Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Mysterious First Horsemen” door Douglas S. Winnail, verschenen in het Tomorrow’s World magazine in februari 2022

Bijna iedereen wil weten wat de toekomst inhoudt, toch geloven de meeste mensen dat niemand de toekomst nauwkeurig kan voorspellen. De God van de Bijbel verklaart echter krachtig en duidelijk: "Ik ben God, en er is geen als Ik, ̶Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben…. Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.” (Jesaja 46:9-11). Heel verbazingwekkend verschaffen Bijbelprofetieën over een mysterieuze eerste ruiter in Openbaring (Openbaring 6:2) belangrijke inzichten in de geschiedenis en openbaren waar de huidige gebeurtenissen naartoe leiden. De oude Bijbelprofetieën komen vandaag tot leven  ̶ en zullen een wereld verrassen die de ware God van de Bijbel uit het oog verloren is.

Bijna 2000 jaar geleden zei Jezus Christus tegen Zijn discipelen dat een reeks herkenbare gebeurtenissen  ̶ valse profeten en religieuze misleiding, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en natuurrampen zoals aardbevingen en epidemieën  ̶ aan Zijn tweede komst zouden voorafgaan. (Mattheüs 24:3-8; Markus 13:5-8; Lucas 21:8-11). Hij waarschuwde Zijn discipelen om uit te kijken naar deze tekenen, omdat een nietsvermoedende wereld verrast zal worden door snel escalerende gebeurtenissen in de laatste dagen. (Mattheüs 24:36-44; Markus 13:32-36; Lucas 21:34-36)

Een van deze tekenen wordt weergegeven door de mysterieuze eerste ruiter van Openbaring, gezien door de apostel Johannes in een visioen, dat een echo is van Christus’ waarschuwing dat valse leraren zullen komen die een andere Jezus en een afwijkend evangelie verkondigen  ̶ een waarschuwing die herhaald wordt door de apostel Paulus (2 Korintiërs 11:1-4).

EEN MYSTERIEUZE berijder

Bijbelkenners erkennen dat de vier ruiters van de Apocalyps eindtijdgebeurtenissen symboliseren, die voorafgaan aan de terugkeer van Christus. Toch zijn de meningen verdeeld over de identiteit van de eerste ruiter, die een wit paard berijdt. Sommigen zeggen abusievelijk dat de berijder Jezus Christus voorstelt die het Evangelie verkondigt, vanwege de ogenschijnlijke overeenkomst met Christus op een wit paard zoals beschreven in Openbaring 19:11-14. Anderen geloven dat de eerste ruiter de antichrist voorstelt die zich tegen Christus zal keren bij Zijn terugkeer.

De Bijbel voorziet natuurlijk in haar eigen uitleg. De opeenvolging van eindtijdgebeurtenissen, geschetst in Mattheüs, Markus en Lukas lopen parallel met de gebeurtenissen, die uitgebeeld worden door de vier ruiters van Openbaring 6. In elk van de evangeliën is de eerste gebeurtenis van deze opeenvolging in de eindtijd een groeiend overwicht van valse leraren en religieuze misleiding. Dit betekent dat de eerste ruiter niet Jezus Christus is, maar in plaats daarvan een grote valse religieuze beweging vertegenwoordigt. De kroon van deze berijder (een symbool van leiderschap en autoriteit) wijst op een prominente religieuze leider. (Openbaring 6:2). Hij draagt een boog (om pijlen mee te schieten), in tegenstelling tot Christus in Openbaring 19:11-15 die wordt voorgesteld met een zwaard en een ijzeren roede. Efeze 6:16 beschrijft Satan die pijlen afschiet op ware christenen en suggereert daarmee dat de eerste ruiter samenwerkt met Satan.

Het moet ons ontnuchteren als wij lezen dat de eerste ruiter "… uit[trok], overwinnend en om te overwinnen" (Openbaring 6:2) Dit wijst naar de opkomst van een militante vorm van vals christendom net voor de terugkomst van Jezus Christus. Dit past bij het eindtijdscenario dat de Grote Verdrukking  ̶ een tijd wanneer ware christenen vervolgd zullen worden  ̶ meteen na de gebeurtenissen plaatst die voorgesteld worden door de vier ruiters. (zie Mattheüs 24:8-9; Openbaring 6:9-11) Maar hoe verschaft de mysterieuze eerste ruiter inzicht in de geschiedenis, legt hij de richting uit van huidige gebeurtenissen en openbaart hij de toekomst?

Een RIT van valse religie

De profeet Daniël schreef over een "andere, kleine, horen" die verbonden was met een Romeins systeem en die erop uit was "… tijden en de wet te veranderen" (Daniël 7:8, 21, 25). Terwijl de Bijbel laat zien dat Jezus, Zijn discipelen en de vroege Kerk de Sabbat en de Bijbelse Heilige Dagen vierden (Lucas 2:41-42; 4:16; Handelingen 17:2), vermeldt de geschiedenis dat de roomse kerk de viering van het Bijbelse Pascha verbood en, op het Concilie van Nicea in 325 n. Chr., de viering van Pasen verplicht stelde. De roomse kerk verbood ook de viering van de Bijbelse Sabbat en legde de zondag als haar dag van verering vast op het Concilie van Laodicea in 363 n. Chr. De roomse kerk paste heidense feesten van 25 december aan om de geboorte van Christus te gedenken, zogenaamd om het voor heidenen gemakkelijker te maken om zich tot het christendom te ‘bekeren’. Door dergelijke veranderingen werden de leringen van de vroege Kerk bezoedeld door het heidendom  ̶ en zo werden de profetieën vervuld die door Daniël, Jezus en Paulus waren gegeven.

Daniël profeteerde, dat de "andere, kleine, horen” van het vierde rijk (Rome) de leiding zou hebben over toekomstige herlevingen van dat rijk (Daniël 7:7-8; 24) en oorlog zou voeren tegen de heiligen, en hen zou overwinnen tot Christus’ terugkeer (Daniël 7:21-22, 25). Deze herlevingen verbinden de kleine hoorn met de militante vorm van het vervalste christendom dat aan het einde van de tijd zal opkomen en met een politiek actieve kerk  ̶ de "grote hoer" die het beest, gevormd door tien koningen, berijdt en met wie wereldleiders vertrouwelijke relaties hebben (Openbaring 17). De kerkgeschiedenis laat er weinig twijfel over bestaan welk instituut deze rol heeft vervuld.

De pausen van Rome hebben aan de leiding gestaan van diverse herlevingen van het Romeinse Rijk. Tijdens de Middeleeuwen riep het pauselijk gezag op tot kruistochten om de vijanden van die dominante kerk te vernietigen. Bij die ‘vijanden’ waren niet alleen moslim ‘ongelovigen’ inbegrepen, maar ook velen die geloof beleden in Christus en de God van de Bijbel  ̶ inclusief leden van de Oosters-Orthodoxe Kerk die bij de plundering van Constantinopel omkwamen, vele Joden, Sabbathoudende Katharen en Albigenzen in Zuid Frankrijk en Waldenzen in Noord-Italië en Duitsland. Zij die de leringen van Jezus Christus volgden, de apostelen en de vroege Kerk werden bestempeld als ketters, en werden door de eeuwen heen afgeslacht, omdat zij de besluiten van de kerk van Rome niet wilden volgen.

EEN TERUGKEER NAAR ROME?

We moeten ons goed realiseren dat de meeste protestantse kerken de meeste van hun leerstukken en praktijken over  ̶ inclusief de Drie-eenheid, de onsterfelijke ziel en de viering van Kerstmis en Pasen  ̶ van de leer van de roomse kerk meenamen. Deze door het heidendom geïnspireerde leerstellingen en praktijken vind je niet in de Bijbel, maar toch heeft het grootste deel van het traditionele christendom hieraan vastgehouden, zelfs de kerken van de Reformatie, waarmee deze hun band met hun ‘moeder’-kerk aantoonden. (Openbaring 17:5) Rome zou zeker graag zien dat haar “dochters” terugkeren naar de kudde – oecumenisme verkondigen, zelfs als het duidelijk alleen zichzelf ziet als de ene ware kerk. De roomse kerk stimuleert een verenigd Europa, waarin zij de prominente rol kan terugkrijgen die zij in het ‘Heilige Roomse Rijk’ speelde. Tijdens de regering van de ‘Heilige Roomse’ keizers en andere katholieke vorsten gebruikte de roomse Kerk de staatsmacht en de Inquisitie om haar ‘vijanden’ aan te vallen, in de hoop één rijk onder één vorst en één religieuze leider te creëren. De geschiedenis van het middeleeuwse Europa werpt licht op hoe een misleidende en militante valse vorm van christendom zal domineren over miljoenen mensen wanneer de eerste ruiter van Openbaring zijn intense en dodelijke rit in de eindtijd aanvangt. Blijf waakzaam opletten zodat u niet verrast wordt wanneer deze gebeurtenissen gaan plaatshebben  ̶ veel eerder dan de meeste mensen denken.