• Wat ziet U, als U naar Uzelf kijkt?
 • Hoe hard heeft U Gods vergeving persoonlijk nodig?
 • Heeft U werkelijk een Verlosser nodig?

Misschien bent U als kind reeds gedoopt of zelfs als volwassene. 
Misschien herinnert u zich deze gebeurtenis niet eens.
Is Uw doop werkelijk geldig en aanvaardbaar in Gods ogen? 
Dit is werkelijk een essentiële vraag, omdat Uw behoud afhangt van het antwoord!

 

Inleiding

De schouders van de grote man aan de andere kant van de tafel begonnen te schokken en op en neer te gaan. "Ik heb elk van Gods geboden overtreden", huilde hij. "Ik moet gedoopt worden!" Deze man, een veteraan uit de tweede wereldoorlog en voormalig marinier, was zich er zeer diep van bewust, dat hij een zondaar was en verlossing nodig had. Als een jonge college student van 22 jaar maakte ik een reis om mensen te dopen en was diep aangegrepen door de oprecht berouwvolle houding van deze man. Hij zag hoe hijzelf was en hij haatte oprecht, wat hij zag! Hij erkende zijn wanhopige behoefte aan een Verlosser.

 • Hoe is het met U?
 • Wat ziet U als U naar Uzelf kijkt?
 • Hoe hard heeft U persoonlijk Gods vergeving nodig?
 • Bent U iemand, die een "tamelijk goed" leven heeft geleid?
 • Zo ja, is dopen dan werkelijk nodig voor U?
 • Heeft U werkelijk, persoonlijk, een Verlosser nodig?

Misschien bent U al gedoopt. Wellicht gebeurde dat, toen U een kind was en herinnert U zich de gebeurtenis zelfs niet of misschien bent U gedoopt toen U opgroeiend was of als volwassene, toen U "een keuze maakte voor Christus".
Is Uw doop werkelijk geldig en aanvaardbaar in Gods ogen?
Dit is werkelijk een essentiële vraag, want Uw behoud hangt af van het antwoord.

Millioenen zijn MISLEID

Het is belangrijk zich te realiseren, dat het grootste gedeelte van de mensheid op deze aarde - zelfs religieuze mensen - zijn MISLEID. De Apostel Johannes werd geïnspireerd om Satan te beschrijven als "de oude slang, welke genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt". (Openbaring 12:9) Voor de meeste mensen is het moeilijk om ten volle te begrijpen, dat zij, persoonlijk, misleid kunnen zijn in het volgen van verkeerde religieuze leerstellingen en praktijken.

Doch wij allen moeten zorgvuldig en onbevooroordeeld de duidelijke voorbeelden en leringen van Jezus Christus vergelijken met hetgeen tegenwoordig "Christendom" heet te zijn. U zult onmiddellijk een GEWELDIG verschil zien, zoalsDr. Rufus Jones openhartig uitlegt: "Als Christus zelf door Zijn latere volgelingen, als model en voorbeeld van de nieuwe weg zou zijn genomen en een serieuze poging ondernomen was om Zijn leven en leerstellingen als norm en standaard voor de Kerk te stellen, dan zou het Christendom ENORM VERSCHILLEN van wat het nu geworden is. De ketterij zou, niet zoals het nu is, een afdwaling zijn van Zijn weg, Zijn lering, Zijn geest, Zijn koninkrijk". ( The Church's Debt to Heretics, pag. 15)

 • Als Jezus en de vroege apostelen niet de "standaard" voor ware Christendom vertegenwoordigen, wat is dan die standaard?

 • Zijn het de verwarde en vaak tegenstrijdige onsamenhangende geschriften van de zogenoemde "kerkvaders" van de Rooms Katholieke Kerk gedurende de duistere middeleeuwen?

Vergeet niet, dat Jezus zelf specifiek waarschuwde voor valse religieuze leiders. Hij zei: "Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen". (Matthéus 15:14)

Ronduit gezegd, ik groeide op, helemaal blind voor de fundamentele waarheden van de Bijbel. Ik behoorde tot een stroming van een Protestantse Kerk. Op een zeker moment was ik voorzitter van mijn klas op de zondagsschool. Mijn beide ouders studeerden aan een hogeschool, die gesteund werd door die kerk, welke regelmatig door ons gezin werd bezocht. Toch had ik GEEN IDEE van het uiteindelijk doel van het menselijk bestaan; was totaal onbekend met de grote profetieën in de Bijbel voor de eindtijd en was nooit onderwezen over de KRACHT van de Heilige Geest, ommijn leven te veranderen en de levende Jezus Christus in staat te stellen Zijn leven te leven in mij! (zie Galaten 2:20) Ongelooflijk evenwel, werd ik door vele van mijn vrienden gezien als meer "kundig" dan zij, waar het om de Bijbel of religieuze dingen ging. Deze andere kerkgaande jeugd stelde mij vaak vragen en vroegen zich af, zij waren erover in verwarring, wat het ware doel is van het menselijk bestaan.

Ik was als hulpeloos, klein kind gedoopt - zelfs niet in staat mijn linkerhand van mijn rechterhand te onderscheiden, laat staan in staat om de afschuwelijkheid van zonde te begrijpen en diep BEROUW over mijn zonden te hebben en Jezus Christus als mijn Verlosser te accepteren.
Was ik dan een ware Christen? 
Natuurlijk niet!

Mijn persoonlijk onderzoek naar Waarheid

In die beroemde Protestante Kerk was ik net zoals de MILLIOENEN andere misleide mensen, die gewoon opgroeien in de "kerk van hun keuze" - NOOIT zelfs in aanmerking nemend of het werkelijk GODS Kerk is en of het Zijn Waarheid volledig onderwijst, in plaats van de ideeën en de fantasieën van misleide personen. Tenslotte begon God in mijn late tienerjaren mijn verstand te openen voor wat ware religie werkelijk inhield. Liever dan alleen de evangeliën of psalmen te lezen voor "inspiratie", begon ik daadwerkelijk in de Bijbel te STUDEREN, net als iemand, die een historisch boek zou bestuderen of een boek over natuurkunde of scheikunde. Ik vroeg God om begrip en ik ging maanden door met lezen en markeren, herlezen en mediteren over het gehele Nieuwe Testament - daarna het Oude Testament - en probeerde te begrijpen wat Jezus Christus werkelijk leerde!

Tijdens mijn persoonlijke studie, realiseerde ik me, dat ware Christendom niet slechts het geloven in de persoon van Jezus Christus is, maar geloven en handelen naar Zijn BOODSCHAP. Ik ontdekte, dat een ware Christen zich totaal moetovergeven en Christus in hem laten leven door de Heilige Geest. Zoals de Apostel Paulus schreef: "Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods". (Romeinen 8:14) Paulus deelt ook mee: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven". (Galaten 2:20)

Ik begon de herhaalde waarschuwingen van Jezus te begrijpen over het aanvaarden van Hem en het ijdel gebruiken van Zijn Naam: "Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?". (Lukas 6:46) En ook: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is". (Matthéus 7:21)

Maar waar staat U?

 • Heeft God Uw verstand geopend voor het feit, dat Hij werkelijk de Bestuurder van het universum is; dat Hij WERKELIJK God is, die alles geschapen heeft en er nu over regeert?

 • Realiseert U zich, dat Zijn Zoon Jezus Christus niet alleen op aarde kwam om voor onze zonden te sterven, maar nu LEEFT aan de rechterhand van de Vader in de hemel en dat Christus nu onze levende Hoge Priester is?

 • Begrijpt U, dat Hij Zijn Leven zal leven in ons door de beloofde Heilige Geest, ALS wij ons werkelijk bekeren en gedoopt zijn en dat Christus in ons HETZELFDE gehoorzame leven zal leiden als toen Hij in het menselijke vlees was?

Want Uw Bijbel zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid". (Hebreeën 13:8)

Wij allen hebben hulp nodig - veel hulp. Wij kunnen eenvoudig niet op eigen kracht onze menselijke ijdelheden en passies, de wereld, alsook Satan, de duivel, overwinnen. De God, die ons schiep, beloofde dat Hij ons een geestelijke hulp en de geestelijke kracht zou geven, die we nodig hebben. Jezus zei: "maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb". ( Johannes 14:26) En ook: "doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen". (Johannes 16:13)

GELOOF, wat Jezus werkelijk onderwees

Jezus Christus kwam, predikende een BOODSCHAP over het komende Koninkrijk van God. Het evangelie van Markus vermeldt: "En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie". (Markus 1:14-15)

Om een ware discipel van Jezus Christus te zijn en Zijn Geest te ontvangen, moet U zich BEKEREN van Uw zonden en GELOVEN in het Evangelie van Jezus Christus. Het ware Evangelie over Gods Koninkrijk sluit iemands bereidheid in tot gehoorzamen aan de WETTEN van dat Koninkrijk - de Tien Geboden. Toen een jongeman aan Jezus vroeg hoe eeuwig leven te verwerven, antwoordde Jezus: "Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, ONDERHOUD DE GEBODEN. Hij zeide tot Hem: Welke? Jezus zeide: Deze:

 • Gij zult niet doodslaan,
 • gij zult niet echtbreken,
 • gij zult niet stelen,
 • gij zult geen vals getuigenis geven,
 • eer uw vader en uw moeder, en
 • gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.".

(Matthéus 19:17-19)

Hier noemde Jezus duidelijk de Tien Geboden als de WEG van leven voor hen, die in Zijn Koninkrijk wensen te zijn.

     Later, als onze Hoge Priester en levend Hoofd van de Kerk, inspireerde Jezus de Apostel Jacobus om uit te leggen, dat ware Christenen ALLE "punten" van Gods wet moeten houden. Inderdaad, we moeten leven als degenen, die "geoordeeld" zullen worden naar de Tien Geboden, want die zijn waarlijk de standaard van waar christelijk gedrag!

De geliefde Apostel Johannes waarschuwde hen, die de duidelijke bijbelse lering tot gehoorzaamheid aan de Tien Geboden zouden trachten te "verwateren", "Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet". (1 Johannes 2:4) Vele belijdende Christenen en zelfs beroemde predikers kunnen weten over God, maar zij "kennen" God feitelijk niet - zijn niet echt bekend met Hem - tenzij en totdat zij zich volledig overgeven om de ware Jezus Christus ZIJN GEHOORZAAM LEVEN in hen te laten LEIDEN door de Heilige Geest!. Dan zullen zij ondervonden hebben, wat het is om het ware karakter van God uit te dragen. Dan zullen zij werkelijk God "kennen".

Betekent het, dat ware Christenen de Tien Geboden ten allen tijde perfect onderhouden? Natuurlijk niet! Want de Apostel Johannes verklaarde ook - duidelijk, schrijvende over Christenen: "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid". (1 Johannes 1:8-9)

Dit "reinigen" van zonde is een voortdurende daad, want de echte Christen moet"GROEIEN in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus". (2 Petrus 3:18)

Het nieuw bekeerde "kind in Christus" zal voortdurend fouten maken. Wij allen, die Christenen zijn, zullen fouten maken. Toch zullen we opstaan en het opnieuw proberen. We zullen nu en dan "van het pad afglijden". Maar we zullen ons iedere keer met de hulp van de Heilige Geest BEKEREN en terugkeren op de weg van gehoorzaamheid aan de Tien Geboden. Want de grote geestelijk wet van God - de Tien Geboden - is waarlijk de WEG van leven. De man "naar Gods eigen hart", Koning David van Israël, verklaarde: "Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij". (Psalm 119: 97-98)

Wat moet U doen?

Als U door God getrokken bent door Zijn Geest en een ware Christen wilt worden, wat moet U dan doen? Het geïnspireerde antwoord werd door de Apostel Petrus gegeven op de eerste Nieuw Testamentische dag van Pinksteren. Nadat zij zich de afschuwelijkheid van hun zonden realiseerden, vroegen de bekeerde joden aan Petrus en de rest van de apostelen: "Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal". (Handelingen 2:37-39)

Denk zorgvuldig na over deze fundamentele instructie in Gods Woord. We moeten gedoopt worden "voor de vergeving van ZONDEN". Het ligt voor de hand dan, dat wij ons moeten BEKEREN van zonde.

Maar wat IS zonde?

De duidelijkste omschrijving in de Bijbel van zonde wordt gevonden in 1 Johannes 3:4: "de zonde is wetteloosheid". Wij moeten ons dus bekeren van het breken van Gods geestelijke wet, de Tien Geboden! En we moeten ons realiseren, dat Jezus Christus kwam om de wet te "vergroten" en het heerlijk te maken. (Jesaja 42:21) In de bergrede legde Jezus uit, dat wij niet alleen niet mogen doden, wij mogen zelfs geen bitterheid en haat in onze harten koesteren - want dat is de "geest" of houding van MOORD. (Matthéus 5:21-22) Christenen mogen NOOIT of te nimmer overspel plegen, zij mogen zelfs niet "begeren" naar een andere persoon. (verzen 27-28)

Verre van het "verwateren" van Gods wet, maakte Jezus' leringen de Tien Geboden nog meer BINDEND!

Het is ALLEEN door Jezus Christus, die Zijn leven in ons leeft, dat wij in toenemende mate de geest van de Tien Geboden in ons dagelijks leven kunnen weerspiegelen. Zoals eerder gesteld, we moeten inderdaad constant GROEIEN in genade en kennis.

Door de Heilige Geest is ons de geestelijke LIEFDE van God gegeven om ons in staat te stellen Gods wet te houden. "En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is"
(Romeinen 5:5)

 • En wat is de "liefde van God", die aan de ware Christen is gegeven?
 • Hoe functioneert het?

De Apostel Johannes legt uit, "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar". (1 Johannes 5:3)

Dus de ware liefde van God stroomt door het kanaal of rivierbedding van de Tien Geboden. De Tien Geboden zeggen ons hoe God lief te hebben en hoe onze naaste lief te hebben. En, in tegenstelling tot de knappe argumenten van de vele religieuze leiders, zijn ze NIET "bezwarend". In tegendeel, eraan gehoorzamend worden zij de "wet van vrijheid", zoals we zagen in het Epistel van Jacobus. Zij zouden de mensheid BEVRIJDEN van oorlog, criminaliteit, overspel, gebroken gezinnen, rebellerende kinderen en een menigte van andere problemen, ALS ze door de gehele mensheid in praktijk werden gebracht!

In het spoedig komende Koninkrijk van God ZAL de mensheid de Tien Geboden gehoorzamen als een weg van leven. Dat is precies WAAROM er VREDE, WELVAART en VREUGDE zal zijn in de komende duizendjarige regering van Jezus Christus op deze aarde! "En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren". (Micha 4:1-3)

Ben er zeker van "de kosten te berekenen"

Terugkomend op de preek van Petrus op de eerste Nieuw Testamentische Pinksterdag, vergeet U niet, dat hij deze mannen aanspoorde om zich te BEKEREN. Zich bekeren van zonde betekent meer dan "bedroefd" zijn. De Bijbel maakt duidelijk, dat oprechte bekering de volledige overtuiging inhoudt van het feit, dat U werkelijk een ZONDAAR bent en dat U steeds weer opnieuw Gods wet overtreden en GEBROKEN heeft - zo niet in de geest dan in de letter. Het betekent overtuigd zijn niet alleen, dat U verkeerd hebt gedaan, maar dat U verkeerd bent! Zoals de Apostel Paulus uitlegt: "Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet". (Romeinen 7:18) En hij verklaart later nog eens: "Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!". (verzen 24-25)

Als U tot dit soort werkelijke bekering bent gebracht, is het tijd om gedoopt te worden! Het zal nodig zijn, dat U eerlijk "de kosten berekent", zoals Jezus onderwees: "Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?". (Lukas 14:26-28)

Vraag Uzelf af: Zou U, met Gods hulp, werkelijk God vóór Uw familie, vrienden, werk, geld en sociale positie stellen of zou U zijn als de Farizeeën in Jezus' dagen,"want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God"(Johannes 12:43)?

 • Is God WERKELIJKHEID voor U geworden?
 • Zult U Hem werkelijk voor ALLES stellen?
 • Of heeft U een geheime "afgod" - iets dat U feitelijk voor God plaatst envoor Uw relatie met Jezus Christus?

Onthoudt dat bekering VERANDEREN betekent.

 • Bent U, persoonlijk, klaar om in geloof het offer van Jezus Christus te aanvaarden voor Uw zonden en U dan volledig over te geven om Hem te ontvangen en "de leiding te laten nemen" en Uw gehele leven te VERANDEREN?

 • Bent U tot een diep besef gekomen van het feit, dat Jezus Christus - de Zoon van God - Zichzelf ledigde van Zijn glorie en macht en in dit menselijk lichaam kwam om te STERVEN voor Uw zonden (zie Filippensen 2:5-8) en dat HIJ, die met de Vader in de eeuwigheid is geweest, bereid was om Zichzelf van al die pracht te ontdoen, ten einde U en mij te DIENEN - om het voor ons mogelijk te maken de eeuwigheid te delen met Hem en met de Vader in het Koninkrijk als volledige Zonen van God? (zie Johannes 1: 1-12)

 • Als U verder gaat met de doop, wilt U - met Gods hulp - Uzelf toewijden om totale liefde en LOYALITEIT te betuigen aan Jezus Christus, als Uw Verlosser, Uw Heer en Meester, Uw Hoge Priester en Uw komende Koning?

 • Wilt U dat?

Dit zijn essentiële vragen, die nodig zijn om gesteld te worden - en nodig zijn om oprecht bevestigend beantwoord te worden. Want wanneer U gedoopt wordt, maakt U een heilig VERBOND met Uw Schepper om Hem en Zijn Zoon Jezus Christuslief te hebben, te gehoorzamen en te dienen, nu en altijd!

God is U niets verplicht. Maar, omgekeerd, U en Ik Zijn Hem en Zijn verheerlijkte Zoon ALLES VERPLICHT. Want God "schiep alle dingen door Jezus Christus". (Efeze 3:9; Johannes 1:1-3) Hij schiep U en mij. Hij schiep en onderhoudt de aarde, waarop wij wonen, de lucht, die wij ademen, het water, dat we drinken, het voedsel, dat we eten. God de Vader, door Jezus Christus, schiep ons VERSTAND - juist het werktuig, dat wij mensen soms gebruiken om het feit te beredeneren, dat er iets GROTER moet zijn om ons verstand te scheppen! Dan "overreden" we onszelf tot het maken van uitvluchten wat betreft stelen, liegen, het plegen van overspel en allerlei andere dingen, waarvan we moesten weten, dat ze VERKEERD zijn. Zoals de Apostel Paulus uitlegde in Romeinen 8:7-8: "Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen".

Dus we hebben VERGEVING nodig. We hebben wanhopig behoefte aan een Verlosser. En we hebben de voortdurende hulp nodig van onze Verlosser en Hoge Priester, die ons niet zal verlossen in onze zonden, maar VAN onze zonden - en ons de geestelijke kracht geeft om te OVERWINNEN en te groeien in het ware karakter van God. En dit alles kan SLECHTS volbracht worden, wanneer wij tot het punt komen, waarop we bereid zijn om ons volledig te BEKEREN van onze natuurlijke vijandigheid tegen God en oprecht het vergoten bloed van Jezus Christus accepteren - het ware LEVEN van de Zoon van God - als vergelding voor onze zonden.

Bent U tot dat tijdstip en die plaats gekomen in Uw leven?

De Sleutels tot Verandering van Uw Leven

De Bijbel vermeldt verhalen van dramatische verandering in de levens van vele personen.

 • Hoe waren zij in staat om zo'n totale "ommekeer" te maken in hun leven?
 • Is het voor U mogelijk om veranderingen van vergelijkbare grootte te maken in Uw eigen leven?

Er zijn twee vitale sleutels. De meeste mensen zien hen helemaal over 't hoofd. Zelfs degenen, die hen erkennen begrijpen in het algemeen niet wat ze werkelijk inhouden.

In Handelingen 2 lezen we over de gebeurtenissen, die het begin van de Nieuw Testamentische Kerk omringden. Simon Petrus hield een indrukwekkende preek voor de vele duizenden, die samengekomen waren om het Pinksterfeest te vieren. Een aantal van hen, die hem die dag hoorden, hadden in de menigte gestaan die, nog maar zeven en een halve week eerder, samengekomen waren buiten Pilatus' rechtszaal. Op dat eerder tijdstip, hebben zij geroepen: "Kruisig Hem!" toen Pilatus hun aanbood om Jezus van Nazareth vrij te laten. Nu, de waarheid van Petrus' boodschap GELOVENDE, waren zij overtuigd van de omvang van wat zij gedaan hadden. Het was met een diep schaamtegevoel en persoonlijke schuld, dat zij hem nu nederig vroegen: "Wat moeten we doen" (Handelingen 2:36-39) Hij antwoordde door hen te zeggen zich te BEKEREN. Geloof en bekering zijn de essentiële sleutels, zonder welke verandering onmogelijk is.

Geloof bereidt alles voor op de bekering. Het soort geloof waar we over spreken is levend en echt. Het produceert een geestestoestand, die een verandering wil maken en zich naar God keert. Dit geloof is, vertrouwen in een WARE God en in de beloftes, die Hij maakt. Het resulteert in actie! "Geloof zonder werken is dood" schreef de Apostel Jacobus in Jacobus 2:17. Door werkelijk te geloven en te vertrouwen maakt God het voor ons mogelijk om ons totaal, onvoorwaardelijk naar Hem te keren.

Hebreeën 11 wordt vaak het "geloofshoofdstuk" van de Bijbel genoemd. In Hebreeën 11:13 leren we, dat de mannen en vrouwen van geloof bepaalde dingen DEDEN. Begrip van wat ze deden helpt ons om levensveranderend geloof te begrijpen. Ons wordt gezegd, "In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde".

Allereerst moeten we de beloften, die God maakt, zien en begrijpen; overtuigd zijn van zowel hun waarde als van hun realiteit en dan moeten we hun omarmen. Omarmen is kostbaar en dierbaar vasthouden. Als wij niet waarderen en koesteren wat God ons aanbiedt, zullen wij eenvoudig de voor - en tegenspoed van het leven niet kunnen volhouden en verdragen. Omdat de mannen en vrouwen van geloof, vermeld in Hebreeën 11, dierbaar vasthielden aan wat God beloofde, demonstreerden zij door woord en daad, dat zij geen deel waren van deze wereld.

Wij KUNNEN NIET tegelijkertijd passen in deze wereld en passen bij God. (Jacobus 4:4) Ten einde in deze wereld te passen en haar acceptatie en goedkeuring te verwerven, moet een persoon in harmonie zijn met de waarden van deze tijd. Johannes somde de waarden van deze wereld op, waarop zij zich beroept: " ...de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven ...". (1 Johannes 2:16)

Deze eeuw en haar corrupt, decadent systeem van waarden zal voorbij gaan, maar er komt een nieuwe wereld, gebaseerd op eeuwige waarden. Die nieuwe wereld, de wereld van morgen, zal duurzaam zijn. Als we dat werkelijk geloven, dan zullen we ons met heel ons hart naar God willen keren en leren voor altijd met Hem in harmonie te wonen. Levend geloof produceert actie en oprechte bekering is één van de eerste handelingen, dat het produceert. Dat is wat Petrus' toehoorders bewezen, toen zij hem vroegen: "wat moeten wij doen? " Zij voerden geen verontschuldigingen aan. Zij deden geen poging om hun acties te minimaliseren. Zij begonnen niet anderen te blameren. Meer nog, zij waren nederig, leerzaam en hadden zich in hart en verstand overgegeven. Petrus had het Evangelie gepredikt en zijgeloofden zijn boodschap. Zij bewezen geloof, door hun diepe verlangen naar dat geloof te handelen. Dus zij stelden op die dag de vraag, die allen moeten stellen, die oprechte verandering in hun levens verlangen. "Wat moeten wij doen? "

Verdient gehoorzaamheid genade?

Gods wet zegt ons, hoe te zijn als God. (1 Petrus 1:15-16) Echter, wij allen schieten veel te kort in het zijn als God. 

Wat kunnen we doen?

Geen hoeveelheid aan toekomstige goede daden kan ooit goedmaken wat we in het verleden hebben gedaan. Dit moet voor de hand liggen, zelfs bezien vanuit de wetten van de mens. Als U wegens moord bent gearresteerd, zou U dan vrijspraakverdienen, door de belofte om het nooit meer te doen? Natuurlijk niet! Als weGods wetten in de toekomst houden, doen we slechts wat verwacht wordt. Hoevaak we in de toekomst de wet houden, kan nooit verzoening doen voor wetsovertreding in het verleden.

Wij allen hebben gezondigd (Romeinen 3:23) en het loon van de zonde is de dood. (Romeinen 6:23) God maakte onze kwijtschelding van de doodstraf mogelijk, de straf van de wet, door Jezus Christus te geven, Zijn eniggeboren Zoon, om in onze plaats te sterven. Hij nam onze plaats in. Wij zijn daarom verzoend met God door de dood van Zijn Zoon. (Romeinen 5:10)

God nam het initiatief om ons in harmonie met Hemzelf te brengen; dit is wat verzoening betekent. Hij bewees Zijn liefde door het ultieme offer te geven, het leven van Zijn Zoon, om de straf te betalen, die U en ik ons op de hals hebben gehaald door onze gedachten, houdingen en acties. (Johannes 3:16) We moeten echter gehoor geven aan Gods genade door geloof en bekering. Gods intentie is ons te verlossen VAN onze zonden, NIET IN onze zonden. "Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?" vraagt Paulus. "Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?"(Romeinen 6:1-2) Als we bereid zijn Gods vrijgevig aangeboden gift van eeuwig leven te aanvaarden, dan moeten we aan Hem gehoor geven door ons van onze wegen af te wenden naar Zijn wegen. (Handelingen 2:38)

Een houding van onvoorwaardelijke overgave van ons leven en van onze wil is de houding van bekering. Als we werkelijk komen tot het zien van de realiteit van de glorieuze toekomst, die God aanbiedt en oprecht Zijn Woord geloven, dan zullen wij God en Zijn wegen van ganser harte willen zoeken. Dat is wat tot de veranderingen leidde in de levens van de mannen en vrouwen van geloof over wie we lezen in Hebreeën 11.

U ziet, levend geloven resulteert ALTIJD in actie! Bekering is een antwoord op levend geloven. Terwijl het innerlijk begint, zal het ook weerspiegeld worden in uiterlijke veranderingen. Wanneer wij werkelijk zover komen, om de oude wegen te haten, zullen we ons er vanaf willen wenden.

 • Bent U door God geleid om te zien hoe verkeerd Uw karakter is?
 • Bent U zover gekomen, dat U oprecht wilt afkomen van Uw eigen verdorven, egoïstisch, vleselijk menselijke natuur?
 • Nogmaals, bent U klaar om berouw te hebben over niet alleen wat U gedaan heeft, - maar om wat U bent?

Koning David wist, dat dit het was, wat God verlangde. Hij zei: "De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God". (Psalm 51:19) Voordat iemand - en dit betekent wie dan ook - werkelijk en waarlijk bekeerd is, moet hij door God vernederd worden, afgebroken en zijn eigen nietigheid beseffen. Hij moet door een tijdsperiode gaan, waarin hij zichzelf verafschuwt, zijn zonden aan God erkent en er berouw over heeft - onderzoekende zijn hart, verstand en wil en besluiten de andere weg te gaan.

Als die tijd gekomen is, dan zal die persoon ophouden met God of met Zijn dienaren, die Zijn werk doen, te argumenteren en te redetwisten. Hij zal niet de verkeerde denkbeelden over God blijven aanhangen. Hij zal het beredeneren van de gehoorzaamheid aan Gods geboden opgeven en letterlijk leven naar elk woord van de Bijbel. Hij zal zich niet "gekrenkt" voelen door correctie en vermaning van Gods verkozen dienaren. Integendeel, hij zal zijn leven GEVEN aan God, zoals de Apostel Paulus ons allen leert te doen: "Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene". (Romeinen 12:1-2)

Zoals Paulus leert, moeten zelfs onze gedachten VERANDERD worden door de "vernieuwing" van ons verstand!

Het symbool van de Doop

"want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt..." schrijft Paulus in 1 Korinthe 12:13. Johannes de Doper zei, dat de Messias twee dopen zou aanbieden - de Heilige Geest en vuur. (Matthéus 3:11-12) Zij, die niet "gedompeld" zijn in Gods Gezin door de Geest van God, zullen uiteindelijk ondergedompeld worden in een poel van vuur, "welke hun wortel noch tak zal overlaten". (Maleachi 4:1) Jezus Christus vergeleek de Heilige Geest met: "stromen van levend water". (Johannes 4:14; 7:38-39)

Paulus legt in Kolossensen 2:12 uit, dat de doop het symbool is van een begrafenis. De "oude mens" wordt symbolisch gedood. We komen als een nieuw schepsel tevoorschijn. Opstaan uit het watergraf van de doop beeldt ons geloof uit in de opstanding, wat onze ultieme hoop is om een nieuw schepsel te worden.

In Romeinen 6:4-5 lezen we: "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;" Dopen is geen nietszeggend ritueel of een toverachtige rite.Het is echter een heel belangrijk symbool en is niet iets, waar wij lichtvaardigaan moeten deelnemen.

Gebaseerd op geloof en bekering, is de doop een uiterlijk teken van onze onderwerping. Het wijst op een nieuw begin. De oude mens met zijn hele zondig verleden is symbolisch begraven en een nieuw schepsel komt te voorschijn. Het water van de doop symboliseert het feit, dat wij innerlijk zijn schoon gewassen door de Heilige Geest. Het offer van Christus betaalde voor onze zonden en we komen schoon tevoorschijn in Gods ogen. Dit vertegenwoordigt niet het einde, echter het begin van het ware bekeringsproces!

De rol van Gods Heilige Geest

Volgend op de doop, ontdekken wij, dat het de gewoonte was van Christus' dienaren in de eerste eeuw om de handoplegging in praktijk te brengen. (Handelingen 8:18; Hebreeën 6:2) Dit opleggen van de handen symboliseert het speciaal apart gezet worden door God. Als vervolg op de doop zondert het de pasgedoopte persoon af, om Gods Heilige Geest te ontvangen. In Handelingen 19:1-6 lezen we, dat Paulus in Efeze enkele mensen ontmoette, die zijn prediking geloofden en voorheen waren gedoopt. Zij hadden echter het Evangelie niet ten volle begrepen toen zij gedoopt werden en hadden nooit de Heilige Geest ontvangen, noch zelfs ervan geweten. Na raadpleging met hen herdoopte Paulus hen in Jezus' Naam en legde hen de handen op, om Gods Heilige Geest te ontvangen Door een ongewoon wonder toonde God, dat zij inderdaad de Geest deze keer ontvingen, zoals gebeurde op het eerste Pinksterfeest van het Nieuw Testamentische tijdperk. Waarom was dit allemaal nodig?

Petrus zei tot zijn toehoorders op de dag van Pinksteren, dat volgend op bekering en doop, zij "de gave des Heiligen Geestes zouden ontvangen". (Handelingen 2:38) 
Wat is de bedoeling, dat in onze levens tot stand wordt gebracht door het ontvangen van de Heilige Geest?
Petrus legt uit, dat het door de Heilige Geest is, Gods goddelijke kracht, dat we "de goddelijke natuur deelachtig zouden worden....." (2 Petrus 1:4) Het is door de Heilige Geest, dat Jezus Christus in ons woont en ons in staat stelt hetzelfde leven te leiden, dat Hij leidde, toen Hij als menselijk wezen op aarde leefde (Galaten 2:20; Filippensen 2:5)

Aangezien Christus in ons woont door de Heilige Geest, worden onze lichamen beschouwd als de tempel van God (1 Korinthe 3:16) en ons wordt gezegd om God in alle aspecten van het leven te eren. (1 Korinthe 6:20)

Het hebben van Gods Geest in ons maakt van ons een heilig volk of wat de Bijbel noemt "heiligen". Wij kunnen onszelf (of wat dat betreft iets anders) niet heilig maken. God is heilig en Hij alleen kan heiligheid verlenen. Wanneer we ons werkelijk bekeren en ons in geloof tot God keren, belooft Hij niet alleen ons verleden te vergeven, maar ook Zijn Heilige Geest aan ons te schenken. Gods Geest, ons als gift gegeven, is bedoeld om onze levens te veranderen door vernieuwing van ons denken. (Titus 3:5; Romeinen 12:2) We worden een nieuwe schepping, omdat God ons verandert door Zijn geboden in onze harten en verstand te schrijven.(Hebreeën 8:10)

Hoewel het de kracht van God is, die deze verandering mogelijk maakt, moeten wij niettemin ons deel doen. We moeten Gods Geest gebruiken, we moeten de leiding van Gods Geest volgen; kortweg gezegd, we moeten wandelen met God. Gods Geest zal leiden en kracht geven, maar het zal ons niet in bezit nemen of beheersen. Wij moeten Gods leiding zoeken en trachten te volgen in onze levens. Onze inspanningen, los van Gods krachtige Geest, zijn nutteloos, maar Gods kracht zonder onze inspanningen stelt eenvoudig latente energie voor. Het is als een lichtschakelaar in de "uit" stand; het potentieel om de kamer te verlichten is aanwezig, maar de stroomkring is open en niets vloeit er doorheen. Het is de inwonende aanwezigheid van de Geest van God, dat het uiteindelijk mogelijk maakt ons behoud te volmaken.

Na geloof en bekering zijn we gerechtvaardigd, onschuldig gemaakt en in juiste positie voor God gebracht door het vergoten bloed van Jezus Christus. (Romeinen 5:9)

Vervolgens, nadat we ons tot God gekeerd hebben, heiligt Hij ons - maakt ons heilig - door Zijn Heilige Geest in ons te plaatsen. De Geest is daar om ons dieper begrip te geven van geestelijke dingen en ons in staat te stellen Goddelijke levens te leiden. Als Christenen moeten we groeien in genade en in kennis. (2 Petrus 3:18) Als we de aansporing van Gods Geest volgen, zal de rechtvaardigheid van God, zoals omschreven in Zijn geboden, in onze levens worden vervuld. (Romeinen 8:4)

Zijnde gerechtvaardigd door Christus' dood, worden wij ten slotte behouden door Zijn Leven. (Romeinen 5:9-10) Christus zit op dit moment, LEVEND, aan de rechterhand van de Vader in de hemel! Hij is actief onze voorspraak, als onze levende Hoge Priester, als we een misstap begaan en zondigen (Hebreeën 4:14-16) EN Hij leeft Zijn Leven, van overwinning van de zonde in het vlees, in ons door de inwoning van de Heilige Geest. (Galaten 2:20) Het ware feit van Zijn triomf over de dood door de opstanding is het BEWIJS, dat ons uiteindelijk een onsterfelijk leven zal worden gegeven bij Zijn terugkomst. (1 Korinthe 15:20-23)

God "plaatst" U in Zijn Kerk

Door de doop en de ontvangst van Gods Heilige Geest bent U automatischgedoopt in de ware Kerk van God"want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt" (1 Korinthe 12:13), want Gods Kerk is samengesteld uit die mensen, die vervuld zijn en GELEID worden door de Heilige Geest. (Romeinen 8:14)

U kunt niet zomaar "lid worden" van de ware Kerk van God! God moet U "trekken" of "roepen" en plaatst U dan in Zijn Kerk, door U Zijn Heilige Geest te geven. Onthoudt wat Jezus zei: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage". (Johannes 6:44)

Toch heeft God een georganiseerde Kerk - en altijd gehad! Jezus Christus verklaarde: "Ik zal Mijn GEMEENTE bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen". (Matthéus 16:18) Dat "de hel" of het graf niet over Gods ware Kerk zal heersen kan op twee manieren begrepen worden. Ten eerste, God zal NOOIT toestaan, dat Zijn Kerk totaal vernietigd zal worden of ophouden te bestaan. Ten tweede, de fundamentele hoop van alle ware Christenen is de OPSTANDING van de dood. Dus alhoewel individuele Christenen kunnen sterven, ZULLEN zij weer leven bij de zevende bazuin, als Christus naar deze aarde terugkomt als Koning der Koningen! "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden". (1 Korinthe 15:51-52)

Paulus leert ons, dat degenen in de Kerk het geestelijk "lichaam" van Jezus Christus zijn. (1 Korinthe 12:27) Zoals de handen, voeten, ogen, oren en verstand van onze fysieke lichamen samen moeten werken om het lichaam goed te laten functioneren, zo moet het geestelijk lichaam - de Kerk van God - georganiseerd zijn en haar leden samenwerkend, om de aangewezen functies in de Kerk uit te oefenen. Jezus Christus is het levend en actief HOOFD van de ware Kerk. (Efeze 1:22-23) Hij bepaalt de doelen en opdrachten voor Zijn Kerk. Na Zijn opstanding en net voor Zijn Hemelvaart gebood Jezus: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld". (Matthéus 28:18-20)

Daarom is de eerste functie van de ware Kerk om naar alle volken te GAAN en dezelfde krachtige boodschap te brengen, die Jezus predikte over het komend Koninkrijk van God! Daarna moet de Kerk de mensen ALLE DINGEN "onderwijzen", die Christus Zijn discipelen leerde - de gehele WEG van God, gebaseerd op oprechte gehoorzaamheid aan Gods grote geestelijke WET en op totale OVERGAVE, om Jezus Christus Zijn leven te laten leiden in éénieder van Gods volk.

Het is noodzaak, dat wij allen instructie ontvangen, worden onderwezen, bemoedigd en geleid naar het Koninkrijk van God. Daarom wordt ons geboden: "En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen". (Hebreeën 10:24-25) Merk op, dat wij onze samenkomsten NIET moeten verzaken! Integendeel wij moeten regelmatig samenkomen op Gods Sabbatten en op Zijn Heilige Dagen, zoals Jezus en de eerste Apostelen deden. (Lukas 4:16; Handelingen 17:2)

Hoewel sommige mensen zich erop beroemen "onafhankelijke Christenen" te zijn, is dat NOOIT Gods weg geweest. Het hele verhaal van het boek Handelingen beschrijft een verenigde Kerk, die samenkwam en die allen samenwerkten waar mogelijk!

Wij allen hebben de broederschap, de liefde, de voorbeelden en de bemoediging nodig van onze mede Christenen, die gebonden zijn om "te leven naar ELK Woord van God". De ware Kerk - in het Nieuwe Testament twaalf keer "Kerk van God" genoemd - voorziet in deze gelegenheid voor geschikt geestelijke broederschap, groei en dienstbaarheid.

Weigeren om samen te komen met hen, die groeien en die het Werk van God DOEN is het volledig tegengestelde aan wat Christus en de Apostelen leerden en in praktijk brachten. Want wij allen moeten leren om elkaar LIEF te hebben, elkaar te VERGEVEN en - door Gods Heilige Geest in ons - te GROEIEN in die liefde. Want Gods Woord zegt ons: "Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben". (1 Johannes 4:20-21)

Een Verbond met Uw Schepper

Gods Woord maakt het zeer duidelijk, dat de oprecht Christelijke doop een volwassen beslissing is, die gemaakt wordt na diep overdenken en hartgrondige bekering. Want, opnieuw, het beeldt waarlijk de dood en BEGRAFENIS uit van ons oude zelfzuchtige IK. En door deze beslissing en door deze daad maken wij een VERBOND met onze SCHEPPER om het vergoten bloed van Jezus Christus te accepteren als loon voor onze zonden en Hem waarlijk te erkennen als onze Heer, of Meester en onze komende KONING, die wij voortaan zullen GEHOORZAMEN!

Van Gods kant wordt ons de kostbare "gave van de Heilige Geest" beloofd. (Handelingen 2:38) Het ontvangen van Gods Heilige Geest houdt het doordringen van Zijn ware natuur en karakter in. Zoals de Apostel Paulus uitlegt: "de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is". (Romeinen 5:5) En, zoals we in Galaten 5:22-23 lezen, is de "vrucht" of het resultaat van de Heilige Geest in onze levens, "LIEFDE blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing".

Gods Heilige Geest geeft ons geestelijke liefde en geestelijke kracht om God te gehoorzamen, onze lusten te beheersen en naar Zijn geboden te handelen als een weg van leven. "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar". (1 Johannes 5:3) Dus niet wij - met onze menselijke kracht - houden Gods geboden; het is CHRISTUS, Zijn leven in ons levend, door de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest.

Jezus Christus zei in Matthéus 24:13: "Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden". Als we het Koninkrijk wensen te erven, dat God heeft voorbereid voor hen, die Hem liefhebben, moeten we trouw blijven tot het einde. We doen dit door voortdurend in CHRISTUS TE BLIJVEN. (Johannes 15:4) 
Hoe blijft U in Christus?
Merk op wat Johannes uitlegde in 1 Johannes 2-3-6: "En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft".

Blijven in of vasthouden aan betekent: trouw verankerd blijven aan en gegrondvest in de Waarheid van God. Denkt U eraan, de Bijbel laat zien, dat de Waarheid niet slechts een lijst van leerstellingen is, waarover geredetwist moet worden, maar veel meer een weg van leven, die gehoorzaamd en geleefd moet worden. (Galaten 3:1; 2 Petrus 2:2, 21)

De meeste belijdende Christenen denken, dat genade enkel een éénmalige aangelegenheid is. Velen, die beweren Gods vertegenwoordigers te zijn, hebben Gods beloften en Zijn doel onbeduidend gemaakt. Zij hebben een goedkope genade aangeboden, die de gelovige niets kost. Zij hebben "vrijheid" beloofd door te onderwijzen, dat Gods wet een juk van slavernij is en dat echte gehoorzaamheid eraan onnodig is. In werkelijkheid laat hun "gemakkelijke genade" - leerstelling, dat Christus het op een of andere manier allemaal voor ons deed, hun aanhangers verstrikt blijven in de verdorvenheid van zonde. (2 Petrus 2:19)

Tegengesteld daaraan zei Jezus dat degenen, die Hem zouden volgen, bereid moeten zijn alles op te geven, zelfs hun eigen levens. (Matthéus 16:24-25) Christus verlangt niets minder dan totale, onvoorwaardelijke overgave en toewijding van hen, die Hem als hun Heer en Verlosser accepteerden. "Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt ..." zei Christus. "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders die in de hemelen is". (Matthéus 7:13,21) 

Dit is het VERBOND, dat wij maken met onze Schepper bij de doop.

De Bijbel laat een groot en ontzagwekkende bestemming zien voor degenen, die Gods genade erven. Hij openbaart ook het proces, waardoor God zichzelf in ons reproduceertBekering is de sleutel tot dat proces. Ware bekering houdt in de totale overgave van ons leven en van onze wil aan God Almachtig.

Voor hen, die zich op deze manier naar Hem keren, maakt God onze vergiffenis, onze verandering van binnen uit, mogelijk en onze uiteindelijke toegang tot Zijn glorieus Koninkrijk als één van Zijn ware zonen.

 • Zullen wij moeilijkheden ondervinden en soms zelfs vervolging ondergaan, omdat wij liever proberen te leven naar Gods instructies, dan naar de tradities en gebruiken van de wereld om ons heen?

Wis en waarachtig!

Maar laat ons nooit de aanmaning van de Apostel Paulus vergeten, dat "dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden". (Romeinen 8:18)

Ons persoonlijk verbond met onze Schepper bij de doop houdt een verbintenis in van levenslange verandering. Er zullen veranderingen zijn in onze gevoelens, in hetgeen wij doen en in het meest van alles, in wat we ZIJN van binnen in. Ware bekering brengt ons tot "....gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen". (Romeinen 8:29)

Handel naar de Waarheid

God zegt ons, dat wij niet slechts "geïnteresseerd" moeten zijn in Zijn Waarheid, maar dat wij ernaar moeten HANDELEN! "Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt". (Jacobus 1:21-23)

Zonder twijfel zullen duizenden van U, die dit lezen, zich beginnen te realiseren, dat God U nu op een of andere manier in contact heeft gebracht met Zijn Kerk op aarde. U heeft, door het Werk van de "Living Church of God" (Levende Kerk van God), door het televisieprogramma Tomorrows World (Wereld van Morgen) en het tijdschrift Tomorrows World (Wereld van Morgen), geleerd wat het werkelijke doel is van het menselijk bestaan en de WEG van Leven, welke God gebiedt. Het is wellicht nu de tijd om te HANDELEN naar deze kostbare Waarheid. Behandel het niet geringschattend!

Vertraag niet en stel niet uit, wanneer U eenmaal begrijpt wat Gods doel is in Uw leven. Wacht niet, totdat U denkt, dat U reeds heeft overwonnen of tot U "perfect" begrip heeft of "perfecte" bekering, want U kunt zelfs niet beginnen aan perfectie tot NA Uw doop en Gods beloofde Heilige Geest hebt ontvangen om U te leiden en te sterken!

Dus wanneer U oprecht berouwvol bent en "de kosten berekend" heeft en zich realiseert, dat U gedoopt behoort te worden, laat ons dan van U horen. De LevendeKerk van God heeft dienaren of opgeleide vertegenwoordigers in de meeste delen van de wereld. Wanneer U erom vraagt, zullen zij U opbellen en een afspraak met U maken voor doopadvies. Zij zullen U NIET onverwachts bezoeken. Zij zullen zich ruim op tijd met U in verbinding stellen en afspreken op de tijd en plaats, die U schikt.

U zult NIET gedwongen worden om zich aan iets te "binden"! Feitelijk spreken onze dienaren simpelweg met U, beantwoorden Uw vragen en geven U enig materiaal om te lezen en te bestuderen, voordat U daadwerkelijk gedoopt wordt. Wij willen er ZEKER van zijn - net zoveel als U - dat U werkelijk klaar bent om gedoopt te worden. Maar dit eerste bezoek zal U de kans geven - waarschijnlijk voor de eerste keer in Uw leven - om een ware dienaar van God te raadplegen, die waarlijk de volle WAARHEID van God begrijpt en onderwijst. Daarom bel of schrijf ons VANDAAG.

Onze adressen en telefoonnummers over de hele wereld staan vermeld op de laatste pagina van dit boekje. Wij zien ernaar uit om van U te horen en U te dienen, want U staat nu in verbinding met de Levende Kerk van God. Moge God U begrip geven, liefde en moed om te HANDELEN naar de kostbare Waarheid U gegeven.