Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Fourth Horseman: Disease Epidemics” door Douglas S. Winnail, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juni 2022

Bijbelprofetieën die waarschuwen voor gevaren aan het einde van dit huidige tijdperk gebruiken ontnuchterende voorstellingen van vier ruiters om verschrikkelijke gebeurtenissen weer te geven die juist vóór de terugkeer van Jezus Christus over de aarde zullen razen. De vierde ruiter (Openbaring 6:7-8) beeldt de uitbraak van epidemieën en grote problemen uit (Mattheüs 24:7; Markus 13:8; Lukas 21:11), gepaard gaande met virussen en bacteriën, die wel een kwart van de aarde zullen verwoesten samen met geweld, honger en "de wilde dieren van de aarde" (Openbaring 6:8).

Op het actuele bevolkingspeil betekent dit dat deze calamiteiten zo’n krappe twee miljard mensen zouden doden! Zelfs na de COVID-19-pandemie van de laatste twee jaar is voor velen een ramp van zo’n grote geprofeteerde omvang onvoorstelbaar, met name wanneer met de vooruitgang in de moderne medische technologie rekening wordt gehouden. Toch verschijnen er met toenemende frequentie tekenen van omstandigheden die dergelijke wereldrampen zouden kunnen veroorzaken  ̶  die een indicatie vormen dat deze oude Bijbelse profetieën weer tot leven komen als nooit tevoren.

Overdraagbare ziekten wijdverspreid

Terwijl onze wereld te maken heeft met de ontnuchterende realiteit van meer dan zes miljoen COVID-9 doden in een tijdsspanne van ongeveer twee jaar, is het gemakkelijk om die andere aandoeningen die grote schade blijven toebrengen te vergeten. De AIDS-epidemie heeft de dood gezien van meer dan 35 miljoen individuen sinds het midden van de jaren tachtig, en zelfs vandaag rapporteert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er meer dan 37 miljoen mensen HIV/AIDS hebben, van wie zo’n 1,5 miljoen de ziekte alleen al in 2020 voor het eerst hebben opgelopen.

Ondertussen blijven andere ziekten, hoewel zeldzaam in de VS en de ontwikkelde landen, veel lijden rond de wereld veroorzaken. Hoewel dokters in de VS in een willekeurig jaar nauwelijks meer dan 2.000 malaria-infecties vaststellen, waren er in 2020 meer dan 240 miljoen gevallen wereldwijd, die  leiden tot meer dan 600.000 doden  ̶  meestal kinderen in het Afrika beneden de Sahara. Statista.com rapporteert dat in 2019 meer dan 1,2 miljoen mensen rond de wereld aan tuberculose stierven  ̶  een aantal waarvan de WHO zegt dat het tot meer dan 1,5 miljoen toenam in 2021 vanwege de beperkte beschikbaarheid van behandeling ervan door COVID-19 quarantaines en belemmeringen. Nog meer betekenisvol dan het ruwe getal is dat voor de eerste keer in vele jaren het aantal doden door tuberculose van jaar tot jaar is toegenomen.

De grenzen van medicijnen

In de afgelopen eeuw heeft de ontwikkeling van antibiotica  ̶  de ‘toverkogels’ van de moderne geneeskunde  ̶  een vals gevoel van veiligheid gekweekt, waardoor velen veronderstellen dat wij niet langer door infectieziekten worden bedreigd. Het verschijnsel van resistentie van bacteriën tegen krachtige geneesmiddelen laat echter zien dat er grenzen zijn aan hetgeen antibiotica kunnen doen.

In slechts een paar uren tijd kunnen, dankzij internationale vliegreizen, ziektedragers in contact komen met duizenden mensen op vliegvelden en in vliegtuigen, en daardoor de mate van blootstelling enorm doen toenemen. De opkomst van megasteden, waar miljoenen mensen in nauw contact leven, bevordert ook de verspreiding van ziekten. In de ontwikkelingslanden  ̶  waar miljoenen in krottenwijken samengepakt wonen met nauwelijks toegang tot schoon water en medische diensten zonder sanitaire voorzieningen voor het verwijderen van menselijke uitwerpselen en afval  ̶  gedijen deze besmettelijke ziekten. Sociale ontwrichtingen, veroorzaakt door oorlog en politieke onrust die Afrika, het Midden-Oosten en andere gebieden in de wereld teisteren, creëren vruchtbare condities voor de verspreiding van besmettelijke ziekten. Al deze factoren zijn aanwezig en groeien in onze tegenwoordige wereld van vandaag.

De dreiging van biochemisch terrorisme  ̶  het doelbewust vrijlaten van giftige bacteriën of chemische middelen in grote stadscentra  ̶  biedt het schrikbarende scenario van grote aantallen mensen die in zeer korte tijd gedood worden. In het afgelopen decennium is onze wereld duidelijk meer kwetsbaar geworden voor de uitbraak van wereldwijde epidemieën die het potentieel hebben om miljoenen levens te eisen  ̶  hetgeen precies is wat de vierde ruiter uitbeeldt!

Epidemieën in ons verleden

Een snelle blik op de geschiedenis onthult het verwoestende effect van ziektedragende bacteriën. De met prijzen bekroonde journalist Andrew Nikiforuk herinnert ons eraan dat wanneer ze “zich beginnen te reproduceren met exponentiële aantallen, ze ecosystemen, voedselketens en watersystemen kunnen veranderen  ̶  en zelfs het lot van de menselijke wereldrijken” (Pandemonium, p. xii).

Epidemieën in het verleden deden zich onverwacht voor en verspreidden dood en verderf over grote gebieden van de wereld. In de middeleeuwen gedijden lepra, tuberculose, cholera en tyfus in de vuile en overbevolkte levensomstandigheden van middeleeuwse steden. In 1348 doodde een pestepidemie, de ‘Zwarte Dood’, zeker een derde van de Europese bevolking (ongeveer 30 miljoen) in slechts twee jaar! De plaag verspreidde zich langs middeleeuwse handelsroutes. De zeelieden van Columbus brachten syfilis mee uit Noord- en Zuid-Amerika, en de ziekte verspreidde zich, geholpen door promiscuïteit [wisselende seksuele contacten], snel over Europa. De Europeanen brachten de pokken naar beide Amerika's waar deze in één eeuw 100 miljoen inheemse Amerikanen doodde, omdat deze geen natuurlijke antistoffen hadden tegen de ziekte.

Een eeuw voor COVID-19 doodde de griepepidemie van 1918 50 miljoen mensen in slechts 18 maanden. In contrast hiermee, de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog deden er vier jaar over om 15 miljoen levens te eisen. Wanneer ziekte toeslaat kan deze een bevolking met een snelheid en reikwijdte verwoesten die het vermogen van de mensheid om zichzelf te vernietigen door conventionele oorlog te boven gaat. De heropleving van besmettelijke ziekten wijst er duidelijk op dat de vierde ruiter een niet minder grote bedreiging voor de gezondheid van de mensheid is dan deze was vóór de moderne medische vooruitgang  ̶  en dat deze weer zal rijden wanneer de omstandigheden er rijp voor zijn.

Lessen uit de geschiedenis

Rond 450 v. Chr. observeerde de Griekse arts Hippocrates dat “ziekten zich niet aanmelden tenzij er grote veranderingen waren geweest voor de gezondheid van de mens of grote veranderingen waren aangebracht aan de gezondheid van het land”  ̶  met andere woorden: mensen veroorzaken epidemieën. De Duitse patholoog Rudolf Virchow, beschouwd als de vader van de pathologie [ziektenkunde], concludeerde meer dan een eeuw geleden dat "epidemieën lijken op belangrijke waarschuwingen, waaruit een staatsman... kan lezen dat er een verstoring heeft plaatsgevonden in de ontwikkeling van zijn volk" (Andrew Nikiforuk, The Fourth Horseman, pp. 21-22).)

Het menselijk leven en het milieu zijn tegenwoordig aan het veranderen op een ongekende wijze. Kijk alleen maar naar de resultaten van de bevolkingsexplosie: vervuilde lucht en water in groeiende steden vol afval, krottenwijken, waar miljoenen in ellende leven, bossen, vernietigd door economische ontwikkeling en stijgende temperaturen die weerspatronen en economieën rond de wereld beïnvloeden. Voeg hierbij de opkomst van tegen medicijnen resistente ziektekiemen, ziekten die zich door middel van vliegreizen verspreiden en immuun systemen die verzwakt worden door stress, promiscue seks, intraveneus drugsgebruik en slechte voeding  ̶  en ziedaar een effectief recept voor wereldwijde epidemieën. Veel van de ziekten van tegenwoordig zijn de biologische consequenties van promiscuïteit, slechte hygiëne en heel veel hoogrisicogedrag door mensen die fundamentele gezondheidsprincipes negeren en niet bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die hun handelen veroorzaakt, ook voor anderen.

Lang geleden waarschuwde onze Schepper, dat "… als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen… nauwlettend te onderhouden… De HEERE… de pest aan u [zal] laten kleven… De HEERE… u [zal] treffen met tering, koorts en ontsteking… waarvan u niet genezen kunt worden…” (Deuteronomium 28:15-28). De Bijbel openbaart dat vanwege de bereidheid en het gemak waarmee de mensheid fundamentele fysieke en morele wetten negeert, wij de consequenties zullen oogsten van het breken van die wetten, en dat "Ook iedere ziekte en iedere plaag… de HEERE over u [zal] laten komen , totdat u weggevaagd wordt” (Deuteronomium 28:61). Jezus Christus waarschuwde ook dat vóór Zijn terugkeer, het bestaan van het mensdom zou worden bedreigd door wereldwijde calamiteiten (Mattheüs 24:21-22). Wanneer de vierde ruiter zijn eindrit begint, zullen de mensen in gebreke en schuldig zijn. Deze ernstig stemmende profetieën komen tot leven en bewegen zich naar de vervulling in de jaren die vlak voor ons liggen.