BRON: GCN, January - February 1996

Belangrijke Sleutels om Uw Leven te Veranderen 

 • Hoe kon een onbetrouwbare, samenzwerende "onderkruiper", toepasselijk "Jacob" genaamd, veranderd worden in een "prins met God" - en een andere naam "Israël" gegeven worden?

 • Wat bracht vrouwen zoals Ruth en Rahab ertoe zo'n totale ommekeer te maken in hun persoonlijke levens?

Zij lieten de heidense goden en praktijken van hun jeugd totaal in de steek om van ganser harte de God van Israël en Zijn wegen te omarmen. 

Hoe zit het met Maria Magdalena?

Zij stond in haar gemeenschap bekend als een "zondares". 

Hoe keerde zij zich totaal af van de immoraliteit van haar vroeger leven om een toegewijde discipel van Jezus Christus en een volgeling van de rechtvaardige weg te worden?

Deze personen ondergingen allen dramatische veranderingen in hun levens om iets veel grootser, beter er sterkers te worden! 

Hoe?

De Bijbel tekende bepaalde verhalen op van dramatische verandering in de levens van vele personen.

 • Hoe waren zij in staat om hun levens totaal om te keren?
 • Is het voor U mogelijk om veranderingen van gelijke omvang te maken in Uw eigen leven?

Ja, dat kunt U! Maar om dat te doen moet U twee belangrijke sleutels van geestelijk begrip ontdekken. De meeste mensen kijken daar totaal overheen. Zelfs degenen, die dit erkennen begrijpen in het algemeen niet wat deze sleutels werkelijkinhouden.

In Handelingen 2, tijdens het begin van de nieuwtestamentische Kerk gaf Simon Petrus een krachtige preek aan een grote menigte, die zich verzameld had om het Pinksterfeest te vieren. Een aantal van hen, die hem die dag hoorde stond waarschijnlijk in de menigte verzameld buiten het gerechtshof van Pilatus, ongeveer zeven weken eerder. Toen hadden zij geroepen, "kruisig Hem"! toen Pilatus aanbood om Jezus van Nazareth vrij te laten. Maar nu geloofden zij de waarheid van Petrus' boodschap en waren zij overtuigd van de omvang van hetgeen zij eerder hadden gedaan. Nu vroegen zij nederig aan hem, met een diep schaamtegevoel en persoonlijke schuld, "Wat moeten wij doen"? (Handelingen 2:36-39) Hij antwoordde, dat zij zich moesten bekeren - zij berouw moesten hebben. Geloof en berouw zijn de belangrijkste sleutels, zonder welke echte verandering onmogelijk is.

Geloof en berouw zijn simpele woorden, toch hebben zij een diepe betekenis. Tegenwoordig stellen de meeste mensen berouw gelijk met spijt hebben. Echt berouw is echter noch eenvoudig spijt hebben noch een equivalent van een straf die door sommige religies gepraktiseerd wordt. Het concept van penitentie suggereert, dat bepaalde goede daden eerdere slechte daden kunnen verzoenen. 

Als echt berouw niet vergeleken kan worden met wroeging, spijt of handelingen van penitentie, wat is het dan?

Er zijn verschillende woorden, die in de Bijbel vertaald worden met "berouw". De Hebreeuwse term, gewoonlijk gebruikt in het Oude Testament is Shuv en betekent "omkeren". In haar betekenis gaat het woord "van diep berouw en spijt naar een bewuste beslissing om tot God te keren". (Theological Wordbook of the Old Testament - [Theologische Woordenboek van het Oude Testament] - pag. 909) In het Nieuwe testament zijn er twee Griekse woorden, die gebruikt worden om berouw te beschrijven. Één is epistrepho, hetgeen betekent "zich bekeren, veranderen, zich keren naar of tegen". (Theological Dictionary of the New Testament - [Theologisch Woordenboek van het Nieuwe Testament], pag. 1,095) Het andere is metanoia, wat letterlijk betekent een "verandering van gedachten".

Echt berouw is niet simpel een gevoel of een emotie. Het is geen daad van wroeging of verzoening. Het houdt een totale ommekeer in, een complete verandering van leven!

De Weg Voorbereid voor Berouw 

Vóór berouw moet geloof komen. Het soort geloof waar wij over spreken is levend en echt. Het brengt een geestestoestand voort, dat een totale ommekeer wil maken en naar God wil keren. Dit geloof is een vertrouwen in God en Zijn beloften en resulteert in actie! "Het geloof zonder de werken is dood" schreef de Apostel Jakobus in Jakobus 2:20. (St. V.) Door God werkelijk te geloven en te vertrouwen maakt het voor ons mogelijk om ons absoluut en onvoorwaardelijk tot Hem te keren.

Het begrijpen wat Godvrezende mannen en vrouwen in het verleden deden helpt ons om het geloof, dat wij nu nodig hebben om ons leven te veranderen, te omarmen. Zij zagen de beloften "zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde". (Hebreeën 11:13)

Ten eerste moeten wij de beloften, die God maakt zien en begrijpen en overtuigd zijn van zowel hun waarde als van hun werkelijk bestaan en dan moeten wij deze omarmen.

Omarmen betekent veel waarde hechten en kostbaar vinden. Als wij hetgeen God aanbiedt, niet waarderen en koesteren zullen wij het eenvoudig niet vasthouden en doorstaan in de voor- en tegenspoed van het leven. Omdat de mannen en vrouwen van geloof veel waarde gehecht hebben aan wat God beloofde, getuigden zij door woord en daad, dat zij geen deel waren van deze samenleving. Zij waren gewoon vreemdelingen, die op doorreis waren op zoek naar iets, dat veel groter is.

De Bijbel maakt duidelijk dat Satan, de duivel de "de god dezer eeuw" is (2 Korintiërs 4:4; Efeze 2:2) en de koers of ontwikkeling van deze samenleving leidt. Wij kunnen niet tegelijkertijd in overeenstemming zijn met deze wereld en met God. (Jakobus 4:4) 

Waarom is dit zo?

Om in overeenstemming te zijn met en de goedkeuring en toestemming te bevorderen van deze wereld, moet een persoon in harmonie zijn met de waarden van dit tijdperk.

Johannes somde de waarden van deze tegenwoordige tijd op als appellerend aan:

 • "de begeerte des vlezes,
 • de begeerte der ogen en
 • een hovaardig leven". (1 Johannes 2:16)

Een korte inspectie van de reclameborden, televisieprogramma's, populaire muziek en de inhoud van de meeste massa oplagen van kranten en tijdschriften zal het punt van de Apostel duidelijk maken. Dit tijdperk is corrupt! Het decadente waardestelsel van de moderne wereld zal voorbij gaan, maar er komt een toekomstige wereld, gebaseerd op eeuwige waarden. Die nieuwe wereld, Gods prachtige Wereld van Morgen zal permanent zijn. Als wij dit werkelijk geloven, zullen wij ons met heel ons hart tot God willen keren en leren hoe wij voor eeuwig in harmonie met Hem zullen wonen.

Levend geloof brengt daden voort! Oprecht berouw is één van de eerste daden, die het voortbrengt.

Dat is wat het publiek van Petrus toonde toen zij hem vroegen: "wat moeten wij doen"? Zij boden geen verontschuldigingen aan. Zij probeerden hun daden niet te minimaliseren. Zij begonnen anderen niet de schuld te geven. Integendeel, zij waren nederig, onderwijsbaar en in hun harten en verstand hadden zij zich overgegeven aan Jezus Christus. Petrus had het Evangelie gepredikt en zij geloofden zijn boodschap. Zij toonden geloof door hun diepgaand verlangen om te handelen naar die boodschap. Op die dag stelden zij de vraag, die allen die oprecht in hun leven willen veranderen, moeten stellen: "wat moeten wij doen"?

Welke Verandering Is Noodzakelijk?

Veranderen kan zowel ten kwade als ten goede. Tegenwoordig veranderen helaas veel dingen ten kwade. Om verandering te evalueren of het ten kwade of ten goede is, is een maatstaf nodig. En voordat goddelijke verandering kan plaatsvinden in ons leven, moeten wij duidelijk de weg kennen. De Bijbel bepaalt welke weg van leven verkeerd voor ons is en welke juist. Het Bijbelse woord om de verkeerde weg te beschrijven is "zonde", terwijl de juiste weg "liefde" of "rechtvaardigheid" wordt genoemd.

Merk op hoe de Bijbel zelf zonde beschrijft: "Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; en de zonde is wetteloosheid". (1 Johannes 3:4)

Laten wij dit duidelijk stellen - Gods wet bepaalt wat zonde is. 

Welke wet?

De grote geestelijke wet, samengevat in de Tien Geboden! (Romeinen 7:14) Paulus legde uit, dat hij helmaal niet geweten zou hebben dat begeren een zonde was, maar dat de wet, het tiende gebod zegt "gij zult niet begeren". (Romeinen 7:7)

Jakobus verwijst naar een "Koninklijke wet", die de verhoudingen tussen mensen regelt. Hij vatte deze Koninklijke wet samen als "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf", maar vervolgde en lichtte toe dat deze wet specifieke punten had, zoals: "Gij zult niet echtbreken" en "Gij zult niet doodslaan". (Jakobus 2:8-11)

Bovendien had Jezus alle punten van Gods wet samengevat door te verklaren, dat wij God met heel ons hart, verstand en wezen moeten liefhebben en dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf. "Aan deze twee geboden", zei Hij "hangt de ganse Wet en de Profeten". ( Het Oude Testament) (Matteüs 22:40)

Meer dan welk ander woord omschrijft liefde het ware karakter en de natuur van God. (1 Johannes 4:8) Maar het is een liefde die "de vervulling is der wet". (Romeinen 13:10) Johannes schreef: "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar". (1 Johannes 5:3) En deze weg van liefde wordt rechtvaardigheid genoemd: "want al uw geboden zijn gerechtigheid". (Psalm 119:172)

Eenvoudig gezegd, zonde is de overtreding van Gods heilige, rechtvaardige wet, die ons zegt hoe wij God moeten liefhebben en hoe wij onze naaste moeten liefhebben. De fundamentele punten van Gods wet worden samengevat in de Tien Geboden en versterkt en gebouwd op verschillende statuten, verklaringen/getuigenissen en grondbeginselen, die in zowel het Oude als het Nieuwe testament gegeven worden. (2 Timoteüs 3:16-17) Jezus Christus zei: "Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat". (Matteüs 4:4)

Gods wet zegt ons hoe wij op God moeten lijken. (1 Petrus 1:15-16) Wij schieten echter veel tekort om op God te lijken. 

Wat kunnen wij doen?

Geen tientallen goede daden in de toekomst kunnen ooit opwegen tegen hetgeen wij in het verleden hebben gedaan. Dit zou duidelijk moeten zijn, zelfs als wij naar de wetten van de mens kijken.

Zou de belofte om het nooit meer te doen, als U voor moord wordt gearresteerd, U vrijspraak schenken?

Natuurlijk niet! Als wij de wet in de toekomst houden doen wij slechts wat verlangd wordt. Hoe goed wij in de toekomst ook de wet houden, het kan de wetsovertreding van het verleden nooit goedmaken. Wij hebben allen gezondigd (Romeinen 3:23) en het loon van de zonde is de dood (de eeuwige dood). (Romeinen 6:23) God maakte onze verlossing van de doodstraf - de vloek van de wet - mogelijk door Jezus Christus te offeren, Zijn eniggeboren Zoon om in onze plaats te sterven. Wij zijn daarom verzoend met God door de dood van Zijn Zoon. (Romeinen 5:10)

God nam het initiatief om ons met Zichzelf in harmonie te brengen; dit is wat "verzoening" betekent. Hij heeft Zijn liefde getoond door het ultieme offer te geven, het leven van Zijn Zoon, om de straf te betalen, die U en ik hebben verdiend door onze verkeerde gedachten, houdingen en daden. (Johannes 3:16) Wij moeten Gods genade echter beantwoorden door geloof en berouw.

Gods bedoeling is om ons te verlossen VAN onze zonden, niet IN onze zonden."Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme"? vraagt Paulus,"Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven"? (Romeinen 6:1-2) Als wij Gods milde aangeboden gift van eeuwig levenaannemen, die wij nooit kunnen verwerven of nooit kunnen verdienen, moeten wij aan Hem gehoor geven door van onze wegen naar Zijn wegen te keren. (Handelingen 2:38)

Een houding van onvoorwaardelijke overgave van ons leven en onze wil is de denkrichting van berouw. Als wij tot inzicht komen van de werkelijkheid van de prachtige toekomst, die God ons biedt en oprecht Zijn Woord geloven, zullen wij God en Zijn wegen met ons hele hart willen zoeken. Dat ontbrandde de veranderingen in de levens van mannen en vrouwen van geloof. Levend geloof heeft ALTIJD daden tot gevolg! Berouw is een antwoord op levend geloof. Alhoewel het van binnen begint, zal het ook in uiterlijke veranderingen weerspiegeld worden. Als wij werkelijk de oude gewoonten beginnen te haten, zullen wij ons daarvan af willen keren.

Goddelijk berouw is een belangrijke sleutel om werkelijk te veranderen. (In religieuze terminologie, bekering genaamd)

Voordat echter iemand van ons tot berouw kan komen moeten wij ervan overtuigd zijn, dat God gelijk heeft en dat wij verkeerd zijn. Wij moeten tot God komen, onze zonden zonder uitvluchten erkennen en ons volslagen tekort aan onafhankelijkheidom onszelf te veranderen, inzien. Als wij onze machteloosheid toegeven om onszelf op eigen kracht te veranderen en geloven en vertrouwen in Gods macht om dit te doen door Jezus Christus en Zijn offer en Hem nederig vragen om ons leven te leiden - dan zijn wij op weg naar goddelijke verandering! Wij moeten bereid zijn om ons leven te onderzoeken en onze zonden en tekortkomingen erkennen.

Wij zullen ons nooit van iets afkeren, tenzij wij leren het te haten. Wij zullen nooit iets vasthouden, tenzij wij geleerd hebben om het lief te hebben en te waarderen.

Uiteenlopende menselijke samenlevingen in verschillende tijden en plaatsen hebben grote afwijkende denkbeelden over goed en kwaad. God is Degene, die het verschil bepaalt en Zijn Woord is de enige bron om werkelijk te weten wat juist is. (Psalm 119:9-11) Wij moeten komen tot het haten van het kwade en het goede liefhebben. Gods wet is het middel waardoor wij leren het goede van het kwade te onderscheiden. Wij zijn niet geboren met de wetenschap wat goed en kwaad is.

Het Is Niet Genoeg om U te Verontschuldigen! 

Berouwvol zijn en berouw hebben zijn twee verschillende dingen. De Bijbel toont feitelijk, dat er twee verschillende manieren zijn van berouw hebben:

 • werelds berouw 
  en
 • goddelijk berouw.

Het verschil is belangrijk, omdat werelds berouw tot de dood leidt. (2 Korintiërs 7:10)

Er bestaat een soort spijt en wroeging, dat een persoon kan vervullen met vertwijfeling en wanhoop. Het kan zelfs leiden tot zelfmoord. Dat gebeurde met Judas Iskariot na de kruisiging van Jezus Christus. Dit soort spijt over vroegere daden en de gevolgen is GEEN echt berouw.

Goddelijke spijt brengt berouw voort, dat achtereenvolgens tot verlossing leidt. (2 Korintiërs 7:10-11) Zonder goddelijke spijt is echt berouw onmogelijk. Zelfs goddelijk berouw is niet hetzelfde als echt berouw. 

Zoals 2 Korintiërs 7:11 laat zien zal goddelijke spijt zeven specifieke gevolgenteweegbrengen bij degenen, die het hebben en die gevolgen samen vormen goddelijk berouw.

Behoedzaamheid - besef - (Oplettendheid) is het eerste gevolg, dat voorkomt uit goddelijke spijt.

Als wij werkelijk tot erkenning komen van de misleidende, verstikkende, vernietigende eigenschap van zonde voor wat het is, dan is de toegewijde behoedzaamheid het gevolg. 

Eens, vele jaren geleden stopte ik voor een verkeerslicht en binnen enkele momenten vond er voor mijn ogen een verschrikkelijk ongeluk plaats. Toen het licht op groen sprong reed de wagen voor mij onmiddellijk de kruising op en werd meteen gegrepen door een, op hoge snelheid naderende auto. 

Ik was geschokt toen ik me realiseerde, dat ik zo dicht bij een afschuwelijk dood was. Wat een behoedzaamheid bracht het in mij tot stand! Deze korte kennismaking met de dood maakte mij extra voorzichtig om mogelijke gevaarlijke situaties te vermijden. Het gaf mij een verhoogd besef van mijn omgeving.

Als wij werkelijk zonde gaan zien zoals God het ziet, zullen wij het haten om haar vernietigende kracht. Als wij werkelijk begrijpen hoe dicht wij bij de dood zijn gekomen, zal het toegewijde behoedzaamheid in ons voortbrengen!

Het tweede gevolg houdt in: zuivering van schuld.

Wij worden niet alleen behoedzaam in ons verlangen om toekomstige zonde te vermijden, wij wensen hartgrondig om de schuld van het verleden en de schaamte, die eruit voortvloeit te zuiveren. Wij doen dit niet door verontschuldigingen of door de vroegere daden te rechtvaardigen, maar door deze bij God te belijden en Hem om vergeving te vragen. (1 Johannes 1:8-9) De typische reactie van de menselijke natuur is om anderen de schuld te geven of de ernst van onze daden te minimaliseren. Dat deden Adam en Eva toen God hen in de Hof van Eden ermee confronteerde (Genesis 3:11-13) en dat doen sindsdien de meeste van hun afstammelingen. Verontschuldigingen en de schuld aan anderen geven, kunnen nooit echt de schuld weghalen. Alleen het vergoten bloed van Jezus Christus kan zonde werkelijk bedekken en schuld weghalen. (Johannes 1:29; Romeinen 5:9)

Verontwaardiging is het derde gevolg van goddelijke spijt.

Al te vaak wordt in onze samenleving zonde afgedaan alsof het "niet zo erg" is. Maar zonde is voor God blijkbaar HEEL ERG, want het kostte Hem het leven van Zijn Zoon!

Als wij gemotiveerd zijn door goddelijke spijt, zullen wij verontwaardigd zijn. Wij zullen wakker geschud worden door zonde en de gevolgen. God zei aan de profeet Ezechiël om speciale aandacht te schenken aan degenen, die zuchten en kermen over al de gruwelen van Israël. (Ezechiël 9:4) Zo'n rechtvaardige verontwaardiging ten opzichte van onze eigen verleden en van het kwaad in onze samenleving is een gevolg van goddelijke spijt.

Goddelijke vrees is nog een ander gevolg van goddelijke spijt.

De vrees voor God betekent niet, dat wij ons in een hoek verschuilen en door Hem geterroriseerd worden. Het betekent eigenlijk, dat wij groot respect en diepe eerbied hebben voor de Grote God. Wij hebben ontzag voor Hem, omdat Hij de macht over leven en dood heeft - de macht om oordeel te vellen of vergeving te verlenen. Wij zijn diep onder de indruk van Hem en van Zijn ontzagwekkende macht en oneindige goedheid.

Dit goddelijke ontzag is het begin van wijsheid. Het is een beginpunt voor werkelijke groei en vooruitgang in ons leven. (Spreuken 9:10) God heeft de macht om achter Zijn geboden en instructies te staan.

Een vijfde gevolg is een krachtig verlangen naar God.

David beschreef in Psalm 42:1-2 hoe hij dorstte naar God. Het was een dorst, die alleen gelest kon worden door de rivier van levend water, Gods Heilige Geest. Petrus zegt ons, dat wij op dezelfde wijze moeten verlangen naar Gods Waarheid als een pasgeboren baby, die naar moedermelk verlangt. (1 Petrus 2:2)

Iedereen, die ooit heeft gezien hoe een kleine baby gretig en gulzig zoekt naar "moeders borst" voor de volgende maaltijd, heeft een idee van wat een sterk verlangen werkelijk is. Dit is de manier, waarop wij moeten hongeren en dorsten naar Gods rechtvaardigheid. (Verg. Matteüs 5:6)

Enthousiasme / IJver is het zesde gevolg, dat voortvloeit uit goddelijke spijt.

Aangewakkerd en opgewonden zijn over Gods weg van leven is een vereiste voor permanente verandering. Enthousiast zijn is hartstochtelijk verbonden zijn! Goddelijke spijt brengt geen lauw, futloos gevolg voort - het brengt enthousiasme voort.

Het zevende gevolg, dat voortvloeit uit goddelijke spijt is in vele Bijbelvertalingen moeilijk te begrijpen. In de Statenvertaling wordt het vertaald met "wraak". Het NBG gebruikt "bestraffing". In de context van 2 Korintiërs 7:11 betekent de term feitelijk in het Grieks: "een rechtvaardiging of wreking van onrecht".

Als wij gemotiveerd zijn door echt goddelijke spijt zullen wij het verlangen hebben om recht te herstellen. Christus legde dit principe uit in de Bergrede:"Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft; laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave". (Matteüs 5:23-24) Goddelijke spijt betekent niet alleen, dat U aan God spijt betuigt. Wanneer U iemand anders pijn of kwaad heeft gedaan, moet U het verlangen hebben om het recht te zetten. Afhankelijk van wat het betreft, betekent dit een verontschuldiging maken of zelfs een schadeloosstelling.

Echt berouw is volgens Paulus een samenstelling van de zeven gevolgen van goddelijke spijt. Het betekent afkeren van de weg van zonde naar de weg van rechtvaardigheid. Het is een hartgrondige, onvoorwaardelijke overgave van ons leven en van onze wil aan de Grote God.

Een levend geloof en een oprecht berouw, voortgebracht door dat geloof zijn twee belangrijke sleutels voor duurzame verandering. Zonder deze twee kan geestelijke bekering nooit plaatsvinden.