PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World juli - augustus 2003

De invasie van Irak bracht schokgolven teweeg, die de alliantie van westerse democratieën zowel overweldigde als schokte. Binnen enkele weken werden bondgenoten van de VS en Brittannië tegenstanders, toen beleefdheden verdwenen en vijandigheid losbarstte. Bijna van de ene op de andere dag deed een diepe tegenstelling de Atlantische Alliantie uiteen vallen - waarbij Amerika, landen van Britse afstamming en een paar andere landen aan één kant stonden en een groot deel van "het Oude Europa" aan de andere kant. Dit was een scheuring, die bijna niemand verwachtte, wilde of behoefte aan had. Het heeft bitterheid doen ontstaan en een diep gevoel van verraad. Terwijl analisten nadenken waarom dit gebeurde en wat in het vooruitzicht ligt, legt de Bijbel uit wat deze verassende ontwikkelingen aandrijft. Eeuwen geleden voorspelde God, dat dit zou gebeuren. Wij zien profetie, die tot leven komt!

De aanleiding van dit drama begon toen België, Frankrijk en Duitsland het initiatief namen om zich te verzetten tegen de door de VS geleide invasie van Irak en daarna de militaire bijdrage van de NATO aan Turkije blokkeerden. Dit werd gevolgd door een sterke oppositie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen elke resolutie, die het gebruik van militaire macht goedkeurde om Irak te ontwapenen. Rusland en China voegden spoedig hun stemmen toe aan het groeiend koor tegen de door de VS geleide onderneming. Toen de invasie begon zonder steun van de V.N. en ondanks vastbesloten Europese weerstand, verhardde de tegengestelde standpunten. De maatregel, die het hoogtepunt vormde, kwam toen België, Frankrijk en Duitsland een topconferentie in Brussel aankondigden om nauwere banden te ontwikkelen tussen hun strijdkrachten als een tegenwicht op het wereldtoneel tegen de VS. Brittannië was niet uitgenodigd op de topconferentie!.

De VS en verschillende van haar coalitie bondgenoten offerden duidenden levensom tijdens de Tweede Wereldoorlog, Frankrijk en België te bevrijden; gaven aanzienlijke economische militaire hulp in oorlogstijd aan de Sovjet Unie en schonken ontelbare miljoenen dollars na de oorlog voor de wederopbouw van Duitsland. Deze edelmoedige landen vinden het nu ongelooflijk, dat Europeanen zich openlijk verzetten tegen hun weldadige inspanning en deze ondermijnen om, hetgeen zelfs de Verenigde Naties erkennen, een gevaarlijk en tiranniek bewind te verwijderen. Boze VS leiders voelen zich door hun bondgenoten verraden, die naar het lijkt de hulp, die zij ontvingen, vergeten zijn. Om de zaak nog erger te maken spreken België, Frankrijk en Duitsland openlijk over een kern van Europese landen, om een militaire capaciteit te ontwikkelen die de VS en Brittanniëevenaren. Landen, die Europa gedurende 50 jaar Koude Oorlog beschermden.

De Profetieën

Deze onverwachte en dramatische veranderingen in de Westerse Alliantie hebben vele doorgewinterde waarnemers verrast en verbaasd, toch voorspelde de Bijbel, dat dit scenario zou gebeuren. De sleutel tot het begrip van eindtijdprofetie is, te weten wie tegenwoordig de moderne Israëlitische volken zijn - de afstammelingen van de bijbelse patriarch Jakob. Israëlitische naties houden niet alleen de natie Israël in, maar ook de Verenigde Staten, de andere naties van Britse afstamming en verschillende landen van noordwest Europa - waarvan vele landen Europa in het verleden hebben bevrijd. Zij maakten nu deel uit van de door de VS geleide coalitie tegen Sadam Hoessein in Irak.

Lang geleden beschreef de profeet Jeremia een toekomstige periode van verschrikkelijke beproevingen, "een tijd van benauwdheid is het voor Jakob" genoemd en als "al uw minnaars U hebben vergeten" (Jeremia 30:7, 14) en als "de minnaars U versmaden; staan zij u naar het leven". (Jeremia 4:30) Ergens anders spreekt Jeremia over deze komende tijd van nationale beproeving. "Al haar vriendenwerden haar ontrouw tot vijanden zijn zij haar geworden". (Klaagliederen 1:2) De afstammelingen van Jakob zullen uitroepen: "Ik heb geroepen om mijn minnaars, zij lieten mij bedrogen staan". (v. 19) Ezechiël benadrukt hetzelfde onderwerp: "gij gaaft zelf geschenken aan al uw minnaars.... Ik ga al de minnaars van alle kantentegen u bijeenbrengen". (Ezechiël 16:33,37) Hosea beschrijft Israël als een vrouw, die "achter haar minnaars aan gaat" en "Efraïm reikt minnegeschenken uit... onder de volken". (Hosea 2:5; 8:9-10) - een toepasselijke beschrijving van de pogingen van de VS om steun te kopen met aanbiedingen van buitenlandse hulp. Sprekend tot de landen van Israël, verklaart God: "Daarom heb Ik haar overgegeven in de macht van haar minnaars... Ik zet de minnaars tegen u op". (Ezechiël 23:9, 22) Deze afschrikwekkende voorspellingen richten zich allemaal op gebeurtenissen, die "in het laatst der dagen" zullen plaatsvinden (Jeremia 30:24) - de tijd, net voordat Jezus Christus naar de aarde terugkomt.

In het licht van deze profetieën is het ernstig om te horen, dat de VS en Brittannië zich plotseling verraden voelen door hun bondgenoten; dat Europeanen plannen maken om politieke, economische en militaire rivalen te worden van Amerika en Brittannië en dat een Franse krant schrijft, dat "tweehonderd jaar geleden Frankrijk de grootste bondgenoot van Amerika was... maar tegenwoordig is Frankrijk praktischde vijand van de Verenigde Staten".

  • Waarom gebeurt dit?
  • Wat drijft deze gebeurtenissen?
  • Waarom veranderden de bondgenoten van de VS en Brittannië plotseling in hun tegenstanders?
De Reden

Opmerkzame seculiere analisten erkennen, dat de crisis over Irak slechts de vonkwas, die de al lang bestaande wrevel bij Europese leiders deed ontbranden, die zich ergerden om afhankelijk te zijn van de macht van de VS. Franse leiders hebben geen geheim gemaakt van hun overtuiging, dat Frankrijk een leidende rol in Europa moet spelen en niet overschaduwd moet worden door noch Brittannië noch de VS. Duitse leiders hebben bij diverse gelegenheden getracht om Europa de wil van Duitsland op te leggen. Velen in de VS nemen hun, op religieus gebaseerd gevoel van een "morele missie om de wereld te veranderen", als vanzelfsprekend aan, maar dit past niet goed bij de seculier gezinde Europeanen, die vinden, dat zij "volwassen" zijn geworden en een dergelijke bekrompen en naïeve kijk op de wereld ontgroeid zijn. Van dit oogpunt uit bekeken kunnen wij begrijpen hoe Irak deze smeulende gevoelens op de spits dreef. Het bood de Europese leiders een gelegenheid om de VS en Brittannië uit te dagen - landen, die hun in de weg staan om een grotere rol te spelen op het wereldtoneel.

Bijbelprofetie geeft echter aan, dat er meer aan het verhaal vastzit! Jeremia openbaart, dat deze gebeurtenissen plaatsvinden, omdat God een doel heeft. (Jeremia 4:28) De profeten waarschuwden, dat de landen van Israël de gevolgen van hun wegen zullen oogsten, omdat zij "de HERE, hun God, hebben vergeten" (Jeremia 3:21; 4:17-18) en tegen Hem gerebelleerd hebben. Via Jeremia legt God uit: "Want Ik heb u geslagen, zoals een vijand slaat... omdat uw zonden geweldig zijn, heb Ik u dit aangedaan". (Jeremia 30:14-15) Jeremia weeklaagt om zijn land "de HERE heeft haar in kommer gedompeld om haar menigvuldige overtredingen". (Klaagliederen 1:5) Ezechiël geeft aan, dat God de moderne Israëlitische landen zal straffen, omdat zij op menselijke bondgenoten vertrouwen in plaats van te vertrouwen op God. (Ezechiël 23:5, 12)

Op de lijst van Israëls zonden komt liegen, doden, stelen en overspel tot afgoderij en het schenden van Gods Sabbatten voor. (Zie Jeremia 2; Ezechiël 20; Hosea 4) Herhaaldelijk waarschuwt God de landen van Israël, "daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten". (Hosea 4:6)

De verassende ontwikkelingen, die wij tegenwoordig zien - bondgenoten van oudsher van de VS en Brittannië keren zich plotseling tegen hun vroegere beschermers en weldoeners - werden lang geleden voorspeld als Gods straf voor Zijn volk, die Hem hun rug hebben toegekeerd.

Wij moeten van deze gebeurtenissen leren en God beginnen te gehoorzamen, wetende, dat er meer in het vooruitzicht ligt, wanneer profetie tot leven komt!