Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The “Good News” Gospel” door Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrows World magazine van maart-april 2024.

Het tijdschrift National Geographic van november 2023 kopte: “De race om de planeet te redden: kan technologie de klimaatcrisis helpen oplossen?” Een bijna universeel gevoel is dat het einde van de wereld spoedig nabij is – en de beroemde Doomsday Clock [Doemsdagklok] van het Bulletin of the Atomic Scientists bevestigt dat sentiment. Sinds januari 2024 stelt die Doomsday Clock de mate van gevaar voor onze wereld op 90 seconden voor middernacht. Het lijkt erop dat we op het punt staan onszelf te vernietigen.

We verlangen allemaal naar goed nieuws, maar het wereldnieuws zorgt ervoor dat we geconfronteerd worden met de realiteit van apocalyptische gevaren en de angst voor een komend Armageddon. En dus, kan de wetenschap ons redden? Zal God ons redden? Kunnen we enige hoop hebben voor de toekomst? Is er nog goed nieuws te vinden? Gelukkig is dat wel zo – als u weet waar u moet kijken. En dat goede nieuws is niet alleen voor u en uw dierbaren; er is goed nieuws voor de hele wereld.

Zelfs een terloopse blik in het boek Openbaring – het laatste boek in uw Bijbel – onthult dat er zeker veel slecht nieuws in het verschiet ligt. De kwalen die in Openbaring 6 gesymboliseerd worden door de Vier Ruiters van de Apocalyps zullen de planeet Aarde verwoesten voordat Jezus Christus terugkeert: oorlog, hongersnood, pestilentie, wijdverbreide dood en de opkomst van een kwade valse religie die de schijn heeft van goed te zijn. Miljarden zullen sterven wanneer hongersnood en ziekten zich over de aarde verspreiden, die wel een kwart van de menselijke bevolking zullen doden. En velen zullen misleid worden door de leringen van een valse profeet die naar voren zal komen en de krachten zal bundelen met een kwaadaardige politieke heerser die de Bijbel “het beest" noemt.

Waar is het goede nieuws dan wel te vinden? Is het dat ieder van ons gered kan worden van de verschrikkingen die komen gaan, en dat we deel kunnen gaan uitmaken van Gods familie? Dat maakt er zeker deel van uit, maar er is meer. Jezus van Nazareth voorspelde dat "… er geen vlees behouden [zou] worden;" uit de Grote Verdrukking als Hij niet zou terugkeren. Maar Hij zei ook: "maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden" (Mattheüs 24:21-22).

Ja, de Verlosser en Heiland van de wereld zal ingrijpen alvorens we totale vernietiging ondergaan (Johannes 14:3). Hij zal een wereld van vrede en welvaart vestigen. Het Evangelie dat Jezus kwam prediken is niet eenvoudigweg een boodschap van behoud voor die betrekkelijk weinigen die Zijn ware leringen hebben kunnen horen; het is een boodschap van Zijn komende koninkrijk, dat onze hele wereld niet alleen vrede zal brengen, maar ook de gelegenheid tot behoud – inclusief behoud voor de miljarden die geleefd hebben en gestorven zijn zonder ooit de naam van Christus of Zijn ware boodschap te hebben gehoord.

Er staan ons moeilijke tijden te wachten, maar de woorden van Christus tot het volk van Galilea zijn nog steeds van toepassing op ons vandaag de dag: "En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie" (Markus 1:14–15). Christus kwam in de eerste plaats om het komende Koninkrijk van God aan te kondigen, en wanneer Hij terugkeert, zal Hij dat koninkrijk hier op planeet aarde vestigen – en het zal goed nieuws zijn voor iedereen die ooit heeft geleefd.

Wat is het 'goede nieuws'?

Zelfs de verschillende denominaties binnen het reguliere 'christendom' onderwijzen veel verschillende zogenaamde evangeliën. Een daarvan is het 'welvaartsevangelie', waarvan de aanhangers ten onrechte verkondigen dat alle ware christenen lichamelijk gezond en materieel welvarend zijn – hetgeen, als het waar zou zijn, zou betekenen dat de apostel Paulus geen echte christen was. Een ander voorbeeld is het 'politieke evangelie', dat christenen aanspoort betrokken te raken bij politiek activisme in een gedoemde poging om Gods koninkrijk op menselijke fundamenten te bouwen door middel van menselijke methoden. Degenen die deze en andere valse evangeliën prediken zijn misschien oprecht, maar ze hebben het oprecht bij het verkeerde eind.

Hoe kunnen wij het ware Evangelie kennen? In het Nieuwe Testament van uw Bijbel is het woord "evangelie" een vertaling van het Griekse woord euaggelion, dat vertaald wordt als 'goed nieuws' of ’blijde boodschap' (“2098. Euaggelion”, BibleHub.com). We kunnen aan de hand van deze eenvoudige definitie zien dat Christus niet een 'welvaartsevangelie' of een 'politiek evangelie' predikte, maar een 'goed nieuws'-Evangelie – omdat Evangelie 'goed nieuws' betekent. Maar wat is het goede nieuws dat Jezus Christus verkondigde? De apostel Paulus waarschuwde de Korinthische broeders dat zij goedgelovig genoeg waren om een vals evangelie te aanvaarden:

Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best [of: ‘heel goed’, ‘heel gemakkelijk’] (2 Korinthe 11:2-4).

De Korinthiërs verdroegen een vals evangelie. Ze waren zo tolerant en inclusief dat ze onwaarheid als waarheid accepteerden. Beste lezers, weet u zeker dat u niet hetzelfde gedaan hebt? God onderwijst ons door Paulus: "Beproef alle dingen, behoud het goede." Of, zoals de Modern English Version het stelt: "Onderzoek alle dingen. Houd stevig vast aan wat goed is" (1 Thessalonicenzen 5:21).

We moeten vasthouden aan het goede: het echte goede nieuws, het Evangelie dat onze Heiland heeft gebracht. Geloof niet blindelings uw predikant of dit tijdschrift. Onderzoek wat u gelooft en bewijs voor uzelf dat u het ware Evangelie hebt ontvangen.

Jezus verkondigde het komende Koninkrijk van God. Toch geloven sommigen dat het er al is en dat de kerk dat koninkrijk is. Maar de God des hemels verkondigt het komende Koninkrijk, dat geregeerd zal worden door de Koning der koningen, Jezus Christus – en dat nog niet op aarde gevestigd is (Openbaring 1:1), maar dat de tijd wel nabij is (v.3).

Hoe weten we dat de hedendaagse christelijke kerk niet het Koninkrijk van God is? De boodschap is heel duidelijk en krachtig, verkondigd vanuit de Hemel zelf. De aankondiging van de zevende trompet zal de grootste gebeurtenis in de hele menselijke geschiedenis inluiden. Lees het in uw eigen Bijbel: "En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid" (Openbaring 11:15).

Dat is het prachtige nieuws van het Evangelie. De oorlogvoerende, zelfzuchtige, onderdrukkende naties van de wereld zullen overwonnen en bedwongen worden door de Koning der koningen – maar eerst zullen de naties bij Zijn komst tegen Christus strijden. "En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden" (Openbaring 11:18).

In de woorden van de apostel Johannes zal dat koninkrijk gevestigd worden na ",,, de oorlog van de grote dag van de almachtige God" (Openbaring 16:14). Christus zal die strijd winnen: "Zij [naties] zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam –want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen" (Openbaring 17:14). Eindelijk zal "De HEERE… Koning worden over heel de aarde" (Zacharia 14:9).

Christus zal regeren

Welk soort regering zal heerschappij voeren over alle naties? Het Koninkrijk van God zal uiteraard door Hem worden bestuurd. We lezen: "Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren" (Openbaring 19:16). Beste lezers, u dient aan Gods kant te staan en u te verheugen op Zijn komende koninkrijk – zoals Jezus zei: "… geloof het Evangelie" (Markus 1:15).

In het komende koninkrijk van God zullen alle volken en naties de weg naar vrede leren. Dank God voor Zijn liefdevolle regering die de wereldvrede voor alle naties zal verzekeren. De verbazingwekkende wereld die komen gaat zal een universeel systeem van wetten hebben om goddelijke vrijheid te garanderen. Let op:

Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. (Micha 4:2)

Oorlogswapens zullen omgezet worden tot instrumenten voor vrede en productiviteit. Sommigen van u hebben misschien het beeldhouwwerk gezien buiten het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, dat een man voorstelt die een zwaard tot een ploegschaar slaat. Stel u voor hoe de wereld getransformeerd zal worden van destructieve wegen naar productieve wegen.

Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. (Micha 4:3)

Ja, Gods goddelijke regering zal universele vrede brengen. Deze ontzagwekkende profetie van de profeet Jesaja zal eindelijk in vervulling gaan:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. (Jesaja 9:5–6)

De hedendaagse Christenen zullen Christus bijstaan

Christus zal niet alleen regeren. Gods getrouwe dienstknechten uit dit huidige tijdperk zullen ook een rol spelen door te regeren onder de Heiland van de wereld. Herinnert u zich het transfiguratie’-visioen [d.i. ‘de verheerlijking op de berg’] waarin Jezus een verbazingwekkende waarheid openbaarde aan drie van Zijn naaste volgelingen? Eerder had Hij aan Zijn discipelen verkondigd: "Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk" (Mattheüs 16:28).

Over welke “sommigen” sprak Christus hier? Hij onthulde het antwoord in de vorm van een wonderbaarlijk visioen dat Hij deelde.

En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. (Mattheüs 17:1-3)

Ja, niet alleen zal de Vredevorst alle naties regeren; Hij zal bijgestaan worden door Mozes en Elia! En wie zal Christus nog meer helpen bij het besturen van de naties? De apostel Petrus vroeg Jezus wat de verantwoordelijkheden van de apostelen zouden zijn.

En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. (Mattheüs 19:28)

En de apostelen zullen niet de enigen zijn. De oude Abraham, die door de Schrift "… een erfgenaam van de wereld…" genoemd wordt (Romeinen 4:13), zal een positie van dienstbaarheid over de hele aarde hebben. De rechtvaardige koning David zal opnieuw regeren over een verenigd huis van Israël, herenigd met Juda (Ezechiël 37:19-25). En u en ik zullen ook een rol spelen in dat toekomstige koninkrijk als we waarlijk trouwe Christenen zijn en leden van het lichaam van Christus. We lezen:

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. (Galaten 3:26-29)

Ja, de getrouwe christenen van vandaag zullen onder Christus dienen als koningen en priesters! Dit wordt krachtig en poëtisch beschreven in het 'lied van de heiligen', dat luidt:

… U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. (Openbaring 5:9-10)

Maar hoe kunnen mensen ooit blijvende vrede ervaren? Alleen door een verandering in de menselijke natuur. De Bijbel openbaart waarom deze natuur een probleem is: "Immers, het bedenken [“de gezindheid”, NBG51] van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet" (Romeinen 8:7). Met andere woorden: “het (be)denken van de geest dat vleselijk gericht is, is vijandig naar God; het onderwerpt zich niet aan Gods wet, en het kan dat ook niet” (Revised Standard Version, vertaald in het Ned.). We lezen ook: "Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?" (Jeremia 17:9). Het Evangelie leert een totale verandering in ons hart, van de vleselijke menselijke natuur naar Gods eigen heilige en rechtvaardige goddelijke natuur.

Gods plan voor u

Als u op het punt in uw leven bent gekomen waar u zich heeft bekeerd en het Evangelie gelooft zoals Jezus in Markus 1:15 gezegd heeft, wilt u misschien overwegen uw leven aan Christus toe te vertrouwen en met begeleiding naar de doop te beginnen. God maakte duidelijk wat een berouwvolle zondaar moet doen: Zoals Petrus op de eerste pinksterdag na de opstanding van Christus aan duizenden verkondigde: "… Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen" (Handelingen 2:38).

Het Lam van God, de Messias, Jezus van Nazareth, betaalde voor onze zonden met Zijn bloed. Wij zijn verlost “… met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam" (1 Petrus 1:19). Beste lezers, u moet het goede nieuws geloven dat u vergeving van uw zonden kunt ontvangen. We hebben vertegenwoordigers in vele delen van de wereld. Als u advies over of begeleiding naar de doop wilt ontvangen, kunt u online contact met ons opnemen via wereldvanmorgen.nl. .

De weg naar vrede tussen alle naties is een verandering in de menselijke natuur. Die verandering begint met onderwijs. We leren van de profeet Jesaja dat volkeren van over de hele wereld naar de hoofdstad van de wereld zullen reizen om heropgevoed te worden:

Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. (Jesaja 2:3-4)

Ja, in plaats van enorme militaire uitgaven aan dodelijke massavernietigingswapens zullen landen hun middelen in de gezondheid en welvaart van hun volken steken. De Messias, de Vredevorst, zal alle mensen in Zijn koninkrijk leren zich te bekeren van hun slechte daden en vleselijke natuur. Hoe zal het zijn voor de mensen die de verschrikkelijke geprofeteerde tijden die voor ons liggen hebben meegemaakt? Zij zullen de Grote Verdrukking en ongekend menselijk lijden hebben doorstaan, en de teruggekeerde Christus zal hen het goede nieuws van Zijn koninkrijk brengen, zoals Ezechiël beschrijft:

Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. (Ezechiël 36:24-28)

Ja, God zal ooit ijdele mensen een nederig en te onderwijzen hart geven, dat in staat is de liefde van God zelf te leren kennen. We lezen: "Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last" (1 Johannes 5:3). De hele wereld zal de weg naar vrede en de juiste waarden leren.

Dat is het ware Evangelie. Ons behoud is niet uit egoïsme  ̶  God roept mensen in deze tijd om Christen te worden, teneinde zich voor te bereiden op een rol van dienstbaarheid in Zijn koninkrijk. We moeten ons in dit leven niet concentreren op materieel gewin; God wil dat we overvloedig leven (Johannes 10:10), en Hij belooft dat als we de juiste focus hebben, we dat ook zullen doen. Jezus zei ons "… eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid [te zoeken], en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden" (Mattheüs 6:33).

Uw aandeel in Gods plan

Het goede nieuws van Gods komende koninkrijk onthult de rol die getrouwe christenen in de komende wereld zullen spelen. Ware Christenen zullen alle naties dienen als koningen en priesters, en hun Verlosser, de Koning der koningen, bijstaan bij de her-educatie van de wereld in de weg van ware liefde, vrede en voorspoed. De Schrift beschrijft de rol die trouwe christenen zullen spelen tijdens het zevende millennium van de menselijke geschiedenis, de duizendjarige regering van Jezus Christus op planeet aarde:

Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. (Openbaring 20:6)

God heeft de aarde gezegend met ontzagwekkende, majestueuze bergen, vruchtbare valleien en productieve vlakten. We verwonderen ons over ongerepte meren en kolkende oceanen. We waarderen de verscheidenheid aan bloemen, planten, vogels, dieren en zeeleven. Maar hoe mooi de natuurlijke wereld ook is, ze zal nog mooier worden in de wereld van morgen, wanneer zelfs de aard van de dieren veranderen zal. De verbazingwekkende wereld die vóór ons ligt, het glorieuze Koninkrijk van God op aarde, zal schoonheid en productiviteit voortbrengen die de wereld nooit gekend heeft. Jesaja geeft ons dit visioen van de toekomstige duizendjarige periode van Christus' regering met de heiligen:

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (Jesaja 11:6-9)

Laten we ons verheugen in het Evangelie – het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God. Binnenkort komt er een verbazingwekkende nieuwe wereld, en ieder van ons moet bidden voor een snelle komst ervan. Dat we allemaal maar mogen kijken naar de profetische ontwikkelingen en tekenen die de triomfantelijke, schitterende terugkeer van Jezus Christus aankondigen.