Het volgende artikel is verschenen in het Tomorro’s World magazine van januari-februari 2015 en is de vertaling van het artikel “The Demise of the West” door Douglas S. Winnail.

De ondergang van het westen

Wat ligt er in het verschiet voor de eens welvarende westerse naties die gedurende de laatste vijf eeuwen de wereld hebben gedomineerd? Waarom neemt de invloed van de Verenigde Staten in de wereld af? Waarom moet het eens zo machtige Groot-Brittannië worstelen om verenigd te blijven? Wat is er gebeurd met de glorie van Frankrijk? Waarom heeft immigratie het aanzien van Canada veranderd? Waarom worden Australië en Nieuw-Zeeland uitgedaagd door opkomende Aziatische mogendheden? Waarom worden de westerse naties die eens dienden als model voor vrijheid, welvaart en moraal geplaagd door toenemende interne spanningen en afnemend prestige op het wereldtoneel? Weinig mensen beseffen dat het westerse verval lang geleden werd aangekondigd in Bijbelse profetieën die vandaag tot leven komen!

 

Profetische beloften en waarschuwingen

De meeste mensen van vandaag, met inbegrip van Bijbel- en academische geleerden, weten niet dat de tegenwoordige hierboven genoemde westerse landen in de Bijbelse profetieën worden genoemd. Bij gevolg weten weinigen waarom deze naties in moeilijkheden verkeren en wat hun toekomst inhoudt. De Bijbel vermeldt dat God een reeks beloften aan Abraham, Izaäk en Jakob heeft gedaan – dat hun nakomelingen zich zouden vermenigvuldigen en zich over de wereld zouden verspreiden en een zegen voor andere volken zouden worden.

Wegens Abrahams gehoorzaamheid werd de nakomelingen van Israëls twaalf stammen beloofd dat zij op uitgelezen plaatsen van de aarde zouden wonen en uiteindelijk de poorten van hun vijanden in bezit zouden hebben. De afstammelingen van Jozefs zonen, Manasse en Efraïm, zouden volgens de profetieën uiteindelijk respectievelijk een grote natie en een grote groep naties worden. De geschiedenis laat zien dat specifieke landen van de westerse wereld deze oude beloften daadwerkelijk hebben vervuld.

De Bijbel openbaart ook waarom God Abraham en zijn nakomelingen deze beloften gaf. Toen de Israëlieten Egypte ontvluchtten, trad God met hen in een verbond en gaf Hij hun Zijn wetten zodat zij een modelnatie konden worden en een licht voor de wereld (Deuteronomium 4). God waarschuwde hen echter voor ongehoorzaamheid: “Maar als u niet naar Mij luistert … als u Mijn verordeningen verwerpt … [dan zal Ik] de trots op uw eigen kracht breken …” (Leviticus 26:14-19). God voorspelde dat ongehoorzaamheid zou leiden tot slopende ziekten, droogte en invasie: “… Zij die u haten, zullen over u heersen …” (v. 17).

Later waarschuwde Mozes de Israëlieten dat als zij zich van God afkeerden, zij ten slotte bij vreemde naties in de schuld zouden staan, dat vreemdelingen onder hen zouden opkomen en belangrijk worden en dat de Israëlieten de “staart” zouden worden en uiteindelijk in ballingschap zouden gaan (Deuteronomium 28:15-46). Met een blik in de verre toekomst zei Mozes tegen de Israëlieten dat “… dit kwaad u in later tijd [zal] overkomen …” omdat u “… zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult afwijken” (Deuteronomium 31:29). Talloze profetieën waarschuwen dat de ondergang van de Israëlitische naties “plotseling” zal komen (Jesaja 30:12-14; Deuteronomium 7:4).

De meeste Bijbelgeleerden erkennen dat veel oudtestamentische profetieën tweeledig zijn – met een eerste vervulling in de oudheid en de uiteindelijke vervulling tegen het einde van het tijdperk. De geschiedenis vermeldt dat het oude Israël en Juda zich inderdaad van God afkeerden en tot slaaf werden gemaakt door Assyrië en Babylonië. Dezer dagen keren de huidige afstammelingen van de Israëlieten zich ook van God af en zijn op weg naar een soortgelijk lot!

 

Hedendaagse realiteiten

De geschiedenis vermeldt dat godsdienstleiders uit Groot-Brittannië en Nederland en andere noordwestelijke Europese landen een belangrijke rol speelden in het verspreiden van kennis van de Bijbel naar afgelegen werelddelen. De geschiedenis vermeldt ook dat Amerika op Bijbelse principes en judeo-christelijke geloofsovertuigingen en morele waarden werd gegrondvest.

In de afgelopen vijftig jaar echter staan in onze toenemend seculiere cultuur deze Bijbelse waarden bloot aan voortdurende kritiek. Tegenwoordig wordt de evolutietheorie (een schepping zonder Schepper) onderwezen als vaststaand feit. Gebed, de Bijbel en de Tien Geboden zijn uit de scholen gebannen, terwijl seculiere leerkrachten en vrijzinnige theologen het idee stimuleren dat seks buiten het huwelijk geen zonde is en dat homoseksualiteit en het homohuwelijk aanvaardbaar en normaal zijn. Seculiere historici beweren ook dat de zegeningen die de Israëlitische naties in het westen hebben genoten niet van God zijn gekomen, maar gewoon een kwestie van toeval zijn – van op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Voor veel mensen in de moderne westerse samenlevingen is God eenvoudig niet in beeld en zijn Zijn wetten niet meer relevant.

 

Een verband leggen?

Vandaag de dag leggen weinig mensen verband tussen het zich afkeren van God en de afnemende invloed en toenemende moeilijkheden in onze westerse naties. Sommigen hebben echter waarschuwingen laten horen die de oude Bijbelse profetieën doen weerklinken! Meer dan 25 jaar geleden zag de vooraanstaande theoloog Carl Henry het verband tussen de verwerping van de judeo-christelijke morele waarden en de stijgende aantallen echtscheidingen, tienerzwangerschappen, van samenwonen, van druggebruik en zelfmoord. Hij merkte op dat “de Amerikaanse samenleving als nooit tevoren wordt doordrongen van vreemde religieuze invloeden die het westen ooit zonder aarzeling heidens noemde” – en die ons drijven naar een “cultureel Armageddon” (Twilight of a Great Civilization [Ned. vert.: Schemering of verval van een grote beschaving], pp. 174-175). Tegenwoordig zijn dezelfde ontwikkelingen zelfs nog veel zichtbaarder, niet alleen in Amerika, maar in de hele westerse, zogenaamd christelijke wereld.

Bijna tien jaar later documenteerde rechter Robert Bork de gevaarlijke richting van dezelfde sociale ontwikkelingen in zijn boek  Slouching Towards Gomorrah: Modern Liberalism and American Decline [Ned. vert.: Afglijden naar Gomorra: Modern liberalisme en het verval van Amerika]. Het Congres wees de nominatie van rechter Bork voor het Hooggerechtshof af omdat de conservatieve waarden die hij verkondigde niet meer samengingen met de liberaliserende antichristelijke ontwikkeling die zich in Amerika voltrekt.

Ook onderzoeker Jim Nelson Black sprak in zijn boek When Nations Die [Ned. vert.: Wanneer landen sterven over de parallel tussen trends in Amerika en de zichtbare tekenen van verval tijdens de ondergang van het oude Rome, Carthago en andere historische wereldrijken: de opkomst van wetteloosheid, het verlies van economische discipline, het verzwakken van culturele gronslagen, toenemend materialisme, het verval van godsdienstig geloof, de opkomst van immoraliteit en de ontwaarding van het menselijk leven – al deze ontwikkelingen vinden vandaag in de westerse wereld plaats.

In dezelfde tijd schreef Samuel Huntington, hoogleraar aan de Harvard-universiteit, in zijn boek The Clash of Civilizations [Ned. vert.: De botsing van beschavingen dat het tijdperk van de westerse dominantie “ten einde loopt” en dat de “neergang van het westen een beschaving” weerspiegelt “die ten onder gaat” (pp. 81-91). Onlangs merkte auteur en presidentieel adviseur Patrick Buchanan op: “Het Amerika waarin wij zijn opgegroeid bestaat niet meer. De eenheid en het gemeenschappelijke doel dat wij hadden toen we samen trouw aan de vlag konden beloven, die stond voor ‘één natie onder God, ondeelbaar’, zijn verdwenen … Amerika valt uit elkaar … Wat ons eens verenigde is in ontbinding. En dit geldt voor heel de westerse beschaving” (Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025? [Ned. vert.: Zelfmoord van een supermacht: Zal Amerika overleven tot 2025?], pp. 6-7).

De economische historicus en Harvard-hoogleraar Niall Ferguson waarschuwde in 2010 voor de “plotselinge ineenstorting” van het Amerikaanse “wereldrijk” als gevolg van de stijgende schuld van het land, en dat dit zou kunnen gebeuren “in de komende vijf jaar” (AspenDailyNews.com, “Historian warns of sudden collapse of American ‘empire’,” 6 juli 2010).

De Bijbelse profetieën hebben lang geleden al de ondergang van de Israëlitische naties van de westerse wereld aan het einde van het tijdperk voorspeld, omdat zij zich van God zouden afkeren en de lessen van de geschiedenis zouden vergeten. Deze oude profetieën komen tot leven in de gebeurtenissen waarvan wij vandaag getuige zijn!