Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Protect the Next Generation from Fake History” (Tomorrow’s Families Today) door Rod McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2020.

Veel krantenkoppen betreffen sensationele verhalen over politieke leiders en mediabedrijven die worden beschuldigd van het verdraaien van feiten of zelfs van ronduit liegen – we noemen het nepnieuws. Maar er is tegenwoordig een even verontrustende trend: ‘nepgeschiedenis’. Natuurlijk, als we het over ‘geschiedenis’ hebben, denken sommigen misschien aan een saaie leraar die maar bleef doordrammen terwijl de klas worstelde om wakker te blijven. Zij vroegen zich wellicht af: Wat kan er nu toch belangrijk zijn aan zoiets droogs en saais als geschiedenis?

Alles! Veel van onze kinderen leren vandaag de dag een belachelijke en zelfs gevaarlijke verdraaiing van het verleden. Een onnauwkeurig beeld van de geschiedenis vertroebelt hun kijk op zichzelf en beïnvloedt zowel de keuzes die ze in het heden maken als de keuzes die ze in de toekomst zullen maken. Als u niet gelooft dat er vandaag de dag een vertekende versie van het verleden wordt onderwezen, overweeg dan het volgende:

  • Volgens het Open Syllabus Project is het Communistisch Manifest van Karl Marx de tekst waarnaar op vijf na het meest verwezen wordt  in Amerikaanse syllabi op universiteiten en het niet-leerboek waarnaar op een na het meest verwezen wordt (alleen naar Plato’s Republiek wordt vaker verwezen).
  • In zijn Global 100 onderzoek vond de Anti-Defamation League [een bond tegen lasteren], dat slechts 54 procent van de mensen wereldwijd zich ook maar bewust was van de Holocaust, waarvan 32 procent dacht dat het ofwel een mythe of sterk overdreven was.
  • Uit een YouGov-onderzoek van 2016 bleek dat 26 procent van de millennials geloofden dat er meer mensen waren gedood onder het presidentschap van George W. Bush dan onder Joseph Stalin.

Het is niet moeilijk om te zien dat de jongere generaties iets heel anders leren dan wat hun ouders en grootouders hebben geleerd en nageleefd. Toch is het van vitaal belang dat alle kinderen een nauwkeurig verslagkrijgen van de lessen en de beproevingen van de menselijke ervaring. Het verleden leert ons hoe we met het heden moeten omgaan, en het heeft invloed op hoe we onze toekomst zien! Het kan in feite bepalen of we nog wel een toekomst hebben.

Een nauwkeurig verslag van het verleden leert ons om fouten te voorkomen die gemaakt zijn door sommigen die ons zijn voorgegaan. Zoals de apostel Paulus schreef toen hij de reis van de Israëlieten in de woestijn beschreef: “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is” (1 Korinthe 10:11). Veel wereldse filosofen hebben hetzelfde idee herhaald, waaronder George Santayana in zijn beroemde uitspraak: “Wie zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen” (The Life of Reason, 1905, vol. 1, p. 284).

Op een dag zal het stokje van de waarheid aan onze kinderen worden doorgegeven, en hun wordt toevertrouwd het door te geven aan hun kinderen. Dit proces wordt beschreven in de Schrift: “Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; zodat zij hun hoop op God stellen …”(Psalm 78:5-7).

Het is duidelijk dat we een nauwkeurig beeld van de geschiedenis moeten doorgeven aan onze kinderen. Maar hoe beginnen we aan dit belangrijke proces?

DE BIJBEL: EEN LEVEND ERFGOED

De Bijbel is niet alleen een boek waar we ons in moeilijke tijden toe kunnen wenden voor troost en bemoediging. Het is niet alleen een boek om ons te inspireren en te bemoedigen. De Bijbel is het boek dat de basis biedt voor het begrijpen van onze menselijke ervaring en de reikwijdte van de menselijke geschiedenis in een breed perspectief plaatst. Het zou het boek moeten zijn waarop we ons begrip van de geschiedenis, van de schepping van de mensheid tot het heden, bouwen.

Maar wanneer puntje bij paaltje komt, kijken veel mensen die een Bijbel hebben er zelden in. Hij heeft geen invloed op hun dagelijks leven. Ze zien hem niet als een geloofwaardige bron over het verleden, noch beïnvloedt deze hun heden. Hoe ziet u de Bijbel? Bent u de leugen gaan geloven dat de Bijbel slechts een verzameling mythen en fabels is  ̶  dat hij van geen belang is voor ons leven in de eenentwintigste eeuw, afgezien van enkele woorden van troost en bemoediging?

Dat is een belangrijke vraag die we onszelf allemaal moeten stellen, vooral als we ons zorgen maken over de volgende generatie. Let op wat de apostel Paulus schreef aan de jonge evangelist Timotheüs: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17).

We kunnen niet zomaar de dingen in Gods woord uitkiezen die we leuk vinden en de dingen die we niet leuk vinden negeren. We moeten de hele Bijbel onze onderwijzer laten zijn, die ons onderricht over de levende God. En we moeten hem gebruiken om aan onze kinderen zowel begrip van de menselijke ervaring door de geschiedenis heen, alsook de kennis van wat God tegenwoordig van ons verwacht, door te geven. De God die de hele Bijbel heeft geïnspireerd, heeft gezag over onze levens en Zijn Boek moet ons begrip vormen en onze beslissingen leiden. Zoals Jezus Christus in Mattheüs 4:4 uitlegde: “… Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.”

DE BIJBEL ALS WARE GESCHIEDENIS

Niet alle mensen geloven dat de Bijbel ware geschiedenis bevat. Richard Dawkins, evolutiebioloog en populair atheïstisch schrijver, schreef ooit: “Om eerlijk te zijn, een groot deel van de Bijbel is niet systematisch slecht, maar gewoon volslagen maf, zoals u zou verwachten van een chaotisch in elkaar geflanste bloemlezing van onsamenhangende documenten, gecomponeerd, herzien, vertaald, verdraaid en ‘verbeterd’ door honderden anonieme auteurs, redacteurs en kopiisten, voor ons onbekend en meestal onbekend voor elkaar, over een tijdsbestek van negen eeuwen” (The God Delusion, 2006, p. 237).

Is de Bijbel echt een maf, onbetrouwbaar boek dat chaotisch in elkaar geflanst is? Nee  ̶  in feite laat de ruimte ons niet toe al het bewijs dat de validiteit van de Bijbel ondersteunt in detail te beschrijven. (Voor een fascinerende verkenning van dit onderwerp, lees ons gratis boekje De Bijbel: waarheid of verzinsel?) Laten we eens één bewijs van de Bijbel bekijken: de nauwkeurigheid waarmee hij bewaard is. De schrijver Josh McDowell spoorde het aantal manuscriptfragmenten na die beschikbaar waren om de juistheid van de tekst van diverse oude geschriften te bevestigen. McDowell constateerde dat Homerus’ Ilias een van de beste reputaties heeft van alle niet-bijbelse teksten, ondersteund door meer dan 1.800 bekende fragmenten. Van oude fragmenten van Caesars Gallische oorlogen zijn er iets meer dan 250, van Plato’s tetralogieën ongeveer 210, en van de geschiedenissen van de Romeinse schrijver Tacitus zijn er 33. De geschriften van Herodotus, die vaak de ‘vader van de geschiedenis’ wordt genoemd, komen op iets meer dan 100 oude fragmenten (“The Bibliographical Test”, Josh.org, 13 augustus 2014).

Hoeveel volledige of fragmentarische manuscripten van de tekst van het Nieuwe Testament zijn er bewaard gebleven? Meer dan 24.000! Lees dat nog eens: Er zijn meer dan 24.000 bewaard gebleven teksten of tekstfragmenten welke getuigen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. Vraag uzelf af: Waarom wijst de westerse wereld de Bijbel niet hetzelfde niveau van betrouwbaarheid toe als de teksten van Herodotus, Tacitus en Plato, waar het ondersteunend bewijsmateriaal van de Bijbel zo veel overvloediger is?

Dat komt omdat onze cultuur van tegenwoordig een niet zo verborgen vooroordeel tegen de Bijbel uitdraagt. Gods woord wordt van alle kanten aangevallen  ̶  maar toch blijft het overeind staan. Zoals de psalmist schreef: “Vanaf het begin is Uw woord waarachtig …” (Psalm 119:160). Dit werd weerkaatst door de apostel Paulus toen hij schreef: “… God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar …” (Romeinen 3:4).

De God van de Bijbel is de God van waarheid. Wij moeten mannen en vrouwen van waarheid zijn, en wij moeten onze kinderen de waarheid leren, en hen niet in verwarring laten brengen door de verwrongen denkbeelden van nepgeschiedenis. Laat de Bijbel voorzien in de rotsvaste basis van historische waarheid voor u en uw gezin!