PROFETIE KOMT TOT LEVEN

1 Januari 2002 is de lanceringdatum van een nieuwe gemeenschappelijke munt voor de landen van Europa. Buiten Europa zullen er maar weinigen iets van merken.Nochtans openbaart bijbelprofetie, dat de verandering naar de euro een belangrijk deel is van een groter beeld, dat de wereld zal schokken en verrassen, net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert. U behoort de betekenis te begrijpen van wat er in Europa gebeurt - en waar het naar toe leidt.

Sinds de Tweede Wereldoorlog worden vooruitziende Europese staatsmannen gemotiveerd door een machtig visioen. Hun eerste doel was om een Europese Gemeenschap op te bouwen rond een Gemeenschappelijke Markt. Zij hoopten, dat door het samengaan van Europa conflicten zouden worden voorkomen, die het continent zo vaak in het verleden hebben verwoest. Een gemeenschappelijke munt was een essentiële stap naar Europese Eenheid. Europese leiders weten, dat dit grote plan, geworteld in de lange geschiedenis van Europa, het keizerrijk van Karel de Grote - die in 800 nC door de Paus gekroond werd tot Heilig Romeinse Keizer - zou herscheppen. Karel de Grote en zijn opvolgers zagen zichzelf als erfgenamen van de Romeinse Caesars. Europese leiders (inclusief de Paus) begrijpen de macht van deze erfenis en de emotionele oproep voor een kruistocht om het Europese "Christendom" te herenigen.

Door het Verdrag van Maastricht in 1991 kwamen de Europese leiders overeen tot een monetaire eenheid, die onherroepelijk en onomkeerbaar was en streefdata werden gezet voor een gemeenschappelijke munt en een Europese Centrale Bank. Europese leiders voelden aan, dat de vaart naar eenheid behouden moest worden om te voorkomen, dat Europa zou terugvallen naar gevaarlijke "oude wegen".

De euro wordt gezien als "het fundament van een Verenigd Europa" en de "motor van Europese integratie". (The Principality and Power of Europe (De waardigheid en macht van Europa) Hilton, 1997, pag. 113-114) Er wordt beweerd, dat "de euro een borg is voor vrede, vrijheid, economische stabiliteit en werk zekerheid". (Europe Adrift ( Europa op drift) Newhouse, 1997 pag. 102) Voor sommigen is geloof in de euro en Europa een seculiere religie geworden.

Echter, er is een donkere zijde aan dit grote visioen. Het is geen geheim, dat de euro een gereedschap is om een verenigd Europa te herstellen voor de plaats, die het eens had als een belangrijke speler op het wereldtoneel. De euro kan "het overwicht van de dollar uitdagen; en Europese integratie versnellen... in een economische en politieke supermacht om te wedijveren met de V.S." (Wall Street Journal Europe, 10 september 2001) Het Verdrag van Maastricht was een poging van de Fransen om het nieuwe verenigde Duitsland (80 miljoen sterk) stevig aan Europa te binden.

De vervanging van de Duitse Nationale Bank door een Centrale Europese Bank zal de andere landen (speciaal Frankrijk) een kans geven om het Europese geld - en Duistland onder controle te houden. Geld is macht. Wie Europa's geld beheert, beheert Europa en "degenen, die de touwtjes van de portemonnee van de wereld in handen hebben, zitten aan het roer van het lot van de wereld". (Hilton, pag. 112) Het plan voor Europese monetaire en politieke eenheid is grotendeels het werk van Frankrijk en Duistland, aan wie de kleinere landen in het algemeen toegeven. Toch hebben Frankrijk en Duistland tegenstrijdige doelen, ambities en angsten. Het ware verhaal van de euro gaat niet over economie; het gaat over macht - wie zal Karel de Grote spelen in het nieuwe Europa. In Europa zijn gebeurtenissen in volle gang, die "een vuile oorlog om de controle over Europees geld" worden genoemd. (The Rotten Heart of Europe ( Het bedorven hart van Europa) Connolly, 1995, pag.3)

Niet iedereen ziet de euro als een wondermiddel. De verbintenis in Maastricht tot een "onherroepelijk en onomkeerbaar" Europese monetaire eenheid werd een onwijs en riskante "sprong in het onbekende genoemd...een grote vergissing, een ondoordacht doel...een onderneming, die in tranen kan eindigen". (Newhouse, pag. 97, 101, 295) Het opsluiten van Europa in één vaste rentekoers zou een "zwaard van Damocles" kunnen worden, die nationale economieën schaadt en Europeanen verdeelt.

Brian Connolly, een vorig lid van de Europese Commissie verklaarde botweg: "Europa, op haar geld gebouwd, zou een Europa zijn, die op de breuklijnen zit van een aardbevingsgebied". (Connolly, pag. 378) Een andere wetenschapper, maakt de opmerking, dat Europeanen "de mate van culturele eenheid missen, die voor zo'n verstrekkende onderneming nodig is en vol valkuilen zit. Degenen, die de risico's, die zij hebben genomen niet zien, zijn op drift geraakt in ontkenning". (Newhouse, pag. 298)

De euro alleen zal Europa niet verenigen. Europeanen zijn niet in staat geweest om een akkoord te bereiken over gemeenschappelijke regels om hun financiële zaken te regelen en "het is nu duidelijk, dat een op zichzelf staande munt niet krachtig genoeg is een dergelijke verandering te forceren". (Wall Street Journal Europe, 10 september 2001) Aanvullende hulp zal nodig zijn. De inspanning om Europa te verenigen werd vergeleken met het bouwen van de grote Europese kathedralen; hoe dan ook, "de Kerk van Rome ondersteunde dat soort van inspanning". (Newhouse, pag. 293)
Dr. Otto von Habsburg verklaarde, dat "de keizerlijke kroon van Karel de Grote en van het Heilig Roomse Rijk wellicht hun deel zullen spelen" in de uiteindelijke eenwording van Europa. (Hilton, pag. 35)

Europese monetaire eenheid zal niet werken zonder politieke eenheid. De landen van Europa zullen economische en politieke soevereiniteit moeten overdragen aan een centrale regering. Onafhankelijke democratieën zullen fundamentele bevoegdheden moeten verliezen aan bureaucraten in Brussel - waar 90 procent van de besluiten worden gemaakt door niet gekozen ambtenaren. (Newhouse, pag. 80) Europese leiders schiepen een Centrale Bank, die aan niemand verantwoordelijk is dan aan zichzelf.

Als Brittannië zich bij de gemeenschappelijke munt aansluit moeten de Britten 80 miljard pond overdragen aan een Centrale Bank, die totaal buiten hun controle is. De mogelijkheid voor misbruik in dit systeem is immens - als naar macht hongerende politici verschijnen met een snode agenda. Waarnemers waarschuwen, "Brittannië (en andere Europeanen) zijn aan het slaapwandelen naar een Europese superstaat, waaruit geen ontsnapping zal zijn". (Hilton, pag. 97)

Deze superstaat zal gedomineerd worden door de Rooms Katholieke religie en de Protestanten zullen in de minderheid zijn van drie of vier tegen een. Critici beweren, dat het Europees Parlement een democratische schijnvertoning is en dat werkelijke macht in een Europese superstaat in wezen meer totalitair zal zijn. (Hilton, pag. 82-84) Een verslaggever merkte op: "Tenzij wij wakker worden en onze individuele en collectieve rechten verdedigen... zullen wij zien, als onze ogen open zijn, dat wij helemaal geen macht meer hebben". (The London Times, 1 januari 2000)

Maar wat is het vooruitzicht?

  • De Bijbel openbaart, dat wij "in de laatste dagen" de laatste fase zullen zien van een systeem, waarvan de wortels teruggaan naar het oude Rome, datopnieuw zal opkomen in Europa. (Daniël 2:28, 40-43)

  • Het zal een broze federatie zijn - vergelijkbaar met een mengsel van ijzer en klei. Deze 7de en laatste opleving van het Romeinse Rijk (Openbaring 7:10-11), gesteund door demonische krachten, zal de wereld verrassen en schokken. (Openbaring 13:1-4)

  • Deze opleving zal gestimuleerd worden door een religieuze leider, die wonderen doet. (Openbaring 13:11-18) Tegenstanders van deze nieuwe orde zullen worden vervolgd en gedood.

  • Non-conformisten zullen op een bepaalde manier getekend worden, dat hen weerhoudt om een baan te houden. Dit Europees gebaseerd systeem zal eeneconomische eenheid zijn met betrekking tot wereldhandel. (Openbaring 18)

  • Tien koningen (nationale leiders) zullen hun macht (geld) en autoriteit (onafhankelijkheid) aan het beest geven. (Openbaring 17:12-13)

  • Deze broze federatie zal kortstondig zijn (drie en een half jaar) - zoals het Rijk van Karel de Grote.

  • Het politieke beest zal zich omkeren en zijn religieuze trawant vernietigen. (Openbaring 17:16-17)

  • Als het hele systeem in elkaar klapt en afbrokkelt zullen de kooplieden van de wereld treuren om het plotselinge en totale ter ziele gaan ervan. (Openbaring 18:9-20)

De introductie van de euro om Europa te verenigen is veelbetekenend. Het zal leiden tot gebeurtenissen, die hun climax bereiken bij de terugkomst van Jezus Christus.

Deze profetieën zijn nu een waarschuwing voor ons. God zal aan degenen, die Zijn waarschuwingen ter harte nemen, een vluchtweg verschaffen. (1 Korintiërs 10:1-13)

Vraag voor meer informatie over deze ernstige gebeurtenissen ons gratis boekje The Beast of Revelation (Het Beest van Openbaring) aan.

Leest U al ons Engelstalig tijdschrift Tomorrow's World, waar profetie tot leven komt ?