Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “When Tomorrow Becomes Today”, Josh Lyons, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2023.

Geen van ons kan het meedogenloze verstrijken van de tijd vermijden  ̶  seconde na seconde verandert de toekomst in het verleden en worden plannen herinneringen. Ieder mens ervaart de niet aflatende 'voorwaartse mars' van de tijd, waarbij seconden, minuten en uren de overgang markeren van morgen naar vandaag en van vandaag naar gisteren.

Dit magazine heet Tomorrow's World omdat het het Evangelie (‘het Goede Nieuws’) predikt over hoe de wereld eruit zal zien wanneer Jezus Christus terugkeert en het Koninkrijk van God vestigt. Wijlen Herbert W. Armstrong, onze voorganger in dit Werk, noemde die toekomstige tijd 'de wereld van morgen'. Misschien kunnen we het de 'morgen van morgens' noemen.

Heel veel in de Bijbel wijst naar die morgen, het belangrijkste keerpunt in de geschiedenis dat zal beginnen op de dag dat Jezus Christus terugkeert in macht en glorie. Een vers dat dit ontzagwekkende keerpunt beknopt beschrijft is Openbaring 11:15: "En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid."

De profeet Zacharia schreef ook over die speciale dag: "Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan….”, “Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen… De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige" (Zacharia 14:4, 8-9).

Leven voor morgen

De wederkomst van Jezus Christus, evenals Zijn gevangenneming van Satan de duivel, zal plaatsvinden op een heel echte dag in de toekomst. De Bijbel zegt ook dat Christenen eraan moeten werken om klaar te zijn voor die dag, want hoewel Gods volk een algemeen idee zal hebben over het moment van Jezus' wederkomst, wanneer het uitkijkt, zoals Hij gebood te doen, naar enkele zeer specifieke eindtijdgebeurtenissen, zullen de Christenen het exacte moment niet weten totdat die gebeurtenissen plaatsvinden. Jezus legde uit: "Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader”, “Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft" (Markus 13: 32, 35-36).

Op een nog onbekende dag in de toekomst, wanneer Jezus terugkeert uit de wolken net zoals Hij naar hen opsteeg, zal Hij de wereld van vandaag veranderen in de wereld van morgen. Die toekomstige wereld zal de bloei zien van het Goede Nieuws waarover zoveel profeten en apostelen van God schreven en predikten, en het zal de tijd zijn "… waarin alle dingen worden hersteld …" (Handelingen 3:19-21).

Er zijn honderden Schriftgedeelten die het verschil tussen de wereld van vandaag en de wereld na de wederkomst van Christus contrasteren. Neem slechts een paar voorbeelden in overweging. Tegenwoordig worden sommige woestijnen, zoals de Sahara, steeds groter. Morgen zullen ze bloeien als rozen (Jesaja 35:1). Vandaag de dag smeden mannen metaforisch hun ploegscharen en snoeimessen om tot zwaarden en speren, een proces dat morgen omgekeerd zal zijn (Jesaja 2:4). Tegenwoordig lijdt de mensheid onder hongersnood en ziekte. Morgen zullen de zieken genezen worden en zullen de voedseloogsten zo groot zijn dat de man die aan het ploegen is de man die nog aan het oogsten is zal inhalen (Jesaja 35:5-6; Amos 9:13).

Tegenwoordig regeert Satan over deze wereld als de heerser van de duisternis, de vader van de leugen en moordenaar van de aanvang af (Johannes 8:44; Efeze 6:12). Morgen zal Christus regeren als de "Vredevorst", de brenger van licht, de hersteller van waarheid en leven, en de Koning met een hart om te dienen en de kracht om recht te spreken (Jesaja 9:6; Mattheüs 20:28; Johannes 8:12; 14:6). De wereld van vandaag is vol verdriet, tranen, pijn en dood, maar op een dag zal de laatste traan van verdriet vallen, zal de laatste pijn van iemands gezicht verdwijnen en zal de dood zelf sterven (Openbaring 21:4; 1 Korinthe 15:26).

Al deze zaken en meer maken deel uit van de boodschap van Jezus Christus  ̶  het Evangelie van het komende Koninkrijk van God dat de wereld zal veranderen. We kijken vooruit naar die morgen met een hoop die bijna te mooi lijkt om waar te zijn. Maar dank zij aan de almachtige God dat het waar is  ̶  alles. We verlangen naar morgen wanneer Jezus Christus letterlijk uit de wolken neerdaalt en onze wereld compleet verandert. We verheugen ons op die toekomstige tijd waarin we die lang naar verlangde morgen eindelijk 'vandaag' kunnen noemen.