PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ November - December 2010

Lang geleden waarschuwde de God van de Bijbel, dat menselijke onachtzaamheidvoor de natuurwetten, die de ecosystemen van de aarde regelen, zou resulteren in catastrofale schade op wereldschaal. Die oude profetieën komen nu tot leven in wetenschappelijke bevindingen en nieuwsverslagen! Wij moeten ons er bewust van zijn wat er in de oceanen van de wereld gebeurt en van wat oude Bijbelprofetieën lang geleden hebben voorspeld - en wat de toekomst inhoudt.

De dood in de oceanen 

In de afgelopen tientallen jaren hebben wetenschappers, die de staat van de wereldoceanen volgen, een aantal zorgelijke tendensen gedocumenteerd, die verder verergeren. Koraalriffen, die de eilanden omringen en de continenten van de wereld begrenzen en die in een woongebied voorzien voor een vierde van alle soorten zeevis, tonen in toenemende mate tekenen van wijdverspreide schade. Studies laten zien dat 20 procent van de koraalriffen van de wereld vernietigd zijn; dat nog eens 25 procent dreigende ineenstorting tegemoet ziet en dat 70 procent in 2050 vernietigd kan zijn als deze tendensen doorgaan. De meest ernstig bedreigde riffen vindt men langs de kusten van landen, die de Rode Zee, de Indische oceaan begrenzen en in het Australische gebied van de wereld. Factoren, zoals vervuiling, afzettingen door erosie, algenachtige bloemen, overbevissing, oplopende watertemperaturen en koolstof door dioxidenveroorzaakte verzuring van de oceanen - die allen in verband staan met het groeiende aantal kustbewoners - vernietigen koraalriffen rond de wereld!

Zeebiologen hebben ook verontrustende gegevens verzameld over de omvang van overbevissing en de verwoestende gevolgen op de vispopulaties. Overbevissing is eenvoudig het vangen van meer vis uit de oceanen, dan dat er door natuurlijke middelen wordt vervangen en het wordt gezien als, wat de milieuorganisatie Greenpeace heeft genoemd, "het grootste gevaar tegenwoordig voor de ecosystemen van de zee". Onderzoeken geven aan, dat 70 procent van de wereld visvoorraden nu zijn over-geëxploiteerd of afgenomen zijn. Wetenschappers schatten dat 90 procent van de grote vissen voor voedsel leeggehaald is en niet langer commercieel verkrijgbaar is voor vissers. Talloze visindustrieën - kabeljauw vissen in Newfoundland, tongvisserijen in de Ierse Zee, ansjovis vissen in Peru en vissen op baars in de Cariben - zijn ingestort of worden ernstig bedreigd vanwege onreglementaire overbevissing. Er zijn niet alleen belangrijke soorten vis verloren gegaan als voedselbron, er zijn ook duizenden banen verdwenen! Geïndustrialiseerde vissersmethoden, die grote aantallen vis vangen hebben in de afgelopen tientallen jaren vele visgronden uitgedund. Bezorgde biologen hebben gewaarschuwd dat de huidige praktijken niet door kunnen gaan en tenzij er echte veranderingen worden gemaakt, wij "de ondergang van alle wereldvisserijen in 2049" kunnen zien. (Scientific American - Wetenschappelijke Amerikaan - 2 november 2006) Dit zou de belangrijkste bron van dierlijke proteïne elimineren voor ongeveer een miljard mensen!

Nu komt een ander verslag - over "een voedselketen crisis in de wereldoceanen". (Spiegel Online, 29 juli 2010) Canadese wetenschappers hebben ontdekt dat "de voorraden fytoplankton met 40 procent zijn verminderd sinds 1950 - op wereldschaal". Één zeewetenschapper verklaarde: "een afname van 40 procent in 60 jaar, dat is zo ernstig, dat het bijna ongelooflijk is". Fytoplankton zijn kleine microscopische organismen, die de eerste schakel zijn in de oceanische voedselketen. Als de totale productiviteit van de oceanen afneemt, zal het aantal vissen ook afnemen! Het oplopen van de oppervlakte temperaturen van de oceanen blijkt een factor te zijn in de uitroeiing van deze onmisbare organismen. Fytoplankton draagt ook ongeveer voor de helft bij aan alle zuurstof, die door planten worden voortgebracht en zij nemen atmosferische kooldioxide op, die hitte kan opvangen. De afname van fytoplankton zou dus niet alleen leiden tot een vermindering van het aantal vissen wat de oceaan kan produceren, het kan wereldtemperaturen verhogen. (Nature - Natuur - 29 juli 2010

Oude profetische waarschuwingen 

  • Maar wat hebben deze verontrustende veranderingen in de wereldoceanen te maken met Bijbelprofetie?

Lang geleden openbaarde de God van de Bijbel een fundamenteel concept:gehoorzaamheid aan Zijn wetten zullen zegeningen brengen, maar het verwerpen of het overtreden van die wetten zullen straffen brengen. (Leviticus 26; Deuteronomium 28)

Ecosystemen van de zee functioneren op fundamentele principes, die begrepen en gerespecteerd moeten worden, als zij in goede conditie gehouden moeten worden. De tegenwoordige overexploitatie van zeevoorraden - gecombineerd met de schadelijke effecten van door mensen voortgebrachte vervuilingen (zoals wij eerder dit jaar zagen in de BP Deepwater Horizon olievlek in de Golf van Mexico) - werkt echter om de natuurlijke functie van de ecosystemen van de oceanen te verstoren en te vernietigen, met ernstige gevolgen voor de menselijke bevolking!

De profeet Jesaja voorspelde de wereldomvattende gevolgen van dit menselijk egoïsme, "de aarde treurt..... de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden..... Daarom verslindt een vloek de aarde". (Jesaja 24:4-6)

De profeet Hosea voorspelde een zelfde situatie, "daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om". (Hosea 4:1-3)

  • Wat is de oorzaak?

"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt..... daar gij de wet van uw God vergeten hebt" (Hosea 4:6)

De Apostel Johannes openbaart dat God niet lichtvaardig kijkt naar het gebruik en de vernietiging van Zijn schepping. Als Jezus Christus terugkeert naar deze aarde zal één van Zijn eerste daden zijn, "te verderven wie de aarde verderven". (Openbaring 11:15-18)

  • Maar waarom dringt de Bijbel aan op dergelijke strenge straffen voor het uitbuiten en vervuilen van de aarde en haar voorraden?

De Bijbel openbaart dat God de mens heerschappij gaf over de levende schepsels van de aarde, inclusief "de vissen der zee". (Genesis 1:28) De mens werd opgedragen om te "bewerken en te bewaren". (Genesis 2:15) Helaas heeft de mensheid in plaats daarvan - door de aarde en haar schepsels te exploiteren voor commerciële winst en de planeet en haar ecosystemen te verontreinigen met door mensen voortgebrachte verontreinigingen - het milieu en de voorraden vernietigd, die God schiep om het menselijk leven te ondersteunen, in strijd met onze, door God gegevenverantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de aarde.

De wijze God van de Bijbel ontwierp de aarde en haar ecosystemen om te functioneren volgens de natuurlijke wetten. (Spreuken 3:19-20) Als die wetten worden overtreden zullen er gevolgen zijn. De Bijbel openbaart dat God deze toenemende wereldomvattende gevolgen zal toestaan om de mens belangrijke lessen te leren.

God inspireerde Hosea om te waarschuwen, "daarom zal Ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden". (Hosea 4:9)

Jeremia schreef dezelfde profetische waarschuwingen: "berokkent u dit niet uw afval van de HERE, uw God..... Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden". (Jeremia 2:17-19)

Alhoewel God de mens de gevolgen zal toestaan te oogsten van hun ongebreidelde exploitatie en vervuiling van de oceanen, heeft Hij ook een plan voor het herstel van de aarde en haar voorraden. (Handelingen 3:19-21) Bijbelprofetieën openbaren dat, wanneer Jezus Christus naar de aarde terugkeert om Gods Koninkrijk te stichten, de woestijnen van de wereld zullen "bloeien als een roos" (Jesaja 35:1 ST.V.), de verstoorde waters van de oceanen genezen zullen worden (Ezechiël 47:8) en "tot u zal de rijkdom der zee zich wenden". (Jesaja 60:5)

Enkele van deze herstellende veranderingen zullen gebeuren door Gods bovennatuurlijke tussenkomst, terwijl andere tot stand zullen komen wanneer de mens in het Millennium leert om de aarde te beheren volgens Gods wetten, die ontworpen werden om de ecosystemen het leven te laten ondersteunen op deze planeet. (Jesaja 2:2-4)

Om meer te weten over hoe de aarde hersteld zal worden kunt U ons boekje lezen, De toekomende wereld: Hoe zal het zijn?

• • • • • • •

Om meer te leren over dit belangrijk onderwerp kunt U onze boekjes lezen: 

Het Beest van Openbaring 

en 

OPENBARING: Het Mysterie Ontsluierd!

Nu wij dichter bij de uiteindelijke, voorspelde tijd van verval komen moet U de waarheid kennen over de toekomst van onze wereld.