Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Third Horseman: Unprecedented Famine Ahead” door Douglas S. Winnail, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van april-mei 2022

Waarschuwingen over hongersnood kunnen absurd klinken voor welvarende, overvoede landen in West-Europa, Noord-Amerika en andere 'Eerste Wereld'-regio's, waar zwaarlijvigheid een groeiend probleem is. Toch lijden grote delen van de menselijke familie dagelijks aan honger en hongersnood als de hartverscheurende realiteit van het leven. Terwijl veel religieuze leiders over liefde, vrede en verdraagzaamheid praten, zien of begrijpen ze de tragische gebeurtenissen niet die lang geleden geprofeteerd werden en die vandaag tot leven komen.

Jezus Christus waarschuwde dat, kort voor Zijn geprofeteerde tweede komst, de wereld in toenemende mate ernstige hongersnoden op wereldschaal zou ervaren (Mattheüs 24:3–8; Markus 13:8; Lukas 21:11). De apostel Johannes symboliseerde deze hongersnoden met zijn beroemde derde ruiter in het boek Openbaring, een ruiter op een zwart paard, die een weegschaal draagt  ̶  een instrument om tarwe en andere granen voor de verkoop te wegen (Openbaring 6:5–6). Deze geprofeteerde hongersnoden  ̶  samen met ziekte, natuurrampen en dodelijke wereldwijde oorlogvoering  ̶ zullen de dood van een vierde van de wereldbevolking veroorzaken.

Voor veel moderne oren klinkt dit misschien als morbide science fiction of als bangmakerij en paniekzaaierij. Dit is een onderwerp waar het modieuze ‘als je je maar goed voelt’-christendom niet graag over praat. Voor velen in de ontwikkelde westerse landen is 'voedselschaarste' tegenwoordig niet meer dan een probleem in de toeleveringsketen, wat betekent dat er maar één soort stuk vlees in de supermarkt ligt, of dat er maar vijf soorten rijst beschikbaar zijn in plaats van tien. En zelfs voor zover er een probleem is, brengen maar weinigen het in verband met de woorden van de Schrift.

Maar de waarheid zou ons nuchter moeten maken. De werkelijke mondiale omstandigheden laten zien dat onze wereld begint te lijken op wat de Bijbel lang heeft voorzegd. Decennialang richtten westerse hulporganisaties en de Verenigde Naties de meeste van hun voedselhulpinspanningen op hongersnoden in heel Afrika. Maar in meer recente jaren heeft voedselonzekerheid zich ook verspreid naar andere regio's. Eerder dit jaar vestigde de VN de aandacht van de wereld op ernstige voedseltekorten die de bevolking van Afghanistan, Haïti en Jemen treffen (“Food insecurity soaring across 20 hunger hotspots', News.UN.org, 27 januari 2022).

Hongersnood zal naar het westen komen

Het is ontnuchterend om te beseffen dat bijbelse profetie voor ernstige voedseltekorten waarschuwt die zich in meer welvarende westerse landen gaan ontwikkelen. Lang geleden zei God tegen het opstandige huis van Israël: "Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken [oorlog]" (Ezechiël 5:12). Het gebrek aan regen en de daaruit voortvloeiende droogte zullen belangrijke factoren zijn die aan deze schrijnende situatie bijdragen. (Leviticus 26:19-20; Deuteronomium 28:23-24).

Wijdverbreide droogte en gebrek aan regen zijn niet de enige oorzaken van moderne hongersnoden. Zwaar of grillig weer, verbonden met klimaatverschijnselen zoals El Niño of La Niña, kan slagregens, bevriezingen en tornado's veroorzaken die oogsten schade toebrengen en voedseltekorten creëren. Oorlogen die boeren van het land verdrijven, verminderen de voedselproductie, verstoren distributiesystemen en vernietigen opgeslagen voedsel. Politieke tegenstanders wordt vaak toegang tot voedselvoorraden ontnomen. Toegang tot landbouwgrond is in sommige probleemlanden een instrument geworden voor politieke invloed, waarbij bevoorrechte partijen of groepen de toegang krijgen, die aan tegenstanders wordt ontzegd.

Structurele veranderingen, opgelegd aan debiteurenlanden door de Wereldbank of het Internationaal Monetair Fonds, leiden ook tot omstandigheden van hongersnood in bepaalde segmenten van de samenleving. Landen die 'aangemoedigd' worden om commerciële teelgewassen voor de export te verbouwen, in plaats van voedsel te verbouwen, zijn vaak niet meer in staat zichzelf te voeden. De verdrijving van boeren die in het levensonderhoud van het land voorzien door grote ondernemingen brengt ook velen tot armoede en hongersnood.

Terwijl de politieke en sociale strijd over 'klimaatverandering' – met het dispuut of recente klimaatextremen slechts onderdeel zijn van een natuurlijke cyclus of verergerd zijn door het slechte rentmeesterschap van de mensheid over de planeet  ̶  voortduurt, zijn de kosten van de achteruitgang van het milieu ernstig en moeten deze uiteindelijk betaald worden! De visvoorraden in de oceanen van de wereld gaan zorgwekkend achteruit door de verwoesting door het gebruik van moderne fabrieksvisserijtechnieken. Vlees wordt steeds duurder om te produceren, wat leidt tot een explosie van belangstelling voor 'plantaardige' vervangingen die gepromoot worden door milieuactivisten, evenals door multinationale ondernemingen die van de crisis willen profiteren.

Ondoordacht overheidsbeleid, versterkt door droogte, heeft in het verleden verwoestende hongersnoden veroorzaakt  ̶  en wordt, zoals geprofeteerd, vandaag voortgezet, met alle tekenen dat de hongersnoden erger zullen worden. In de Oekraïne van 1932-1933 stierven naar schatting vijf miljoen boeren als gevolg van hongersnood veroorzaakt door het beleid van de Sovjetleider Jozef Stalin om landbouwgronden gedwongen te collectiviseren. En hoeveel Oekraïners zullen misschien zelfs dit jaar sterven als gevolg van voedselverstoringen teweeggebracht door de invasie van Rusland? Naar schatting 30 miljoen Chinezen stierven om sommige van dezelfde redenen tijdens de 'Grote Voorwaartse Sprong' van hun land aan het eind van de jaren vijftig. Hoewel het onmogelijk is een betrouwbaar cijfer te krijgen van de strak gecontroleerde staat, schatten sommige waarnemers dat tussen 1994 en 1998 meer dan drie miljoen Noord-Koreanen omkwamen als gevolg van de draconische beleidsmaatregelen van hun regering.

We mogen het dus niet licht opvatten dat in onze tijd de Europese Unie de centrale controle wil behouden over de Europese voedselvoorziening  ̶  landbouw, visserij, voedselverwerking en distributie  ̶  hetgeen ontnuchterende gevolgen zou kunnen hebben.

Geprofeteerde ramp in het vooruitzicht

Toen God de Israëlieten uit Egypte leidde, profeteerde Mozes dat, als ze de wetten van God gehoorzaamden, ze gezegend zouden worden met "… te rechter tijd uw regens…”en overvloedige oogsten, maar als ze de wetten van God negeerden, zou Hij "…uw trotse macht… breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper", zodat "… uw land… zijn opbrengst niet [zal geven]" en epidemieën hun kudden en runderen zouden treffen (Leviticus 26:4-22, [NBG ’51]).

God waarschuwde ook dat, vanwege ongehoorzaamheid, "… U uw zaad voor niets [zult] zaaien, want uw vijanden zullen het opeten" en dat God "… het u aan brood laat ontbreken" (Leviticus 26:16, 26). God waarschuwde de Israëlieten later dat naast schade aan gewassen door droogte en insecten "… U… alle dagen alleen maar onderdrukt en beroofd [zult] worden…" en dat "… uw ezel… van voor uw ogen weggeroofd [zal] worden" en "uw kleinvee… aan uw vijanden gegeven [zal] worden... Een volk dat u niet kent, zal de vrucht van uw land en heel uw arbeid opeten... U zult krankzinnig worden vanwege het schouwspel dat uw ogen zien" (Deuteronomium 28:23-42).

Wat God voorspelde, begint vandaag te gebeuren met Groot-Brittannië en met andere moderne afstammelingen van Israël in Europa en Zuid-Afrika, wat doet denken aan Ezechiëls profetische waarschuwing: "Wanneer Ik de boosaardige pijlen van de honger... op hen afschiet, zal Ik de honger over u doen toenemen en het u aan brood laten ontbreken" (Ezechiël 5:16–17). God heeft zijn opstandige kinderen gewaarschuwd: "Ik zal verschrikkelijke dingen over hen ophopen... Uitgeteerd door honger... zullen zij zijn…" (Deuteronomium 32:23-24).

De derde ruiter luidt de komst in van een tijd van hongersnood die ernstiger is dan onze wereld ooit heeft meegemaakt. Aangezien de moderne afstammelingen van het oude Israël Gods wet grotendeels verworpen hebben en enthousiast op een morele 'glijbaan' naar verval gesprongen zijn, staat Gods straf op het punt van plaats te vinden. Hij gebruikt niet alleen het weer, maar ook de hebzucht van de moderne seculiere mensheid om een geprofeteerde tijd van hongersnood in beweging te zetten, die de wereld naar de ondergang en totale vernietiging zou brengen, ware het niet dat de terugkeer van Jezus Christus ons van onszelf zal redden. Vraag voor meer informatie over de derde ruiter en zijn rit, evenals over de andere ruiters die voor toekomstige crises waarschuwen, ons gratis boekje aan Profetie vervuld: Gods hand in wereldgebeurtenissen.