PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ September - October 2011

Sinds honderden en zelfs duizenden jaren begrijpen bijna alle van de vele westerse maatstafstelsels dat homoseksueel gedrag tegen het natuurlijke gedrag en de wil van God is. Toch is de praktijk van homoseksualiteit in de afgelopen tientallen jaren - de stap om het te tolereren, dan te accepteren en daarna te "normaliseren" - een belangrijke kracht geworden in het westerse politieke en culturele leven.

  • Waarom en hoe is dit gebeurd?
  • Is de menselijke natuur veranderd en zijn onze waarden gevorderd naar een meer "volwassen" en "hoger" niveau van begrip?
  • Of is er een kwaadaardiger en dreigender aspect van deze snelgroeiende kwestie, die gezinnen, kerken en naties verdeelt?

Weinig mensen realiseren zich tegenwoordig dat in deze drang om homoseksualiteit te erkennen, wij oude bijbelprofetieën tot leven zien komen!

De homoseksuele agenda 

De opkomst tot bekendheid van homoseksualiteit en huwelijk tussen gelijke seksen in westerse landen "gebeurde" niet zomaar, omdat "de tijd gekomen was". Integendeel, een zorgvuldige analyse laat zien, dat een kleine groep activisten deze kwestie heeft gelanceerd. Betrouwbare onderzoeken bevestigen dat niet meer dan 2 procent van de bevolking zich op enige manier identificeert als homoseksueel, hun invloed is echter versterkt door een aanhoudende campagne om de gedachten te veranderen van "opinie leiders" in de westerse samenleving.

Ongeveer 20 jaar geleden ontwikkelden Marshall Kirk en Hunter Madsen - twee homoseksuele activisten, opgeleid aan de Harvard universiteit - een plan om de kracht van sociaal marktonderzoek en publieke overtuigingstactieken te gebruiken om de fundamentele westerse zienswijzen en waarden uit te dagen en te veranderen. De strategie, die zij ontwierpen - in een artikel, getiteld "the overhauling of straight America" - [het ondergraven van hetero Amerika] - en in een boek After the Ball; How America will conquer His fear and hatred of gays in the 90s - [Na het bal; hoe Amerika haar angst en haat tegen homoseksuelen zal overwinnen in de jaren 90] - is nu in het algemeen bekend als "de homoseksuele agenda". De kern van die agenda is om de homoseksuelen te beschrijven als sympathieke slachtoffers; om degenen, die homoseksualiteit tegenwerken te portretteren als boosdoeners; om homoseksueel gedrag als "normaal" en zelfs "begerenswaardig" opnieuw te definiëren - en om politieke en financiële ondersteuning te werven om wetten te vernietigen, die homoseksueel gedrag beperken.

Kirk en Madsen beschreven hun agenda als volgt: "de campagne, die wij in dit boek schetsen - alhoewel complex - is voornamelijk gebouwd op een programma vanongegeneerde propaganda, stevig gegrondvest in reeds lang gevestigde principes van de psychologie en publiciteit". (After the Ball, pag. xxviii) Op hetzelfde moment dat gezondheidsambtenaren bezorgd werden over de onstuitbare verspreiding van AIDS, zagen Kirk en Madsen AIDS als een ongelofelijke voorlichtingsmogelijkheid, "hoe kunnen wij dit het beste spelen, gezien de angstaanjagende hand, die AIDS ons toebrengt"? (ibid., pag. xxvii)

Wat wij in Amerika en andere westerse landen zien is het resultaat van een doelbewuste poging om de standpunten en waarden van slechts in naam "Christelijke" mensen te veranderen - door de kracht van publiciteit en overtuigingstechnieken. Zoals Kirk en Madsen schreven, "wij bedoelen de omschakeling van de gewone Amerikaanse emoties, gedachten en wil door eengeplande psychologische aanval in de vorm van propaganda, gevoed aan het land door de media". (ibid., pag. 153) Deze strategie heeft het in de afgelopen tientallen jaren mogelijk gemaakt dat deze radicale ideeën geaccepteerd werden op scholen, universiteiten, kerken, recht zalen en politieke partijen.

Feiten genegeerd 

  • Is homoseksueel gedrag dus werkelijk een gewone normale en onschadelijke alternatieve levensstijl?
  • Zijn homoseksuelen slechts een vervolgde minderheid aan wie hun verdiende rechten werden geweigerd?
  • Zijn zij "zo geboren" - en is het van belang?

Te midden van de publiciteitsaanvallen zijn helaas de feiten doelbewust genegeerd in de worsteling om homoseksualiteit te legitimeren. Er bestaat geen doorslaggevend wetenschappelijk bewijs dat homoseksualiteit een aangeboren eigenschap is - ondanks 20 jaar onderzoek is er geen "homoseksuele gen" ontdekt. Wijd en zijd erkende factoren, die bijdragen tot homoseksueel identiteitsvaststelling zijn inbegrepen (maar niet beperkt tot): jeugdervaringen in gebroken gezinnen, vooral met afstandelijke vaders of vaders, die misbruiken en dominerende moeders. Bovendien is homoseksualiteit een levensstijl met een hoog risico, die wordt gekozen - niet geërfd. Homoseksuelen tonen een uiterst hoge mate van vrij seksueel verkeer (sommige hebben honderden seksuele partners tijdens hun leven); een hogere mate van seksueel overdraagbare ziekten (vooral AIDS en hepatitis) en staan tegenover een verminderde levensverwachting. Zij vertonen meer tekenen van geestelijke ziekte en drugs/alcoholmisbruik en er is ontdekt dat zij betrokken zijn in bijna de dubbele hoeveelheid van huiselijk geweld dan wat ontdekt werd bij getrouwde heteroseksuelen.

Onderzoeken hebben ook ontdekt dat mannen in relaties met dezelfde sekse een hogere mate van "ontrouw" tonen en vaker uit elkaar gaan dan heteroseksuele huwelijken. Kinderen, die in homoseksuele "gezinnen" worden opgevoed ervaren meer geslachtsverwarring en zijn meer seksueel actief en zijn meer bezig met homoseksueel gedrag dan kinderen, die opgevoed zijn in stabiele, Godvrezende gezinnen. ("Homosexuality: Some neglected concerns", Journal of American Physicians & Surgeons" - ["Homoseksualiteit: Enkele verwaarloosde bezorgdheden", Tijdschrift van Amerikaanse Artsen en Chirurgen] - Fall 2005, pag. 80-82) Vanwege de bedrieglijke inspanning om homoseksueel gedrag te legitimeren worden deze ernstige feiten tegenwoordig echter doelbewust genegeerd door de voorstanders van "genormaliseerde" homoseksualiteit. Pogingen om deze ernstige feiten voor te leggen worden kenmerkend belachelijk gemaakt en degenen, die het presenteren worden gedemoniseerd als "homohaters" en religieuze fanaten.

Oude Profetieën komen tot leven 

De Bijbel onderwijst duidelijk dat homoseksueel gedrag niet acceptabel is voor God - het wordt gekwalificeerd als een walgelijk iets, "een gruwel" en een zondig gedrag. (zie Leviticus 18:22; 1 Timoteüs 1:9-10) De Apostel Paulus waarschuwde de moreel losbandige Korintiërs, "dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen..... zullen het Koninkrijk van God niet beërven". (1 Korintiërs 6:9-10) De Bijbel kan niet duidelijker zijn! Waarom promoten dan de leiders in de zogenaamde "Christelijke" landen de gedragingen, die eens gezien werden als zondige perversiteiten, als normaal?

Het eenvoudige antwoord is dat miljoenen misleid zijn! Onze moderne seculiere wereld heeft het feit uit het oog verloren dat er Satanische machten in de wereld werkzaam zijn. De Bijbel openbaart dat Satan "een leugenaar en de vader van de leugen" is en dat hij een misleider is, "die de hele wereld misleidt". (Johannes 8:44; Openbaring 12:9) Satan gebruikte leugens om Adam en Eva te misleiden (Genesis 3:1-13), net zoals radicale activisten tegenwoordig leugens gebruiken om homoseksualiteit te promoten als een normale, gezonde alternatieve levensstijl. De Apostel Petrus waarschuwde Christenen om op te passen voor valse leraren, die"verderfelijke ketterijen" (2 Petrus 2) gebruiken om mensen weg te leiden van echte bijbelse waarden. Paulus tekent op dat wanneer mensen zich afkeren van God en Zijn goddelijke instructies verwerpen, zij gemakkelijk misleid worden en naar praktijken keren, die leiden tot hun dood. (Zie Romeinen 1:18-32) Dit gebeurde met de Grieken en Romeinen toen hun wereldrijken afbrokkelden en het gebeurt nu in de zogenaamde "Christelijke" landen van de westerse wereld! Een goed geïnformeerde wetenschapper had opgemerkt, "wie dan ook een land wenst te ruïneren heeft slechts deze verdorvenheid [homoseksualiteit] te introduceren; want het is uitermate moeilijk om het uit te roeien als het eenmaal wortel heeft geschoten". (The homosexual agenda) - [de Homoseksuele Agenda] - Sears and Osten, pag. 16)

Lang geleden voorzag Mozes deze tragische toestand, toen hij de oude Israëlieten waarschuwde, "want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen.... Dan zal dit kwaad u in later tijd overkomen, wanneer u doet wat slechtis in de ogen van de HEERE om Hem door het werk van uw handen tot toorn te verwekken". (Deuteronomium 31:29) 

De profeet Jesaja waarschuwde dat er een tijd zou komen, wanneer "wie u leiden, misleiden u" door "het kwade goed noemen en het goede kwaad" (Jesaja 3:12; 5:20) - precies zoals wij dat tegenwoordig zien! 

De profeet Hosea voorzag een tijd, waarin de afvallig geworden afstammelingen van de Israëlieten de wetten van God beschouwen als "iets vreemds" (Hosea 8:12) en 

Petrus profeteerde, dat "in het laatste der dagen spotters zullen komen" (2 Petrus 3:3-4), die Gods woord belachelijk zullen maken. 

Wanneer wij zien, dat deze oude profetieën nu tot leven komen moeten wij niet misleid worden, omdat er zeer ernstige gevolgen zullen zijn - voor gezinnen, voor landen en voor persoonlijke geruïneerde levens!

Om meer over dit belangrijke onderwerp te weten te komen, kunt U ons boekje -De Tien Geboden aanvragen.