Heeft u zich ooit afgevraagd waarom God uw gebeden niet verhoort? Weet u hoe u moet bidden om echte resultaten te bereiken?

Ik weet dat wat ik ga schrijven niet politiek correct is. Maar laat mij het zo zeggen: Waarom zou u mogen verwachten dat de God van de Bijbel de gebeden verhoort van mensen die tot een ander god bidden? Die op een verkeerde manier bidden? Die regelmatig ongehoorzaam zijn aan de ware God? Die om de verkeerde dingen vragen?

Het antwoord is eenvoudig – dat zou u niet mogen verwachten! Vergis u niet. U heeft geen reden om echte antwoorden te verwachten op uw gebeden, tenzij u bidt tot de ware God op de juiste manier. Dit mag verschrikkelijk klinken voor degenen, die het christendom als vanzelfsprekend beschouwen – als één van de vele religies in de wereld. Maar de waarheid is dat letterlijk miljoenen mensen in onze westerse, zogenaamd christelijke, wereld geen enkel idee hebben wie de ware God is of hoe zij tot Hem zouden moeten bidden.

O, ik ben mij ervan bewust dat veel mensen een soort gebrabbel of mantra voor zichzelf herhalen en zich daardoor beter gaan voelen. En omdat problemen dikwijls zichzelf oplossen, denken veel mensen dat zij een antwoord op hun gebeden hebben ontvangen, terwijl zij dat echt niet hebben gekregen. Dit gaat vaak hand in hand met de praktijken van “mind science” [bedoeld wordt: “wetenschap van het denken” van de Amerikaan E. Holmes (1887-1960) ] of de “kracht van positief denken”.

Maar dat is niet het soort verhoring waarover ik in dit boekje spreek. Wat ik bedoel is het rechtstreeks, goddelijk ingrijpen door de persoonlijke God van de Bijbel - de Schepper van de hemelen en de aarde en de actieve Heerser van het hele universum! Hoe kunnen u en uw geliefden dit soort verhoring van uw gebeden verkrijgen? Alhoewel er andere punten behandeld zouden kunnen worden, wil ik een aantal fundamentele ‘sleutels’ voor verhoord gebed bespreken. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer u deze punten letterlijk, oprecht en van ganser harte opvolgt, u duidelijke antwoorden op uw gebeden zult gaan ontvangen. En deze kunnen zo echt en zo krachtig zijn, dat het velen zal verrassen, die dit soort kracht nooit eerder hebben ervaren.


Sleutel Eén:  Bid oprecht tot de ware God

Het is absoluut noodzakelijk, dat u tot de enige ware God van de Bijbel bidt als u duidelijke antwoorden op uw gebeden verwacht. Hij openbaart Zichzelf op vele manieren aan de mensheid - in de schepping, in de Bijbel, in Zijn voorspelling van specifiek goddelijk ingrijpen in wereldaangelegenheden en in rechtstreekse antwoorden aan hen, die Hem zoeken en gehoorzamen.

De apostel Paulus werd geïnspireerd de ware God als volgt te beschrijven: “Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem” (1 Korinthe 8:5-6).

In onze moderne oecumenische benadering van religie kunnen wij denken dat bidden tot een vaag iets ergens in de lucht of tot een afgodsbeeld van Boeddha hetzelfde is als het bidden tot de Schepper - de God van Abraham, Izak, Israël en Jezus Christus. Maar dat is helemaal niet hetzelfde!

De ware God werd door Jezus Christus geopenbaard (Mattheüs 11:27). Tot één van Zijn discipelen zei Hij: “… Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet …? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, Maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is …” (Johannes 14:9-11).

Wij lezen over Jezus Christus dat Hij erkende, dat God een liefdevol, goddelijke Persoon is - een Vader. En wij zien de Vader handelen door Christus om de zieken te genezen, de neerslachtige te bemoedigen en degenen die Hij roept te onderwijzen om de Tien Geboden te onderhouden als een manier van leven (Mattheüs 19:17). Dit moet ons zeker helpen om Gods karakter en Zijn verlangen naar ons beter te begrijpen.

Christus gaf ons ook een voorbeeld voor het bidden tot de Vader: Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,” (Johannes 17:1). En ook toen Hij Zijn discipelen de hoofdlijnen onderwees - de juiste benadering in het bidden - zei Hij: “Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen” (Mattheüs 6:9-13).

Dus nogmaals, Jezus openbaarde dat de God tot wie wij moeten bidden een Vader is. En wat openbaart Christus over Hem? Hij is “in de hemelen”. Hij heeft een Koninkrijk of Regering, die op deze aarde gevestigd zal worden. Hij - als onze Vader - is Iemand, die ons dagelijks brood kan geven, onze zonden kan vergeven, ons kan verlossen van Satan en ons in dat eeuwigdurende Koninkrijk kan brengen.

In de beschrijving van deze ware God, met Wie zo heel weinig mensen zelfs vandaag de dag bekend zijn, verklaarde de Apostel Paulus: “… Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied” (Handelingen 17:23-26).

Wij leren meer over de ware God in het Oude Testament. Aan de grote Babylonische koning  Nebukadnezar werd gezegd dat hij uit zijn koninkrijk verdreven zou worden “… totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil” (Daniël 4:32). En deze God wil Zijn superioriteit niet met iemand anders delen. Hij inspireerde Jesaja te schrijven: “Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren” (Jesaja 45:22-23).

Dit is een ontzagwekkende God met onbegrensde macht en glorie! Als u op uw knieën gaat en uw handen opheft in gebed tot de grote Schepper van het universum, moet u bedenken tot Wie u bidt en Zijn naam heiligen of prijzen zoals Jezus onderwees. Denk er aan, dat Hij niet alleen de Schepper is, maar ook de actieve Bestuurder van het hele universum - die de opkomst en val van naties leidt naar Zijn wil. Hij is Degene, Die verantwoordelijk is voor het weer - Die op zijn tijd de regen geeft (vgl. Deuteronomium 28:12) - en soms droogte en vernietiging over die volken, die gecorrigeerd moeten worden (vv. 24-25).

Als u zich echter aan Hem overgeeft, Hem gehoorzaamt en Hem dient, zal God uw liefhebbende Vader, uw Beschermer, uw Genezer worden, de Gever van “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk …” (Jakobus 1:17) en Degene, die overvloedige liefde en genade bezit. “Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn” (Psalmen 103:11-14).

U moet er altijd zeker van zijn dat u in het bijzonder tot deze God bidt - de ware God - en tot geen ander. Wanneer u uw gebed begint, bedenk dan tot wie u bidt en aanbidt welbewust deze Grote God, die u leven en adem geeft.


Sleutel Twee: Bestudeer de Bijbel

Het is vanzelfsprekend dat bidden tot de ware God betekent te geloven wat Hij zegt. En wij vinden Zijn woorden - die menselijke wezens onderwijzen hoe zij moeten leven - in de Heilige Bijbel. Deze openbaart noodzakelijke kennis, die wij niet op enige andere wijze kunnen verkrijgen. Het is Gods instructiehandboek voor de mensheid. De Bijbel zegt ons wie God is, hoe Hij is en hoe wij Hem moeten dienen. Op de pagina’s ervan vinden wij Gods eigen instructies met betrekking tot hoe wij tot Hem moeten bidden.

Maar u zult deze volledige instructie niet krijgen door slechts naar de kerk te gaan of door achteloos stukjes uit de Bijbel te lezen voor troost en inspiratie. God gebiedt ons in Zijn Woord: Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt [de Leidse vertaling zegt: “goed ontleedt”] ( 2 Timotheüs 2:15).

Om God te kennen, Zijn wil te begrijpen en in Zijn beloften te geloven moet u regelmatig Zijn geïnspireerde Woord op een systematische manier bestuderen - net zoals u een wetenschappelijk tekstboek of een boek over geschiedenis zou bestuderen. Een goede plaats om te beginnen is het boek Mattheüs - het eerste boek in het Nieuwe Testament. Lees dit langzaam en zorgvuldig door - en let op wat Jezus werkelijk zei en schenk in het bijzonder aandacht aan de vele voorbeelden van verhoord gebed.

Het gaat buiten het bestek van dit boekje om de goddelijke inspiratie van de Bijbel grondig te bewijzen. Maar als u dat werkelijk wilt kunt u bewijzen dat de profetieën, die alleen in de Bijbel gegeven zijn, reeds in het verleden tot in de kleinste bijzonderheden vervuld werden of nu in deze spannende eindtijd, waarin wij leven, vervuld beginnen te worden. Als u in detail de reikwijdte van deze profetieën begrijpt, kunt u zien dat God praktisch de Bijbel met Zijn naam ondertekend heeft – en dat dit duidelijk bewijst, dat dit boek door God geïnspireerd is! De Apostel Paulus schreef: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17).

Als u dus speciale beloften in de Bijbel leest, vraag dan aan de Almachtige om deze in uw leven te vervullen. Als u ziet dat Jezus en anderen om bepaalde dingen vroegen, realiseert u zich dan dat dit voorbeeld voor u is om te volgen. Volg in al uw gebeden het voorbeeld van Christus en de apostelen. Laat uw gebeden hetzelfde zijn als die van hun wanneer u met dezelfde soort beproevingen en moeilijkheden te maken krijgt.

Hoe zit het met koning David van Israël en de andere grote profeten uit het verre verleden? Hun hartgrondige gebeden en de ontzagwekkende bevrijding, die God hen verleende leert ons hetzelfde en versterkt ons geloof: “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is” (1 Korinthe 10:11).

Een van de redenen, dat koning David een man naar Gods eigen hart was (1 Samuel 13:14) was niet alleen dat hij God gehoorzaamde, maar dat hij wandelde en sprak met Hem en Hem voortdurend vereerde en aanbad. U zult deze houding door alle Psalmen heen duidelijk zien: “Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. … Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang (Psalmen 104:1-2, 33).

Laat de van buiten geleerde, vaak nietszeggende gebeden van de traditionele religies achter u en begin werkelijk de leringen en voorbeelden over bidden in uw eigen Bijbel te bestuderen. Laat het geïnspireerde Woord van God u onderwijzen hoe u moet bidden en waar u om moet vragen. En geloof de leringen en de beloften, die u in dat heilige boek vindt.


Sleutel Drie: Heb diep berouw van uw zonden

Alhoewel God van tijd tot tijd de gebeden verhoort van ieder die oprecht tot Hem roept in tijd van nood (zie Sleutel Vijf), is Hij door Zijn Woord niet gebonden om dit te doen. Dat laatste is de reden waarom mannen en vrouwen die walgen van de gruwelen van oorlog hebben geopperd: ‘Waar was God bij het beleg om Leningrad, toen ettelijke honderdduizenden omkwamen?’. Ze hebben gevraagd: ‘Waar was God toen de Joden, Polen, Tsjechen, Denen en Nederlanders de gaskamers in gedreven werden in WO II?’.

Gods Woord antwoordt: “Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort” (Jesaja 59:1-2).

Hetzelfde principe vindt U in het Nieuwe Testament. Een blinde man, die door Jezus genezen werd, verklaarde: “Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij (Johannes 9:31).

Het is niet onze taak om degenen, wier gebeden in het verleden niet verhoord werden aan psychoanalyse te onderwerpen of geestelijk te ontleden. Maar wij hebben allen de plicht om onszelf af te vragen: Aanbid ik de ware God? Doe ik Zijn wil?

Wees alstublieft eerlijk tegenover uzelf. Het is eenvoudig om deze zeer duidelijke Bijbelse lering over het gehoorzamen van Gods wet rationeel te benaderen en weg te redeneren. Maar als u echte antwoorden op uw gebeden wilt, moet u berouw hebben van het breken van de Tien Geboden – wat de definitie van zonde is (1 Johannes 3:4). En u moet Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser aannemen (Handelingen 2:38). Dan moet u zich dagelijks meer en meer - met de hulp van Gods beloofde heilige Geest - overgeven om het gehoorzame leven van Jezus Christus in u te laten leven. Onthoudt wat de Apostel Paulus verklaarde: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

U heeft zeker wel bepaalde evangelisten uit traditionele groeperingen de woorden “heb berouw en bekeer u” van tijd tot tijd horen gebruiken – hoewel bij lange na niet zo vaak als zij dat zouden moeten doen. Hoe het ook zij, zij schieten vrijwel iedere keer volkomen te kort om een ware Bijbelse uitleg te geven van wat bekering en berouw nu werkelijk inhoudt. Werkelijke bekering betekent een totale overgave van iemands geest, hart en wil aan de Schepper God, en vereist de aanvaarding van de dood van Zijn Zoon als betaling voor zonde. Want de zonde vereist de dood. Daarom moest Christus de doodstraf ondergaan namens ons. De apostel Paulus schreef het zo: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23).

Jezus zei: “… Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht” (Mattheüs 19:17). Houdt u de Tien Geboden? Of zoekt u excuses? De apostel Johannes werd geïnspireerd om te schrijven: “en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is” (1 Johannes 3:22). Deze Nieuw Testamentische Bijbeltekst laat ons duidelijk zien dat wij antwoorden op onze gebeden ontvangen wanneer we Gods geboden houden.

Als u meer informatie wilt hebben over hoe God te gehoorzamen, vraagt u dan geheel gratis ons belangrijk en informatief boekje getiteld  Herstel van het oorspronkelijk christendom aan of lees het online (www.wereldvanmorgen.org).

Naarmate u gaat groeien in genade en in de kennis van Jezus Christus (2 Petrus 3:18), zal Hij steeds vollediger Zijn leven in u gaan leven in de loop van uw christelijk leven. Natuurlijk zult u niet ineens helemaal ‘perfect’ zijn! Geen enkel mens is ooit perfect geweest behalve Jezus Christus Zelf. Maar u zult in de ‘weg’ van de Tien Geboden wandelen door zich aan Hem te onderwerpen. Door op deze manier ‘te wandelen met Christus’ kunt u er zeker van zijn veel krachtiger gebedsverhoringen te krijgen dan ooit tevoren!


Sleutel Vier: Vergeef anderen

Nog een noodzakelijke sleutel tot verhoord gebed is onze bereidheid om anderen werkelijk te vergeven. Eerlijk gezegd hoort onze liefhebbende Vader in de hemel eenvoudig degenen niet, die tot Hem komen in een geest van wraak, verbittering of haat. Onmiddellijk nadat Hij ons het ‘Onze Vader’ gaf - het modelgebed, dat de juiste fundamentele benadering aangeeft van het spreken met God - ging Jezus verder met het instrueren van Zijn volgelingen: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven” (Mattheüs 6:14-15).

Mokken, tobben en kwade gedachten oproepen over een andere persoon - of onjuiste motieven toedichten aan iemand die u van streek heeft gebracht – is niet alleen verkeerd: het is contraproductief. Het brengt alleen maar meer problemen en ontevredenheid met zich mee. Zo’n houding zal ervoor zorgen dat een situatie escaleert en niet wordt opgelost.

Wat adviseerde de apostel Paulus ons met betrekking tot de behandeling van onze vijanden? “Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Romeinen 12:17-21).

De profeet Jesaja werd geïnspireerd ons te waarschuwen niet in Gods aanwezigheid te komen terwijl wij anderen verdrukken, anderen beschuldigen of geheel opgaan in het dienen van onszelf. Hij schreef: “… Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn (Jesaja 58:9-10).

Jezus geeft ons dezelfde waarschuwing: “Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave” (Mattheüs 5:23-24).

Wij moeten tot God komen in een nederige, berouwvolle en vergevingsgezinde houding. Anders zal, zoals Jezus zei, God ons niet vergeven. Een geest van nederigheid en mededogen speelt een sleutelrol als wij bidden of God ons wel of niet verhoort. Zijn geïnspireerd Woord zegt ons: “… Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft (Jesaja 66:2).


Sleutel Vijf: God verhoort dikwijls de onbekeerde persoon

Een belangrijk aspect van het voorgaande punt over mededogen tonen en het vergeven van anderen is de noodzaak om ons nederig te realiseren dat God dikwijls zelfs de gebeden van geheel onbekeerde personen verhoort, die het uitschreeuwen tot Hem. Natuurlijk weten wij, dat God heeft gezegd: “Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort” (Jesaja 59:1-2).

Het is zeker waar, dat God zo goed als nooit degenen zal verhoren, die zondigen en een verkeerde houding hebben. Maar er zijn miljoenen oprechte mensen, die denken dat zij God waarachtig aanbidden maar gewoonweg misleid zijn. God Zelf heeft dit toegestaan! En in Zijn geïnspireerde Woord legt God uit dat het de “… duivel en satan … [is], die de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9). Ook zegt Jezus Christus ons heel duidelijk: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:44). Als u meer informatie wenst over dit belangrijke onderwerp vraagt u dan geheel gratis ons boekje aan: Is dit de enige dag van behoud? of lees het online (www.wereldvanmorgen.org).

Het is zeer belangrijk dat wij niet zelfingenomen aannemen dat God alleen de gebeden verhoort van degenen, die bekeerd zijn en Hem gehoorzamen. Nogmaals, hoe zit het met de oprechte mensen die nog niet geroepen zijn? En hoe zat het met u en mij, voordat wij geroepen werden en tot bekering kwamen? Als ik op mijn eigen leven terugkijk, kan ik mij zeker menig keer herinneren dat God absoluut ingreep in antwoord op mijn gebeden. Hij was mij ‘aan het roepen’. Hij begon Zichzelf aan mij te openbaren als een ‘werkelijk bestaande’ God door in mijn leven te komen. Hij heeft dit gedaan en zal hetzelfde doen voor vele, vele anderen over de hele wereld.

Denk aan het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar in Lukas 18:9-14: “En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.”

De Schepper zal dus dikwijls de gebeden verhoren van zwakke of geestelijk verblinde mensen die nederig tot Hem bidden. Hij zal hun niet verhoren als zij Hem bewust niet gehoorzamen of een verkeerde houding hebben. Hij zal degenen die rechtstreeks tot afgoden of tot valse ‘goden’ bidden niet verhoren. Maar onze barmhartige Vader zal degenen, die - hoewel onbekend met Zijn volledige openbaring – het oprecht tot Hem als de Schepper en de ware God uitschreeuwen, verhoren.

Het bovenstaande begrip wordt prachtig onder woorden gebracht in Psalm 107:23-24, 27-31: “Er zijn er die met schepen op zee varen en handeldrijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de HEERE en Zijn wonderen in de diepte. … Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, leidde Hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en Hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.”

Wij kennen allemaal die verwaande, ongehoorzame of zelfs ‘wereldse’ belijdende christenen, die openlijk ‘opscheppen’ over verhoord gebed of wilde verhalen vertellen over voortdurende ‘wonderen’ in hun kerk of in hun leven. Deze religieuze opschepperij en zelfs onjuiste voorstelling van zaken is echt schadelijk voor het ware christendom en kan gemakkelijk een struikelblok vormen voor degenen die geroepen worden en deze misleiding doorzien. Maar, als uw vriend of buurman oprecht en hartgrondig bidt tot de God van de hemel, kan hij of zij verhoord worden, omdat God weet dat hun onwetendheid van Zijn wegen niet opzettelijk is en dat hun oprechtheid echt is.


Sleutel Zes: Zoek Gods wil

Nog een sleutel tot succesvol gebed is er absoluut zeker van te zijn - zoveel als mogelijk – dat u uw wil en uw verzoeken op één lijn brengt met Gods wil.

We moeten Christus ‘eten’ door onze gedachten en harten te verzadigen met Gods woord – door voortdurend te lezen met een open geest, erover te mediteren en eerlijk Gods wil te zoeken zoals deze geopenbaard is in Zijn geïnspireerde Bijbel. Dan zullen we leren hoe met God te wandelen, tot God te bidden en met God om te gaan als met een vriend. Anders zullen we als de meeste van de miljarden verwarde mensen in deze wereld God uiteindelijk volgens onze eigen menselijke voorstelling gaan dienen – op de verkeerde manier – misschien door een valse religie te volgen of eenvoudigweg door onze eigen menselijke voorstelling te laten bepalen wat te doen. Toch waarschuwt de Bijbel ons streng om dat niet te doen! “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood” (Spreuken 14:12; 16:25).

Wat de juiste levenswijze mag lijken, kan direct tegengesteld zijn aan de wil van onze Schepper! Daarom moeten we allemaal bereid zijn om te studeren, te mediteren en ‘alles te bewijzen’ – om al onze ideeën en filosofieën die we ook maar kunnen hebben te vergelijken met wat God ons vertelt in de geïnspireerde pagina’s van de Bijbel! Dan kunnen we werkelijk ‘onze harten uitstorten’ tot God in vurig en voortdurend gebed!  We kunnen Hem dan in onvoorwaardelijk geloof vragen ons leven de juiste richting te geven, ons te leiden en ons in Zijn dienst te gebruiken – en ons te brengen in Zijn eeuwigdurende Koninkrijk!

Deze wens moet op de eerste plaats staan in onze gedachten en ons leven en moet tot uitdrukking komen in onze daden zoals Jezus al zei: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33).

Veel Oud Testamentische Bijbelgedeelten laten ons zien hoe God werkelijk al de mannen en vrouwen zegende die zich de moeite getroosten om Hem te zoeken. Lees bijvoorbeeld de volgende tekst: “Toen kwam de Geest van God op Azaria, de zoon van Oded. En hij ging de stad uit, Asa tegemoet, en zei tegen hem: Luister naar mij, Asa, heel Juda en Benjamin! De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten” (2 Kronieken 15:1-2). Hoe reageerden zij? “Zij gingen een verbond aan, dat zij de HEERE, de God van hun vaderen, zouden zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel” (v. 12).

De Bijbel beschrijft hoe Uzzia werd gezegend toen hij met God wandelde: “Het was in de dagen van Zacharia, die Uzzia leerde op God te zien, om God te zoeken. In de dagen dat hij de HEERE zocht, maakte God hem voorspoedig” (2 Kronieken 26:5).

Nog eens, de Bijbel helpt ons te zien hoe en waarom deze rechtvaardige koningen werden gezegend. “Zo deed Hizkia in heel Juda. En hij deed wat goed, juist en trouw was voor het aangezicht van de HEERE, zijn God. In al zijn werk dat hij begon in de dienst van het huis van God, in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, handelde hij met heel zijn hart, en hij was voorspoedig” (2 Kronieken 31:20-21).

De les is dat als we werkelijk de wil van de grote God willen doen – Die ons geschapen heeft en ons leven en adem geeft – we Hem ijverig met heel ons hart moeten zoeken. En we moeten dit doen door ons eerst zonder uitstel op Gods wil te richten door te bestuderen wat Hij in de Bijbel heeft geopenbaard, dan te mediteren op wat de Bijbel zegt dat Zijn wil werkelijk is en vervolgens vurig te bidden tot onze Vader in de hemel voor kracht en begrip om Zijn wil te kennen en te doen. Tenslotte moeten we handelen naar Zijn wil en wandelen met God - zoals Abraham, David, Jezus en de vele anderen deden, die God ons tot voorbeeld stelt in Zijn geïnspireerde Bijbel.

Dan zal God absoluut naar ons luisteren en ons verhoren als we aan Zijn wil beantwoorden, zoals Hij deed voor diegenen vóór ons. Denk eraan: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8).

Als u ijverig de Bijbel bestudeert en u overgeeft om Christus in u te laten leven, dan zal Zijn wil in toenemende mate in de plaats komen van uw eigen wil. Het beïnvloedt hoe u bidt. U begint zich te realiseren dat God alle mannen en vrouwen naar Zijn beeld gemaakt heeft - dat Hij de hele mensheid op Zijn tijd zal roepen tot begrip en bekering. Met dit in gedachten zult u niet alleen voor uw eigen welzijn bidden, maar ook voor het welzijn van anderen. Dan kunt U oprecht tot God zeggen, zoals Jezus deed: “… laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Lucas 22:42).

Denk aan dit sleutelvers uit het modelgebed in Mattheüs 6: “… Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” (v. 10). Wij allen moeten ons hierop richten als wij bidden. Wat is werkelijk het beste voor ons en iedere betrokkene op de lange termijn? Alleen God weet dat met zekerheid.

Aan de andere kant bevat de Bijbel letterlijk tientallen beloften en rechtstreekse aanwijzingen van wat God gedaan heeft of zal doen met betrekking tot verhoord gebed. Als wij in geloof bidden dat God ons zal verhoren - in overeenstemming met Zijn wil - kunnen wij er zeker van zijn dat Hij luistert. “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen (1 Johannes 5:14-15).


Sleutel Zeven: Heb geloof in God

Hoe meer u opneemt uit de Bijbel, hoe dieper u zich het belang van geloof realiseert. “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebreeën 11:6).

U kunt God dus niet behagen zonder echt geloof. En in het algemeen gesproken maakt de Bijbel het duidelijk dat God uw gebeden niet zal horen en beantwoorden, tenzij u tot Hem komt in geloof: “Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere” (Jakobus 1:6-7).

Evenals bij de andere sleutels die wij hebben onderzocht, komt het bouwen van geloof tot stand door zich waarlijk over te geven aan Jezus Christus door Deze Zijn leven te laten leven in u door Zijn heilige Geest! “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:17). Wij allen moeten dus voortdurend de Bijbel lezen en de voorbeelden van geloof en gehoorzaamheid van de grote mannen en vrouwen van God in ons opnemen. Op deze manier eten wij Jezus Christus (Johannes 6:57). Wij leren denken zoals Hij denkt en willen wat Hij wil. En door de heilige Geest leeft Hij in toenemende mate in ons naarmate wij geestelijk groeien. Aldus verenigd met Christus kunnen wij volledig vertrouwen hebben, dat God de Vader onze gebeden zal verhoren. En dit absolute, onwankelbare vertrouwen in God is wat geloof is!

Let u nauwkeurig op deze belangrijke lering van Jezus Christus met betrekking tot gebed en geloof: “… Heb geloof in God. Want, voorwaar Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat Hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen” (Markus 11:22-24).

Door voortdurend in u op te nemen wat in de Bijbel staat en te bidden om geloof zult u zien, dat uw geloof steeds meer zal toenemen. Begrijp dat levend geloof wordt voortgebracht door Gods heilige Geest in ons (Galaten 5:22-23). En Jezus zei: “Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden?” (Lukas 11:13).

God wil u deze dingen geven als u er nederig om vraagt. Bid dus voortdurend tot Hem om u het geloof te geven, dat u nodig heeft. Leer om in de beloften van God te geloven. Leer te geloven dat God echt is - dat Hij perfecte wijsheid, perfecte liefde en perfecte macht bezit. Realiseer u, dat Hij al Zijn beloften zal houden! Leer Abraham na te volgen, de vader van de gelovigen (Romeinen 4:16), want hij “… heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was” (Romeinen 4:20-21). Dit is werkelijk geloof. Dit is de houding, die u moet hebben om duidelijke antwoorden op uw gebeden te ontvangen.


Sleutel Acht: Wees vasthoudend

Als uw zoon u slechts één keer om een fiets vraagt en het dan schijnbaar vergeet en het onderwerp nooit meer ter sprake brengt, hoe diep is zijn verlangen ernaar dan? Hoezeer, denkt u, zou hij het waarderen als hij er één kreeg? En zo is het ook als wij onze hemelse Vader om iets vragen. Voordat Hij bovennatuurlijk ingrijpt, wil God weten, dat wij intens verlangen naar wat we ook maar vragen en dat wij Hem zullen respecteren en aanbidden voor het verhoren van ons gebed.

Met andere woorden, God gebruikt onze behoefte of verlangen als een middel om ons geestelijk dichter bij Hem te brengen - zodat wij ons gaan concentreren op Zijn wil en op wat werkelijk het beste voor ons is en voor ieder ander die erbij betrokken kan zijn. Waar zou het op wijzen, als wij achteloos om iets vragen en dan zo goed als vergeten dat wij het ooit gevraagd hebben. Het zou God zeggen dat wij helemaal niet zo geïnteresseerd zijn of Hij werkelijk doet waar wij om vragen! Of het zou kunnen zijn, dat al onze verlangens oppervlakkig zijn, wellicht voortdurend veranderen en dat wij geen intens gevoel van waardering en verering hebben, zelfs als Hij voortdurend dergelijke oppervlakkige gebeden verhoort!

Wellicht bent U bekend met de gelijkenis van Jezus over de “onrechtvaardige rechter” (Lukas 18:1-8). Het is het verhaal van een zekere weduwe die steeds opnieuw bij de ‘onrechtvaardige’ rechter kwam, totdat hij uiteindelijk zei: “toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen [dus haar verzoek inwilligen] …” (v. 5). Toen zei Jezus: “… Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?” (vv. 6-7). Als u werkelijk een diep verlangen naar iets heeft, moet u het dag en nacht tot God uitschreeuwen - en het nooit opgeven.

God wil dat wij vasthoudend zijn. Hij wil dat wij voortdurend met Hem wandelen, met Hem spreken en met Hem omgaan – dag na dag in dit tijdperk en uiteindelijk in alle eeuwigheid! De apostel Paulus leert ons: “Bid zonder ophouden” (1 Thessalonicenzen 5:17).

Toen ik met mijn toekomstige vrouw verkering had, kon ik gewoonweg niet genoeg tijd met haar doorbrengen. Wij spraken elkaar persoonlijk, wij telefoneerden en ik dacht en bad over haar totdat wij uiteindelijk trouwden. De ware kerk wordt voorgesteld als de verloofde bruid van Christus. Wij moeten veel tijd met Hem en met de Vader doorbrengen om elkaar heel goed te leren kennen. Denk er aan dat wat wij in dit leven doen ons voorbereidt om de eeuwigheid samen met deze twee goddelijke Persoonlijkheden door te brengen. Dit is een echte relatie en zoals met elke andere relatie moet deze zich met de tijd ontwikkelen.

Leer dus om regelmatig tot God te bidden - en breng genoeg tijd in gebed door om Hem echt ‘te leren kennen’. Want Hij is ‘de Ene’, “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij …” (Handelingen 17:28). Volgens de Bijbel stond Jezus vaak vroeg in de morgen op en besteedde lange, ononderbroken tijd aan bidden tot Zijn Vader (vgl. Markus 1:35).

De profeet Daniël werd één van de hoogste heersers van het grootste rijk in zijn tijd - het Babylonische Rijk. Niettemin nam hij voortdurend de tijd om op zijn knieën tot God te bidden - driemaal per dag (Daniël 6:10). Deze relatie met de Eeuwige God was zo belangrijk voor Daniël, dat hij uiteindelijk de dood riskeerde om dit noodzakelijke deel van Zijn geestelijk leven voort te zetten! ( Daniël 6:5-10).

Koning David bad gewoonlijk ook drie keer per dag tot zijn Schepper: “Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen, ’s Avonds, en ’s morgens, en ’s middags zal ik klagen en kermen, en Hij zal mijn stem horen” (Psalmen 55:17-18).

Bid dus regelmatig. Besteed veel tijd in vertrouwelijke omgang met Jezus Christus en uw hemelse Vader. En stop nooit en te nimmer met het bidden tot God. Want in meer dan één opzicht hangt uw leven af van dit contact!


Sleutel Negen: Bid vurig

Ik kende eens een uiterst toegewijde en ijverige dienaar van God, die dikwijls zei: “Broeders, één van de redenen waarom wij in onze moderne maatschappij niet meer antwoorden op gebed verkrijgen is omdat wij onze harten niet in onze gebeden leggen!” Eén van de sleutelverzen die hij dan aanhaalde uit de Bijbel was Hosea 7:14 dat één reden beschreef waarom God de gebeden van de oude Israëlieten niet verhoorde. “Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart …” (Hosea 7:14).

Hoe zit het met ons? Bidden u en ik met ons hele wezen? Of raffelen wij alleen een van buiten geleerd gebed af als een heidens lied of mompelen wij misschien slaperig een paar halfhartige verzoeken tot God net voordat wij in slaap vallen?

Denk weer aan het voorbeeld van Jezus, die vroeg opstond om tot de Vader te bidden! Want bidden was voor Christus van vitaal belang. Daarom plaatste Hij het blijkbaar als eerste op Zijn programma - voordat er iets anders tussen kon komen. En Hij kwam waarschijnlijk regelmatig terug tot God naarmate de dag vorderde. Het boek Hebreeën vertelt ons over de hartstochtelijke, vurige gebeden van Christus: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord” (Hebreeën 5:7).

Het is goed om naar een ‘privé plek’ te gaan om te bidden, zoals Jezus leerde in Mattheüs 6. Als wij alleen zijn kunnen wij het af en toe uitschreeuwen tot onze Schepper om ons te helpen, ons te zuiveren, ons te bevrijden van verleidingen of moeilijkheden, waar alleen de hulp van God Zelf volledig voor de situatie kan zorg dragen. De laatste nacht van het menselijk leven van Jezus, toen Hij wist dat Hij op het punt stond gearresteerd en gekruisigd te worden, stortte Hij Zijn hele wezen uit tot de Vader in vurig gebed voor hulp en verlossing: “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen” (Lukas 22:44, NBG-vertaling 1951).

Jezus schreeuwde het op zo’n intense en hartstochtelijke manier uit tot Zijn Vader, dat sommige van Zijn haarvaten letterlijk gebarsten kunnen zijn - en bepaalde zweetbuisjes met bloed vulden! In onze moderne, seculiere, hedonistische maatschappij moeten wij begrijpen dat de werkelijk belangrijke zaken in het leven niet materieel zijn! Integendeel, zij zijn geestelijk en hebben te maken met onze Schepper en met de eeuwigheid. Zij zijn het zeker waard om opgewonden over te raken!

Laat ons dus onze harten in onze gebeden leggen. Laat ons vurig zijn. Laat ons hartstochtelijk zijn als wij onze harten uitstorten voor de ontzagwekkende Persoonlijkheid, die werkelijk onze Vader wil zijn: “… de Hoge en Verhevene Die in de eeuwigheid woont …” ( Jesaja 57:15).


Sleutel Tien: Vraag God om u te kneden en te modelleren

Een oprechte man of vrouw van God is iemand, die zich totaal onderworpen heeft aan de wil van de Schepper. Door de profeet Jesaja zegt God ons: “… Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft” (Jesaja 66:2).

Deze houding van het zoeken naar Gods wil in plaats van naar onze eigen wil - van totale onderwerping aan onze hemelse Vader - is noodzakelijk voor ons gebedsleven, wanneer wij onveranderlijke en krachtige antwoorden willen ontvangen. Let opnieuw op de houding van Jezus in één van Zijn laatste gebeden tot God, toen Hij nog in dit menselijk vlees was: “Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg, maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Lukas 22:42).

Wilt u werkelijk geestelijk groeien –“totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13)? Zo ja, dan moet u geestelijk ‘worstelen met God’ in onze gebeden, zoals Jacob letterlijk worstelde met Hem en overwon. (vgl. Genesis 32:24-32) Wij moeten met Hem bezig zijn in lange, betekenisvolle conversatie over hoe wij ons meer volledig aan Hem kunnen overgeven, hoe we beter met Hem kunnen wandelen en Hem meer in onze levens kunnen eren. Wij moeten voortdurend aan God vragen ons te helpen het grote doel, waartoe wij geboren zijn, te vervullen (vraag ons boekje over dit onderwerp aan getiteld Uw uiteindelijke bestemming of lees het online op www.wereldvanmorgen.org).

Het is goed om - binnen bepaalde grenzen - te bidden voor fysieke dingen. Maar het uiteindelijke doel van gebed is om ons op God te concentreren, ons aan Hem over te geven en onze wil aan Zijn wil te onderwerpen als wij een vitale, interactieve relatie ontwikkelen. Op deze manier wordt Hij in toenemende mate werkelijkheid voor ons. Door voortdurende en hartgrondige Bijbelstudie en gebed moeten wij Gods wil zoeken. Wij moeten begrijpen, dat onze vroegere denkbeelden en opvattingen over God en religie in het algemeen veel verbetering behoeven. God vertelt ons door Jesaja: “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen … Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten (Jesaja 55:8-9). En de apostel Paulus leerde: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,” (Filippenzen 2:5). Leer met Hem te wandelen, met Hem te praten en de hele dag door - af en aan - stil en vertrouwelijk met Hem om te gaan. Vraag Hem oprecht om u naar Zijn eigen beeld te vormen. De profeet Jesaja werd geïnspireerd om te schrijven: “ Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen” (Jesaja 64:8). De benadering van overgave aan God als u bidt en Hem te vragen u te berispen, te zuiveren en te vormen is één van de noodzakelijke sleutels voor werkelijk krachtig gebed.


Sleutel Elf: Prijs en dank de almachtige God

Een andere eigenschap die koning David tot een man naar Gods eigen hart maakte was de oprechte liefde, verering en bewondering, die hij onafgebroken uitte jegens de grote Schepper, die hem zegende, bevestigde en leidde. Het hele boek Psalmen staat letterlijk vol met Davids gebeden van aanbidding en liefdevolle verering. Let op Psalm 18: “… Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden” (Psalm 18:2-4).

Het is duidelijk dat God - in de persoon van Jezus Christus, die de “rots” van Israël was (1 Korinthe 10:4) - Davids persoonlijke Held, zijn Beschermer en persoonlijke Vriend was. David verheugde zich en juichte om de wijsheid, macht en majesteit van de Grote God! Tegenwoordig, nu tientallen miljoenen in onze ‘geciviliseerde’ westerse wereld neigen tot het praktisch vereren van rocksterren, rapsterren, film- of televisie-idolen (N.B. idool betekent afgod!) en beroemdheden in de sport, is het niet modieus meer om onze Schepper te eren en te aanbidden zoals David deed. Maar waarom zouden wij niet in plaats van deze ijdele, vaak misleide menselijke sterren te vereren niet de Grote God prijzen en eren, die ons leven en adem geeft - de “Vader der lichten”, Die zoals wij gezien hebben de Gever is van “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk …” (Jakobus 1:17)?

Waarom zouden wij Jezus Christus niet oprecht vereren - door Wie God de Vader alles schiep, dat bestaat? (vgl. Johannes 1:1-3; Efeze 3:9)? Waarom zouden wij niet Degene vereren, Die Zichzelf ontdeed van Zijn goddelijke glorie teneinde ons een perfect voorbeeld te geven (vgl. Filippenzen 2:7-9)? Waarom zouden wij niet onze barmhartige en trouwe Hogepriester (Hebreeën 2:17-18) vereren, Die bereidwillig voor ons aan het kruis stierf? Waarom zouden wij Hem niet vereren?

Het is waar, dat menselijke wezens iemand willen om naar op te kijken. Maar wij zijn schuldig aan afgoderij als wij dit verlangen laten ontaarden in verering en het gebruiken om gedegenereerde mannen en vrouwen, die God verwerpen te verafgoden of soms zelfs met groot ontzag te bejubelen en toe te schreeuwen.

Nog beter, we moeten allemaal deze heldenverering ombuigen, inclusief het ontzag en gevoel van opwinding, dat het soms teweegbrengt en in plaats daarvan liever de meest werkelijk opwindende Persoonlijkheid in het hele universum - de Almachtige God - vereren! Wij moeten ons voorstellen hoe God de sterren uitspreidde in de donkerte van het heelal, hoe Hij deze aarde maakte, de mens er op plaatste en ons maakte naar Zijn beeld om Zijn volledige zonen te worden - voor eeuwig letterlijke broeders van Jezus Christus (Romeinen 8:29)! Wij moeten iedere prachtige zonsopkomst en zonsondergang waarderen, ieder ontroerend muziekstuk, kunstvoorwerp of literair werk, ieder prachtig menselijk wezen en de talenten en liefde, die hij of zij bezit - en ons realiseren dat dit allemaal van God afkomstig is! En Hij heeft voor ons nog veel meer in petto!

Wij moeten God voortdurend danken en prijzen voor elke goede gave en voor Zijn hulp en zegen in elke situatie (1 Thessalonicenzen 5:18). Laten wij in plaats van onze zelfbeheersing te verliezen in ons enthousiasme voor sportfiguren, rocksterren of andere menselijke idolen [bet. afgoden] zonder schaamte ons hele wezen uitstorten in dankzegging, lofbetuiging en aanbidding van de God, Die ons gemaakt heeft en Die ons leven geeft en adem. Dit is de God Die ons steeds weer opnieuw vergeeft; die ons leidt en zegent en die uiteindelijk - van plan is Zijn eeuwige glorie met ons te delen, als wij slechts willen reageren en leren Hem lief te hebben zoals Hij ons liefheeft!


Sleutel Twaalf: Bid in de naam van Jezus Christus

In het oude Israël was het alleen de hogepriester toegestaan om in het Heilige der Heiligen van de tabernakel of tempel te komen - wat het komen in de directe tegenwoordigheid van God verbeeldde. En zelfs hem werd geboden daar slechts eenmaal per jaar binnen te gaan - op de Verzoendag (vgl. Leviticus 16). Met deze enige uitzondering op slechts één enkele dag zou iedereen, die deze heilige kamer binnenging onmiddellijk door God Zelf ter dood worden gebracht! Evenzo is de mensheid als geheel afgesneden van direct contact met God.

Maar vandaag hebben ware christenen, omdat Jezus van Nazareth voor onze zonden stierf, direct toegang tot de Vader. In plaats van de dood te vrezen wanneer we voor God komen, wordt ons geleerd: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebreeën 4:16).

Door de ‘naam’ - het ambt en de autoriteit van Jezus Christus - kunnen wij God rechtstreeks benaderen in gebed en verering. Wij hebben geen enkele menselijke priester nodig als een soort bemiddelaar. Want wij hebben reeds de grootste Hogepriester - Jezus Christus (v. 14) en Hij onderwees Zijn ware volgelingen: “… Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, Zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden” (Johannes 16:23-24).

Natuurlijk, velen misbruiken de naam van Christus. Want Jezus beschreef de religieuze leiders van Zijn dagen door Jesaja te citeren: “maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.” (Mattheüs 15:9). Opnieuw zei Jezus: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

Om de naam van Jezus goed en correct te gebruiken, moeten wij Hem gehoorzamen en vragen in overeenstemming met Zijn wil. Denk er aan, dat Christus in de Bergrede waarschuwde: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs 7:21-23).

Eerlijk gezegd zijn degenen, die wetteloosheid onderwijzen of praktiseren - preken dat gehoorzaamheid aan de Tien Geboden niet nodig is - niet gemachtigd om de naam van Jezus Christus te gebruiken. Want zij onderwijzen en praktiseren een vals christendom, dat volkomen tegengesteld is aan alles waar Jezus voor leefde en stierf!

De apostel Johannes legde uit: “Wie zegt: Ik ken hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet” (1 Johannes 2:4). Iemand kent God niet echt - is niet vertrouwd met God - tenzij hij zich werkelijk overgeeft om Christus in hem te laten leven en de Tien Geboden in praktijk brengt als een levenswijze. Evenzo kunt u God niet kennen, tenzij u groeit en overwint en het karakter van God Zelf, dat in deze geboden uitgedrukt wordt, ervaart in uw eigen leven.

Degenen, die de ware God of Zijn weg niet echt kennen zijn eenvoudig niet in staat op de juiste manier voor Hem te komen in de naam van Jezus Christus. Zoals wij echter hebben gezien zal een barmhartige God soms zelfs de gebeden van zondaars verhoren als zij oprecht onwetend zijn en als zij zich met hun hele hart tot Hem wenden. Maar degenen die onveranderlijke antwoorden op hun gebeden willen, moeten de ware God dienen en gehoorzamen. Zoals Gods Woord ons zegt: “Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde” (Jakobus 4:17).

Wanneer u God dus benadert in hartgrondig, regelmatig gebed, wees er dan zeker van dat u uw Heer en Meester Jezus Christus gehoorzaamt. Ofschoon Hij niet onmiddellijke geestelijke volwassenheid verwacht, wil Hij dat wij in deze levenswijze wandelen met de hulp van Zijn heilige Geest. En dan kunt u tot de Vader komen door Christus alleen om rechtstreeks contact te maken in effectief gebed. En denk er aan dat komen in de naam van Christus - dat is, door Zijn ambt of autoriteit - de meeste andere sleutels tot gebed omvat die in dit boekje gegeven worden. Want volledig en perfect in Christus’ naam komen houdt zeker in te bidden tot de ware God, vervuld te zijn van de Bijbel, God te gehoorzamen, anderen te vergeven, diep geloof te hebben in God, volhardend en vurig te zijn, te leren u over te geven als kneedbare klei in Gods handen en uw Schepper van harte te aanbidden en te vereren.

Tenslotte, bestudeer en bekijk alstublieft deze belangrijke sleutels opnieuw - voor uw eigen bestwil! Leer om voortdurend tot God te bidden – terwijl u vertrouwelijk met Hem omgaat en met Hem wandelt. Dan zult u exact weten wat te doen en hoe het te doen als het einde van dit tijdperk nadert en de ontzagwekkende beproevingen en testen van het volle christelijke leven over u komen. In feite zult u in staat zijn om de eigen voetstappen van Christus te volgen. Omdat Hij het tot God had uitgeschreeuwd om kracht en moed was Hij niet bang toen Zijn tijd was gekomen om te sterven. Toen Judas met een heel leger kwam om Hem te arresteren, kwam Jezus rustig naar voren en vroeg hun: “Wie zoekt u?” (Johannes 18:4). Want Jezus had gedaan wat Hij altijd deed. Eerder in de hof van Gethsémané was Hij met Zijn aangezicht ter aarde gevallen en had vurig gebeden, het uitschreeuwend: “Mijn Vader …” (Mattheüs 26:39).

Moge God u geven dat u zult leren bidden zoals Jezus deed! Want nu zou u moeten begrijpen hoe u één van de meest krachtige instrumenten in het hele universum dient te gebruiken. U heeft nu echte antwoorden gekregen met betrekking tot onbeantwoord gebed - twaalf sleutels voor beantwoord of verhoord gebed!