De mensheid staat tegenwoordig tegenover ontstellende crises van oorlog, ziekte, vervuiling, droogte en hongersnood. Waar zal dit alles toe leiden?

Bijbelprofetie openbaart dat God door middel van actuele gebeurtenissen een toekomstige tijd tot stand zal brengen, waarin er in de hele wereld vrede zal heersen. Als u begrijpt wat God nu aan het doen is, en wat Hij voor Zijn schepping in petto houdt, dan kunt u hoop hebben – zelfs in tijden van moeilijkheden!


Voor de moderne wetenschapper, zakenman of zelfs de theoloog die de Bijbel niet letterlijk neemt, is het grootste struikelblok voor begrip van Gods profetieën het onvermogen om de absolute realiteit van de ware God – de Schepper God, geopenbaard in de heilige Bijbel – volledig te vatten. Hoe werkt Gods macht? Hoe herschikt God de bestemmingen van naties? Hebben we profetie in vervulling zien komen in de geschiedenis – en zelfs in de hedendaagse wereldaangelegenheden?

Allereerst moeten we bedenken dat de God, Die in uw Bijbel wordt geopenbaard, het vermogen heeft om totale macht en totaal gezag uit te oefenen over naties en personen. “Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof…. Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het Die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid” (Jesaja 40:15, 22-23).

Gelooft u dat? Of heeft Jesaja dit verzonnen en permitteerde hij zich in dit perspectief op goddelijke macht literaire vrijheden?

Feit is dat van Genesis tot Openbaring uw Bijbel vol staat met profetieën die aantonen hoe God heeft ingegrepen, op dit moment ingrijpt en zal blijven ingrijpen in wereldaangelegenheden. Zelfs Jezus’ eigen woorden zijn vol profetische betekenis, van de Olijfbergprofetie in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21, tot het visioen over de toekomst dat hij aan de apostel Johannes gaf in het boek Openbaring.

Hoe dichtbij kan God werken om de leiderschap van een natie de weg te wijzen? De profeet Daniël beschrijft hoe Nebudkadnezar, koning van een van de meest opmerkelijke rijken in de oudheid, krankzinnig werd en buiten functie gesteld werd “… opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie Hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt” (Daniël 4:17). God bepaalt wie in de verschillende landen regeert en stelt soms de laagste onder de mensen hiervoor aan.

Kunnen Amerikanen, wanneer ze denken aan de recente leiders, uit dit Schriftgedeelte troost putten? Kunnen de Britten naar de daden van hun premiers kijken en Gods hand zien? Kan het onstabiele Italië, dat meer dan 60 regeringen had sinds de Tweede Wereldoorlog, dit? Andere Europese naties hebben het ook te stellen met sociale en politieke onrust. De Fransen hebben de opkomst gezien van ultrarechtse politici die zich goed thuis zouden hebben gevoeld in het bezette Vichy in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Krijgen deze naties de soort leiders die zij verdienen in plaats van de fatsoenlijke en wijze leiders, die zij zo nodig hebben? En hoe zit het met de rol van de rooms-katholieke paus in Europa? Paus Franciscus blijft de Europeanen aansporen hun katholieke erfgoed als een machtiger verenigende kracht te herontdekken dan welk lokaal nationalisme dan ook. Benedictus XVI had zo sterk gepleit voor het belang van het herstel van Europa’s christelijke wortels dat hij niet alleen de Europese Turken, maar zelfs niet-Europese moslims over de hele wereld buitensloot.

Werkelijk, de tegenwoordige politieke stabiliteit in de wereld is zo een illusie.

In de Hebreeuwse Geschriften beschrijft Mozes hoe God de verspreiding van naties en volkeren in de oudheid arrangeerde en leidde. “Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten” (Deuteronomium 32:8). Als een schaakmeester verplaatst God koningen, koninginnen, lopers en pionnen naar goeddunken, overeenkomstig Zijn doel. Hij leidt verschillende belangrijke naties naar het gebied van de aarde waar Hij hen wil hebben en zegent of vervloekt hen met het weer, oorlog en voorspoed in overeenstemming met hoe zij zich aan Zijn wil onderwerpen (vgl. Leviticus 26).

Zal Jezus Christus vanavond terugkeren?

Miljoenen Pinkster- en evangelische gelovigen verwachten dat Jezus Christus op elk ogenblik kan komen. Zij zien wereldgebeurtenissen zich ontwikkelen volgens Bijbelprofetie en zij willen klaar zijn. “Jezus Christus kan vanavond terugkomen”, buldert de evangelist met ijzeren longen in zijn grote tentsamenkomst. “U kunt maar beter uw hart nu aan de Heer geven, nu Hij u roept. U zult wellicht nooit meer een kans als deze krijgen!” De meesten van ons hebben zulke woorden gehoord – persoonlijk of op de radio of televisie.

Een fameuze uitspraak van Franklin Graham, zoon van de bekende prediker Billy Graham, werd vaak aangehaald: “De kerken geloven dat alles tot een dramatische ontknoping zal komen en dat God stappen aan het zetten is. Veel mensen in de evangelische gemeenschap geloven dat de terugkeer van Jezus Christus ieder moment zou kunnen gebeuren – en ik ben één van hen” (Los Angeles Times, 31 december 1995). En hij stond daar verre van alleen in! Al vele tientallen jaren hebben vele krachtige evangelisten in opwekkingssamenkomsten gebulderd: “Jezus Christus komt misschien vanavond al. U dient klaar te zijn om uw Schepper nu te ontmoeten!”

Is het waarschijnlijk dat de Jezus Christus van de Bijbel vanavond zal terugkeren? Voor de meeste mensen die nu leven lijkt de verwachting van Gods ingrijpen niet erg reëel. Zelfs onder gelovigen bestaat er grote onenigheid over het wanneer en hoe van Christus terugkeer –en of Hij eigenlijk wel letterlijk zal terugkeren.

Zal God plotseling en mysterieus ingrijpen – totaal onverwacht? Of heeft de Almachtige een specifieke keten van gebeurtenissen geopenbaard welke degenen die de Bijbel serieus nemen zal informeren en waarschuwen? Heeft God zich al gemengd in het wereldgebeuren ?

Wat zegt de Bijbel werkelijk? U dient het weten!

Vóór alles is het nodig om vast te stellen dat God niet wispelturig is. De Schepper van het universum maakt Zijn plannen niet om zonderlinge, impulsieve of gepassioneerde redenen. God de Vader zal Jezus Christus terugzenden naar deze aarde op een moment dat Zijn tweede komst het verschil zal maken tussen leven en dood voor het menselijk ras. Predikers die dwaas “vanavond is de avond” verkondigen, bewijzen een slechte dienst aan hun toehoorders. De terugkeer van Jezus Christus is een doodserieuze zaak. Het kan zelfs een kwestie van uw eigen overleving zijn!

De heilige Bijbel is de enige ware bron van geopenbaarde kennis over de terugkeer van Jezus Christus. De meeste ideeën en speculaties van de mensheid over Zijn terugkeer zijn klinkklare onzin, gebaseerd op niets anders dan lichtzinnige gissingen en ijdelheid! Is er een manier om de tekenen van Zijn komst te herkennen, en het einde van het tijdperk? Kunnen we profetie echt tot vervulling zien komen in het wereldgebeuren – en begrijpen wat dit betekent voor ons en voor onze wereld?

Het lijden van de wereld in de eindtijd

De Bijbel openbaart dat de technologische kennis enorm toegenomen zal zijn, vlak voordat Christus terugkeert. Het zal ook een tijd zijn van massaal reizen en grote verplaatsingen van immigranten: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken [“heen en weer rennen”, New King James] en de kennis zal toenemen” (Daniël 12:4).

Ondanks deze toename in technologische vermogens staat de deskundigheid van de mens op het gebied van geestelijke zaken stil! Ons vermogen om met elkaar om te gaan is de laatste 4000 jaar niet verbeterd. Jezus zei: “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:37).

De Bijbel openbaart duidelijk dat de dagen van Noach gekarakteriseerd werden door buitensporige zonde en geweld: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.” “Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten” (Genesis 6:5, 13).

De apostel Paulus werd ook door God geïnspireerd om in de toekomst te kijken en de laatste dagen als “zware tijden” te beschrijven – tijden van plat materialisme, morele achteruitgang en een valse spiritualiteit die de kracht van de ware God van de Bijbel verloochent (2 Timotheüs 3:1-5). Is deze beschrijving op onze huidige westerse beschaving van toepassing?

De tijd die voorafgaat aan de terugkeer van Jezus zal ook een veelheid aan gruwelijke oorlogen en verwoesting laten zien (Mattheüs 24:3-20). Jezus waarschuwde dat er een duidelijke dreiging zou zijn voor vernietiging van de mens – als Hij niet zou ingrijpen om de mens te redden van zijn dodelijke wegen: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Een visioen voor de toekomst

Denk eens na over dit visioen van de toekomst: een verwarde mensheid wordt geconfronteerd met crises van alarmerende gevarieerdheid. De wereldvoorraad van goed voedsel en schoon water neemt af vanwege de vervuiling die het milieu aantast en opwarming van de aarde waardoor weerspatronen veranderen. Miljoenen lijden honger en sterven uiteindelijk de hongerdood. Sommige gebieden worstelen met verschrikkelijke winterstormen en zware overstromingen, terwijl andere gebieden verdorren door droogte onder een fel brandende zon! Deze weersverstoringen eisen hun duizelingwekkende financiële tol waardoor veel verzekeringsfirma’s failliet gaan.

Verder putten zware aardbevingen, incidentele vulkaanuitbarstingen en insectenplagen de internationale en lokale rampenfondsen verder uit. Etnische spanningen, werkeloosheid en alom aanwezige stedelijke criminaliteit werpen een schaduw van onveiligheid over eens vredige gemeenschappen. Een leven wordt hoe langer hoe minder waard. Hoeveel kosten immers een paar kogels of een mes?

Ondertussen herinneren de verschrikkingen van de aanvallen op 11 september 2001 in de VS en de bomaanslagen op 7 juli 2005 in Groot-Brittannië er ons voortdurend aan dat het toenemende terrorisme alle bovengenoemde problemen zal verergeren!

Verwoestende epidemieën zullen tientallen miljoenen teisteren! Naarmate het klimaat warmer wordt, verplaatsen exotische ziekten, die ooit beperkt bleven tot tropische derdewereldlanden, zich naar het noorden met bepaalde soorten ziektedragende muggen en andere insecten. Medicijnresistente besmettelijke bacteriesoorten planten zich snel voort in ziekenhuizen en schakelen de doeltreffendheid uit van antibiotica en andere wondermedicijnen. De biotechnologie – die mensen voorziet van getransplanteerde organen van bavianen, varkens en andere dieren – bevordert de gevaarlijke mutatie van dodelijke bacteriën en virussen. Deze overbruggen als gevolg hiervan de vroegere grens tussen dierlijke en menselijke gevoeligheid voor elkaars ziekten. De jongeren, de ouderen en de armen sterven in ontstellende aantallen. Massabegrafenissen van de doden worden iets alledaags.

“Onzin”, zegt u? “Het zal nooit gebeuren waar ik woon”, spreekt u tegen. “Ongegrond zwartkijken en doemdenken”, beweert u. “Bovendien zullen mijn regering en de moderne technologie mij behoeden voor dergelijke problemen”, hoopt u.

O, werkelijk? Zullen uw legers, politie, sociale zekerheids- en gezondheidszorgsystemen u onbeperkt isoleren van dergelijke dreigende buitenlandse en binnenlandse terreur? Wat denkt u nu echt?

De meeste westerse regeringen zitten opgescheept met snel stijgende publieke schulden die gegroeid zijn tot werkelijk gigantische proporties! Pijnlijke bezuinigingen in de begroting vormen in veel landen het voer voor politieke debatten. In veel landen van de derde wereld is het tegenwoordig de prioriteit om geld aan vuurwapens te besteden – niet aan gezondheidszorg of pensioenen.

Als u een Amerikaan, Canadees, Brit, Australiër of een inwoner bent van een van de comfortabele rijke westerse naties, let u dan op. Fiscale onverantwoordelijkheid op nationale schaal voorspelt een duidelijk verval in toekomstig aanzien en macht. Als uw land moet bezuinigen vanwege een dalend inkomen, hoe zal dat u dan individueel beïnvloeden? Zijn er werkelijk alleen maar blauwe luchten in het vooruitzicht? Of zijn er onweerswolken aan de horizon?

Een somber beeld

Denk eens na over dit bericht: “De wereldwijde recessie heeft landen over de hele wereld gedwongen om de overheidsuitgaven in te perken, of anders het risico te lopen niet aan hun schulden te kunnen voldoen. Het Verenigd Koninkrijk is de laatste om de broekriem aan te halen. De National Health Service [nationale gezondheidsdienst] (NHS) – het gecentraliseerde overheidsagentschap dat uitvoering geeft aan het gezondheidszorgsysteem van de Britse regering  – wordt gedwongen om met ingang van 2015 31 miljard dollar van zijn begroting af te schaven. Deze bezuinigingen leiden snel tot een sterke daling in de kwaliteit van de zorg die patiënten ontvangen. De NHS heeft lange tijd boven haar stand geleefd. En nu eist de meedogenloze door de overheid opgelegde kostenbeheersing een zware menselijke tol” (Forbes.com. “The Ugly Realities Of Socialized Medicine Are Not Going Away” [De bedenkelijke werkelijkheid van gesocialiseerde geneeskunde gaat niet weg], Sally Pipes, 19 december 2011).

Dergelijke verslechteringen in de voorzieningen van publieke gezondheidszorg vinden over de hele wereld plaats. Op veel plaatsen zijn bezuinigingen in de gezondheidszorg voor de armen, de jongeren en de ouderen al jaren een feit, maar worden nu op een drastischer schaal doorgevoerd, zelfs in de Verenigde Staten:

“Er is een strijd uitgebroken tussen Californische provincies en gouverneur Jerry Brown, die voorstelt om de komende drie jaar een geschatte 2,5 miljard dollar van de lokale gezondheids- en preventieuitgaven af te halen.

Deze fondsen die sinds 1991 van de staat naar de provincies zijn gevloeid, ondersteunen gemeentelijke klinieken in Los Angeles en andere steden die arme mensen helpen die geen verzekering hebben. Ze helpen te betalen voor openbare gezondheidsprogramma’s, zoals die in Alameda County die preventieve diensten verleent aan kinderen met astma, waardoor ziekenhuisopnames verminderen” (Forbes.com. “California Health Care Cuts Will Cripple Prevention, Leave Poor Out In Cold, Counties Say” [Bezuinigingen Californische gezondheidzorg zullen preventie verlammen, laten de armen in de kou staan, zeggen provincies], Rob Waters, 7 juni 2013).

En denk eens na over de volgend alarmerende prognose over de gevolgen van de begrotingsbezuinigingen op ons vermogen om huidige en toekomstige uitbraken te bestrijden:

“In december keurde het Congres 5,4 miljard dollar aan noodsteun goed om de uitbraak van ebola in West Afrika te bestrijden, waarbij een deel van dat geld bestemd werd om Amerikaanse ziekenhuizen voor te bereiden op binnenlandse gevallen van ebola. De financiering voldeed bijna geheel aan wat president Barack Obama had gevraagd.

Maar experts zeggen dat paraatheidsinspanningen zijn gedwarsboomd door jaren van verminderde financiering. Lokale gezondheidsafdelingen bezuinigden op ongeveer 4.400 functies in 2013, volgens een rapport uit april van de National Association of County & City Health Officials [Nationale vereniging van provinciale & stedelijke gezondheidsambtenaren]. Sinds 2008 zijn meer dan 48.000 banen in lokale gezondheidsafdelingen verdwenen door ontslagen en natuurlijk verloop.

De bezuinigingen hebben voor staats- en lokale gezondheidsafdelingen weinig ruimte gelaten om diensten te verlenen als vaccinaties en voorlichting over hiv/aids, en hebben hun vermogen beperkt om personeel aan te werven dat kan helpen dreigingen van ziektes op te sporen en te identificeren. “Wat er gebeurt is dat het ene programma geld moet lenen van een ander programma”, zegt Chris Aldridge, senior directeur voor besmettelijke ziektepreventie en -bestrijding van NACCHO (ModernHealthCare.com.  “U.S. Still Unprepared for Epidemics” [Amerika nog steeds niet voorbereid op epidemieën], Steven Johnson, 10 januari 2015).

Naarmate ziekte toeneemt en gezondheidszorgondersteuning afneemt, en lang gekoesterde maatschappelijke normen worden afgebroken, worden velen wanhopig, en komen zelfs tot zelfdoding. In het laatste decennium hebben 300.000 Amerikanen zich van hun leven beroofd – evenveel als er werden gedood tijdens gevechten in Wereldoorlog II. “Amerika staat een grotendeels niet-herkende zelfdodingsepidemie voor de deur, nu zelfdoding tegenwoordig de achtste hoofdoorzaak van overlijden is geworden in de Verenigde Staten, en de derde hoofdoorzaak onder jongeren. Alle Amerikanen erkennen dat gewelddadige criminaliteit schering en inslag is, maar weinigen weten dat 50 procent meer Amerikanen zichzelf doden dan er vermoord worden” (San Diego Union-Tribune, 11 januari 2002).

Meer jonge mensen overleven zelfdodingspogingen dan er werkelijk sterven. Een landelijk onderzoek onder de jeugd in de klassen 3-6 op publieke en private middelbare scholen in de Verenigde Staten (V.S.) wees uit  dat 16% van de leerlingen meldde serieus zelfdoding te overwegen, 13% een plan daarvoor te maken, en 8% aangaf dat ze hadden geprobeerd hun eigen leven te nemen in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Elk jaar krijgen ongeveer 157.000 jongeren tussen de 10 en 24 jaar medische zorg voor zichzelf toegebrachte verwondingen op Spoedeisende Hulp afdelingen in de Verenigde Staten” (“Youth Suicide” [Zelfdoding onder jongeren”], U.S. Centers for Disease Control [Amerikaanse centra voor ziektebestrijding], september 2014).

Het probleem van zelfdoding is wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in het kalenderjaar 2015 dat wereldwijd bijna een miljoen mensen per jaar zichzelf doden, en dat zelfdoding de tweede belangrijkste doodsoorzaak is bij 15 tot 29-jarigen. (World Health Organization. “First WHO report on suicide prevention” [“Eerste rapport over preventie van zelfdoding van de WHO]”,4 september 2014). In 2014 bracht het CDC een rapport uit waaruit bleek dat het percentage van alle top tien belangrijkste doodsoorzaken in de V.S. van 2011 tot 2012 gedaald was, BEHALVE dat van zelfdoding, maar dat integendeel de zelfdodingscijfers stegen tot 12,6 gevallen per 100.000 Amerikanen (AFSP.org, “Suicide Prevention Investment Needed to Reverse Trend of Increasing Suicide” [Investering in preventie van zelfdoding vereist om trend van toenemende zelfdoding te keren], 10 oktober 2014).

Ook zitten onze gevangenissen vol met bewijs dat de Amerikaanse samenleving niet is wat ze zou moeten zijn. “Onlangs bereikte de Verenigde Staten de dubieuze eer er prat op te kunnen gaan het grootste aantal gevangenen op aarde te hebben. Zij bereikten deze top door het armlastige Rusland voorbij te streven – lange tijd haar enige rivaal als samenleving met massale gevangenneming – nadat Rusland duizenden gevangenen had vrijgelaten om geld te besparen”, zoals Sasha Abramsky, schrijver van Hard Time Blues, opmerkte. “Ongeveer 2 miljoen Amerikanen zitten nu in de gevangenis.... Verhoudingsgewijs is dit aantal in de Verenigde Staten per honderdduizend inwoners meer dan vijf keer dat van Engeland, zes keer dat van Canada en zeven keer dat van Duitsland”.

In 2011 waren volgens een BSJ rapport van het Amerikaans Ministerie van Justitie bijna 7 miljoen mensen in de Verenigde Staten op proefverlof, tijdelijk in de cel, voor langer gevangen of voorwaardelijk vrij – goed voor 2,8 procent van de Amerikaanse bevolking, of één op de 35 volwassenen. Wat zegt dat over de stabiliteit van een samenleving en de tevredenheid van haar mensen?

Het smelten van de polen

Zelfs een ogenschijnlijk kleine kwestie zoals stijgende temperaturen kan een ernstige crisis inluiden. Zolang er registraties zijn bijgehouden, is er het hele jaar door een dik pak noordpoolijs, eeuwigdurend ijs, aanwezig geweest, onaangetast door de noordpoolzomer. Die ijsbedekking vormde een barrière tussen de Noord-Europese kust en de noordpool. In 2006 ontdekten wetenschappers echter dat een deel van de ijslaag, groter dan de Britse eilanden, was weggesmolten, waardoor een zeeroute ontstond waardoorheen schepen al snel van Noord-Europa naar de noordpool konden varen. “Als deze abnormale toestand blijft aanhouden”, zei Mark Drinkwater van het Europese Ruimteagentschap, wiens camera’s het smelten vastlegden, “zal de noordoostelijke doorgang, of ‘noordelijke zeeroute’ tussen Europa en Azië over langere perioden van tijd open blijven, en is het denkbaar dat we pogingen zullen zien om rechtstreeks via de zomerse Noordpoolzee rond de wereld te varen” (Agence France Press, 20 september 2006).

Sindsdien, zoals onlangs in augustus 2013, meldde Spiegel:

“De ijskap van Siberië verdwijnt nu bijna volledig in de zomermaanden. Hoewel er nog steeds hier en daar ijsschotsen zijn, is de Noordelijke IJszee bevaarbaar. Het ijs langs de kust verdween voor de eerste keer in de zomer van 2005 en het is sinds 2007 steeds elke zomer verdwenen. Er was nooit zo weinig noordpoolijs als medio september 2012 en het ijs is nog nooit zo snel gesmolten als in de eerste helft van juli 2013, waarbij een oppervlakte van twee keer de grootte van Beieren elke dag verdween” (“Northeast Passage: Russia Moves to Boost Arctic Shipping” [Noordoostelijke doorgang: Rusland probeert de scheepvaart via de noordpool te bevorderen] 22 August 2013).

Klimaatveranderingen hebben zelfs de enorme uitgestrektheid van de gigantische ijsplaten van Antarctica aangetast. Een bepaald plateau, waarvan wetenschappers schatten dat dit al minstens 12.000 jaar bestaat, stortte in 2002 in, gevolgd door een van de warmste zomers daar ooit geregistreerd. “Het is een ingrijpende gebeurtenis”, zei geoloog Christina Hulbe. “Dit ijsplateau heeft gedurende vele duizenden jaren vele klimaatschommelingen doorstaan. Nu is het weg”. Het ingestorte gebied van 200 meter dikte had een oppervlakte van ongeveer 2.000 vierkante kilometer – ongeveer de grootte van Rhode Island. “Wetenschappers zeiden dat er ook al 50 jaar een opwarmingstendens op het schiereiland is, die als een gevoelige, vroege indicator van globale klimaatverandering wordt beschouwd” (San Diego Union-Tribune, 20 maart 2002). Een ander plateau, de West-Antarctische IJskap, stond in 2014 op het punt van instorten; sommige wetenschappers zeggen dat het ineenstorten ervan al is begonnen.

Als de temperaturen in de wereld stijgen, zal droogte meer ernstige beproevingen voor de mensheid met zich meebrengen. Wetenschappers schatten nu dat omstreeks 2050 “het aantal mensen dat leeft in het stroomgebied van een rivier onder zware waterdruk naar verwachting 3,9 miljard bereikt in 2050, in totaal meer dan 40 procent van de wereldbevolking … In stroomgebieden onder waterdruk kunnen kleine veranderingen in de waterhuishouding (droogtes) grote gevolgen hebben ... grondwatertekort, dat meer dan verdubbeld is tussen 1960 en 2000, kan de grootste bedreiging worden voor de landbouw en stedelijke watervoorziening in verschillende regio’s in de komende decennia” (Global Water Forum, “Water Outlook 2050: The OECD Calls for Early and Strategic Action” [Watervooruitzicht voor 2050: De OESO pleit voor vroege en strategische actie], 21 mei 2012). Op dit moment hebben watertekorten gevolgen voor ongeveer 700 miljoen mensen in 43 landen, en tegen 2030 zal bijna de helft van de wereldbevolking, met 75-250 miljoen mensen alleen al in de landen ten zuiden van de Sahara in Afrika, te lijden hebben van een ernstig watertekort volgens de VN in 2015.

Over de hele wereld worden belangrijke grondwaterlagen in een alarmerend tempo vernietigd en in grote regio’s, waaronder het Nabije en Midden-Oosten en delen van Azië, worden conflicten over water steeds verontrustender: “De Amerikaanse veiligheidsdienst waarschuwt al voor potentiële conflicten over water, inclusief terroristische aanslagen. In een rapport uit 2012 waarschuwde de Amerikaanse directeur van de nationale inlichtingendienst dat overmatig gebruik van water – zoals in India en andere landen –een bron van conflict was die mogelijk de Amerikaanse nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen” (The Guardian,  “Global Water Shortages Pose Threat of Terror and War” [Wereldwijde watertekorten vormen een dreiging voor terreur en oorlog], 8 februari 2014).

“Water kan de nieuwe olie worden als een bron van conflict”, zei de Nederlandse kroonprins [inmiddels koning] Willem-Alexander, voorzitter van het Forum. Er werd een aangrijpende uitspraak gedaan in maart 2006 op de vergadering van het Wereld Water Forum in Mexico City: “Miljoenen mensen hebben geleefd zonder liefde. Niemand heeft geleefd zonder water” (Synthesis Rapport, World [Wereld] Water Forum 2006, p. 65).

Merk op dat: “Ondanks innovaties die de kosten van waterbehandeling verminderden, hebben meer dan een miljard mensen nog steeds geen veilig drinkwater ... Landelijke landbouwgebieden worden het meest bedreigd ... een combinatie van opwarming van de aarde, verkwistende praktijken en vervuiling zorgt ervoor dat belangrijke rivieren, waar traditioneel miljoenen mensen zich op konden verlaten, nu een deel van het jaar droogvallen. De Gele Rivier in China, de Nijl in Afrika en de Indus en de Ganges in Zuid-Azië bereiken tijdens het droge seizoen niet altijd de zee en laten agrariërs spartelen.... Er is niet genoeg water beschikbaar om voldoende voedsel te produceren” (Los Angeles Times, 14 augustus 2001).

Voedselgebrek  en vervuiling

Als gevolg zullen miljoenen verhongeren. “Veertig van de armste landen in de wereld zullen waarschijnlijk hun vermogen om voedsel te produceren zien achteruitgaan – een afname tot wel 25 procent ... met 450 miljoen ondervoede mensen” (Los Angeles Times, 11 juli 2001).

Hoe zullen mensen dit aankunnen? Reporter Craig Timberg beschreef de tragische keuzes waar hongerige vluchtelingen in de onrustige regio Darfour in Soedan voor stonden: “Steeds vaker staan vrouwen in Darfour voor de moeilijkste keuzes: Het risico nemen verkracht te worden door de vluchtelingenkampen te verlaten op zoek naar brandhout en gras, of verhongeren. Als zij hun broers of echtgenoten meevragen om hen te beschermen, zullen de [milities] nog steeds de vrouwen verkrachten, zeggen ze, en de mannen doden. ‘Het is beter voor mij om te worden verkracht dan voor mijn broer om te worden gedood’, zei de zacht sprekende en van een rond gezicht voorziene Eisa, met haar haar in strakke rijen gevlochten onder haar hoofddoek. Ze heeft twee kinderen in de leeftijd van 2 en 5” (Washington Post, 17 september 2006).

Bedenk ook, dat de Verenigde Staten niet immuun zijn voor de dreiging van honger! “Droogte heeft bijna een derde van de Verenigde Staten in haar greep gekregen en dreigt sommige plaatsen deze zomer te confronteren met wat deskundigen zeggen hun ergste watertekorten in jaren zouden kunnen zijn. ‘Dit is een slapende reus’, zei klimatoloog Mark Svoboda, van het National Drought Mitigation Center [Nationaal centrum voor verzachting van droogte] in Lincoln, Neb. ‘het schokeffect moet nog komen’”.

In het voorjaar van 2002 daalden de reservoirs van New York City tot 48 procent van hun capaciteit, en vele andere gemeenschappen over de Verenigde Staten hadden tekorten en verplichte waterrantsoenering die zomer. Meer recent heeft Californië ernstige droogte meegemaakt, met reservoirs variërend van 54 procent tot slechts 7 procent van de capaciteit in het voorjaar van 2015.

En het water dat wij hebben kan giftig zijn. “Drie decennia na de Clean Water Act [Schoon water wet], gelooft een groeiend aantal milieuwetenschappers dat de traditionele zorgen over watervervuilers wellicht niet ver genoeg gaan. Zij zien een potentiële bedreiging opkomen van het wijdverbreide gebruik en aanwezigheid van chemicaliën zowel in medicijnen  als in het gewone leven. Deze chemische verbindingen, van antibiotica tot cafeïne, worden weggespoeld in het milieu en in de watervoorraad – met onbekende gevolgen” (San Diego Union-Tribune, 20 maart 2002).

Maar sommige gevolgen zijn bekend. In Engeland bijvoorbeeld, zijn veel lagere aantallen van menselijke spermacellen in verband gebracht met vervuilende stoffen in de rivier de Theems. In Duitsland, waar rioolwaterafvoer kan oplopen tot minstens de helft van het water in veel kleine rivieren, hebben onderzoekers waarneembare hoeveelheden van middelen tegen epilepsie, ontstekingsremmers en andere soorten medicijnen ontdekt in de watervoorraad. Onderzoekers in Kansas hebben sporen van nonylfenol in hun water gevonden; dit gangbare bestanddeel in zeep wordt in verband gebracht met kanker, onvruchtbaarheid en fysieke misvormingen.

De moderne landbouw zelf is de natuurlijke gesteldheid van onze watervoorraad aan het veranderen, ten kwade. “De landbouw is tegenwoordig de grootste bedreiging voor de waterkwaliteit in het land”, zei Charles Fox, die gedurende de regering Clinton als medebeheerder van het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap (Environmental Protection Agency) werkte. Een bepalende factor is een fenomeen genaamd hypoxie, dat aangetast water zo zout maakt – en ontdoet van bruikbare zuurstof voor planten en dieren – dat het schadelijk is voor de ecologie van veel gebieden. “Sinds 1960 hebben boeren in de regio het volume van stikstof en andere chemische stoffen die ze toepassen op hun velden verdrievoudigd. Hoewel het behoud van de bodem in die periode enorm is verbeterd, lopen nog steeds duizenden tonnen chemische voedingsstoffen uit die gebieden in zijrivieren van de Mississippi en uiteindelijk in de Golf van Mexico. Elke zomer doet de stikstof daar zijn werk weer – het activeert onnatuurlijke groei van algen die wegrotten, naar de bodem zinken en de zuurstof verbruiken die nodig is om het leven langs de kust in stand te houden” (Minneapolis Star Tribune, 17 september 2006).

Soms is het probleem eigenlijk zo simpel als het achteloze weggooien van wat de mens heeft gebruikt. Een rapport van de VN uit 2014 stelde dat “In ontwikkelingslanden 70 procent van het industriële afval onbehandeld gedumpt wordt in wateren waar het de bruikbare watervoorraad vervuilt” en dat elke dag 2 miljoen ton menselijk afval wordt afgevoerd in rivieren en andere waterbronnen ( UNWater.org, “Statistics”).

Nu schoon, vers water steeds schaarser en kostbaarder wordt, hoelang zal het nog duren voordat er oorlogen uitbreken over water? Zoals een hoofdredactioneel artikel in de Midland Reporter-Telegram observeerde: “Het feit blijft dat de wereld wat betreft de schoonwatervoorzieningen het water aan de lippen staat” (26 september 2006).

De aids-gesel

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome [Verworven immuundeficiëntiesyndroom]) mag dan niet langer de krantenkoppen domineren zoals in de afgelopen jaren, maar het is niet weggegaan. Volgens een rapport van de Verenigde Naties leefden in 2012 naar schatting 33 miljoen mensen over de hele wereld met het HIV virus. Alleen al in dat jaar raakten naar schatting 2,2 miljoen nieuwe mensen besmet met HIV, en naar schatting 2 miljoen mensen verloren hun leven door AIDS (“Global Report: UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic” [Mondiaal Rapport: VN AIDS rapport over de mondiale AIDS epidemie], 2013).

In Afrika, ten zuiden van de Sahara, leven ergens tussen de 23,5 en 26,1 miljoen volwassenen en kinderen met HIV, ongeveer 71 procent van alle mensen in de wereld die de ziekte hebben – met veel hogere cijfers voor vrouwen en jonge kinderen (AIDS.gov, “The Global HIV/AIDS-Epidemic”, november 2014).

In het Morbidity and Mortality Weekly Report stonden de Centers for Disease Control (CDC) [Centra voor ziektebestrijding] stil bij de trieste mijlpaal: “Vijfentwintig jaar HIV/AIDS”. Het CDC meldde dat er meer dan een miljoen mensen in de Verenigde Staten het HIV virus hebben, waarvan 40.000 nieuwe besmettingen in 2006. Van deze nieuwe infecties kwam 45 procent voor rekening van de mannelijke homoseksuelen. Vrouwen zijn goed voor ongeveer 25 procent van de nieuwe AIDS besmettingen in de V.S., en AIDS is momenteel de belangrijkste doodsoorzaak voor zwarte vrouwen tussen de 25 en 34 jaar (2 juni 2006). In 2011 meldde het CDC nog steeds dat “1.201.100 personen van 13 jaar en ouder met HIV infectie leefden” en dat “het tempo van nieuwe besmettingen veel te snel blijft stijgen, in het bijzonder onder bepaalde groeperingen” (“HIV in the United States: at a Glance” [HIV in de Verenigde Staten: in één oogopslag], november 2014). Bovendien worden “homoseksuele, biseksuele en andere mannen die seks hebben met mannen (MSM), in het bijzonder jonge, zwarte/Afro-Amerikaanse MSM, het zwaarst getroffen door HIV” (ibid.).

AIDS blijft een verwoestende uitwerking op de Amerikaanse economie hebben. Onderzoekers van de Kaiser Family Foundation hebben berekend dat alleen al in 2014 AIDS de Amerikaanse economie ongeveer 29,7 miljard dollar kost, aan directe en indirecte kosten, en dat de overheidsbegroting voor 2015 om meer dan 30 miljard heeft gevraagd (“U.S. Federal Funding for HIV/AIDS: The President’s FY 2015 Budget Request”, KFF.org, 25 juni 2014).

AIDS is natuurlijk geenszins alleen – of zelfs voornamelijk – een Amerikaans of Afrikaans probleem. Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie en Centraal-Azië hebben de snelst stijgende cijfers van HIV besmetting in de wereld. Het aantal HIV-positieve mensen in deze gebieden groeide van 2001 tot 2011 met meer dan 50 procent, volgens UNAIDS (“Eastern Europe’s growing HIV epidemic under scrutiny” [Oost Europa’s groeiende HIV epidemie nauwkeurig onderzocht], 5 december 2012). Het hoogste cijfer van besmetting daar werd gevonden in de Oekraïne, waar er 38 uit elke 100, in ieder geval 70 procent van de nieuwe gevallen in 2011, werden gevonden (AVERT.org. “European HIV & AIDS Statistics, 2014”).

Schattingen geven aan dat er in totaal, tussen 1981 en 2015, maar liefst 42 miljoen mensen over de hele wereld zijn gestorven aan AIDS  –  waaronder 650.000 in de V.S.  –  en er nog eens zo’n 35 miljoen leven met de gevreesde ziekte.

De Bijbel heeft deze ontwikkelingen duidelijk geprofeteerd!

Jezus Christus voorspelde dat er net voor Zijn terugkeer “hongersnoden” – gebrek aan voedsel – zouden zijn en “pestilentiën” – epidemieën (Mattheüs 24:7, SV). Momenteel zien wij slechts het begin van deze plagen, die zullen toenemen totdat zij een enorm effect op onze hele manier van leven hebben! Christus voorspelde duidelijk dat onze tijd zou zijn als die van Noach (Mattheüs 24:37-39). De dagen van Noach werden gekarakteriseerd door “slechtheid” en waren vol “geweld” (Genesis 6:5, 13).

Is het probleem van de criminaliteit opgelost in de V.S.? Nee, zeker niet! Met een gevangenisbevolking van ongeveer 2,2 miljoen, leidt de Verenigde Staten de wereld met het aantal opsluitingen. Volgens het Bureau of Justice Statistics zagen, in 2013 alleen al, de V.S. een cijfer van gewelddadige misdaad met ongeveer 23,2 slachtoffers per 1000 mensen als gevolg. In het hele land dragen continue rapporten over de opkomst van drugsgerelateerde geweldsmisdrijven en een overbelast justitieel systeem ertoe bij mensen zich steeds minder veilig voelen; meer dan 68 procent van de Amerikanen die bevraagd werden door Gallup in 2011, vond dat de criminaliteit in Amerika erger werd, ondanks rapporten met dalende misdaadcijfers (“Most Americans Believe Crime in U.S. is Worsening,” [De meeste Amerikanen geloven dat criminaliteit in Amerika erger wordt], 31 oktober 2011).

Tegelijkertijd worden, tot afschuw van velen in conservatieve, traditionele gemeenschappen in andere delen van de wereld, Hollywood en haar navolgers puissant rijk door morele degeneratie door middel van gewelddadige, met seks gevulde video’s en dvd’s te verkopen. Een dergelijke verdorven invloed wordt in toenemende mate gezien als een sociaal kwaad dat geweerd dient te worden – maar de jeugd en in toenemende mate ook de volwassenen van de westerse wereld omarmen het gretig! Het Guttmacher Institute meldde in 2014 dat 16 procent van de tieners geslachtsgemeenschap had gehad vanaf 15-jarige leeftijd, in vergelijking met 33, 48 en 61 procent voor respectievelijk 16-, 17- en 18-jarigen (“American Teens’ Sexual and Reproductive Health” [De seksuele en reproductieve gezondheid van Amerikaanse tieners], mei 2014). Nog niet zo lang geleden ontwierpen onderzoekers in Washington, DC een programma om vroegtijdige seksuele activiteit te voorkomen. Ze ontwierpen het met leerlingen van 12-13 jaar in gedachten, maar na een vooronderzoek besloten zij in plaats daarvan zich te richten op leerlingen van groep zeven [11-jarigen] – omdat te veel leerlingen van 12-13 jaar al seks hadden gehad!

Toch zijn al deze problemen pas het begin van het verhaal! De wereld blijft geconfronteerd met nucleaire uitbreiding op zeer grote schaal. Terwijl u wellicht blij was met het uiteenvallen van de Sovjet Unie, loopt de immense hoeveelheid wapens die dat land bezat – inclusief nucleaire wapens – nu gevaar om verkocht te worden aan de hoogste bieder!

Moslimextremisten bereiden zich voor op oorlog!

De militante islam prikkelt honderden miljoenen mensen om in verzet te komen tegen de westerse democratieën, zelfs nu het Amerikaanse leger gedwongen wordt tot het uiterste te gaan in de oorlog tegen het terrorisme.  We dienen te begrijpen dat het uiteindelijke doel van radicale moslimleiders is om de wereld te veroveren in de zin van dat alle mensen of moslim worden, volledig onderworpen aan islamitische overheersing, of uiteindelijk uitgeroeid worden!

Let op wat historicus Bernard Lewis – een professor aan Princeton University en wereldwijd bekend als een van de topexperts inzake de islam – ons vertelt over de groeiende islamitische dreiging. In zijn krachtige boek getiteld The Crisis of Islam [De crisis van de Islam], beschrijft Lewis hoe “een aanzienlijk aantal moslims – in het bijzonder, maar niet uitsluitend degenen die wij fundamentalisten noemen – vijandig en gevaarlijk is, niet omdat wij een vijand nodig hebben, maar zij”. Hij legt uit: “In de afgelopen jaren zijn er een aantal veranderingen in de waarneming geweest en vervolgens van de tactiek onder moslims. Sommigen van hen zien nog steeds het westen in het algemeen en zijn huidige leider, de Verenigde Staten in het bijzonder, als de oude en onverzoenlijke vijand van de islam, het enige serieuze obstakel voor het herstel thuis van Gods geloof en wet – en voor hun uiteindelijke algemene triomf. Voor dezen is er geen andere weg dan strijden tot de dood, ter vervulling van wat zij zien als de geboden van hun geloof “ (p. 28).

Lewis gaat verder: “Voor de meeste van de veertien eeuwen vastgelegde islamitische geschiedenis werd jihad algemeen geïnterpreteerd als de gewapende strijd voor de verdediging of de bevordering van de islamitische macht. Volgens islamitische traditie is de wereld verdeeld in twee huizen: het Huis van Islam (Dar al-Islam), waarin islamitische regeringen heersen en de islamitische wet het overwicht heeft, en het Huis van Strijd (Dar al-Harb), de rest van de wereld, nog steeds bewoond door en, nog belangrijker, geregeerd door ongelovigen. Het uitgangspunt is dat de plicht van de jihad zal blijven, slechts onderbroken door wapenstilstanden, totdat de hele wereld ofwel het islamitische geloof aanneemt of zich onderwerpt aan de islamitische heerschappij” (ibid. p. 31).

Hoewel de Verenigde Staten hard werkt om een soort van democratie aan Irak op te leggen, erkennen Lewis en de meeste geloofwaardige wetenschappers dat het de islam ontbreekt aan de politieke en sociale tradities die de democratie tot bloei zouden kunnen laten komen. Veel religieuze Moslims zien de praktijk van de democratie zelf als een daad van zich keren tegen God. Daarom zijn ze er vaak met geweld tegen gekant en zullen ze vechten tot de dood om de voortgaande praktijk van elke vorm van echte democratie te stoppen, hoewel ze democratie  –  het stemmen  –  voor korte tijd kunnen gebruiken, als het hen helpt het huidige regime omver te werpen en in plaats daarvan een islamitische republiek op te richten, die vervolgens een totaal ondemocratisch en dictatoriaal regime wordt!

Lewis geeft commentaar op dit probleem, dat veel moslimlanden gemeen hebben: “Soortgelijke problemen doen zich voor in Egypte, in Pakistan, en in sommige andere islamitische landen, waar het waarschijnlijk lijkt dat een werkelijk vrije en eerlijke verkiezing zou leiden tot een islamitische overwinning. Hier zijn de democraten natuurlijk in het nadeel. Hun ideologie verplicht hen, zelfs wanneer ze aan de macht zijn, om vrijheid en rechten te geven aan de islamitisch fundamentalistische oppositie. De moslimfundamentalisten hebben een dergelijke verplichting niet als ze aan de macht zijn. Integendeel, hun principes vragen van hen om wat zij als goddeloze en gezagsondermijnende activiteiten zien, te onderdrukken. Voor de moslimfundamentalisten is democratie, die de wil van het volk uitdrukt, de weg naar macht, maar het is een eenrichtingsweg, waarop er geen terugkeer is, geen afwijzing van de soevereiniteit van God, zoals uitgeoefend door Zijn uitverkoren vertegenwoordigers [de moslimfundamentalistische religieuze leiders]” (ibid., p. 111).

De Bijbel profeteert dat een komende koning van het zuiden een opkomend Europees rijk onder druk zal zetten, en wereldschokkende eindtijdgebeurtenissen zal veroorzaken. Als u deze profetieën wilt begrijpen, vraagt u dan een gratis exemplaar van ons zeer informatieve boekje Het Midden-Oosten in de profetieën aan. U zult dan zien hoe de militante islam de basis legt voor de dramatische vervulling van Bijbelprofetie. U kunt dan beginnen te begrijpen hoe toenemende tientallen miljoenen moslims gewonnen worden voor de groeiende macht van de militante islam! Dan zult u nog beter beginnen te begrijpen hoe u kunt waken en bidden – wat Jezus ons vertelde te doen! Jaren geleden gaf een artikel in de Washington Post inzicht in de toenmalige situatie in het Midden-Oosten:

“Het doel om moslims te herenigen onder één vlag vormt het hart van de radicale islamitische ideologie waar Bush in recente belangrijke toespraken over terrorisme herhaaldelijk voor heeft gewaarschuwd. In taal die aan de Koude Oorlog deed denken, heeft Bush het conflict in Irak als het cruciale strijdtoneel aangewezen in de context van een grotere strijd tussen voorstanders van vrijheid en degenen die proberen ‘een totalitair islamitisch rijk, dat zich uitstrekt van Spanje tot Indonesië’, te vestigen.”

Het enthousiasme van de extremisten voor die visie wordt niet betwist. Hoewel de realisatie ervan onwaarschijnlijk is, kan deze ambitie helpen terroristische daden te verklaren die dikwijls ons begrip te boven gaan. Toen Osama bin Laden de aanslagen van 11 september op het World Trade Center en het Pentagon ‘een heel klein ding noemde, vergeleken met deze vernedering en minachting voor meer dan 80 jaar’, werd verwezen naar de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, toen het laatste kalifaat onderbroken werd toen de Europese mogendheden het Midden-Oosten verdeelden. Al Qaida noemde haar nieuwsuitzending via het internet, waarmee werd gestart in september: De Stem van het Kalifaat”.

En toch wordt het kalifaat ook gerespecteerd door veel gewone moslims. Voor de meesten is de heropleving ervan geen dringende kwestie. Publieke opiniepeilingen laten zien dat men acute kwesties, zoals het Israëlisch-Palestijnse conflict en discriminatie, veel dringender vindt. Maar moslims beschouwen zichzelf als leden van de umma, of gemeenschap van gelovigen, die het hart van de islam vormt. En als het wereldse hoofd van die gemeenschap wordt de kalief gekoesterd, zowel als herinnering als ideaal, laten de interviews zien.

Dat reservoir van respect vormt een risico voor de regering Bush als ze een thema behandelt, dat nauwlettend word gadegeslagen door een wereldwijde islamitische populatie die op zo’n 1,2 miljard mensen geschat wordt. Veel onderzoeken geven al aan dat, sinds de door de V.S. geleide invasies in Afghanistan en Irak, moslims bijna wereldwijd de oorlog tegen terrorisme hebben gezien als een oorlog tegen de islam.

‘Waarom blijft u islamitische landen binnenvallen?’ vroeg Kerem Acar, een kleermaker in het centrum van Istanbul. ‘Ik zal het niet meer zien gebeuren, en mijn kinderen ook niet, maar op een dag zullen misschien de kinderen van mijn kinderen zien dat iemand zichzelf tot kalief uitroept, zoals de paus, en invloed zal hebben’” (14 januari 2006).

En deze frustraties en ambities werpen hun vruchten af! Recent nog in 2014, volgend op de ongekende opkomst van de wrede islamitische militante organisatie, nu bekend als de Islamitische Staat of IS, is dit regime duidelijk geweest over zijn doelstellingen:

“Het kalifaat herstellen, en daarmee een deel van de glorie die gepaard ging met de gouden eeuw van de islam, is al tientallen jaren het gestelde doel van soennitisch-islamitische activisten, van de Moslim Broederschap tot Hizb ut-Tahrir, tot Osama bin Laden’s al-Qaida. Maar al-Baghdadi’s groep is de eerste die het demonstreert. ‘De tijd is gekomen voor die generaties, die aan het verdrinken waren in oceanen van schande, gezoogd werden met de melk van vernedering, en geregeerd werden door de verachtelijksten van alle mensen, na hun lange slaap in de duisternis van veronachtzaming  –  de tijd is gekomen voor hen om op te staan’, aldus de verklaring” (TIME, “ISIS Militants Declare Islamist ‘Caliphate’ [ISIS militanten roepen islamistisch kalifaat uit]”, 29 juni 2014).

Inderdaad zal een komende Mahdi  –, in Bijbelprofetie bekend als de “koning van het zuiden” (Daniël 11:40-45)  –  wiens komst de moslims verwachten, binnenkort opstaan en een verregaande invloed hebben op wereldgebeurtenissen. Deze machtige islamitische religieuze leider zal velen van de meer dan één miljard moslims verenigen. Hij zal een reële bedreiging vormen voor het komende Europese Rijk, dat die bedreiging zal moeten neerslaan om de olie van het Midden-Oosten te kunnen blijven exploiteren om zijn militaire ambities te kunnen voortzetten.

Waarlijk, we moeten in alle soberheid erkennen dat de wereld inderdaad in oorlog is. Zonder het te beseffen misschien hebben de politieke en economische leiders van Amerika moslims het gevoel gegeven dat de V.S. het hele islamitische volk – zoals zij zichzelf soms noemen – aanvalt, bestaande uit meer dan 1,2 miljard mensen!

Door weinigen opgemerkt, is, dat te midden van de militaire escalatie, de V.S. zijn tientallen jaren oude twee fronten-strategie heeft verlaten, waarbij de natie zichzelf paraat hield om bijvoorbeeld op hetzelfde moment te vechten in een oorlog in het Middellandse Zeegebied als in een andere oorlog in de Stille Oceaan. Deze strategische verandering voorspelt misschien ernstig gevaar in de niet al te verre toekomst, als de V.S. meer vijanden krijgt.

En vergeet niet dat het een herrijzend Europa is – en niet een zwakker wordend Amerika – dat in de voorste gelederen zal staan in het gevecht tegen de zich uitbreidende islam. Sinds januari 2002 verenigd door een gemeenschappelijke munteenheid – de euro – zijn de Europese landen in toenemende mate erop gebrand om over de hele wereld in te grijpen waar naar zij geloven de V.S. faalt, of het nu in de “oorlog tegen terrorisme” is of in het Midden-Oosten.

Wanneer al deze ontwikkelingen worden gecombineerd, beschrijven zij een vooruitzicht voor de toekomst dat zeer beangstigend klinkt! Wat is er aan de hand? Voor degenen die gestudeerd hebben, ver gereisd hebben en de gecompliceerdheid van deze thema’s begrijpen, is het duidelijk dat wij in gevaarlijke tijden leven. Wereldgebeurtenissen beginnen aardig te lijken op zoals ze in Bijbelprofetie worden beschreven! Er hangt verandering in de lucht, maar misschien niet op de manier zoals velen hebben gedacht.

En zij werden verstrooid!

God hoeft niet naar het weerbericht te kijken. Hij beslist of de zon morgen schijnt of niet. Jezus Christus zei dat God “… het [laat] regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mattheüs 5:45). Van tijd tot tijd geeft God geen regen, of geeft te veel, om mensen lessen te leren!

In zijn brief beschrijft Jakobus hoe de profeet Elia “… een vurig gebed [deed] dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort” (Jakobus 5:17-18).

God heeft dus de macht om een land water te geven of te laten uitdrogen. Hetzelfde geldt voor de wind, koude, orkanen en wolken. Hij gebruikt deze macht bij gelegenheid om in menselijke zaken in te grijpen: “Met een oostenwind breekt U de schepen van Tarsis stuk” (Psalm 48:8).

Verscheidene belangrijke keerpunten in de geschiedenis van de Engelssprekende volken werden beslist door Gods ingrijpen in het weer tijdens de strijd. Deze succesvolle interventies maakten de religieuze vrijheid, voorspoed en macht mogelijk die de Angelsaksisch-Keltische machten van de V.S., Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk nog steeds bezitten.

In 1586-87 werd katholieke overheersing van de Engelse troon onmogelijk gemaakt door de terechtstelling van Mary, koningin van de Schotten. Het jaar daarop liet de Spaanse koning Philips II zijn onoverwinnelijke 124 schepen tellende Armada tegen Engeland aanrukken in een poging om het katholieke gezag opnieuw te bevestigen. Hoewel de Engelse zeemacht hardnekkig vocht, verbruikte zij uiteindelijk haar kruit! Op dat kritieke moment stak een wind met stormkracht zonder weerga op en jaagde vele van de zwaarbewapende, logge Spaanse galjoenen naar hun ondergang. De door de storm geteisterde schepen, die met moeite vooruitkwamen op de terugweg naar huis, naar Spanje, waren zo beschadigd dat vele nooit meer opnieuw gebruikt konden worden.

Koningin Elisabeth bracht ter gelegenheid van de herdenking van de Spaanse nederlaag, een zilveren medaille uit met de inscriptie: “God blies en zij werden verstrooid”. Zij wist wie verantwoordelijk was voor die winden op dat kritieke uur in de geschiedenis van haar volk!

Een wonderbaarlijke ontsnapping

In 1940 waren Hitlers legers Frankrijk en de lage landen snel binnengevallen. Zij hadden 330.000 Britse keurtroepen afgesneden en dwongen hen daarmee zich achterwaarts terug te trekken naar het Engelse Kanaal bij de haven van Duinkerken. Als de Britten dit leger verloren, zou er nauwelijks nog hoop zijn om de nazitroepen die hen wilden verslaan, terug te slaan. Er ging een bericht uit over heel Groot-Brittannië: “Winnie [Churchill] heeft boten nodig”.

Hoewel het Engelse Kanaal gewoonlijk ruw en verraderlijk is, werden honderden schepen, jachten en kleine boten – alles wat vooruit ging en bleef drijven – gezonden om tenminste een overblijfsel van het leger te redden. Maar de situatie leek grimmig. Toen moest, heel verbazingwekkend, wegens slecht weer op het vasteland een groot deel van de Duitse luchtmacht aan de grond blijven. Maar in plaats van stormachtig en ruw zoals gewoonlijk – gevaarlijk voor kleine boten – werd het Kanaal bijna zo kalm als een badkuip! Mannen en vrouwen die hun hele leven aan zijn kust woonden hadden het nog nooit zo rustig gezien. Winnie’s bonte armada van drijfhout en aangespoelde scheepslading redde bijna een derde van de miljoen Britse troepen – de ruggengraat van hun hele leger! Hitler was stomverbaasd! De nazi-generaals gromden in stilte om het verlies van een gemakkelijke prooi. De Britten waren innig dankbaar en noemden het “het wonder van de kalme zee”.

Ik heb vier jaar als volwassene in Engeland doorgebracht en sprak met verschillende oudere mannen die persoonlijk bekend waren met de reddingsoperatie van Duinkerken. Zij kregen allemaal een bepaalde glinstering of traan in hun ogen toen zij erover vertelden. Zij herinnerden zich allemaal het tonen van dankbaarheid aan God door het Britse volk na deze gebeurtenis. Zondag, 9 juni 1940 werd aangewezen als een Day of National Thanksgiving [een nationale dankdag] voor Gods uitredding bij Duinkerken, en vele Engelse predikanten zullen u vertellen dat hun kerken op die dag stampvol zaten en sindsdien nooit meer zo vol zijn geweest.

De dag ervoor, 8 juni, publiceerde de Londense Daily Telegraph een artikel over wat zij noemde “de wonderbaarlijke redding” bij Duinkerken. Een Britse officier, die zelf bij Duinkerken was gered, zei: “Eén ding is zeker met betrekking tot de dankdag van morgen in onze kerken. Van niemand zal de dank met grotere oprechtheid of diepere vurigheid omhoog gaan dan van de officieren en mannen die de Hand van God gezien hebben, welke krachtig was om te redden, om hen te bevrijden uit de handen van een machtige vijand, aan wiens genade zij, menselijkerwijze gesproken, volkomen waren overgeleverd.”

Ja, God bepaalt de bestemmingen van naties – en personen – zelfs door het weer te veranderen voor Zijn doeleinden. Voor meer informatie over dit verbazingwekkende teken van Gods ingrijpen om Zijn profetische doelen te bewerkstelligen, kunt u gratis het krachtige boekje Wie beheerst de weersomstandigheden? aanvragen.

Hitlers duivel

Om Zijn wil tot stand te brengen bij de mensen gebruikt God Zijn geheime, onzichtbare agenten – rechtvaardige engelen (en bij tijden zelfs gevallen engelen) – om te beïnvloeden, te bezorgen of te vernietigen.

De Bijbel openbaart een fascinerend inzicht over de werking van de geestenwereld in 1 Koningen 22. De geïnspireerde schrijver geeft een nauwkeurig verslag van een vergadering in tegenwoordigheid van de Heer. Het lijkt dat God reeds besloten had om een van de meest goddeloze koningen in de geschiedenis van Israël, koning Achab, weg te nemen. De vraag was hoe dit gedaan moest worden. God had een plan gemaakt om Achab aan te zetten om persoonlijk naar een komende strijd te gaan met de Syriërs in Ramoth-Gilead. Maar God had iemand nodig om Achab te bewegen te gaan strijden. In dit geval sprak een boze geest en bood vrijwillig aan om het karwei te doen: “… En de HEERE zei tegen hem [de boze geest]: Waarmee? Hij zei: Ik zal eropuit gaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn [Achabs] profeten” (1 Koningen 22:21-22).

Op de dag van de strijd wist God al dat het Syrische leger sterker was en de Israëlieten zeker zou verslaan. En hoewel Achab zijn status verborgen had om te vermijden dat hij een doel zou zijn, werd hij in de loop van de strijd gedood toen een gelukkige pijl de verbindingsstukken van zijn pantser doorboorde (vv. 34-37). Dit kwam omdat God beslist had dat deze goddeloze koning noch achter, buiten waar het gevaarlijk was, zou blijven, noch levend uit de strijd zou ontsnappen, maar samen met vele van zijn verslagen troepen ten onder zou gaan.

Toen Adolf Hitler aan de macht kwam constateerde een bekende Duitse Lutherse predikant, Martin Niemöller, opmerkzaam: “Er is waarlijk een tijd van schifting over ons gekomen. God geeft Satan de vrije hand, zodat Hij ons wakker kan schudden en zodat aan het licht  komt wat voor soort mensen wij zijn”.

Het is duidelijk dat God specifiek demonen toestond om de Nazi dictator te bezitten of sterk te beïnvloeden. De Britse schrijver George Bruce schreef: “Kan het mysterie van het kwaad van het nazisme uitgelegd worden? Zat er een satanische kern in? Eén verklaring van aard ervan, die moet worden vermeld, is de schakel tussen het nazisme en de beweerde verknochtheid aan zwarte kunst en occultisme van Hitler en zijn kring van vertrouwelingen waaronder Goering, Himmler, Goebbels, Ley en, in de beginjaren, Dietrich Eckart en professor Karl Haushofer”.

“Hitler was, naar wat voor veel mensen vergezocht mag lijken, het medium door wie contact werd gemaakt met bovennatuurlijke krachten van het kwaad. Hermann Rauschning, die Hitler afstandelijk en analytisch observeerde, verklaart dat hij een medium was, ‘bezeten door krachten buiten zichzelf – bijna demonische krachten’. Rudolf Olden, politiek redacteur van het nieuwsblad Berliner Tageblatt ten tijde van de groei van het nazisme naar de macht, merkt op hoe de overweldigende, bijna bovenmenselijke stortvloed van woorden die tijdens Hitlers toespraken uitgestort werden soms een hoogtepunt bereikten, waarbij hij letterlijk ‘in tongen sprak’ en bezeten leek. André François-Poncet, de Franse ambassadeur in Berlijn, verwijst ook naar deze kennelijke demonische bezetenheid” (The Nazis, Hamlyn, pag. 154)

Na een aantal andere waarnemers te hebben geciteerd, die meenden dat Hitler duistere spirituele hulp had, speculeerde George Bruce: “En werpt deze theorie over Hitler dat hij gedomineerd werd door boze bovennatuurlijke machten niet voor het eerst licht op de reden voor Auschwitz, Treblinka, de dood van zes miljoen Joden, het plan om 33 miljoen mensen van de Slavische bevolking van Rusland te vermoorden, de bereidheid om drie tot vier miljoen van de jonge mannelijke bevolking van Duitsland in de oorlog op te offeren en ten slotte het langetermijndoel, uiteengezet door Fabian von Schlabrendorff, voor de totale en permanente uitroeiing van het christendom in de hele wereld?” (ibid., p. 156).

Het Europa van Hitler was een milde voorloper van wat Gods geïnspireerde Woord profeteert betreffende de toekomstige heropleving van een satanisch beïnvloed Babylonisch-rooms systeem: “… Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels” (Openbaring 18:2).

Het is een ontnuchterende gedachte om te bedenken dat sommige van de meest belangrijke spelers op het wereldtoneel die onze bestemmingen bepalen niet gezien kunnen worden. Het zijn engelen of demonen! Wij moeten ons veel meer bewust zijn van de zeer reële geestelijke wereld om ons heen. En wij moeten er absoluut zeker van zijn, dat wij geleid worden door de Geest van God!

Hoe weet God op voorhand wat er gebeuren zal?

Hoe weet God wat er in de toekomst gebeuren zal? Hoe kan Hij honderden of zelfs duizenden jaren op voorhand profeteren over een gebeurtenis? Vanaf het begin is God een scherpe en oplettende waarnemer van menselijk gedrag geweest. Hij weet werkelijk hoe wij zijn (Jeremia 17:4-10). God begrijpt volkomen hoe mensen neigen te degenereren, compromissen te sluiten en de juiste weg te verlaten.

Meteen nadat God de bijzonderheden van Zijn wet voor het oude Israël aan Mozes gaf, zei Hij tegen hem: “… Zie, u gaat bij uw vaderen te ruste; en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat, aangaan, in het midden van dat land. Het zal Mij verlaten en Mijn verbond, dat Ik ermee gesloten heb, verbreken. Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden; en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen: Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is?” (Deuteronomium 31:16-17).

Omdat God zo’n grondige kennis en inzicht over ons heeft, kan Hij met gezag voorspellen wat de fundamentele omstandigheden van mensen en naties in de toekomst zullen zijn. Door vervolgens vakkundig de bepalende factoren van de nationale macht te manipuleren, zoals het weer, menselijk leiderschap en andere omstandigheden, kan God specifieke profetieën vervullen, die soms verbazing wekken door hun nauwkeurige detailuitwerking.

Een voorbeeld van deze goddelijke tussenkomst is het opmerkelijke verhaal van Kores de Grote, koning van het Perzische Rijk. Ongelofelijk hoe God de profeet Jesaja inspireerde om Kores met naam en daden te beschrijven bijna twee eeuwen voordat Kores werd geboren!

Rond 740-720 v. Chr. schreef Jesaja onder goddelijke inspiratie: “Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest. Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde, tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken vóór hem neer te werpen, en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden; om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden” (Jesaja 44:28; 45:1).

Tegenwoordig zeggen veel wetenschappers dat deze Schriftgedeeltes in het boek Jesaja gelijktijdig geschreven moeten zijn met de gebeurtenissen die zij beschrijven. Zij ontkennen dat Jesaja een profetie 200 jaar vóór haar vervulling schreef. Op welke basis ontkennen zij dit? Zij hebben geen feiten waarmee zij hun punt kunnen bewijzen – alleen een gebrek aan geloof, dat God de Almachtige is die werkelijk ingrijpt in menselijke aangelegenheden!

Kijk naar wat historici over de gebeurtenissen weten die omstreeks 539 v. Chr. plaatsvonden toen Kores Babylon veroverde, een onneembare vestingstad, vermaard op de hele aarde vanwege haar macht. Niet in staat om de massieve, versterkte muren rond Babylon, die zoveel andere indringers hadden tegengehouden, te bedwingen, verlegden de mannen van Kores de rivier de Eufraat, die normaal onder de zware waterpoorten van de stad stroomde, waar ze door de stad heenging. Door het rivierpeil te verlagen en door een spion  de binnenpoorten langs de rivier te laten ontsluiten, viel het leger van Kores de stad binnen op een totaal onverwachte manier en overrompelde de Babyloniërs volkomen.

Was God verbaasd? Nee. Hij had bijna 200 jaar eerder beschreven hoe een leider, die “Kores” heette, grote koningen zou overwinnen door door de voor hem geopende deuren te gaan!

Spoedig hierna vaardigde Kores het bevel uit om de Joden toe te staan vrijwillig naar hun vaderland en Jeruzalem terug te keren, en gaf hun de opdracht – nog een opmerkelijke vervulling van profetie – om de Tempel te herbouwen (Ezra 1:2-4; 6:2-5).

Wat is God aan het doen?

Religieuze mensen vragen zich af: Wat is de Schepper God van plan? Maar algemene interesse in religie komt en gaat met wereldgebeurtenissen. “Na 11 september zat religie in de lucht op een manier zoals het al heel lang niet meer het geval was geweest en in de toekomst een lange tijd niet meer het geval zal zijn”, zei Andrew Kohut, directeur van het Pew Research Center for the People & the Press [Pew onderzoekscentrum voor het volk en de pers]. Na de terroristische aanvallen van 11 september zeiden enkele wereldse commentatoren dat religie in het algemeen een probleem was, maar het Pew onderzoekscentrum van Kohut vond dat het Amerikaanse volk een andere mening had. “Met een verhouding van 2-1 zei het volk dat de terroristische septemberaanslagen het resultaat van te weinig religie in de wereld waren in plaats van te veel”, volgens het opinieonderzoek van Pew (San Diego Union Tribune, 22 maart 2002). Die opiniepeiling toonde ook aan dat 52 procent van de Amerikanen dacht dat de invloed van religie reeds afnam, slechts zes maanden na een plotselinge stijging van de belangstelling in september 2001. Toch zien de meeste Amerikanen religie nog steeds als belangrijk; 69 procent van de ondervraagden in een opiniepeiling in september 2012 door Gallup zei dat ze ofwel zeer religieus of gematigd religieus waren. Ongeveer 31 procent zei dat ze niet religieus waren.

Ondanks scepticisme in de wereld kunnen wij uiteindelijk inzicht verkrijgen met betrekking tot de oplossing van deze komende “zware tijden” in een boek dat veel mensen met sentimentele gevoelens vervult, maar waar zij werkelijk zeer weinig over weten. Dit boek is de heilige Bijbel. Het spreekt met gezag over de toekomst van onze landen. Het openbaart profetieën over ontzagwekkende gebeurtenissen die over de hele mensheid zullen komen.

Hoewel weinig beseft door de mensen in de tegenwoordige wereld was de Jezus Christus van de Bijbel de grootste voorspeller van toekomstige gebeurtenissen die ooit leefde. Het boek Openbaring, ook bekend als de Apocalyps, beschrijft wat Jezus Christus rechtstreeks openbaarde.

Let op het eerste vers van dit opwindende en betekenisvolle boek: “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven” (Openbaring 1:1).

Maar deze profetieën werden niet alleen in de Apocalyps gegeven. Zij werden ook uitgesproken door Jezus Christus toen Hij op aarde was. De gehele hoofdstukken van Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 zijn gewijd aan de beroemde Bergrede van Jezus – een wezenlijk belangrijke profetie die de volgorde van gebeurtenissen beschrijft die rechtstreeks leiden tot het einde van de beschaving zoals wij die vandaag kennen, en naar het begin van een heel ander tijdperk.

De discussie begon toen de discipelen van Jezus vroegen: “… Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” – dit tijdperk van menselijke regering (Mattheüs 24:3). Na het opsommen van een reeks voorwaarden, inclusief de komst van valse profeten, lokale oorlogen en wereldoorlogen, hongersnoden, epidemieën en aardbevingen, beschreef Jezus “een grote verdrukking” op aarde – “zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (v. 21).

Een tijd van de ergste kwelling en problemen die deze aarde ooit heeft getroffen? Tragisch genoeg, ja. De Jezus Christus van uw Bijbel profeteerde dit in niet mis te verstane woorden. Het evangelie van Markus geeft de uitspraak van Jezus als volgt weer: “Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal” (Markus 13:19).

Schrijnende armoede, droogte en hongersnood, om zich heen grijpende epidemieën en ten slotte zal wereldwijd geweld het biologische leven bedreigen met uitsterven – dit alles wordt duidelijk voorspeld in de Bijbel aan het einde van deze menselijke beschaving te zullen plaatsvinden.

Maar is dat werkelijk het einde van alles?

Jezus verklaarde ondubbelzinnig: “En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden [overleven]; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:22). Die dagen zullen ingekort worden “ter wille van de uitverkorenen” – ter wille van ware christenen die God oprecht dienen en gehoorzamen.

Vóór het barmhartig ingrijpen van God zal Hij echter toestaan dat de westerse wereld een tijd van ongekend nationaal lijden ervaart – in de Bijbelse terminologie de “grote verdrukking” genoemd. Het zal een tijd van nationale bestraffing zijn die de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en de meeste landen van Noordwest-Europa zal treffen.

Waarom de “grote verdrukking”?

De almachtige God is Degene die naties maakt en breekt. Hij is Degene die  – duizenden jaren geleden  – de spoedig komende vorming van een uiteindelijk Europees rijk of “Verenigde Staten van Europa” voorspelde, die Hij zal gebruiken om Amerika, Groot-Brittannië, Canada en de andere zojuist genoemde landen te bestraffen!

In Jesaja 47:1 spreekt God over een maagdelijke dochter van het oude Babylon. Hij beschrijft haar toekomstige straf: “Zit neer in stilzwijgen, ga het duister in, dochter van de Chaldeeën, want men zal u niet meer noemen: gebiedster [koningin, SV) van de koninkrijken. Ik was zeer toornig op Mijn volk, Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw hand, maar u bewees hun geen barmhartigheid, ja, zelfs voor de oude maakte u uw juk zeer zwaar” (Jesaja 47:5-6 ).

Merk op dat God spreekt over “Mijn volk” en “Mijn eigendom”. Vergeet niet dat het huis Israël “Mijn eigendom” wordt genoemd en God hen in het Oude Testament herhaaldelijk “Mijn volk” of “Mijn huis” of “Mijn eigendom” noemt (Jesaja 19:25; Jeremia 12:7-9).

Denk er ook aan dat het de vroegere Assyriërs waren die de Tien Stammen van noordelijk Israël binnenvielen en veroverden.

Maar deze profetie beschrijft een “dochter” – een politiek, economisch en religieus systeem in de geest van het oude Babylon – die in de latere tijden zal opkomen en een “juk” op de fysieke afstammelingen van Gods volk, Israël, zal leggen.

Merk op dat zij “gebiedster [koningin] van de koninkrijken” wordt genoemd en zegt: “… Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen” (Jesaja 47:8). Wij moeten geen onjuiste menselijke redenering gebruiken om deze dochter van Babylon te identificeren; we moeten de Bijbel zichzelf laten interpreteren. In Openbaring 17 zien wij ditzelfde valse systeem perfect beschreven.

De Bijbel gebruikt symbolen om geestelijke begrippen te verduidelijken. Openbaring 17 vertelt symbolisch over een grote hoer, gekleed in purper en scharlaken, die politieke druk uitoefent en “naar bed gaat” met de wereldlijke leiders van deze geprofeteerde economische en politiek-militaire macht (v. 18). Deze scharlaken vrouw stelt een vals religieus systeem voor dat genoemd werd: “… Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde” (v. 5). De “wateren”, waarover zij macht uitoefent, zijn “volken, menigten, naties en talen” (v. 15). Dit beschrijft duidelijk een soort veeltalige federatie of rijk. Het is waar wat Jesaja profeteerde, zij is de “gebiedster [koningin] van de koninkrijken”.

Vergelijkt u Jesaja 47:7-8 ook met Openbaring 18:7, waar staat: “… Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien”.

De apostel Johannes schreef met betrekking tot de eindtijd, wanneer deze profetie begrepen zou worden: “Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven” (Openbaring 17:10).

Serieuze profetiekenners weten dat de opeenvolging van vijf koningen verwijst naar het Heilige Roomse Rijk dat meer dan 1000 jaar, van de late oudheid tot het begin van de 19e eeuw, onder vijf verschillende koninkrijken de macht uitoefende over Centraal Europa en het Middellandse Zeegebied. Door van gedaante te veranderen en door zichzelf herhaaldelijk heruit te vinden, heeft dit politieke systeem bewezen zo sterk te zijn als hardnekkig onkruid. De meest bekende leiders waren, in chronologische volgorde: Justinianus, Karel de Grote, Otto de Grote, Karel van Habsburg en Napoleon.

Johannes schreef ook over een zesde koninkrijk – “een is er” (v. 10) – dat zou regeren wanneer deze profetie begrepen zou gaan worden in de eindtijd. Dat koninkrijk was de herleving die zijn hoogtepunt bereikte in de Hitler-Mussolini As van Italië en Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nu wij de gebeurtenissen van de eindtijd zien plaatsvinden, weten wij dat één laatste koning “nog niet [is] gekomen” (v. 10). Die leider houdt zich gereed om op het wereldtoneel te verschijnen – tijdens het leven van velen van u die dit boekje lezen.

Noemt de Bijbel de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk?

Aan Abraham werd beloofd dat zijn nakomelingen zouden zijn als het zand aan de oever van de zee (Genesis 22:16-17). Deze belofte werd doorgegeven aan zijn kleinzoon, Jakob. God veranderde Jakobs naam in Israël en zei hem dat zijn nakomelingen “een volk, ja een menigte van volken” zou omvatten (Genesis 35:10-12). Op zijn oude dag gaf Jakob deze grote beloften door aan zijn kleinzonen, Efraïm en Manasse (Genesis 48:15-20). Deze beloften hielden niet alleen de toppositie in het Midden-Oosten in. De nakomelingen van Israël zouden “hoog boven alle volken” staan (Deuteronomium 26:19, cursivering door ons).

Waar en wanneer heeft God deze beloften vervuld? De koninkrijken van David en Salomo waren groot, maar voldeden zij aan deze beschrijving? Nee! Alhoewel het koninkrijk van Salomo waarschijnlijk het rijkste van zijn dagen was, was het een enkele natie, niet een volk en een menigte van volken (Genesis 35:11). Bovendien waren de grootte en bevolking ervan heel klein in vergelijking met het Chinese rijk in die tijd. Vanaf Salomo kon geen natie die zetelde in Jeruzalem beweren “hoog boven alle volken” te staan. Was God deze vele beloften door de lange jaren heen vergeten?

Zeker niet! Het antwoord wordt gevonden in 1 Koningen 12 en 2 Koningen 17, 24 en 25. Na de dood van koning Salomo werden Israël en Juda gescheiden naties en zijn tegenwoordig nog steeds gescheiden! Israël werd veroverd door Assyrië en daarna, meer dan 100 jaar later, Juda door Babylon. Beide werden gedeporteerd, maar slechts een deel van de natie Juda keerde terug!

Het is een fascinerend verhaal, te lang om in dit boekje te vertellen, maar de feiten liggen er. De tegenwoordige natie die zichzelf Israël noemt, stamt werkelijk af van het oude koninkrijk Juda – de Joden. Het oude koninkrijk Israël verloor zijn identiteit en is nu als het zand aan de oever van de zee (Genesis 22:17) – de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Canada en veel van noordwest Europa. Het Bijbelse en historische bewijs is er, hoewel velen verkiezen het te negeren. Samen zijn wij de fysieke nakomelingen van de Bijbelse patriarch Israël. De Almachtige zal ons straffen en geselen vanwege onze toenemende zonden, net zoals Hij dat doet met elke zoon die Hij liefheeft (Hebreeën 12:6).

Als u de echte waarheid over dit belangrijke onderwerp wilt weten, vraag dan ons gratis boekje Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? aan. Als u wilt weten wie u bent – en als u de oorsprong en de profetische identiteit wilt weten van de volken van Britse afstamming van de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en noordwest Europa – vraag dan online (wereldvanmorgen.nl) een gratis exemplaar van dit fascinerende en informatieve boekje aan of schrijf naar ons regionale kantoor (vermeld achter in dit boekje).

Het laatste door mensen bedachte rijk

De meest recente herleving van het Babylonisch-Romeinse systeem werd als bestaand beschreven toen deze profetie voor het eerst door Herbert W. Armstrong werd begrepen in de late jaren dertig van de twintigste eeuw. Het was het machtsblok van de as Mussolini-Hitler. Mussolini erkende dat hij probeerde het systeem van het Romeinse Rijk te doen herleven.

In Openbaring 17:10-12 zien wij dat, na het zesde hoofd, er nog één laatste hoofd moet opkomen – er zal nog één herleving van dit systeem plaatsvinden! Merk op dat de tien horens, afgebeeld op het originele beest, tien koningen zijn – of dictators! Zij hebben nu nog geen koninkrijk (macht) ontvangen, maar ontvangen als koningen één uur macht met het beest. Hier zien wij dat tien koningen of dictators gelijktijdig zullen opkomen en hun gezamenlijke steun beloven aan een charismatische leider die door de Bijbel “het beest” (Openbaring 13) wordt genoemd. Waar zal deze laatste herleving van het Heilig Romeinse Rijk zijn? Wie zullen deze koningen en landen zijn?

Het antwoord is duidelijk! Dit rijk, dat kerk en staat verenigt, heeft zich telkens weer doen herrijzen in zowel Centraal-Europa als in de landen rond de Middellandse Zee. En het is dezelfde macht van kerk en staat, die door God in Openbaring 17 en 18 veroordeeld wordt.

Op het vaste land van Europa zal het systeem opnieuw ontstaan! Dit systeem zal de vorm van een Verenigde Staten van Europa hebben – een Europees Rijk, dat ongetwijfeld niet door democratisch gezind Groot-Brittannië geregeerd zal worden, maar door een regeringssysteem dat macht in de handen van enkele hoofdrolspelers in Europa legt en een officiële relatie heeft met een sterk religieuze invloed!

Merk ook op in Openbaring 17:14 dat dit systeem uiteindelijk aan zijn eind komt terwijl het strijd voert tegen het Lam, Jezus Christus, bij Zijn tweede komst als Koning der koningen. En zoals de profetieën in Mattheüs 24 aangeven, breekt de tijd voor deze mijlpalen spoedig aan.

Profetie is tweeledig. God gebruikte het oude Assyrië, meer dan 100 jaar voordat het huis Juda in ballingschap werd gevoerd door Babylon, om de tien stammen van noord Israël te straffen (2 Koningen 17:6; 25:21).

In deze eindtijd zal God echter de hedendaagse afstammelingen van het oude Assyrië , samen met de geprofeteerde moderne herleving van het systeem van het Babylonisch-Heilig Romeinse Rijk, gebruiken om Zijn opstandige, zondigend volk te straffen – in de eerste plaats Canada, Groot-Brittannië en Amerika. Deze hedendaagse afstammelingen van de patriarch Israël zullen gestraft worden voor hun zonden, even zeker als hun voorouders. En ook de Joden, samen met de andere overgebleven stammen van Israël en de heidenen die bij hen wonen, zullen tegelijkertijd ook hun deel van de straf ontvangen.

Laat mij zeer duidelijk en helder zijn. In de jaren vlak vóór ons zult u nieuwsverslagen lezen en horen over het verval van de Engelssprekende volken in de wereld! Het zal gewoonlijk niet op die manier verwoord worden, maar u zult in toenemende mate zien dat de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland steeds meer problemen zullen krijgen. Zij zullen financiële moeilijkheden hebben. Zij zullen geleidelijk aan terzijde geschoven worden in de arena van het wereldleiderschap. Als zij militair of anderszins proberen leiding te geven en tussenbeide te komen in wereldse aangelegenheden, zullen zij meer dan ooit steeds meer fouten maken en meer verwenst worden dan ooit. En bij de Palestijnen, Iraki’s, Iraniërs en anderen, die Amerika nu de Grote Satan noemen zullen zich – althans in de geest –een groot aantal belangrijke landen aansluiten.

Eerst zullen vele landen voorwenden medelijden te hebben met de huidige onbekwaamheid en moeilijkheden van deze naties. Maar geleidelijk aan zullen zij in toenemende mate vijandig en bitter worden – in het bijzonder tegen de Verenigde Staten. Vanwege afgunst zullen zij vinden dat Amerika te lang de grote baas is geweest. De V.S. waren rijk en machtig en waren de exporteur van decadent amusement en een zelfzuchtige levensstijl die echte walging  en afgrijzen veroorzaakt in andere samenlevingen.

Een natie met een grote schuld

De V.S. heeft nu biljoenen dollars schuld die zij nooit in staat is terug te betalen! Wie zal vragen om  schuldvereffening – en zal het uit woede zijn? Een natie die ooit de economische motor van de planeet was, is nu een schuldenaar die spoedig een ongewilde financiële verrekening te wachten staat. Decennia lang was Amerika in staat om tenminste een goed rendement te behalen op haar overzeese activa, zichzelf zo afschermend tegen de ergste gevolgen van het overheidstekort. Maar aan dit fenomeen komt nu een einde.

Om een idee te krijgen van hoe dramatisch Amerika’s rol is veranderd, moet u kijken wat er gebeurde toen het Chinese officiële persbureau Xinhua zijn zorgen overbracht over de financiële stabiliteit van Amerika, nadat de V.S. zijn triple A-status van Standard & Poor [een Amerikaanse kredietbeoordelaar] verloor:

“In een hard geformuleerd commentaar door het officiële Xinhua nieuwsagentschap op zaterdag, heeft China zijn eerste officiële reactie gegeven aan de Verenigde Staten bij het verlies van haar vergulde AAA lange-termijn kredietwaardering van Standard & Poor’s.

‘China, de grootste schuldeiser van de enige supermacht ter wereld, heeft nu het volste recht om van de Verenigde Staten te eisen zijn structurele schuldproblemen aan te pakken en de veiligheid van de China’s dollar activa te garanderen’, zei Xinhua.

China heeft er bij de Verenigde Staten ook op aangedrongen om ‘gezond verstand’ te gebruiken en ‘ haar verslaving aan schulden te genezen’ door te bezuinigen op militaire en sociale uitgaven.

‘De Amerikaanse regering moet het pijnlijke feit onder ogen zien dat de goede oude tijd, toen ze gewoon door te lenen kon zorgen voor de uitweg uit haar zelfgecreëerde puinhopen , eindelijk voorbij is’, schreef Xinhua (“China blasts U.S. over debt problems, calls for dollar oversight” [China barst los tegen de V.S. over de schuldproblematiek en vraagt om toezicht op de dollar], (Reuters, 6 augustus 2011).

‘De Amerikaanse leiders moeten wakker worden! De dagen van onbetwiste Amerikaanse financiële macht liggen achter ons. De Amerikanen beginnen de vruchten te plukken van meerdere generaties van zelfzuchtige en hebzuchtige economische keuzes! En landen die traditioneel achter de V.S. staan wat betreft ontwikkeling en wereldwijde invloed, verliezen in toenemende mate hun vroegere respect voor Amerika vanwege haar dwaasheid!

Misschien overtuigen andere landen zichzelf dat zij gerechtigd zijn om een land aan te vallen, wier vermaarde exportproducten een levensstijl vertegenwoordigen  die drugs, seks, gedegenereerde muziek en slechte schuld stimuleert. Zal de V.S. in de toekomst door andere landen worden aangeklaagd voor het lenen van hun geld en voor het doorgaan met  een luxe leven te leiden zonder enige intentie hen ooit terug te betalen?

Let u op Gods opdracht aan Zijn ware dienaren net voordat de afschuwelijke Grote Verdrukking begint: “En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: Dit hebt u gezegd: Omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden wij dan blijven leven?”

“Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” (Ezechiël 33:10-11).

Ja, inderdaad.

Als wij als volk werkelijk berouw zouden hebben en ons tot God zouden wenden en Zijn geboden beginnen te houden, zou Hij zich kunnen laten vermurwen. Dan zou Hij Zijn nationale bestraffing nog een generatie of twee kunnen uitstellen, want God zegt: “Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen”.

Maar hoevelen van u geloven werkelijk dat Groot-Brittannië en Amerika een echte opleving van de ware godsdienst zullen ervaren? Denkt u werkelijk dat wij de Bijbel zullen beginnen te bestuderen en er naar te leven? Of zullen wij ophouden bekend te staan als een land dat vol is met crimineel aangelegde personen? Zullen wij ophouden met het vermoorden van miljoenen ongeboren kinderen? Zullen wij ophouden met het toegeven aan ongeoorloofde seks, die miljoenen vaderloze kinderen voortbrengt?

Hebben wij het lef onze amusementsmedia te ontdoen van grove seksuele perversie en geweld? Zal de zelfbeheersing terugkeren om drank- en drugsmisbruik te stoppen? Zullen wij ophouden met scheiden van onze echtgenoten of onze kinderen te mishandelen en God gaan eren door Zijn geboden te houden en die dingen te doen die Hem welgevallig zijn (1 Johannes 3:22)?

De meesten van ons weten wel beter. Maar de Grote Verdrukking is om de hoek, tenzij er een oprecht berouw en ware bekering plaatsvindt!

Alleen de tweede komst van Christus als Koning der koningen zal op nationale schaal een ware verandering van het hart doen ontbranden – en zelfs dat zal slechts komen na enorm lijden. Wat een paradox! Wat een droevige situatie dat deze wereld, voordat zij het beste aller tijden kan ervaren, eerst door de ergste zware tijden moet gaan. Maar Jezus Christus komt terug, en Hij zal een echte, letterlijke regering hier  op deze aarde vormen om ons te redden uit de puinhoop waarin wij ons zelf gewerkt hebben. De regering van Jezus zal de mensheid de wetten en de wegen van God onderwijzen in die toekomstige tijd. Mensen die vurig verlangen om een oprechte Christen te zijn, kunnen en moeten zich voorbereiden – nu, op dit moment – om een actieve rol te gaan spelen in het spoedig komend Koninkrijk van Christus.

Wat zei Jezus werkelijk?

Door Zijn hele Evangelie heen sprak Jezus voortdurend over een komend Koninkrijk van God op aarde. In de parabel van de ponden liet Jezus de beloning zien voor degenen die hun talenten en tijd gebruikten om God ijverig te dienen. Tegen degene wiens pond tien keer meer was geworden zei Jezus: “… Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden” (Lukas 19:17, cursivering door ons).

Jezus zei niet dat Zijn trouwe dienaren de hele dag in de hemel zouden rondlopen – zonder iets te doen te hebben! Integendeel, Hij zei dat de heiligen zouden participeren in het komende Koninkrijk van God. Zij zouden regeren over vijf steden of tien steden – afhankelijk van hoeveel zij geestelijk gegroeid waren en hun ponden of talenten hadden vermenigvuldigd. De ware Jezus Christus voorspelde dat Hij naar deze aarde zou terugkeren als Koning der koningen en een wereldregering zou opzetten (Mattheüs 25:31-34; Openbaring 19:11-16).

De boodschap van Jezus – het Evangelie van het Koninkrijk – gaat over een wereldregering. Er is een grote behoefte om reinheid, fatsoen en vrede te herstellen op deze aarde. Daarom kondigde de apostel Petrus aan dat God opnieuw “… Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Handelingen 3:20-21).

Petrus zei, dat Gods aangewezen woordvoerders door de tijd heen een nieuw begin voor de wereld hadden voorspeld. Wat voorspelden deze woordvoerders over de rechtstreekse regering van God die op aarde wordt gevestigd?

De wereld van morgen

De profeet Micha beschreef deze komende dagen van vrede: “Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob, dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken” (Micha 4:1-4).

Merk op dat de mensen geen oorlog meer zullen leren. Dit is de taal van vrede en voorspoed, met mensen die van rust en de vruchten van persoonlijke inspanning genieten. Niemand zal bang zijn – want niet alleen nationaal, maar ook individueel zal de mensheid leren om Gods wetten te gehoorzamen.

De “wet” die zal uitgaan van Jeruzalem naar de landen (v. 2) is natuurlijk de Tien Geboden. De fundamentele geestelijke wet van God is vanaf het begin het fundament van Gods onderwijs aan de mensheid geweest.

Tijdens Zijn dienaarschap op aarde werd Jezus door een jonge man gevraagd over de weg naar eeuwig leven. Jezus antwoordde: “… wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen (Mattheüs 19:17-18).

Een mondiale samenleving gebaseerd op de Tien Geboden, met de beloofde hulp van de heilige Geest om mensen de kracht te geven deze te houden, zou geen oorlogen en praktisch geen misdaad, overspel, gebroken huwelijken, jeugdcriminaliteit of leugens kennen. Nationale budgetten zouden alle militaire uitgaven kunnen schrappen en het grootste deel van wat nu besteed wordt aan lokale en nationale politie. Vele andere noodzakelijke regeringsdiensten zouden ook geschrapt kunnen worden als niet langer noodzakelijk. Dergelijke diensten dragen zeer sterk bij aan hoge belastingen. Zonder liegen of stelen kunt u zich de enorme bedragen geld voorstellen die bespaard worden, eenvoudig omdat er geen noodzaak zou zijn om bezorgd te zijn over inbraken, winkeldiefstal, zakelijke oplichting en belastingbedrog.

Wat een gezegende maatschappij!

Toch komt deze – net zo zeker als morgen de zon op- en ondergaat! En de mensen die in deze maatschappij leven, zullen – door de genade, hulp en leiding van Christus – de Tien Geboden houden als een manier van leven.

Zoals God beloofd heeft voor die tijd: “Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. ... Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt” (Ezechiël 36:26-27).

Hun land zal buitengewoon vruchtbaar, en voorspoediger worden dan het de afgelopen duizenden jaren is geweest. Mannen en vrouwen zal een nieuwe geest gegeven worden – van gehoorzaamheid aan God – en zo zal de wereld uiteindelijk tot vrede komen.

Wat velen zich niet realiseren is dat deze komende tijd van vrede, onder de heerschappij van Christus op aarde, ook een belangrijk element van het Evangelie of Goede Nieuws is, dat Christus Zelf predikte. Het is een cruciale boodschap over de komende wereldregering!

Vanaf het begin tot het einde van Zijn dienaarschap op aarde sprak Jezus Christus onophoudelijk over het komende Koninkrijk van God. Het woord koninkrijk gaat over regeren – een manier van besturen van een land of een groep naties.

Na Zijn onderwijzing in de synagoge in Kapernaüm zei Jezus: “Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden” (Lukas 4:43). In wat het Onze Vader wordt genoemd zegt Jezus ons om te bidden: “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” (Mattheüs 6:10). Hij draagt ons op om te bidden dat Gods regering zal worden hersteld op deze aarde!

De duizendjarige regering van Christus

Toen Jezus na Zijn opstanding aan de apostelen verscheen “… vroegen [zij] Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6). Als het Koninkrijk van God slechts een geestelijke zaak was en niet een echte regering, voorzegd door tientallen oudtestamentische profetieën en door de eigen uitspraken van Christus, dan had Jezus hier een prachtige kans om dat idee uit de wereld te helpen.

Maar deed Hij dat?

Integendeel, Christus zei: “… Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft” (Handelingen 1:7). Daarom gingen de apostelen door met het prediken van het goede nieuws van de komende regering van God. Tot aan het einde van de apostolische eeuw predikten de apostelen van Christus voortdurend over het komende Koninkrijk of de regering van God, die op aarde gevestigd zal worden, met Christus Zelf als “Koning der koningen” (Openbaring 19:16).

Zelfs na de dood van de oorspronkelijke apostelen gingen veel van de vroege kerkleiders door met het onderwijzen en prediken van de boodschap van de komende duizendjarige regering van Christus op de aarde. De eminente historicus Edward Gibbon, beschreef hoe wijdverbreid deze leer was in het vroege Christendom: “De oude en populaire leerstelling van het Millennium was onlosmakelijk verbonden met de tweede komst van Christus. Terwijl de werken van de schepping in zes dagen waren gedaan, was de duur van hun tegenwoordige staat , volgens een traditie die werd toegeschreven aan de profeet Elia, bepaald op zesduizend jaar. Volgens dezelfde analogie werd de gevolgtrekking gemaakt dat deze lange periode van werk en conflicten, die nu bijna was verstreken, gevolgd zou worden door een vreugdevolle Sabbat van duizend jaar; en dat Christus met de zegevierende groep van heiligen en uitverkorenen, die aan de dood ontsnapt waren, of die op wonderbaarlijke wijze weer tot leven waren gewekt, zou regeren op aarde tot de vastgestelde tijd voor de laatste en algemene opstanding” (The Decline and Fall of the Roman Empire [Het verval en de ondergang van het Romeinse Rijk], vol. 1, p. 403).

Wij zijn nu aan het einde van 6000 jaar opgetekende menselijke geschiedenis! Het zal spoedig tijd zijn voor de vestiging van het Koninkrijk van Christus op deze aarde. Hoewel sommigen misschien geloven dat er al 6.000 jaar opgetekende geschiedenis voorbij is gegaan sinds Adam en Eva, is dit duidelijk niet het geval! Veel kenners van Bijbelse chronologie erkennen dat vanwege de verschillende maanden in de troonbestijgingsjaren van de koningen van Juda met de tegenwoordig aanvaarde chronologie, die jaren geleden werd geïntroduceerd door aartsbisschop Ussher, wellicht 20 tot 30 jaar kan afwijken. Daarom kan binnen de parameters van de Bijbelse chronologie  de eerste 6000 jaar van de menselijke geschiedenis gemakkelijk nog 25 jaar langer duren.

Wij denken echter, nu de profetische gebeurtenissen zich versnellen, dat deze 6000 jaar waarschijnlijk veel sneller dan dat voltooid zullen zijn! Dit zal het einde zijn van 6000 jaar menselijke samenleving onder de invloed van Satan de duivel (Openbaring 12:9; 20:3). Het zal het einde zijn van zes duizendjarige dagen gedurende welke de mensheid de les van menselijk lijden heeft geschreven – om de grote les te leren dat de wegen van de mens verkeerd zijn – dat de mensheid afgescheiden van God niet weet hoe zij in vrede en geluk moet leven.

De levende Jezus Christus moet terugkeren om ons van onszelf te redden – van de letterlijke vernietiging van alle leven van deze planeet door nucleaire oorlog en andere middelen van massavernietiging (Mattheüs 24:22)! Degenen die echt acht slaan op de boodschap van Jezus, zullen de ontzagwekkende kans hebben om samen met de teruggekeerde Christus  te regeren over de naties van deze aarde tijdens de spoedig komende zevende duizendjarige dag – de duizendjarige Sabbat, gedurende welke Christus en de ware heiligen de vrede zullen herstellen op deze ontwrichte planeet. De apostel Johannes werd geïnspireerd om het komende Millennium te beschrijven: “Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20:6).

Ware christenen zullen een functie krijgen

De ware heiligen zullen niet in de hemel rondzweven na de terugkomst van Christus. Integendeel, zij zullen een uitdagende en boeiende verantwoordelijkheid krijgen onder Christus, die Zelf de Koning der koningen zal zijn. Want Openbaring 2:26-27 verklaart: “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.”

Merk op dat de toekomstige rol van de heiligen het regeren [“hoeden”] van de naties is met een ijzeren staf. Het is duidelijk dat er geen opstandige naties in de hemel zijn! Zij zullen dus hier op aarde gestationeerd worden  – waar de problemen zijn en waar zij met Christus aan de oplossingen kunnen werken.

In het gebed van de heiligen gegeven in Openbaring 5:8-10 wordt aangegeven dat  “… U [d.i. het Lam] … ons voor onze God gemaakt [heeft] tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over [beter: “op”, SV] de aarde”. En Jezus beloofde aan de 12 apostelen: “En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt” (Lukas 22:29-30).

Individuele christelijke overwinnaars zullen over steden regeren, en elk van de twaalf apostelen zal over een hele stam van Israël regeren hier op aarde. Aan wie zullen de twaalf apostelen rapporteren?

In de beschrijving van het weer verzamelen van het volk Israël na zijn gevangenschap in de komende Grote Verdrukking, inspireerde God Hosea om te schrijven: “Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren [of: terugkeren], en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd” (Hosea 3:5). Dus in “later tijd” zal heel Israël – inclusief de Amerikanen en de volken van Britse afkomst – weer verzameld worden. Koning David zal opgewekt worden uit de dood – samen met alle ware heiligen van God. Dan zal David weer regeren over alle twaalf stammen, of naties, van Israël – evenals hij dit zo trouw en effectief deed, zo’n 3000 jaar geleden!

In Jeremia 30 beschrijft God hoe Hij Israël  uit zijn komende gevangenschap zal halen: “… Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan” (vv. 8-9). Merk op dat bijna alle geleerden het eens zijn dat Jeremia in ongeveer 600 v. Chr. geschreven werd – bijna 400 jaar na de dood van koning David. Deze Schriftgedeelten beschrijven dus wat er gebeurt ten tijde van de opstanding uit de dood (Johannes 5:28-29).

Jezus Christus zal terugkeren als Koning der koningen. Koning David van de Bijbel zal letterlijk worden opgewekt om een van deze uit geest geboren koningen te worden die rapporteren aan Christus. Onder David zullen de twaalf apostelen dienen. En onder hen zullen duizenden ware heiligen van God dienen – die over afzonderlijke steden zullen regeren, zoals wij reeds in Lukas 19:11-19 hebben gezien.

 “En Mijn knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden” (Ezechiël 37:24). Heel Israël zal dus opnieuw Gods wetten en Zijn verordeningen leren en de naties zullen heersers hebben die volledig geïnstrueerd zijn en bekwaam in de wetten van God – iets wat God altijd bedoeld heeft (Deuteronomium 17:18-20).

Denk alstublieft na, vrienden! Het gaat hier niet over toekomstige beloning in de hemel-sentimentaliteit! Of de grote God, die bovenstaande Schriftgedeelten inspireerde, meent wat Hij zegt – of de Bijbel liegt tegen ons!

De Bijbelse boodschap is consequent

Van Genesis tot Openbaring wijzen de Bijbelse profetieën vooruit naar een letterlijke regering, die door God op deze aarde zal worden gevestigd. Zoals de profeet Daniël het kort en bondig zegt: “In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden” (Daniël 2:44).

Na het Babylonische, Perzische, Grieks-Macedonische en Romeinse Rijk – met de zeven heroplevingen van Rome, met inbegrip van de spoedig komende laatste heropleving met tien koningen of heersers die hun macht aan een superdictator, die het “beest” wordt genoemd, zullen geven (Openbaring 17:9-14) – zal de levende Jezus Christus komen als Koning der koningen (Openbaring 19:16) om over deze aarde te heersen en de menselijke samenleving op orde te brengen, voordat ze alle mensen van deze planeet vernietigt (Mattheüs 24:21-22).

Als wij Gods boodschap geloven en er gehoor aan geven, dan hebben u en ik de schitterende kans om bij die andere “koningen” en heersers te zijn die Christus assisteren in deze zeer reële regering die God op deze aarde zal opzetten! God inspireerde de apostel Paulus om ditzelfde punt uit te leggen: “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?” (1 Korinthe 6:2-3).

Daarna legt Paulus uit dat de ware christenen in Gods Kerk de  juiste regering in praktijk moeten brengen en moeten leren problemen tussen broeders in de kerk te beoordelen, omdat ware christenen nu in opleiding zijn om koningen en priesters onder Jezus Christus te worden!

Waarom hebt u dit nooit eerder gehoord? Waarom wordt deze duidelijke Bijbelse boodschap praktisch nooit in de traditionele kerken van deze huidige samenleving gepredikt?

Ergens op deze aarde is de ware “kleine kudde” van Christus (Lukas 12:32) die de Waarheid van Gods grote doel predikt. Hoewel God niet iedereen nu tracht te behouden (anders zou Hem dat zeker lukken!), moet Zijn ware Kerk het goede nieuws van het komende Koninkrijk of de regering van God als een “getuigenis” prediken voor alle volken (Mattheüs 24:14). De mensen in deze Kerk wordt het echte doel voor hun leven onderwezen. Zij krijgen onderricht in hoe zij zich moeten voorbereiden om letterlijk koningen onder Christus en onder koning David te worden in het komende Koninkrijk van God. Het komende Koninkrijk van Christus is heel reëel voor hen!

Is dit ook zo voor u?

Onze uitdaging en kans

Ieder van ons die deel wil uitmaken van dat Koninkrijk moet leren denken zoals koning David die schreef: “Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij” (Psalm 119:97-98). Wij moeten Gods geestelijke wet, de Tien Geboden, liefhebben en erover mediteren. Wij moeten de verordeningen van God bestuderen en vooral hoe zij allemaal in het Nieuwe Testament groter worden gemaakt. Zo leren wij Gods rechtvaardige en barmhartige manieren van overvloedig leven kennen. Dan zullen wij veel meer gekwalificeerd zijn om die wetten te onderwijzen en in toepassing te brengen in de Wereld van Morgen – het komende Koninkrijk van God!

Heel veel andere Schriftgedeelten maken het duidelijk dat het Koninkrijk van God een letterlijke regering is die op deze aarde gevestigd wordt. De ware heiligen van God hebben een ontzagwekkende uitdaging en kans vóór zich! Want zij zullen niet alleen over mensen op deze aarde heersen, maar ook over de engelenmenigte, die God nu gebruikt om  mensen dienstbaar te zijn en hen te helpen zich voor te bereiden op hun komende verantwoordelijkheden in de Wereld van Morgen (Hebreeën 1:14).

Voor sommigen, die de Bijbel niet echt bestudeerd hebben, zal dit een heel ontstellende waarheid zijn, omdat deze  de algemene misvatting dat wij na de dood opstijgen naar de hemel om niets te doen achter zich laat! Toch houdt het geïnspireerde Woord van God ons deze roeping, deze hoop en dit Werk voortdurend voor.

Dit is de beloning van – en de ontzagwekkende uitdaging voor – de ware heiligen van God. Wij dienen onze talenten en mogelijkheden nu te gebruiken in dienst van God. Wij moeten zonde en Satan overwinnen en zo werkelijk voorbereid zijn om onder de levende Jezus Christus te dienen.

Kan dit allemaal wegvergeestelijkt worden? Zijn ware christenen werkelijk geroepen om alleen maar naar de hemel te zweven en tot in alle eeuwigheid niets te doen?

Merk  op wat Daniël profeteerde nadat hij beschreven had hoe het laatste kwade koninkrijk is weggenomen en vernietigd: “Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen” (Daniël 7:27).

Meteen na de vernietiging van de laatste opleving van het Romeinse Rijk – de laatste poging tot een door de mens bedachte wereldregering – spreekt dit [vers] duidelijk over een letterlijke, goddelijke regering die op deze aarde wordt opgezet, welke regering wordt gegeven aan “de heiligen van de Allerhoogste”.

Hoe duidelijk!

In Psalm 149 lezen wij een heldere verklaring over de gelegenheid die de ware heiligen van God krijgen om op te treden tegen de dictators die zich zullen verheffen net vóór de terugkomst van Christus naar de aarde: “Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën, om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn. Halleluja!” (vv. 5-9).

Als u en ik ons waarlijk overgeven aan de levende Jezus Christus, als wij Hem zullen gehoorzamen en dienen, dan zal de Vader ons de schitterende gelegenheid geven om eindelijk ware vrede en vreugde op deze aarde te helpen brengen, omdat wij de weg van vrede hebben geleerd, die de naties van deze wereld nu niet kennen (Jesaja 59:8).

Denk  aan Gods eigen beschrijving van trouwe christenen: “Hier is de lijdzaamheid [of: volharding] der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus” (Openbaring 14:12, SV).

Gods doel staat vast

God voorzegt dat gedurende “de tijd van het einde” “de kennis [van de mensheid] zal toenemen” (Daniël 12:4). Misschien is het onderscheidende kenmerk van onze tijd de explosie van materiële kennis. Technologische veranderingen werpen alles omver wat wij voorheen als normaal beschouwden. In Zijn wijsheid wist de Schepper dat, wanneer onze aandacht voornamelijk materialistisch gericht zou zijn, onze levens verstrikt zouden raken in afgoderij en heidendom. Wat wij vandaag zaaien, zullen wij morgen oogsten. Degene die ons telkens weer bevrijd heeft van nationale bedreigingen in het verleden zoals de verovering door de Spaanse Armada en uitroeiing door de nazi’s bij Duinkerken, heeft absoluut geprofeteerd dat Hij nu Zijn hand zal opheffen – in liefde – om ons te straffen en nederig te maken in een komende Grote Verdrukking, omdat wij Hem en Zijn wegen hebben verworpen!

Wij kunnen dit slechts verhinderen door een nationale verandering van hart en, individueel, door een oprechte terugkeer naar God, die een bereidwilligheid laat zien aan God om Zijn wegen, Zijn rechtvaardige wetten te volgen en Zijn heerschappij over onze levens te accepteren. Zullen wij dat doen?

Zo niet, dan zal de grote Schepper van hemel en aarde ingrijpen in het leiderschap van ons land en dat van andere landen. Hij zal ons kwellen door het weer, aardbevingen, epidemieën en andere rampen. En Hij zal perverse, boze geesten toestaan om de Angelsaksisch-Keltische naties en hun bondgenoten te treffen en te vernietigen door hun invloed op afgunstige, boosaardige leiders die op het punt staan op het wereldtoneel te verschijnen! En buitengewoon toegenomen terroristische aanvallen zullen dienen als een aanvullende hulpmiddel om de trots van onze macht te “breken” (Leviticus 26:19)!

God is almachtig! Hij heeft de macht om de geïnspireerde profetieën van Zijn Woord te realiseren. Gods wil zal op aarde geschieden evenals in de hemel.

De boodschap van Christus een komende realiteit

Het krachtige goede nieuws dat God aan de mensheid zond door Jezus Christus is niet alleen het geweldige offer van totale vergiffenis van onze zonden en fouten uit het verleden, het heeft ook te maken met de boodschap van een wereldregering die spoedig geïnstalleerd zal worden en de hele aarde zal besturen! Het zal geen oorlogszuchtige, wedijverende menselijke regering zijn. Integendeel, de Schepper van de hele mensheid zal ingrijpen om ons te behouden, te onderwijzen en tot geestelijke volwassenheid te brengen.

Zijn heerschappij zal alles om u heen veranderen – de hele menselijke maatschappij, de onderwijssystemen, de culturen en klassestructuren – en zal de politiek, de oorlogen en het lijden elimineren! Wij spreken hier over omvangrijke veranderingen! Onze dagelijkse omgeving – ons televisieaanbod, het soort radioprogramma’s en muziek waar wij naar luisteren, de dreiging van beroving, verkrachting en moord in onze straten, onze parken en zelfs in onze scholen – zal ten goede veranderd worden.

Houd uzelf niet voor de gek! Dit is geen religieus gepraat. Dit zal het geprofeteerde werk van de ware God zijn, die ons heeft gemaakt naar Zijn beeld, die zal ingrijpen om de wereld tot zinnen te schudden en ten slotte, om de wereld te redden en haar ware vrede, voorspoed en geluk te brengen.

Zelfs de fysieke aarde zelf – die deze vele eeuwen lijdt vanwege de zonde van de mens en verwaarlozing – zal tot schoonheid worden hersteld. “De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos” (Jesaja 35:1).

Dit zijn Gods plannen voor de toekomst. En Hij heeft alle wijsheid en de opperste macht om dit tot stand te brengen! U moet de wil van de grote God te weten komen en begrijpen dat Hij spoedig in onze wereld zal ingrijpen en alles zal veranderen!

Als u meer wilt weten, en in staat wilt zijn deze zaken werkelijk vanuit de Bijbel te bewijzen, blijf dan naar het televisieprogramma Tomorrow’s World kijken en lees  het Tomorrow’s World magazine. Vraag  de gratis literatuur aan die we over dit onderwerp aanbieden (online, schriftelijk of telefonisch; zie voor adres en telefoonnummer laatste twee bladzijden boekje). En bestudeer uw eigen Bijbel als nooit tevoren!

En als u echt iets met deze informatie wilt doen, en met de andere krachtige waarheden die u door dit Werk ontvangt, schrijf of bel dan het dichtstbijzijnde (regionale) kantoor of adres dat aan het einde van dit boekje vermeld staat! Vraag een bezoek aan en geef ons een telefoonnummer waar we u kunnen bereiken. Niemand zal u bezoeken zonder eerst een afspraak met u te maken op een voor u geschikt tijdstip en plaats. Een dergelijk bezoek zal u de gelegenheid geven om een vertegenwoordiger van dit Werk te spreken die de Waarheid gelooft en onderwijst. U hebt dan de mogelijkheid om uw Bijbelvragen en andere aanverwante zaken te bespreken – en om te vragen eventueel kennis te kunnen maken met een groep trouwe christenen als u dat wenst. Er zal niet om geld gevraagd worden en er zal geen druk zijn om iets te doen of u ergens bij aan te sluiten.

De God van de schepping zal ingrijpen in de menselijke aangelegenheden – en spoedig! Uiteindelijk zal het een positieve en glorieuze ontwikkeling zijn – boven het begrip van de meeste van ons nu. Maar toch dienen wij allemaal te begrijpen en voorbereid te zijn op wat God als vaststaand heeft gepland voor onze toekomst.

Maak u gereed! Zoek nederig God en Zijn geopenbaarde wil in de heilige Bijbel. Wees bereid om te doen wat God zegt. Dan zal Gods interventie een geweldige zegen zijn voor u en uw gezin. Net zoals u profetie in het verleden tot vervulling hebt zien komen – en Gods beloften nu in uw leven hebt zien uitkomen – zult u weten dat Gods beloften voor de toekomst zeker zijn. Denk  aan wat Jezus tegen Zijn trouwe volgelingen zei in Lukas 21:28: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is”.