Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Looming Financial Woes” van Douglas S. Winnail, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2015.


De Verenigde Staten van Amerika en andere Israëlitische landen (het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Noordwest-Europese landen) hebben genoten van een ongekende financiële welvaart gedurende de laatste twee eeuwen. Het pond en de dollar zijn al voor verscheidene honderden jaren ’s werelds reservemunten en de erkende ruilmiddelen voor de wereldhandel. Echter, deze bevoorrechte en vooraanstaande positie is aan het veranderen en een dramatische ommekeer, als oude Bijbelse profetieën tot leven komen in de komende jaren, zal gevolgen hebben voor de Israëlitische landen.

Waarschuwingstekens – Opkomende gevaren

Vandaag de dag draait het internationale monetaire systeem om de Amerikaanse dollar. Toch heeft Amerika 16 biljoen dollar aan schuld ‒ aan staatsinvesteringsfondsen van landen in het Midden-Oosten en aan potentiële vijandige naties als China en Rusland. Deze groeiende schuld heeft het vertrouwen in de Amerikaanse dollar ondermijnd en het lenen van geld van potentiële tegenstanders zal Amerika’s politieke en militaire opties beperken als er een crisis ontstaat. Inspanningen door de Amerikaanse staatskas om de dollar af te zwakken (zijn waarde te verminderen) ten einde de hoeveelheid geld verschuldigd aan kredietverlenende landen te verminderen worden niet gewaardeerd door die landen, omdat het een bedreiging is voor de mate van rijkdom die zij in Amerikaanse dollars aanhouden. Hierdoor ontstond bij andere landen de wens om een ​​alternatieve munteenheid voor de Amerikaanse dollar in het leven te roepen. In feite doen Amerika’s grootste economische concurrenten – China, Rusland en de olieproducerende landen van het Midden-Oosten, zoals econoom James Rickards heeft opgemerkt, er alles aan om het Amerikaanse monetaire monopolie te stoppen. Rickards is adviseur internationale economie voor het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

Landen die negatief beïnvloed worden door het Amerikaanse financiële beleid zijn niet in staat om het op te nemen tegen de militaire dominantie van de VS. In ons moderne elektronische tijdperk zijn er echter andere methoden om in te gaan tegen het Amerikaanse beleid zoals cyberaanvallen en monetaire oorlogen! Het doel van een financiële oorlog is om de handel te verstoren, rijkdom te vernietigen en de slagkracht van een tegenstander te degraderen en geopolitiek voordeel te verkrijgen. Cyberaanvallen op financiële markten, waarmee de verkoop van aandelen en obligaties gesimuleerd kan worden, kunnen leiden tot financiële paniek die van het ene op het andere moment of binnen enkele dagen enorme hoeveelheden rijkdom kunnen wegvagen. Waarnemers erkennen: “een goed georkestreerde cyberaanval op de financiële markten zou net zo ontwrichtend kunnen zijn als om het even welke traditionele militaire aanval” (Currency Wars[Valutaoorlogen], Rickards, p. 47). Toevallige of kwaadwillige activiteiten die het vertrouwen in de dollar – de belangrijkste valuta in de wereldhandel – ondermijnen zouden tot de ineenstorting van het internationale systeem kunnen leiden en wijdverspreide sociale en politieke onrust kunnen veroorzaken. Ergens anders zegt Rickards: “Misschien is de meest waarschijnlijke uitkomst van valutaoorlogen en de ontwaarding van de dollar een chaotisch, catastrofaal verlies van beleggersvertrouwen” en de toepassing van noodmaatregelen door de overheid om een ​​soort van monetair systeem in stand te houden (ibid., blz. 247). Dezelfde auteur merkt op: “Het pad van de Amerikaanse dollar is onhoudbaar ... waardoor de kans op chaos groot is” (ibid., blz. 255). Hij schrijft ook dat we “de laatste dagen van de dollar [zien] en de daaruit voortvloeiende ineenstorting van het internationale monetaire systeem ... de volgende financiële ineenstorting zal ongekend in omvang zijn ... [en] met niets in de geschiedenis te vergelijken" (The Death of Money [De dood van geld], p. 6, 12-13).

Oude profetieën

Wat velen vandaag niet begrijpen is dat God Abraham en zijn Israëlitische afstammelingen lang geleden beloofde dat als zij Zijn wetten gehoorzaamden, zij gezegend zouden worden (Genesis 12:1-3; Deuteronomium 28:1-13). Maar God waarschuwde de Israëlieten dat als zij Zijn wetten niet gehoorzaamden, Hij “de trots op uw eigen kracht [zal] breken” – met inbegrip van hun monetaire macht – en dat hun vijanden hen zouden gaan overheersen (Leviticus 26:14-20). Verder waarschuwde God de Israëlieten dat als zij Hem afwezen en zich van Zijn wegen afkeerden, vreemdelingen in hun midden in opstand zouden komen en de Israëlitische volken hun macht en invloed zouden verliezen en schuldenaars van andere naties zouden worden (Deuteronomium 28:43-45). De profeet Jesaja waarschuwde de Israëlieten dat, omdat zij weigerden Zijn wetten te gehoorzamen, Hij de beschermende “omheining”, die Hij rondom hen geplaatst had vanwege de gehoorzaamheid van hun voorvader Abraham, zou verwijderen (Jesaja 5:5). Jesaja profeteerde ook dat de Israëlitische volken als Sodom en Gomorra zouden worden (omdat ze homoseksualiteit, het huwelijk tussen gelijkgeaarde mensen en ander zinnelijk genot bevorderden – zie Genesis 19:5-7; Ezechiël 16:49-50) en dat God elke ondersteuning van hun samenleving zou wegnemen (met inbegrip van hun economische basis – Jesaja 1:1-10; 3:1-5). De profeet Micha voorspelde dat de tijd zou komen dat zondige Israëlieten zouden proberen hun geld te sparen, maar dat die pogingen gedoemd waren te mislukken en hun rijkdom aan hun veroveraars zou worden gegeven (Micha 6:14).

Ezechiël kreeg de opdracht om de Israëlitische volken (Ezechiël 2:3; 3:4, 16-17) te waarschuwen dat vanwege hun ongehoorzaamheid aan Gods wetten ze “ramp op ramp” zouden ervaren en dat hun geld waardeloos zou worden en ze het in de straten zouden gooien als vuilnis (Ezechiël 7:19, 26). Jeremia profeteerde dat er “ plotseling” plunderaars zullen komen over zondige Israëlitische naties, omdat zij Gods wetten hebben verlaten, wat zou monden in een ongekende catastrofe (Jeremia 6:26; 9:13-19; 19:3-4). In termen van de moderne 21e eeuw, het “zwaard” en de plunderaar [“verwoester”, HSV] waar Jeremia voor waarschuwde dat God die zal zenden naar zondige Israëlitische naties, zouden kunnen bestaan uit cyberaanvallen en valutaoorlogen welke op hun beurt zouden kunnen leiden tot ontwrichting, onderdrukking en zelfs gewapende conflicten.

Al deze profetieën komen tot leven in het nieuws van vandaag! De trots op de economische macht van Amerika vervliegt nu het vertrouwen in de dollar afneemt en het vertrouwen in het vermogen van Amerika om te leiden en een voorbeeld te zijn voor de wereld is verdwenen. Vanwege ongedisciplineerd lenen is Amerika uitgegroeid tot een schuldenaar van andere landen – inclusief rivaliserende landen en potentiële vijanden. Het Amerikaanse monetaire beleid om de dollar te verzwakken bedreigt de rijkdom van andere landen die dollars aanhouden en wakkert de rancune aan tegen de Amerikaanse financiële dominantie in de internationale sfeer. Dit voedt weer een groeiende beweging om de dollar te ondermijnen en te vervangen door een alternatieve valuta. Financiële analisten voorspellen dat de ondergang van de dollar het internationale monetaire stelsel neer zou kunnen halen en de wereld in financiële en sociale chaos storten.

Vanuit een profetisch standpunt heeft men ook opgemerkt dat de euro achter de coulissen wacht als nog een bedreiging voor de hegemonie van de dollar, en Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (gevestigd in Frankfurt, Duitsland) verklaarde dat “… de ECB klaar is om alles te doen wat nodig is om de euro te behouden” (The Death of Money [De dood van geld], p. 112). De profeet Hosea gaf lang geleden aan dat Israëlitische naties, die in financiële moeilijkheden verkeerden naar de Assyriërs (Duitsland) zouden kijken voor hulp bij het naderen van het einde van het tijdperk (Hosea 5:13). Het is ontnuchterend om te zien dat deze oude profetieën tot leven komen op hetzelfde moment dat Amerika en andere zogenoemde christelijke naties zich van God en hun unieke Bijbelse erfgoed afkeren. Zij worden door hun tegenstanders gezien als hedendaagse voorbeelden van Sodom en Gomorra – op weg naar hun ondergang.

Lees onze informatieve boekje Armageddon en Daarna… om te weten te komen wat er zal gebeuren met deze naties en de omringende wereld bij het naderen van het einde van dit tijdperk.