PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ January - February 2011

Voor veel mensen is het Oude Testament, alleen maar dat - oud, ouderwets en van weinig of geen betekenis voor onze huidige samenleving. Vanwege dit misleidende en verkeerd geïnformeerd perspectief worden belangrijke lessen, die in de Bijbel werden opgetekend en gestaafd door de historische feiten, over het hoofd gezien, genegeerd en vergeten! In de komende tijd zullen de tragische gevolgen van ons huidige sociaal en historisch geheugenverlies de Verenigde Staten en andere huidige Israëlitische landen schokken en verrassen, wanneer oude bijbelse profetieëntot leven blijven komen!

De Grote Les 

Eén van de belangrijkste thema's, die door het hele Oude Testament heen van kracht is, is dat gehoorzaamheid aan Gods wetten, zegeningen zullen brengen en datongehoorzaamheid ernstige gevolgen zal brengen. De God van de Bijbel beloofde dat Abraham gezegend zou worden als hij Gods instructies gehoorzaamde. (Genesis 17:1-8) Toen God Israël uit Egypte bracht beloofde Hij om van hen Zijn uitverkoren volk te maken, "indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart". (Exodus 19:5-6) Bij het bezegelen van het verbond met Mozes en de Israëlieten beloofde God zegeningen voor gehoorzaamheid aan Zijn wetten - en straffen als zij Zijn geboden zouden ongehoorzamen en Zijn statuten zouden "minachten". (Leviticus 26:3,14-15) God waarschuwde de twaalf stammen van Israël dat Hij "uw trotse macht zal Ik breken", vanwege hun ongehoorzaamheid en straffen zou geven, inclusief terreur, kwijnende ziektes, plagen, nederlagen door vijanden en gevangenschap in vreemde landen. (zie Leviticus 26:19; Deuteronomium 28)

Toen Jozua Mozes opvolgde als Israëls leider, zei God aan hem, "wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft..... opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat". (Jozua 1:5-9) Helaas, na de dood van Jozua, "zij [Israël]verlieten de HERE..... liepen andere goden achterna..... en krenkten de HERE tot toorn. " (Richteren 2:7-15) Toen David het koninkrijk Israël overdroeg aan Salomo, zei David aan zijn zoon, "wees gij nu sterk..... en neem uw plicht jegens de HERE, uw God, in acht..... wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt". (1 Koningen 2:1-4) Toen Salomo echter voorspoedig werd keerde hij zich van God af en volgde heidense goden. Als resultaat haalde hij zich Gods boosheid op de hals - en zijn zoon Rehobeam verloor het grootste deel van zijn vaders koninkrijk. (1 Koningen 11:1-13)

In het boek 2 Koningen staat het geleidelijke ter ziele gaan van de landen van Israël en Juda en hun afdrijven naar morele verval en afgoderij - toen zij God vergaten, Zijn wetten verwierpen en de immorele en perverse levensstijlen aannamen van hun heidense buren. Het resultaat was dat God dit "uitverkoren volk" uit Zijn zicht verwijderde en hen in gevangenschap bracht naar Assyrië en Babylon, nadat zij verpletterende nederlagen geleden hadden onder de handen van hun vijanden. (2 Koningen 17:5-11; 25:1-12) De tragische les, die door het hele Oude Testament heen van kracht is, is dat wanneer Gods uitverkoren volk Hem gehoorzaamde, zij gezegend werden, maar als zij God vergaten en Zijn wetten niet gehoorzaamden, zij leden - door ziekte, milieurampen, militaire nederlagen - en tenslotte, gevangenschap. Het verslag hierover kan iedereen lezen - in de Bijbel en in de kronieken van de geschiedenis! Gezien dit verslag is het nauwelijks verrassend dat Jezus zei, "wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren". (Johannes 14:15) en benadrukte dat het breken van Gods wetten zonde is! (1 Johannes 3:4)

Gevaarlijke Parallellen!

  • Maar wat heeft deze oude geschiedenis te maken met de tegenwoordige inwoners van de V.S., Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika - en andere gebieden zoals Scandinavië en West Europa, waar de huidige afstammelingen van Israël tegenwoordig wonen?
  • Zijn deze oudtestamentische lessen nu nog relevant voor Christenen?

Volgens de Bijbel zijn zij nog steeds van toepassing! Vele traditionele Christenen vergeten dat de Apostel Paulus schreef, "dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is". (1 Korintiërs 10:1-11) Volgens Paulus werden deze oudtestamentische gebeurtenissen opgetekend, opdat wij dezelfde fouten kunnenvermijden, die onze voorouders maakten en dezelfde gevolgen zouden ondergaan die zij hadden ervaren!

Helaas worden deze belangrijke lessen genegeerd en vergeten in onze huidige (en zogenaamde verlichte) wereld!

  • Tegenwoordig leven wij in een tijdperk waar geloof in God een onderwerp van spot is geworden.

Luide stemmen beweren dat de wetten van God niet alleen ouderwets zijn, maar slecht, discriminerend en zelfs "tegen homo's"! Het Heidendom maakt een comeback in de zogenoemde "westerse, Christelijke" wereld en het aantal heksen en Satan aanbidders groeit. Feitelijk kunnen zogenaamde "Christelijke tradities", zoals Kerstmis, Paaszondag en verschillende andere heiligen dagen en feestdagen, duidelijk getraceerd worden naar heidense, voorchristelijke oorsprong - die door de Bijbel verboden en verworpen worden. (Deuteronomium 12:29-32; Jeremia 10:1-5)

Hoewel de Bijbel homoseksueel gedrag verbiedt, is het "huwelijk" tussen dezelfde sekse nu in vele westerse landen legaal en vele - eens verboden seksuele activiteiten (bv. homoseksualiteit, travestie, samenwoning, prostitutie en abortus) -worden nu in schoolklassen als normaal gepromoot - en zelfs begunstigd door sommige kerken, hoewel de Bijbel dit verwerpt als perversies en gruwelen. (Leviticus 18:22; Romeinen 1:25-28) Vele landen, die eens beweerden Christelijk te zijn hebben niet alleen hun morele kompas verloren; zij hebben fundamentele waarden totaal verworpen, die "het westerse Christendom" hebben afgezonderd van de "niet-Christelijke" wereld. En dit alles gebeurde in de afgelopen 40 jaar!

Moeilijkheden in het vooruitzicht! 

  • Wat zullen de gevolgen zijn voor de landen, die eens beweerden "Christelijk" te zijn, maar zich nu afkeren van fundamentele Christelijke leerstellingen?

Geschiedenis studenten weten, dat wanneer landen niet leren van de lessen van de geschiedenis, zij vastzitten aan het herhalen van vroegere fouten! Lang geleden waarschuwde Mozes het volk Israël, "want ik weet, dat gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg, die ik u geboden heb; daarom zal na verloop van tijd het onheil over u komen, wanneer gij doet wat kwaad is in de ogen des HEREN en Hem krenkt door het maaksel uwer handen". (Deuteronomium 31:29) Mozes zei dat aan de Israëlieten, vanwege hun ongehoorzaamheid; vreemden in hun midden dominerend zouden worden en de Israëlieten zouden eindigen in het lenen van vreemde landen - die dan de politiek aan hen zal dicteren. (Deuteronomium 28:43-44) Deze profetieën beschrijven nauwkeurig de omstandigheden waar de "zogenaamde Christelijke" landen van de westerse wereld nu tegenover staan. De profeet Jeremia voorzag ook een eindtijd periode, waar hij naar verwees als, "een tijd van benauwdheid is het voor Jakob", wanneer God de Israëlitische landen zal straffen voor hun zondige wegen - en verklaart, "in het laatst der dagen [de eindtijd] zult gij dat inzien". (Jeremia 30:5-24)

De ernstige les van de Bijbel en de geschiedenis is dat, wanneer landen zich afkeren van Gods wetten en Zijn instructies minachten, er ernstige gevolgen zullen zijn! De God van de Bijbel waarschuwt duidelijk, "berokkent u dit niet uw afval van de HERE, uw God dat gij de HERE uw God hebt verlaten..... Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden". (Jeremia 2:17-19) Toch verklaart deze Zelfde God genadig, "wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de HERE, uw God, en naar Hem luisteren. God, Hij zal u niet verlaten noch u verderven". (Deuteronomium 4:30-31)

Dit zijn krachtige lessen uit de geschiedenis, die geen enkel land zich kan veroorloven om te vergeten!

Om meer te leren over dit belangrijk onderwerp kunt U onze boekjes lezen: 

Het Beest van Openbaring 

en 

OPENBARING: Het Mysterie Ontsluierd!

Nu wij dichter bij de uiteindelijke, voorspelde tijd van verval komen moet U de waarheid kennen over de toekomst van onze wereld.