Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “More Gentleness, Please” door Josh Lyons, verschenen in het Tomorrows World magazine van augustus 2023.

De geest van de moderne tijd lijkt, tenminste als u veel aandacht besteedt aan nieuws en sociale media, er een te zijn van protesten en megafoons, agressie en brutale eisen – waar de luidste en de meest extreme vaak hun zin lijken te krijgen. Gods woord leert echter een veel betere manier en benadrukt een deugd die, hoewel niet erg veelvoorkomend op dit moment in de geschiedenis, toch uitermate profijtelijk  zou zijn voor iedereen in de samenleving: zachtmoedigheid.

De Oxford Advanced Learner’s Dictionary legt vriendelijkheid uit als “de eigenschap van kalm en vriendelijk zijn.” Hoe heilzaam en prettig zouden de fysieke, mentale en emotionele resultaten zijn als iedereen om ons heen groeide in deze eigenschap? Konden de Verenigde Staten maar een grote vooruitbestelling van zachtmoedigheid plaatsen op weg naar de presidentsverkiezingen van 2024.

De Bijbel beschrijft zachtmoedigheid als een van de vruchten van Gods heilige Geest, waaronder “(…) liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22–23). Van volgelingen van Jezus Christus wordt verwacht dat zij deze prachtige eigenschappen in hun omgang met anderen tentoonspreiden.

Jakobus, een halfbroer van Jezus, schreef eveneens over zachtmoedigheid en zei: “(…) waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend [of zachtmoedig], voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd” (Jakobus 3:16–17). Nogmaals, hoe geweldig zou een beetje meer zachtmoedigheid zijn – een beetje meer bereidheid om toe te geven – in de samenleving, in het nieuws, in de politiek, op sociale media en op de drukke straten en wegen?

ONZE ZACHTMOEDIGE VERLOSSER

Vriendelijkheid is een praktische en heilzame karaktertrek om in het leven te ontwikkelen. Koning Salomo van Israël gaf een van de meest praktische Bijbelse instructies, en één die heel vaak vrijwel direct werkt: “Een zacht  antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op” (Spreuken 15:1). Nieuwsmedia, sociaal commentaar, en sociale media – vooral Twitter [nu ‘X’] – lijken dit principe te negeren, aangezien harde woordenwisselingen meestal meer klikken en reacties opleveren. Dit stimuleert luid, schaamteloos en extreem gedrag, wat jammer is, want de weinigen die gematigdheid, nederige manieren en zachtmoedigheid aan de dag leggen krijgen zo niet de publiciteit die nodig is om te slagen. In de politieke sfeer zien we dit vaak aan beide zijden van het spectrum, en bij zowel mannen als vrouwen – des te bedroevender als we bedenken dat de Bijbelse instructie voor dames is “(…) een zachtmoedige en stille geest [te hebben], die kostbaar is in de ogen van God” (1 Petrus 3:4).

Zachtmoedigheid is niet een of andere oppervlakkige, beleefde eigenschap van ‘aardige’ mensen. We zien het in het karakter van Jezus Christus zelf, en Hij zegt: “Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;” (Mattheüs 11:29). Jezus, de God van het Oude Testament, handelde ook zeer zachtmoedig met de natie Israël, zoals de profeet Hosea beschreef: “Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen”, “Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op Zijn armen (…) Ik trok hen met menselijke [of zachte] touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoogtillen, en Ik reikte hem voer toe” (Hosea 11:1, 3-4).

Deze Bijbelteksten laten zien dat God handelt als een liefhebbende ouder voor Israël – Hij handelt zachtmoedig met Zijn jonge zoon om hem te leiden, de weg te wijzen en te ondersteunen. En God zorgt nog steeds voor Zijn volk vandaag, met liefde, barmhartigheid en vriendelijkheid.

De moderne samenleving moedigt mensen aan om te eisen in plaats van toe te geven, te schreeuwen in plaats van zachtjes te praten, agressief te zijn in plaats van nederig, en te handelen met onbeschaamdheid en lompheid in plaats van zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Christenen moeten deze trends weerstaan door ernaar te streven de vele prachtige karaktereigenschappen van Jezus Christus te imiteren en de instructies van de apostel Paulus, lang geleden gegeven aan Christenen, op te volgen: “Uw welwillendheid of zachtmoedigheid] zij alle mensen bekend” (Filippenzen 4:5).

Als u meer wilt lezen over de vruchten van een ware Christen, kunt u een gratis exemplaar van ‘Wat is een ware Christen?’ aanvragen, of het online lezen op WereldvanMorgen.nl.