Dit artikel is een vertaling van het Engelstalige artikel “The New Jerusalem” van Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2016.

 

De stad Jeruzalem is een brandpunt van drie belangrijke godsdiensten: christendom, jodendom en islam. De moderne staat Israël werd gesticht in 1948. Hoewel het slechts de helft van de stad beheerste, verklaarde Israël in 1950 Jeruzalem tot zijn hoofdstad. Na de zesdaagse oorlog in 1967 verenigde Israël de oude stad en de nieuwe. Tegenwoordig eisen ook de Palestijnen Jeruzalem op als hun hoofdstad. Het vredesproces tussen deze volken is blijven steken.

Als we alle conflicten in het Midden-Oosten bezien, lijken de vooruitzichten op blijvende vrede zeer slecht. De Bijbelse profetieën openbaren echter dat Jeruzalem niet alleen de toekomstige hoofdstad van de nakomelingen van het oude Israël en Juda zal zijn, maar dat Jeruzalem de hoofdstad van de hele wereld zal zijn. Nog verbazender is dat de Bijbelse profetieën verkondigen dat er uiteindelijk een nieuw Jeruzalem vanuit de hemel naar de aarde zal komen, waar het zal worden bewoond door God de Vader en de Messias, Jezus Christus. Zult u een deel van die glorieuze toekomst zijn?

Tegenwoordig blijft het Midden-Oosten een gebied van conflicten en geweld. Sommige waarnemers hopen dat Israël en de Palestijnen een blijvende vrede kunnen sluiten. Een van de obstakels naar vrede is de kwestie Jeruzalem. Kan Jeruzalem functioneren als hoofdstad van zowel Israël als van een Palestijnse staat?

Voor de Joden is Jeruzalem de stad van de vroegere grote profeten en de eerdere hoofdstad van het koninkrijk Israël onder koning David en zijn zoon koning Salomo. De eerste en de tweede tempel waren tot de vernietiging van de stad door de Romeinen in 70 n. Chr. het middelpunt van de godsdienst. Jeruzalem is ook, na de steden Mekka en Medina, de derde heilige stad van de islam. Momenteel wordt de tempelberg gedomineerd door de Moskee van Omar, ofwel de Rotskoepel. De Arabische term voor de heilige plaats is “al-Haram al-Sharif” dat het nobele heiligdom betekent. Moslims geloven dat Mohammed vanaf die plaats naar de hemel is opgevaren. En dat God Abraham beval op die plaats Ismaël te offeren, in plaats van Izak. Christenen eren de stad als de plaats waar hun Verlosser werd gekruisigd en waar Hij in de Tempel onderwees. Christenen geloven dat Jezus zal terugkeren om Zijn Koninkrijk te vestigen met Jeruzalem als wereldhoofdstad.

 

Profetische mijlpalen in het verschiet!

Wat ligt er voor de stad Jeruzalem in het verschiet? De Bijbel openbaart veelzeggende profetische mijlpalen. Regelmatige lezers van Tomorrow’s World begrijpen de Grote Verdrukking en de Dag des Heren in de eindtijd ‒ de 3½ jaar vóór Christus’ terugkeer. Voor twee belangrijke gebeurtenissen gedurende die periode zal de stad Jeruzalem centraal staan. Let op wat uw Bijbel zegt, dat gedurende die 3½ jaar de “twee getuigen” van God de aandacht zullen opeisen van de beestmacht, de komende Europese supermacht waarvoor wij u steeds waarschuwen. “En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren” (Openbaring 11:3).

God heeft altijd een getuigenis gegeven aan de opstandige en kwaadaardige mensen van deze wereld. De wereld denkt dat ze een overwinning zal hebben behaald op de twee getuigen die gedood zullen worden en 3½ dag dood zullen liggen in Jeruzalem. Maar God zal de twee dode getuigen doen herleven – tot schrik van hun vervolgers.

We lezen: “En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen [de twee getuigen] en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel” (Openbaring 11:11-13).

Wat zal er nog meer gebeuren in de 3½ jaar van de Grote Verdrukking en de Dag des Heren? Let op: “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang” (Openbaring 11:1-2).

Ja, de Bijbelse profetieën zijn duidelijk. Jeruzalem zal worden veroverd door heidense volken en zal gedurende 3½ jaar of tweeënveertig maanden worden onderdrukt. Gedurende die periode van tweeënveertig maanden zal Jeruzalem worden vertrapt door de heidenen. De twee getuigen zullen 1.260 dagen lang profeteren. De Kerk – ware Christenen – zal naar een veilige plaats in de wildernis worden gebracht voor 3½ “tijden” – 3½ jaar – en de Beestmacht zal 42 maanden lang blijven bestaan.

Wat zal er gebeuren aan het einde van die 42 maanden? De laatste van zeven bazuinen of trompetten in het boek Openbaring kondigt de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde aan. De hemelse aankondiging verzekert het einde van de haast van de mensheid naar vernietiging en kosmocide. “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

 

Christenen herrijzen!

De algemene opstanding van trouwe Christenen zal bij deze zevende bazuin plaatsvinden, of de laatste bazuin zoals die in 1 Korinthe 15 wordt genoemd. Dat is de tijd dat de doden in Christus zullen worden getransformeerd van sterfelijk in onsterfelijk. Zij zullen worden geboren in het koninklijke, goddelijke gezin van God. De Bijbel beschrijft die transformatie: “Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven [wij zijn nu vlees en bloed; we hebben het Koninkrijk van God nog niet geërfd], en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen [red.: N.B. woord voor mensen staat niet in de grondtekst] opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden” (1 Korinthe 15:50-53).

De Christenen van vandaag willen in die opstanding zijn. Als u meent dat God u roept en dat u belangrijke veranderingen in uw leven wilt maken, wilt u misschien contact hebben met een van onze locale vertegenwoordigers (dit kunt u aanvragen via www.wereldvanmorgen.org)..U zult de gelegenheid hebben te spreken met iemand die uw vragen met betrekking tot de Bijbel kan beantwoorden en u kan helpen na te denken over uw wens tot bekering te komen en gedoopt te worden. Denk aan de instructie van de apostel Petrus aan de menigte berouwvolle mensen in Jeruzalem op de Pinksterdag van het jaar 31 n. Chr.: “… Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). De zevende bazuin zal niet alleen de opstanding van trouwe Christenen aankondigen, maar ook het laatste oordeel over de opstandige volken. Openbaring 15 introduceert de zeven laatste plagen voor opstandige mensen. Johannes beschrijft de scène in de hemel op de volgende wijze: “En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid” (Openbaring 15:7).

Mensen die dit tijdschrift al langer lezen weten dat de zeven zegels van Openbaring profetische gebeurtenissen beschrijven vanaf de tijd van Christus tot de Grote Verdrukking en de Dag des Heren. In feite vertegenwoordigt het zevende zegel (Openbaring 8) de gebeurtenissen van de zeven bazuinen gedurende de eenjarige Dag des Heren, en de zevende bazuin (Openbaring 11:15) vertegenwoordigt de zeven laatste plagen.

Johannes beschrijft de zesde van de zeven laatste plagen die leiden naar de strijd die gewoonlijk Armageddon wordt genoemd: “En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16:12-14).

Vervolgens waarschuwt Jezus ons allen: “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd” (vv. 15-16).

De slag van Armageddon wordt beschreven als de laatste slag tussen goed en kwaad. De profeet Zacharia beschrijft het toneel en de omstandigheden van die slag. “Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem …” (Zacharia 14:1-2).

Jeruzalem zal het middelpunt zijn van die laatste slag. En wie zal die slag winnen? “Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden” (Zacharia 14:3-4).

Ja, Jezus Christus zal nogmaals Zijn voet op de planeet Aarde zetten. Hij zal alle opstandige naties overwinnen, zoals staat in Openbaring 17:14: “… het Lam … zal hen overwinnen”, dat wil zeggen, alle militaire mogendheden die tegen Christus strijden bij Zijn komst. Let op de straf die de haatdragende en opstandige volken zullen krijgen omdat zij meenden tegen God te kunnen vechten: “En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond” (Zacharia 14:12).

 

Hoofdstad van wereldvrede

De Koning der koningen zal een einde maken aan alle oorlogen tussen naties. Hij zal alle mensen de weg van de vrede bijbrengen. Maar dat kost tijd. Sommige naties en volken leren het door bittere ervaring. Jeruzalem zal de wereldhoofdstad zijn. Alle naties zullen vertegenwoordigers sturen om de Koning, Jezus Christus, in Jeruzalem te eren: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen” (Zacharia 14:16-17).

De mensen hebben nooit de weg naar blijvende vrede geleerd. “en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen” (Romeinen 3:17-18). De Koning der koningen zal de naties de weg naar vrede onderwijzen. Jeruzalem zal het centrum van de regering zijn en het onderwijs van de wereld, en alle naties zullen naar Jeruzalem komen om Gods weg van liefde en vrede te leren. “Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Micha 4:2-3).

De naties zullen de Tien Geboden leren en de hele levenswijze die door Christus werd onderwezen, de levenswijze die in de Bijbel is vastgelegd. Let op deze inspirerende beschrijving van Jeruzalems toekomst: “Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’” (Zacharia 8:3).

Jeruzalem wordt nu niet de stad van de Waarheid genoemd. Maar spoedig zal dat wel zo zijn, wanneer Gods Koninkrijk over de hele wereld wordt gevestigd. Verder in het boek Zacharia. Luister naar deze prachtige beschrijving van vrede en familieactiviteit in Jeruzalem, die model staat voor vrede in landen rond de wereld. “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen” (Zacharia 8:4-5).

De profeet Jesaja geeft ons een beeld van de toekomstige vreugde binnen Jeruzalem: “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw” (Jesaja 65:17-19).

God heeft een glorieus toekomstplan voor ons en voor Jeruzalem. Hij zal ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, samen met een nieuw Jeruzalem. Na het Millennium en het Oordeel van de Grote Witte Troon zal God de schepping reinigen door vuur. De poel van vuur zal zich uitbreiden over de hele aarde en haar reinigen. “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden” (2 Petrus 3:10).

De poel van vuur wordt beschreven in Openbaring 20:14-15. Openbaring 21 beschrijft het nieuwe Jeruzalem. De apostel Johannes schrijft: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is” (Openbaring 21:1-2).

 

Toekomstig thuis voor Christenen!

Trouwe Christenen zullen uiteindelijk in dat nieuwe Jeruzalem wonen. Zij die ernaar verlangen naar de hemel te gaan moeten vaststellen dat Gods eigen stad naar de planeet Aarde zal komen! Helaas wijzen Bijbelcritici dikwijls de komende realiteit van deze verbazingwekkende gebeurtenissen af. Zij zeggen dat het boek Openbaring apocalyptische taal en allegorieën bevat zodat de meeste, zo niet alle gebeurtenissen die het beschrijft niet letterlijk zijn.

Het is inderdaad waar dat in het boek Openbaring symbolische taal wordt gebruikt. Maar het is ook waar dat de Bijbel zelf de Bijbel interpreteert en dat hij ons kan helpen niet alleen de letterlijke waarheden te begrijpen die direct in de Bijbel zijn geschreven, maar ook de letterlijke waarheden achter de symbolische passages. Bedenk dat de Openbaarder Zelf, Jezus Christus, ons de toekomst en de belangrijkste profetische gebeurtenissen, die nog in hun vastgestelde volgorde moeten plaatsvinden, wil laten zien. “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden …” (Openbaring 1:1).

Als Christenen moeten wij op de hoogte zijn van deze belangrijke gebeurtenissen die Christus openbaart. Zie de zegen die Hij uitspreekt over degenen die dit boek serieus lezen en proberen te onthouden: “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij” (Openbaring 1:3).

Verwondert u zich over deze beschrijving van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21:9? Trouwe Christenen, naar wie in de Bijbel wordt verwezen als de vrouw van het Lam, zullen in het nieuwe Jeruzalem wonen. Een engel spreekt tot de apostel Johannes en geeft hem het volgende visioen: “En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis” (Openbaring 21:9-11).

In de voorbije eeuwen hebben Bijbelse kunstenaars hun ideeën over het nieuwe Jeruzalem weergegeven. Het wordt gewoonlijk voorgesteld als een kubus volgens de Bijbelse beschrijving (Openbaring 21:16). Bedenk dat de oude tabernakel en het Heilige der Heiligen ook kubusvormig waren. Velen hebben de schitterende pracht van de stad benadrukt. Lees aandachtig de volgende beschrijving van de Bijbel: “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam” (Openbaring 21:22-27). Ja, degenen die staan geschreven in het Boek des Levens van het Lam zullen deze glorieuze erfenis ontvangen om voor altijd met God de Vader – en met het Lam, Jezus Christus ‒ te zijn.

De almachtige God heeft een ontzagwekkend plan van behoud. U kunt deel uitmaken van het glorieuze plan en alle dingen beërven. Jezus zei: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Mattheüs 5:5). Trouwe Christenen zullen duizend jaar samen met Christus op aarde regeren in het Koninkrijk, en daarna zullen zij alle dingen beërven: het universum. “Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn” (Openbaring 21:7).

Tegenwoordig is de wereld in conflict, in het bijzonder in het Midden-Oosten. Maar spoedig zal Jeruzalem de hoofdstad van de planeet Aarde worden. En u kunt een aandeel hebben in dat glorieuze Koninkrijk!