PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World / March - April 2003

Het ontnuchterende verhaal van Sodom en Gomorra beschrijft Gods brandende vernietiging van twee steden vanwege hun uitermate zondige praktijken. (Zie Genesis 18-19) De profeten uit de Bijbel gebruikten herhaaldelijk de vernietiging van Sodom en Gomorra als het uiterste voorbeeld van Gods oordeel over zondige mensen. (Jesaja 13:1-22; Jeremia 50:35-40) De Apostel Petrus zegt, dat deze steden tot smeulende ruines gereduceerd werden als een waarschuwing voor eenieder, diehun levensstijl zou volgen. (2 Petrus 2:6)

Duizenden jaren lang ontmoedigde deze beschrijving bepaalde gedragingen. Toch hebben velen in de afgelopen tientallen jaren deze ernstige waarschuwingen verworpen, genegeerd of ze zelfs belachelijk gemaakt als fabels en onverdraagzaamheid. Tegenwoordig stimuleren "progressieve" mensen de levensstijlen, die goddelijke vernietiging op de steden Sodom en Gomorra bracht! De Bijbel voorspelde, dat dit zou gebeuren - en legde uit waar het naar toe zal leiden - in profetieën, die vandaag tot leven komen!

Waarom liet God vuur en zwavel neerkomen op Sodom en Gomorra? Velen zijn het vergeten of willen de ware reden negeren. De Bijbel vertelt, dat toen enkele mannen stopten om een man, Lot genaamd, te bezoeken "de mannen van Sodom..., omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben". (Genesis 19:4-5) De meeste bijbelcommentaren erkennen, dat de mannen van Sodom van plan waren om hun homoseksuele verlangens te bevredigen. Ofschoon Lot antwoordde: "Mijn broeders, doet toch geen kwaad". (Genesis 19:7), probeerden de mannen van Sodom de speciale boodschappers van God seksueel te misbruiken. (Genesis 19:1) Vanwege dit "zeer slecht en zondig" gedrag (Genesis 13:13) werden de steden Sodom en Gomorra plotseling en totaal vernietigd door een handeling van God. (Genesis 19:24-25)

Dit is niet het enige bijbelse voorbeeld van een goddelijke straf voor wat velen tegenwoordig, een "alternatieve" levensstijl noemen. Mannen van de stam Benjamin vergaten de les van Sodom en Gomorra en maakten dezelfde fatale fout. Toen een reizende Leviet onderdak zocht in Gibea, "omsingelden de mannen der stad,nietswaardigen, het huis, bonsden op de deur en zeiden... breng de man, die in uw huis gekomen is, naar buiten, opdat wij gemeenschap met hem hebben". (Richteren 19:22) Toen hun verzoek werd geweigerd, misbruikten zij de bijvrouw van de Leviet de hele nacht, tot zij stierf. (Richteren 19:24-27) Deze wrede daad van seksuele agressie zette aan tot een burgeroorlog, die bijna de stam Benjamin uitroeide. (Richteren 20)

De Bijbel legt uit, waarom God zo'n vreselijke straf over Sodom, Gomorra en Gibea teweegbracht. De wetten, die God aan Mozes gaf bevatten zeer duidelijke verbodsbepalingen tegen homoseksualiteit. Leviticus 18:22 verbiedt, dat "gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het". (Leviticus 20:13; Deuteronomium 23:17) Deze verordeningen en zware straffen werden ontworpen om gedragingen te beschermen en te ontmoedigen, die de Bijbel als zondige, perverse, verderfelijke gruwelen bestempeld. Dit is niet alleen de mening van Mozes; dit is wat God zegt. Deze bijbelse verordeningen propageren geen haat tegen personen, maar werden ontworpen om bepaalde gedragingen te stigmatiseren, die schadelijk zijn voor mensen en menselijke samenlevingen. Deze goddelijke openbaringen hebben duizenden jaren lang vele samenlevingen geleid - tot de laatste tijd!

In de laatste tientallen jaren zijn wij getuige geweest van een verbijsterende sociale verandering - speciaal in de "Christelijke" landen van noordwest Europese afkomst. Tegenwoordig zien wij de groeiende tolerantie en actieve promotie van homoseksueel gedrag - zelfs door de geestelijkheid. Homoseksuele mannen en lesbiennes worden geprezen voor het openlijk "ervoor uitkomen". Studenten aan de universiteit worden aangemoedigd om te experimenteren met homoseksuele relaties. De "Gay" parades worden georganiseerd van Londen tot San Francisco tot Sydney. Wat lang werd beschouwd als een perversiteit wordt nu gepresenteerd als een aanvaardbare normale "alternatieve" levensstijl. Maar er is zelfs meer op komst!

Homoseksuele politieke pressiegroepen willen dat gelijke seksrelaties worden erkend als het legale equivalent van het heteroseksuele huwelijk. Op handen zijnde wetten in Zweden en Canada zouden elke negatieve verwijzing naar homoseksualiteit tot een misdaad maken. (WorldnetDaily, 21 oktober 2002) Onder zulke wetten zouden bepaalde bijbelteksten worden aangemerkt als "haat literatuur" en de Bijbel aanhalen kan een criminele overtreding zijn. De voornaamste stroming Christelijke kerken is van plan om gelijke seks "huwelijken" te bekrachtigen, zelfs als dit een groot vertrek van leden veroorzaakt, die dit zien als een complete afwijzing van bijbelse instructies. (London Daily Telegraph, 4 november 2002) Tegenwoordig hebben seminaries en kerkelijke gemeenten vele homoseksuele geestelijken, die bijbelse leringen eenvoudig niet geloven of volgen.

Velen begroeten deze recente en schokkende ontwikkelingen als een teken van vooruitgang en modernisering. Toch zou een ieder met gevoel voor geschiedenis en kennis van de Bijbel beter moeten weten. Jesaja verwees naar het moreel degenererend volk Israël als "bestuurders van Sodom... volk van Gomorra". (Jesaja 1:10) Hij bestempelde hen als een "zondige natie" (1:4) Mij afvallig geworden (Jesaja 1:4), dat "rebelleerde" (Jesaja 1:2) tegen hun God. Hij zei, dat "zij hun zonde verkondigen onverholen evenals Sodom". (Jesaja 3:9) - en zij geen schaamte haddenen niets verkeerds zagen in hun gedrag! Dit is precies, waar wij tegenwoordig staan. Jesaja waarschuwde ook: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad". (Jesaja 5:20)

Tijdens een onlangs gehouden debat over het adopteren van kinderen door homoseksuele paren, werd een lid van het Britse parlement "beschimpt, omdat hij zei, dat een traditioneel huwelijk, volgens alle bewijzen, de meest stabiele achtergrond biedt om kinderen op te voeden". (London Daily Telegraph, 5 november 2002) Een redactioneel artikel klaagt "waar zijn wij in terechtgekomen, als een conservatieve voorzitter wordt veroordeeld als "gemeen" voor het verklaren van iets, dat zonneklaar is". Ofschoon hij zich als homoseksueel identificeerde, bestempelde een Britse journalist het hele debat over de adoptie van kinderen door homoseksuelen als "het krankzinnig geworden zijn van politieke correctheid" en een "verkeerd geleide obsessie voor gelijkheid", waarin "mensen bang zijn om de waarheid te vertellen". (ibid.)

Lang geleden voorspelde de Bijbel, dat deze tragische situatie zou opkomen en legde uit waarom dit zou gebeuren. Mozes waarschuwde onze Israëlitische voorvaders: "Want ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten". (Deuteronomium 31:29 SV) De Apostel Paulus legt uit, omdat menselijke wezens "het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt". (Romeinen 1:28) - inclusief seksuele activiteiten, zoals homoseksualiteit. (Romeinen 1:24-27) Deze gedragingen gedijen waar de wetten van God worden verworpen. Hetaanvaarden van homoseksuele levensstijlen lopen parallel met het verval van bijbelse religie, zoals wij de afgelopen tientallen jaren hebben gezien.

Tegenwoordig zijn velen vergeten, dat Jezus over een komend oordeel sprak. (Matteüs 10:14-15) God zegt duidelijk: "Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid". (Jesaja 13:11) Hij voorspelde, dat de oude stad Babylon zou worden vernietigd, zoals Sodom en Gomorra (Jesaja 13:19-20) en dat een toekomstige eindtijd Babylon hetzelfde lot zou ondergaan, vanwege buitensporige zonden. (Openbaring 11:8; 18:1-8)

De profeet Amos voorspelde, dat zondige Israëlitische landen ten gronde zullen worden gericht zoals Sodom en Gomorra. Omdat wij Gods instructies hebben verworpen roept Amos uit: "bereid u om uw God te ontmoeten, o Israël". (Amos 4:11-12) Het verhaal van Sodom en Gomorra was bedoeld om een krachtige les duidelijk te maken: dat het overtreden van Gods wetten tragische gevolgen met zich meebrengt.

Tenzij wij ons bekeren van onze moderne terugkeer naar de gebruiken van Sodom, geven de bijbelprofetieën, die vandaag tot leven komen aan, dat ernstige gevolgen op komst zijn!