enige leven, Uw enige partner, Uw enige liefde. Leer te denken en te voelen in harmonie; al Uw problemen samen als een team op te lossen. De gevoelens van wederzijdse bemoediging en aansporing, aangevuld met warmte en liefde, die U zult ervaren, zullen een extra dimensie van begrip, doel en vreugde toevoegen aan Uw leven, die op geen andere wijze bereikt kan worden. Waarlijk, "het is niet goed, dat de mens alleen zij". (Genesis 2:18).

Gehuwd zijn betekent geven

Meer dan welk mens ooit heeft gedaan, lichtte Jezus Christus de liefde van God toe.Hij deed dit op vele, vele verschillende manieren. Maar één van de grootste en meest duidelijke manier is, dat Hij Zijn Leven vrijwillig gaf en Zijn vergoten bloed uitstortte, ten einde onze Verlosser te zijn.

Zoals wij gezien hebben, stelt de relatie tussen Christus en de Ware Kerk de relatie voor tussen man en vrouw. Na een leven van geven en dienen, aan het einde van Zijn menselijk leven, gaf Jezus Christus zichzelf voor de Kerk.Zo wordt alle mannen geleerd: "Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief". (Efeze 5:25-28).

Van nature denkt ieder van ons gewoonlijk aan zijn eigen noden. Wij zorgen voor onze eigen verlangens. Wij doen naar eigen believen. Maar omdat God ons "één vlees" heeft gemaakt door het huwelijk, moeten wij leren op die manier te denken - om voortdurend rekening te houden met de noden en wensen van onze partner en hoe we moeten zorgen voor onze "andere helft"! Dit houdt in: denken, plannen en zelfdiscipline. Het houdt in het GEVEN van jezelf aan een ander menselijk wezen.En dat is waar het in het huwelijk om gaat!

Een van de meest betekenisvolle gezegdes van Jezus Christus staat niet in de Evangeliën, maar in een verklaring van de Apostel Paulus, geschreven in het boek Handelingen: "Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te GEVEN dan te ontvangen". ( Handelingen 20:35.

Vooral in het huwelijk is het inderdaad "zaliger" om te geven. Want in de meeste gevallen geldt "hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt". Als U oprecht probeert om te bemoedigen, te dienen en te GEVEN, zult U merken, dat Uw partner de neiging heeft dit te beantwoorden. U zult beiden willen geven. U zult beiden dienen. U zult beiden voldaan zijn en zelfs groot genoegen hebben aan de warmte en waardering, welke deze deugdzame cyclus schept in Uw huwelijk.

Iedere man moet zorgvuldig nadenken, hoe hij de vreugde en voldoening in het leven voor zijn vrouw kan vergroten.

 • Zou hij haar niet af en toe helpen bij de afwas of in het huishouden?
 • Zou hij eigenlijk niet alle zware karweien rondom het huis doen?
 • Moet hij haar niet bemoedigen meer te slapen, meer lichaamsbeweging te nemen, meer recreatie?
 • Als U het zich kan veroorloven, haar een of tweemaal per week mee uit eten te nemen?
 • Zou hij haar nu en dan meenemen op een "Weekeind huwelijksreis" om haar uit de normale routine en werk te halen?
 • Zou hij proberen het leven van hun beiden te verrijken door met zijn vrouw naar symfonie concerten te gaan, kunstmusea, educatieve lezingen en andere verheffende plaatsen?

Voor zover passend in iedere individuele situatie, zijn al deze dingen en meer, manieren voor een man om aan zijn vrouw te "geven".

Omgekeerd zou een vrouw vaak moeten denken, hoe zij het fysieke, emotionele en intellectuele leven en geluk van haar man kan verrijken. Wellicht kan zij vaker zijn favoriete maaltijden klaarmaken. Zou zij hem ook moeten bemoedigen meer lichaamsbeweging te doen en meer te slapen en beter voor zichzelf te zorgen, zodat hij gezond blijft. Misschien moet zij een dutje doen in de middag of na het werk of een douche nemen en omkleden, zodat ze zich verzorgd voelt en er verzorgd uitziet, zoals in hun verlovingstijd.
Moet ze hem bemoedigen om zijn mening te delen over actuele gebeurtenissen of over geestelijke zaken?
Moet ze enthousiast reageren op zijn genegenheid en hem het gevoel geven van blijdschap om met zo'n liefhebbende vrouw getrouwd te zijn.

U heeft waarschijnlijk gehoord, dat het huwelijk een 50-50 onderneming voorstelt. U gaat halverwege en Uw echtgenote komt halverwege. Maar wie bepaalt het ontmoetingspunt, als U het oneens bent. Ware liefde, in tegenstelling, betekent geven zonder iets terug te verwachten - 100 procent geven en meer dan wat U denkt, dat van U "verwacht" wordt.

Christus sprak over dit principe van een extra mijl te gaan, toen Hij zei: "en zal iemand u voor een mijl pressen, ga er twee met hem". (Matthéus 5:41).Ja, zelfs als U er menselijker wijze niet voor voelt, ga de extra mijl en geef aan Uw partner. God zal toevoegen, wat U tekort komt. Vraag Hem U te helpen om meer genegenheid, liefde en respect te geven aan Uw partner en mettertijd zult U gezegend worden met de beloningen en weldaden van een verbeterd huwelijk.

Bedenk wegen om aan Uw partner te geven. Kleine attenties of woorden van waardering maken een groot verschil. Een onverwachte omhelzing of kus vraagt weinig moeite van Uw kant, maar kan een onschatbare gave zijn in de ogen van Uw partner. Een simpele vraag als: "hoe was het vandaag?" kan een welkome attentie zijn voor Uw partner en verschaft een kans om persoonlijke gedachten en gevoelens te delen.

Ik ken een drukbezet echtpaar, dat desondanks tijd vrij maakt om elkaar hun wederzijdse liefde en bezorgdheid te tonen. Op een avond, terwijl de vrouw het diner opdiende, vroeg ze aan haar man: "Heb je nog iets nodig?" De man lachte en zei: "Ik heb je liefde nodig". Ze lachte. Hij schoof zijn stoel achteruit. Zij ging op zijn schoot zitten en ze omhelsden en kusten elkaar. Die vorm van spontaniteit, het verlangenom aan elkaar te geven, helpt een atmosfeer van liefde en vrede voort te brengen.

Het is niet altijd romantisch en het is niet altijd idealistisch, maar dag en nacht, jaar na jaar, zal een gelukkig paar streven om zich aan elkaar te "geven". Ieder zal proberen zijn of haar partner te helpen om hun volledig menselijk potentieel te bereiken op elke mogelijke manier. Want we "krijgen" geen gelukkig huwelijk, tenzij we leren een gelukkig huwelijk te GEVEN!

Leren vergeven is noodzakelijk

Nog een absolute noodzaak in een werkelijk gelukkig huwelijk is de bereidheid tot VERGEVEN. Als twee mensen hun hele leven delen, wanneer zij het grootste deel van iedere dag en nacht samen zijn, komt er stellig nu en dan wrijving voor. Want we zijn, per slot van rekening, menselijk. De meest juiste weg om dit echte probleem op te lossen is GODS weg.

Mokken, tobben, slechte gedachten oproepen over je partner of verkeerde motieven toeschrijven aan je partner is totaal zinloos. Het brengt slechts meer moeilijkheden voort, meer ontevredenheid en mogelijk zelfs scheiding. Zeker, zoals we gezegd hebben, het is nodig om over je krenkingen en misverstanden te spreken. Probeer werkelijk te luisteren naar het gezichtspunt van je partner - NIET gewoon erbij zitten en denken over wat je zult gaan zeggen! Denk NIET alleen hoe je je kunt wreken of "betaald kunt zetten".

 • Betaald zetten?
 • WIE betaald zetten?

Als U volledig het feit begrijpt en accepteert, dat U en Uw partner "één vlees" zijn en door God voor het leven GEBONDEN, dan zou U proberen UZELF "betaald te zetten"! U zou eenvoudig Uzelf pijnigen. U zou, feitelijk, in de "tegenaanval" met Uzelf gaan.

Dus wat moet U doen wanneer U, na een familietwist of harde discussie met Uw partner over gekwetstheid - reëel of ingebeeld - nog steeds kwaad bent op Uw partner en overstuur?
Opnieuw, U behoort eenvoudig te doen wat God zegt te doen in dergelijke situaties: VERGEEF de andere persoon!

"Maar het was werkelijk zijn / haar fout!" horen we onszelf zeggen. 

"En daarbij, hij / zij heeft zich niet verontschuldigd bij mij, dus hoe kan ik hem / haar vergeven? "

Door diepgaand gebed en Gods leiding, kunt U leren om alle soorten mensen te vergeven voor alle werkelijke of ingebeelde "fouten", die zij aan U gedaan hebben. Die andere automobilist, die U "afsneed" op de autoweg, het kind van de buren, dat zijn rockmuziek veel te hard speelt 's avonds of de buurvrouw, die over je roddelt.

Sprekend over daden, vele malen erger dan deze, zegt Degene, die ons ultieme Voorbeeld is, Jezus Christus: "Vader, VERGEEF het hun; want zij weten niet, wat zij doen" (Lukas 23:34).

Wij allen moeten ons realiseren, dat de meeste mensen ons niet "willen" kwetsen. Ze "willen" ons geen kwaad doen. Ze zijn gewoon menselijk. Zij flappen kwetsende woorden eruit of voeren schadelijke acties uit, zonder na te denken, wat ze werkelijk aan het doen zijn. En vaak doet dit "pijn".

Maar Degene, die Zijn leven voor ons gaf, gebiedt: "Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven". (Mattheüs 6:14-15).

 • Wat te doen, wanneer Uw man steeds weer vuil uit de tuin of smeer van de garage naar binnen sleept?
 • Wat te doen als Uw vrouw steeds weer de toast laat verbranden, een of tweemaal per week?

Leer Uw partner constructief te benaderen en erover te praten natuurlijk.

Maar als sommige van deze menselijke zwakheden zelfs jaren doorgaan, blijf rechtvaardig en vergeef. Trouwens, wilt U liever Uw verbrande toast af en toe afschrapen of liever ALLEEN leven, zelf koken en niemand hebben om mee te praten of om mee te knuffelen op koude winternachten?

Vergeet nooit wat Jezus gebood: " Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar totzeventig maal zevenmaal". (Matthéus 18:21-22).

De KRACHT van Vergeving

Het is nodig, dat we regelmatig in gebed God vragen ons "de kracht van vergeving" te geven. Sommige mensen lijken het ontzettend moeilijk te vinden om anderen te vergeven. Het is bijna alsof zij "met plezier" hun pijnen en grieven jaren met zich meedragen.

Vergeet niet, dat Uw boosheid ten opzichte van andere mensen hen vaak helemaal niet deert. Ze zijn er feitelijk niet van bewust! Maar het doet U pijn! Het maakt U verdrietig en miserabel en vaak moeilijk om mee te leven. Professionals hebben ontdekt, dat deze negatieve emoties vaak bijdragen tot zweren, maagzweer, hoge bloeddruk, beroertes of zelfs hartaanvallen. Uw negatieve emoties kunnen U letterlijk DODEN!

Daarom, vraag Uw hemelse Vader U te helpen deze neiging helemaal te overwinnen en leer iedereen lief te hebben en te vergeven - vooral Uw eigen partner! Probeer Uw denkpatroon te veranderen, zodat U niet zo gemakkelijk "gekwetst" bent. Onthoudt dat God wordt genoemd: "de Vader der barmhartigheden" (2 Korinthe 1:3). Als U zich Uw eigen behoefte realiseert om steeds weer vergeven te worden, vraag God om U te helpen anderen te vergeven.

De Apostel Petrus werd geïnspireerd om alle mannen te onderwijzen hun vrouwen te "eren, daar zij ook medeerfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden ". (1 Petrus 3:7). Petrus gaat dan verder om instructies te geven, die van toepassing zijn op ons totale christelijke leven - maarvooral op onze huwelijken: "Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beerven. Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na" (verzen 8-11).

We behoren het huwelijk te beschouwen als een soort "werkplaats", om te lerenhoe te geven, hoe te delen en hoe anderen te vergeven op een voortdurende basis. Als we bovenstaande verzen nauwkeurig bestuderen, is het voor de handliggend, dat God ons wil leren onze partners te behandelen met bijzondere vriendelijkheid en hoffelijkheid. Nochtans, in de meeste huwelijken, leert iedere partner snel de ander "voor vanzelfsprekend" te nemen. Daarom heeft iedere partner de neiging tot verwaarlozen en de ander onrespectvol en bot toe te spreken. Elke partner kan vergeten hoe eenvoudig het is de ander te kwetsen door ondoordachte woorden en daden. Iedereen kan vergeten, dat het van vitaal belang is om in het huwelijk "de VREDE te zoeken en die na te jagen".

Denk erover na. Bedenk hoe moeilijk het waarschijnlijk is voor Uw partner om zich alle daden van zelfzucht te laten welgevallen en de eigenaardigheden, die U (en wij allemaal) heeft. 
Als het de omgekeerde situatie was, zoudt U het ZICHZELF laten welgevallen?

Niemand van ons kan gelukkig zijn, als we pijn en grieven met ons meedragen -speciaal ten opzichte van onze partners.

Leer derhalve, met Gods hulp, Uw partner op een dagelijkse basis volledig te VERGEVEN en ga samen verder om een oprechte hechte en liefdevolle relatie op te bouwen.

Bouw Uw Gezins-Koninkrijk

Bouwen aan een gelukkig huwelijk houdt ook in, het bouwen aan "een gezinskoninkrijk". Er bestaat een oud gezegde: "Het huis van de man is zijn kasteel". Deze analogie moet van toe passing zijn op zijn hele gezin, waarvan hij de koning is, zijn vrouw de geliefde koningin en zijn kinderen de koninklijke prinsen en prinsessen, die training nodig hebben om hun toekomstige verantwoordelijkheden te vervullen. Dus werken de ouders enthousiast samen om er zeker van te zijn, dat deze toekomstige leiders zorgvuldig worden opgevoed, geleid, gedisciplineerd en getraind voor de belangrijke rollen, die zij in de komende jaren moeten spelen.

Het intelligente en blijde samengaan van deze twee concepten in het huwelijk - de open en liefdevolle verbintenis van de lichamen, harten en geest van het getrouwde stel en de schepping van een krachtige "gezinskoninkrijk" - kan en moet een gelegenheid en een sfeer creëren, waar mannen en vrouwen volledige vervulling kunnen vinden. Deze vervulling wordt beschreven door de Psalmist: "Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt..... Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis; uw zonen als olijfscheuten rondom uw dis". (Psalm 128:1,3).

Als U éénmaal volledig begrijpt, dat deze concepten relateren aan de betekenis en het doel van het huwelijk, waarom begint U dan niet Uw huwelijk en Uw huis hieromheen te bouwen?

In plaats, dat man en vrouw verveeld zijn en ongeïnteresseerd in het delen van elkaars gedachten, zouden beiden hevig geïnteresseerd moeten zijn in het miniatuur "gezinskoninkrijk", welke zij energiek, samen, aan het bouwen zijn. Er moet een gezamenlijke, doelmatige interesse zijn voor onderwijzing en verbetering van hun huis en hun financiële positie en planning voor de toekomst - hun toekomst. In een echt gelukkig huwelijk, is het niet "mijn huis", "mijn auto", of zelfs "mijn salaris"; de houding zou eerder moeten zijn "ons huis, ons inkomen, onze toekomst".

Bouw Uw "Kasteel" Samen

De wederzijdse houding moet daarom steeds zijn, vooruit kijken en plannen voor verbeteringen in Uw "kasteel", uw huis. Met de gevoelens van de vrouw en haar begrip en deskundigheid van huisdecoratie, tuinieren, toepassingen etc. moet altijd rekening mee worden gehouden. Iedere grote aankoop, zoals een huis of een auto, zou een gezinsproject moeten zijn; gelegenheid en voordeel gevend aan man en vrouw om een ervaring te delen.


Niets om over te spreken?

 

Neen, alles om over te spreken en mee te delen. Dat is het juiste antwoord. Zonder er dwaas of onrealistisch over te doen, zouden mannen en vrouwen zichzelf moeten beschouwen als "partners" in een groot avontuur - in het opbouwen van een carrière, een zaak, een leven samen. Zij moeten spreken over bijzonderheden, betreffende wederzijdse connecties - hun vrienden, collega's en familie. Om beiden, man en vrouw, gezamenlijk volledig aan de discussie te beginnen, moeten zij hun wederzijdse strategie plannen en in detail bespreken; wat elk kan bijdragen om hun doelen in het leven dichter tot de verwezenlijking te brengen.

 

En dan zijn er nog de kinderen. Wat verschaffen zij een ruimte voor discussies, planning, oplossingen voor wederzijdse problemen en intens delen van hoop en dromen!

Regelmatig gezinsdoelen samen bespreken kan zeker een zeer zinvolle "saamhorigheid" teweeg brengen. Wanneer man en vrouw beiden werken, zouden zij een indringende discussie moeten aangaan over: hoe voldoende geld te sparen, zodat de vrouw na een paar jaar kan stoppen met werken en kinderen zou kunnen krijgen. Naderhand moeten ze samen bespreken hoe ze de tijd, wanneer man of vrouw - of beiden - gepensioneerd worden, moeten financieren of op een andere manier plannen.

 • Hoe kunnen zij zich dit veroorloven?
 • Waarheen kunnen zij verhuizen om de kosten te reduceren?
 • Welk soort levensstijl kan hen beiden de vervulling geven, die ze nodig hebben, wanneer deze gebeurtenissen zich ontvouwen?
 • Kunnen zij thuis een zaak opstarten, waardoor zij in ieder geval een behoorlijk inkomen kunnen bestendigen, zelfs wanneer een van hen of beiden met pensioen gaat?

Wanneer man en vrouw ieder over zichzelf denkt als een "team", kan hun huwelijk zo veel meer betekenen. Zij zullen elk op een regelmatige basis bijdragen aan het "gezinskoninkrijk". Zij zullen elk op een speciale manier geven, bouwen en delen in het gezamenlijke groot avontuur van het leven.

Romantiek is Essentieel

We bespreken "romantiek" als laatste. Alhoewel dit de katalysator is, die jonge koppels samenbrengt, vergeten ze hierdoor vaak de belangrijkheid van de andere aspecten van het huwelijk - waarvan wij vele zojuist hebben besproken.

Hoe dan ook, wees er zeker van de "romantiek" NIET uit het beeld te laten. Ongeacht hoe lang een stel getrouwd is, ongeacht hoe "oud" ze lijken te zijn, de diep menselijke behoefte voor romantische liefde en genegenheid blijft nog steeds in de meeste personen. Het verlangen om te kussen en te knuffelen, "te hebben en te houden", is voor de meeste mensen bijna even fundamenteel als in- en uitademen. En daar is NIETS mis mee!

Want de Grote God, die ons als man en vrouw heeft geschapen, ontwierp onze specifieke geslachtsorganen. Hij schiep mannen en vrouwen, aantrekkelijk voor elkaar. Hij schiep in ons de gevoelens en emoties, die leiden tot seksuele expressie.Wat was Gods eerste opgetekende gebod aan Adam en Eva? "En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde".(Genesis 1:28).

Let wel, door onze eerste ouders de "gave" van seks en reproductie van menselijke wezens te schenken, "zegende" God hen. Want seks is inderdaad een zegen, mits juist gebruikt binnen de grenzen van het huwelijk. In fysieke zin brengt het de totale verbintenis van de harten, het gemoed, emoties en lichamen tot stand van twee mensen, die elkaar zo liefhebben, dat zij zich voor het LEVEN aan elkaar toevertrouwen. Zoals we gezien hebben, zinnebeeld hun gemeenschap de totale verbintenis, die ooit zal worden bereikt tussen Christus en de Ware Kerk van God. ( Efeze 5:22-25).

Deze gezegende gemeenschap van man en vrouw in het huwelijk is zo belangrijk, dat God ter bescherming hiervan, één van de tien geboden eraan wijdde! Want onze Schepper gebood: "Gij zult niet echtbreken" (Exodus 20:14). En Jezus Christus verruimde of vergrootte dit gebod - om het meer bindend te maken: " Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd".( Matthéus 5:27:28).

Hoe dan ook, wanneer seks in het huwelijk gebruikt wordt als bevestiging van liefde, vertrouwen, in de geest van GEVEN van de partners aan elkaar - dan is het een mooi en gezegend iets in Gods ogen. En ronduit gezegd, het moet NIET goedkoop en grof en ordinair worden gemaakt, zoals ten toon gespreid wordt in moderne films, t.v. en andere media. Dit dient alleen om, wat God voorhad, naar beneden te halen - een verheven fysieke expressie van LIEFDE in het huwelijk - voorstellende Christus en de Kerk.

Ik hoop, dat wij allen kunnen zien, dat Satan "duivels" knap is in de manier, waarop hij Gods zegeningen kan degraderen en waardeloos maken door het MISBRUIK van iets te stimuleren. En door misleiding van miljoenen mensen in het misbruik van de gave van seks, is seks in staat - de door God gegeven basis voor een welvoeglijke maatschappij - naar beneden te halen - het huis en het gezin. Dat is PRECIES wat met de meeste van onze westerse maatschappijen in deze tijd gebeurt!Aan de andere kant, God wil dat jonggehuwde stellen elkaar ten volle liefhebben. Zijn geïnspireerde openbaring zegt ons: "Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen". (Hebreen 13:4).

Wederom instrueert de Bijbel ons: "Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen?" (Spreuken 5:18-20).

Wanneer een jong stel begint met elkaar 't hof te maken, spenderen ze gewoonlijk VEEL tijd in romantische activiteiten. Ze maken lange wandelingen in het maanlicht. Ze gaan uit eten in romantische restaurants, gaan misschien dansen, houden elkaars handen vast, lachen samen en proberen die andere persoon volledig te begrijpen en te appreciëren, die ze als levenspartner in aanmerking nemen. Ze willen altijd schoon, netjes, welverzorgd zijn en misschien zelfs een fijne parfum of reukwater gebruiken. Ze willen in ieder geval "hun beste beentje voor zetten".

Maar na de periode van trouwdag en de wittebroodsweken, beginnen de meeste koppels zich te verwaarlozen. De man wast zich niet voldoende voor hij naar bed gaat. De vrouw heeft het haar als een ragebol of draagt slordige kleding in bijzijn van haar man. Zij "vergeet" te baden of een leuke jurk aan te trekken en er leuk uit te zien als hij thuis komt van het werk. Tegenwoordig, nu zoveel vrouwen werken, is het nog moeilijker voor een vrouw dit te doen.

Hoe dan ook, beiden, man en vrouw moeten proberen om "het vuur brandende te houden" in hun romantiek! Zij moeten alles proberen te doen om elkaar steeds te laten zien, de speciale attenties en hoffelijkheden, die zij deden tijdens hun verkering en toen ze net getrouwd waren. En liefhebbende echtgenoot zal zijn vrouw 's morgens ten afscheid kussen, haar een omhelzing en een kus geven, als hij van het werk thuiskomt, bedankt haar en kust haar weer "als dessert" na het avondeten. Wellicht kan hij haar helpen bij het opruimen van de afwas, omhelzen als ze bij het aanrecht staat, enz. Elke partner moet trachten ruimschoots affectie en waardering aan de ander te schenken. Dan zal de "finale" op een gemakkelijke en natuurlijke wijze komen. De twee partners hebben elkaar dan al de hele dag "lief" en op een fysieke manier zal dit hun huwelijk blij en gelukkig maken!

Denk veel na en geef aandacht aan dit absoluut VITALE aspect van Uw huwelijk. Laat niets in de weg staan om deze vorm van liefdevolle, romantische atmosfeer in Uw huis op te bouwen. Laat "werkproblemen" niet tussenbeide komen. Laat zorgen over de kinderen, het in "perfecte" conditie houden van het huis of IETS ANDERS U niet weerhouden van het bouwen aan de bijzondere romantiek in VREUGDE in Uw huis en huwelijk, zoals Uw Schepper het bedoelde!

Mannen, maak GEEN onnodige drukte en ben NIET veeleisend tegenover Uw vrouw. Heb haar lief en bemoedig haar en zorg, dat zij Uw affectie en vriendelijkheid wil beantwoorden. Tracht jezelf op elke manier te "geven" aan Uw partner en geef haar een vol en blij leven.

Vrouwen, wendt tijd en inspanning aan om Uw mans "minnares" te zijn. Beantwoordt zijn affectie en probeer hem op alle manieren te inspireren en te bemoedigen. Probeer op alle manieren, binnen Gods wetten, hem gelukkig en tevreden te maken. Lach naar hem, "speel" met hem, kus hem hartstochtelijk terug en maak hem blij, dat hij met U getrouwd is.

Op al deze manieren en meer, moet ieder van U leren om Uw partner oprecht lief te hebben en te "koesteren". Ga op Uw knieën in gebed en vraag GOD U te helpen de liefhebbende partner te zijn, die U behoort te zijn en bedank HEM in DANKBAARHEID, dat Hij U voorziet van een levenspartner, een minnaar, een vriend, een compagnon met wie U ten volle de zegeningen van dit fysiek bestaan kan delen.

Vraag God U te helpen bij het gebruik van alle bovenstaande "sleutels" voor een GELUKKIG huwelijk. Dan zult U, ondanks alle verdrukkingen en testen, die ons allen overkomen, iemand hebben, die waarlijk "apart" is om U te bemoedigen en te helpen. En, in deze door God ingestelde verbintenis, welke wij huwelijk noemen, zult U op een bijzondere manier leren hoe het tweede grote Gebod van Uw Schepper (Matthéus 22:39) te gehoorzamen:

"....Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf".