Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “When Will Christ Return?" van Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow's World magazine van maart-april 2011.

Zal Jezus Christus vanavond terugkeren? Zal Hij over duizend jaar terugkeren?

Mensen vragen zich al bijna 2000 jaar af wanneer Jezus zal terugkeren.

Sommige cynici zeggen dat Hij nooit meer zal terugkeren.

Wat zegt uw Bijbel? U dient het te weten!

Geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen beginnen elkaar steeds sneller op te volgen! De wereld die u om u heen ziet is met grotere snelheid aan het veranderen dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis. Uw persoonlijke wereld – uw baan, uw familie en vrienden en de maatschappij om u heen – zullen er in de komende 10 tot 15 jaar heel anders uitzien. Waarom?

Omdat de Schepper, Die ons leven en adem geeft, specifiek voorspeld heeft dat dit tijdperk – deze menselijke maatschappij zoals wij die kennen – tot een einde zal komen met de tweede komst van Jezus Christus als Koning der koningen. Uw Bijbel beschrijft een reeks van bazuinplagen die zullen plaatsvinden voordat dit huidige tijdperk eindigt met het befaamde geluid van de laatste bazuin.

We lezen: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

Jezus Christus beschreef dat de tijd van Zijn tweede komst een tijd van zonde en rebellie tegen God zou zijn – “Zoals de dagen van Noach waren …” (Mattheüs 24:37). En de Bijbel beschrijft die “dagen van Noach” duidelijk als een tijd waarin buitensporige lusten van mensen die God verwerpen hun er toe zullen aanzetten de huwelijksband te besmeuren, betrokken te raken bij voortgaand geweld en bloedvergieten en hun hele manier van leven op de aarde te laten degenereren (Genesis 6:5-13).

Steeds meer miljoenen Amerikaanse, Britse, Canadese en Australische burgers keren zich volledig van God af, doordat ze zichzelf verlagen door hun ongebreidelde ontucht – samenlevend zonder enige huwelijksverbintenis. Veel politieke en zelfs religieuze leiders stemmen in met een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. En terwijl we zien dat het geweld over de hele wereld toeneemt met meer en meer etnische oorlogen, religieuze oorlogen en de dreiging van menselijke uitroeiing groter wordt, omdat zelfs wetteloze naties in toenemende mate de hand leggen op atoomwapens, kunnen we werkelijk zeggen dat dit tekenen aan de wand zijn. Zoals Jezus al zei: “… wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur” (Mattheüs 24:33).

Een “dag van afrekening”

Een recent 60 minuten durend programma getiteld “Day of Reckoning” (Ned. vert. “dag van afrekening”) beschreef hoe de Verenigde Staten financieel in ernstige moeilijkheden verkeert – en hoe veel van haar staten en steden aan de rand van faillissement staan. De interviewer sprak eerst met de toenmalige gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, die erkende dat de financiële situatie van zijn staat Californië zeer ernstig en bijna niet meer op te lossen is. Californië wordt geconfronteerd met een begrotingstekort van 19 miljard dollar en heeft een kredietbeoordeling die de junk status benadert. Het besteedt meer geld aan de pensioenen van ambtenaren dan aan het hele universitaire systeem van de staat. Vele duizenden Californiërs, die in dienst zijn van de staat en de steden, zullen binnen zeer afzienbare tijd in de komende paar jaren zonder twijfel hun baan verliezen.

Ook verkeert de staat Arizona in zodanige moeilijke omstandigheden dat deze zijn regeringsgebouw, zijn gebouw waar het hooggerechtshof zetelt en zijn wetgevende kamers aan een groep investeerders heeft verkocht en deze gebouwen nu van de nieuwe eigenaren huurt!

Tijdens het 60 minuten durende programma erkende gouverneur Chris Christie van New Jersey de zeer hopeloze financiële toestand van zijn staat. Hij betreurde het dat hij moest stoppen met de bouw van een lang geplande tunnel naar Manhattan die ongeveer 6.000 banen zou hebben opgeleverd. De gouverneur verklaarde: “Waar het op neer komt is dat ik het geld niet heb. En weet u wat het is? Ik kan de mensen voor die banen niet betalen, als ik het geld niet heb om ze te betalen. Waar moet ik het geld vandaan halen? Ik heb het niet. Ik heb het letterlijk niet ... De dag van de afrekening is aangebroken. Dat is alles. En die gaat overal aanbreken. Het tijdstip kan een beetje verschillen, afhankelijk van in welke staat u zich bevindt, maar hij zal komen.”

Ja, het is zoals gouverneur Christie het uitdrukte: “De dag van de afrekening is aangebroken!”

Mijn vrienden, naarmate meer tientallen miljoenen mannen en vrouwen in onze westerse belijdend christelijke landen zich van God afkeren en Zijn naam in woord of in daad lasteren, zal de Almachtige God hierop reageren. Hij zal in toenemende mate de Amerikaanse volkeren en die van Britse afkomst bestraffen omwille van hun weerzinwekkende zonden. Want uw Bijbel zegt dat God iedere zoon die Hij liefheeft bestraft en geselt (Hebreeën 12:6). De Bijbel geeft duidelijk aan dat wanneer Hij de moderne afstammelingen van het oude Israël vernedert, “De vreemdeling die in uw midden is, … hoger en hoger boven u [zal] uitstijgen, maar u zult lager en lager neerdalen. Hij zal aan u uitlenen, maar u zult niet aan hem uitlenen. Hij zal tot een hoofd zijn en u zult tot een staart zijn” (Deuteronomium 28:43-44).

Zijn eerste bestraffingen zijn reeds aan de gang! Velen van u die dit tijdschrift lezen beseffen dat. God is al begonnen om de “… trotse macht …” van de VS en de naties van Britse afkomst te breken (Leviticus 26:19, NBG). Dit is allemaal ter voorbereiding op de terugkeer van Jezus Christus om eindelijk echte vrede te brengen door middel van de juiste vorm van bestuur. Want de eeuwige God van de Bijbel is echt. Hij zal Zijn Zoon, Jezus Christus, in deze huidige generatie terug naar deze aarde sturen, als Koning der koningen (Openbaring 11:15). Onze “dag van afrekening” is zeer nabij!

Na het beschrijven van een uitgebreide reeks van gebeurtenissen die vlak voor Zijn tweede komst zullen plaatsvinden, zei Jezus: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is … Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan” (Lukas 21:28, 31-33).

Als u werkelijk gelooft wat Christus zegt, dan weet u wat er zal gebeuren vlak voordat Hij terugkeert. En u zult weten en geloven dat als deze gebeurtenissen aan de gang zijn, de mensheid inderdaad in de laatste generatie van de menselijke beschaving zal zijn, zoals we die kennen. En u zult weten dat Christus’ wederkomst absoluut geen duizend jaar meer op zich laat wachten!

En ook, hoewel dit sommigen van u misschien zal choqueren, moet u begrijpen dat de wederkomst van Christus beslist niet vanavond, morgenavond of zelfs volgend jaar zou kunnen plaatsvinden! Hoe durf ik dat te zeggen? Omdat Gods geïnspireerde Woord ons vertelt dat “De hemel en aarde voorbij [mogen] gaan”, maar dat Jezus’ beschrijving van deze hele reeks van gebeurtenissen zeker niet voorbij zal gaan! Bepaalde voorspelde gebeurtenissen moeten plaatsvinden, in de volgorde die Jezus beschreef, voordat Hij zal terugkeren. Maar inderdaad, hoewel Hij niet zal terugkeren in 2011 of 2012 [toev. vertaler (in 2015): of 2015 of 2016], weten wij dat Hij binnenkort zal terugkeren ‒ en dat we werkelijk in de laatste dagen zijn.

Zijn wij in de laatste dagen?

Ja, er zijn letterlijk tientallen aanwijzingen dat we in de voorspelde laatste dagen zijn. Laat me u er slechts een paar geven.

Eén duidelijke aanwijzing dat we in de “eindtijd” zijn is te vinden in Mattheüs 24:21-22. Er werd Jezus gevraagd: “… wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (v. 3). Na het beschrijven van een reeks van gebeurtenissen verklaarde Jezus: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden”. Hier voorspelde Jezus de meest afschuwelijke en kolossale nationale bestraffing in de geschiedenis en de mogelijkheid van de kosmocide ‒ als God niet op bovennatuurlijke wijze zou ingrijpen.

Kosmocide – de vernietiging van alle vlees – was zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk. Want hoewel er twee atoombommen werden gedropt om de oorlog met Japan te beëindigen, waren er tot maanden of jaren later geen bommen meer beschikbaar. Volgens vele autoriteiten duurde het tot ongeveer 1957 dat – tussen de VS en de Sovjet-Unie – er genoeg atoomwapens bestonden om de gehele mensheid te vernietigen.

Dus, met de terugkeer van vele joden naar Israël in 1948, en de mate van verspreiding van atoomwapens in 1957, zijn we toen zeker de tijd van het einde binnengegaan – als het niet eerder was.

Ook zei God tegen Daniël in Daniël 12:4: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken1 en de kennis zal toenemen”. Merk op dat het massale gebruik van transportfaciliteiten de eindtijd zou markeren, en dat er een enorme toename van de kennis van de mens zou plaatshebben – inderdaad, sinds de Tweede Wereldoorlog vinden we het heel gewoon dat tientallen miljoenen mensen zich door de lucht voortbewegen in moderne vliegtuigen en jumbojets. Overal op aarde rijden nu mensen in hun auto’s heen en weer en reizen rond op een manier die ondenkbaar zou zijn geweest voordat de 20e eeuw begon. Bovendien hebben de opkomst van radio, televisie en zeker nu het wijdverbreide gebruik van computers bijgedragen aan vrijwel een explosie van menselijke kennis in vergelijking met voorbije tijden.

Christus zal dus ongetwijfeld terug komen tijdens het leven van de jongeren die vandaag opgroeien en velen van ons, oudere mensen, zullen ook nog leven om getuige te zijn van deze geweldige gebeurtenis.

Laat de Bijbel zichzelf interpreteren!

Het is triest om te zeggen, maar veel voorspellers en uitleggers van Bijbelprofetie lezen een passage uit de Bijbel en maken zich dan een voorstelling van waar het allemaal over gaat! Natuurlijk is de correcte manier om de Bijbel te begrijpen om alle teksten die handelen over om het even welk onderwerp ‒ inclusief profetie ‒ eerlijk en grondig bij elkaar te zetten en dan vervolgens door zorgvuldige studie en gebed uit het hart tot een juist begrip van het geheel te komen.

Bijvoorbeeld, wanneer u de profetieën van Daniël, Openbaring en Jezus’ Olijfbergprofetie zoals opgetekend in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 zorgvuldig vergelijkt, komt er een vrij duidelijk beeld naar voren met betrekking tot wanneer en hoe Christus zal terugkeren.

Neem Openbaring 1:1: “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.” Hier lezen we dat dit Christus’ openbaring is en niet die van de apostel Johannes! We lezen ook dat deze tot doel had om dingen of gebeurtenissen te openbaren die spoedig zouden plaatsvinden.

In Openbaring 2 en 3 vinden we een geïnspireerde beschrijving van de era’s of tijdperken van Gods ware Kerk. Het laatste Kerktijdperk, Laodicea, wordt gekenschetst als lauw. Dus zelfs de meerderheid van het ware volk van God in de eindtijd wordt blijkbaar overwonnen door een zekere mate van wereldsgezindheid en beïnvloed door onze plezier zoekende ik-generatie. Openbaring 4 en 5 beschrijven de alles overstijgende glorie van God. Daarna beschrijft hoofdstuk 5 hoe alleen Christus waardig wordt bevonden de zegels van Openbaring te openen en te beginnen met het openbaren of onthullen van deze gebeurtenissen in de eindtijd.

Openbaring 6 beschrijft dan in volgorde de gebeurtenissen van de eerste zes zegels. Bestudeer dit zorgvuldig en vergelijk het vooral met Mattheüs 24:3-9. Ten eerste vinden we de beschrijving van “een wit paard” (v. 2). Dit wordt in Mattheüs 24:5 duidelijk geïdentificeerd als een golf van valse profeten uitgezonden om de naam van Christus te gebruiken en toch de massa te misleiden! (Zie ook Openbaring 12:9). Vervolgens lezen we in Openbaring 6:4 over een “een … paard, dat rood was” dat werd uitgezonden om “de vrede van de aarde weg te nemen”. Mattheüs 24:6-7 vergroot dit uit en laat zien dat dit niet alleen oorlog, maar ook wereldoorlog betreft. Het derde zegel, “een zwart paard” uit Openbaring 6:5, beschrijft kleine stukjes eten die zorgvuldig worden gewogen – duidelijk een tijd van hongersnood. Mattheüs 24:7 beschrijft deze volgende gebeurtenis als “hongersnoden”.

Dan is het vierde zegel een “grauw paard” – een ziekelijk uitziend paard – dat de dood en het graf brengt. En Jezus woord in Mattheüs 24:7 dat de volgende geprofeteerde gebeurtenis in deze reeks van gebeurtenissen die tot Zijn tweede komst leiden inderdaad een dodelijke epidemie van ongekende proporties zal zijn, stemt hiermee overeen. Want na het beschrijven van deze vier grote gebeurtenissen vertelt de geïnspireerde Johannes ons: “… En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde” (Openbaring 6: 8). En Mattheüs 24:7 voegt daar aan toe dat aardbevingen ook een belangrijke factor zullen zijn gedurende deze tijdsperiode.

Een “vierde deel” van de aarde dat ten onder gaat? De meeste geleerden erkennen dat dit niet spreekt over een kwart van het aardoppervlak, dat bovendien grotendeels uit oceanen, bergen en woestijn bestaat. Bedoeld wordt een vierde van de gehele bevolking van deze aarde! Zonder toename van de huidige bevolking van de aarde (nu ongeveer 6,8 miljard2) zou een vierde ongeveer 1,7 miljard mensen vertegenwoordigen die zouden worden vernietigd door deze eerste vier ruiters.

Toch is deze geïnspireerde beschrijving van groot lijden nauwelijks een voorproefje te noemen van de belangrijke gebeurtenissen die spoedig daarna zullen komen!

De grote verdrukking

Het vijfde zegel van Openbaring beschrijft in feite de grote verdrukking. De nadruk ligt hierbij op de Kerk – op het feit dat veel van de mensen in Gods ware Kerk vervolgd zullen worden en gemarteld, zoals in voorbije eeuwen (Openbaring 6:9-11). Maar ook andere Schriftgedeelten, zoals Mattheüs 24:21-22, Lukas 21:22-24 en Jeremia 30:4-7, vertellen ons dat deze gruwelijke verdrukking niet alleen voor de ware Kerk bestemd zal zijn, maar ook voor de fysieke naties van Israël en Juda – waaronder de VS en de naties van Britse afkomst in de wereld. Voor Bijbels en historisch bewijs hiervan kunt u het boekje Wat is het Vooruitzicht voor Amerika en Brittannië aanvragen. Het wordt u op uw verzoek geheel gratis toegestuurd.

De grote verdrukking betreft de zware nationale bestraffing van de fysieke naties van Israël die gefaald hebben om hun verbond met God te eren en zijn vervallen tot grove immoraliteit en hedonisme. Ze hebben een vorm van religie – zelfs van christendom – maar ze ontkennen de macht en het gezag van de Schepper God! (2 Timotheüs 3:5). Hedendaagse belijdende christenen zullen ongetwijfeld Gods recht om Zijn volk te bestraffen betwisten. God antwoordt: “Wat schreeuwt u het dan uit vanwege uw breuk, omdat uw leed ongeneeslijk is? Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen aangedaan” (Jeremia 30:15).

Onmiddellijk na de grote verdrukking komt het zesde zegel, de “hemelse tekenen” (Openbaring 6:12-16). Nogmaals, Mattheüs 24 bevestigt dit opnieuw perfect: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” (v. 29).

Dan komt de dag des Heren – de tijd van Gods grote toorn over al de opstandige volken van de aarde (Openbaring 6:17). Nadat een groot aantal van zowel Israëlitische en heidense volkeren zijn verzegeld en worden beschermd tegen deze laatste toorn van God (Openbaring 7), zullen de bazuinplagen beginnen.

De eerste plaag verschroeit een derde van de bomen en al het groene gras op de aarde (Openbaring 8:7). En snel achter elkaar zullen dan bij de volgende plagen een derde van de zee in bloed veranderd worden, een derde van de vis en een derde van alle schepen vernietigd worden, een derde van de waterbronnen en rivieren vergiftigd worden en een groot deel van het licht van de zon, de maan en de sterren verduisterd worden (vv. 7-12).

De vijfde en zesde plaag beschrijven zoiets als een volledig geavanceerde, gigantische Star Wars-achtige aanval door de Europese beestmacht op zijn vijanden. Daarna een krachtige tegenaanval door een enorm leger van 200 miljoen strijders, waarschijnlijk samengesteld uit miljoenen Russen, Mongolen en Chinese troepen die zich niet aan de arrogante Europese dictator, het beest genaamd, hebben onderworpen.

Eindelijk, na een gedenkwaardige periode van drie en een half jaar, die verdrukking en gevangenschap voor de volkeren van Israël laat zien, alsook krachtig profeteren en waarschuwen richting de beestmacht door de “twee getuigen” en bescherming van de ware gelovige mensen in Gods Kerk (zie Openbaring 11:3; 12:14), zal Christus bij de zevende bazuin in schitterende heerlijkheid terugkeren! (11:15).

Andere delen van het verhaal

Ondertussen zal vlak voor de grote verdrukking een krachtige Arabische combinatie gevormd worden om de komende Europese beestmacht te bedreigen en te provoceren (Daniël 11:40-45). Let er op dat dit in de “tijd van het einde” is. De zwaarder bewapende en meer geavanceerde beestmacht zal “als een wervelwind”3 op deze “koning van het zuiden” aanstormen.

De legers van het beest zullen eveneens de joodse staat Israël veroveren en een groot deel van het Midden-Oosten overnemen – zonder twijfel om controle over de Arabische olievoorraden te verkrijgen om hun oorlogsmachine van brandstof te voorzien! Een andere eindtijd-gebeurtenis is de aanval op het huis van Israël ‒ de grote verdrukking (Jeremia 30). Dit zal zeker een “… benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest” (Daniël 12:1). Spoedig na deze zware verdrukking en dag des Heren zal Christus terugkeren, “En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken” (v. 2) bij de opstanding van de doden, bij Christus’ tweede komst!

Ook zal vlak voor de verdrukking de zevende heropleving van het Heilige Roomse Rijk plaatsvinden en zal een laatste grote dictator de steun van tien nationale of regionale leiders in Europa winnen, wier tien grondgebieden samen de uiteindelijke geprofeteerde beestmacht zullen uitmaken (Openbaring 17:8-12). Dwaas genoeg denken de leiders van deze geweldige militaire macht dat hun geavanceerde wapens hun op een of andere manier de zege tegen Christus zullen bezorgen! Ze proberen zelfs de terugkerende Christus en de hemelse legers, wanneer deze met macht neerdalen, te bestrijden: “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen” (v. 14). Dit alles toont duidelijk de mate van misleiding en geestelijke blindheid, die over de leidende personen van de aarde zal zijn gekomen in die tijd. Inderdaad heeft de “… god van deze eeuw …” absoluut “… de ongelovigen … verblind …” (2 Korintiërs 4:4). Vergeet alstublieft niet dat, totdat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert, dit Satans wereld is!

Bedenk ook dat deze komende beestmacht niet alleen een militaire en politieke macht is. Het is een “instrument” dat zal worden gebruikt door de grote hoer die in Openbaring 17 beschreven wordt. Want, zoals deze verzen ons duidelijk vertellen, berijdt de vrouw het Beest! (vv. 3, 7, 9).

De term “vrouw” wordt in een aantal teksten in Gods woord gebruikt om een kerk te symboliseren. In 2 Korinthe 11:2 werd de apostel Paulus geïnspireerd om de ware Kerk te beschrijven als een “reine maagd” voor Christus. In Efeze 5 beschrijft Paulus de Kerk als in de rol van vrouw met Christus als man (vv. 23-25). In Openbaring 12:6 en 12:14 wordt de Kerk voorgesteld als een vrouw die naar een plaats van veiligheid in de “woestijn” vlucht.

In Openbaring 17 beschrijft God echter een grote gevallen kerk, “… de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde” (v. 5). Johannes werd geïnspireerd om ons te vertellen: “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens” (vv. 6-7). Dus deze geestelijk dronken kerk is ook een grote vervolgende kerk. En ze zal op het beest zitten en er leiding aan geven ‒ de laatste opleving van het Heilige Roomse Rijk.

Wanneer dit walgelijke religieus-politieke systeem tot stand komt in Europa, en wanneer een grote valse profeet opstaat “… wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen” (2 Thessalonicenzen 2:9), zullen ontelbare miljoenen Amerikanen, Canadezen, Britten en Europeanen verleid worden en zelfs onder druk gezet worden om deel te gaan uitmaken van dit verdorven systeem. Velen van u die dit nu lezen zullen misschien verleid worden om ermee mee te doen, het te ondersteunen of op zijn minst het ermee eens te zijn!

Laat u niet misleiden door dit systeem!

Want God Zelf waarschuwt christenen rechtstreeks tegen deelname aan dit boosaardige systeem: “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden” (Openbaring 18:4-5). Inderdaad zullen de rechtstreekse plagen van God dit systeem gaan treffen en al degenen die er deel van uitmaken (zie Openbaring 16)!

Wanneer zal Christus dus terugkeren?

Ik zeg u heel oprecht dat Jezus Christus niet zal terugkeren naar de aarde totdat we de meest huiveringwekkende, wereldschokkende, gruwelijke en kolossale gebeurtenissen hebben meegemaakt sinds de mens deze planeet bewoont. Belijdende christelijke predikanten, die zeggen dat Christus vanavond zou kunnen komen, zijn de Bijbelse waarheden zo uit het oog verloren, dat het bijna niet te geloven is! Aan de andere kant zou Hij voor die ware christenen, die vóór Christus’ terugkeer sterven, echt vanavond kunnen komen. Want niemand van ons weet precies hoeveel dagen of jaren ieder van ons nog heeft in dit huidige leven.

Hoe dan ook, onthoud dat God Zelf in Zijn geïnspireerde woord duidelijk een hele reeks van gebeurtenissen openbaart, die moeten plaatsvinden vóór de komst van Christus. Als u bereid bent om uw leven werkelijk aan God over te geven en de levende Christus uw leven te laten leiden, dan kunt u inderdaad deel gaan uitmaken van die kleine kudde van God, deel van die ware Kerk die naar een plaats van veiligheid zal worden gebracht ergens op deze aarde tijdens de spoedig komende grote verdrukking (Openbaring 12:14).

Sprekend over deze gebeurtenissen gebiedt Jezus Christus ons: “Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [beter: staan, SV] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:31-36).


1 [Noot vertaler: De New King James Version (NKJV), die de auteur gebruikt, vertaalt in plaats van “Velen zullen het onderzoeken” (HSV) “many shall run to and fro” (vert.: “velen zullen heen en weer rennen”); hierop baseert de auteur zijn uitleg]

2 [Noot vertaler: De wereldbevolking ging op 31 oktober 2011 door de 7 miljard grens heen]

3[ Noot vertaler: vert. van “like a whirlwind” (v. 40, NKJV)]