PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World March - April 2005

Vele moderne wetenschappers nemen als een geloofsartikel aan, dat het onmogelijk is om de toekomst nauwkeurig te voorspellen. Bovendien zeggen zij, dat de Bijbel enkel door mensen geschreven werd en niet een uniek boek is, geïnspireerd door God. Toch zegt God in de Bijbel, dat Hij de toekomst kan voorspellen en tot stand brengt! Degene, die de profeet Jesaja inspireerde, verkondigde: "Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; Die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen". (Jesaja 46:9-10) De krantenkoppen van de wereld van vandaag bewijzen deze verbazingwekkende beweringen, omdat profetieën, die duizenden jaren geleden gegeven zijn, nu in onze tijd tot leven komen!

Oude Profetieën

Toen God de vroegere Israëlieten uit Egypte bracht, maakte Hij een verbond met hen. God beloofde dat zij gezegend zouden worden als zij Zijn wetten gehoorzaamden, maar dat zij moeilijke tijden zouden tegemoet zien als zij niet gehoorzaamden. (Zie Leviticus 26; Deuteronomium 28) Het droevige verhaal van de Bijbel is, dat de oude naties van Israël en Juda er voor kozen om Gods richtlijnen te negeren en in plaats daarvan "deed ieder wat goed was in zijn ogen". (Zie Richteren 21:25) Omdat de Israëlieten opstandig waren tegen God en het verbond verbraken -"Mijn volk heeft Mij vergeten, talloze dagen" (Jeremia 2:32) - gaf God een reeks gedetailleerde profetieën, die in de toekomst een verschrikkelijke invloed op hen zouden hebben. De Bijbel voorspelde, dat wanneer zondige Israëlitische naties bij hun bondgenoten om hulp zouden verzoeken in toekomstige moeilijkheden, deze bondgenoten hen zouden afwijzen en zich tegen hen zouden keren: "De minnaars versmaden u, zij staan u naar het leven". (Jeremia 4:30)

Deze profetie wordt op vele andere plaatsen in de Bijbel herhaald, waarbij andere specifieke bijzonderheden worden toegevoegd. God waarschuwde door de profeet Jeremia dat "al uw minnaars hebben u vergeten [verlaten]..... Ik heb u geslagen, zoals een vijand slaat..... omdat uw zonden geweldig zijn..... in het laatst der dagen zult gij dat inzien [begrijpen] ". (Jeremia 30:14, 24) Aan Jeruzalem en het huis Israël waarschuwde God: "haar vrienden werden haar ontrouw tot vijanden zijn zij haar geworden..... Haar tegenstanders hebben de overhand..... [en Israël zal weeklagen]Ik heb geroepen om mijn minnaars, zij lieten mij bedrogen staan". (Klaagliederen 1:2, 5, 19) God gebruikte de profeet Ezechiël op dezelfde manier om te beschrijven wat er met Israël en Juda zou gebeuren: "Ik heb haar overgegeven in de macht van haar minnaars..... Zie, Ik zet de minnaars tegen u op, van wie gij u afgekeerd hebt; van alle kanten zal Ik hen tegen u doen optrekken..... omdat gij Mij vergeten hebt"! (Ezechiël 23:9, 22, 35) Deze profetieën hadden meer dan 2500 jaar geleden een eerste vervulling toen de volken van Israël en Juda respectievelijk in 721 v. Chr. en 604 v. Chr. in gevangenschap werden genomen door naburige landen. De profetieën zijn echter tweeledig en zullen hun uiteindelijke vervulling "in de eindtijd" krijgen. De Amerikaanse en andere landen van Britse afkomst zijn de moderne Israëlitische naties. (U kunt voor meer informatie over dit onderwerp ons boekje WAT IS HET VOORUITZICHT VOOR AMERIKA EN BRITTANNI aanvragen) Profetie openbaart, dat de bondgenoten van de moderne Israëlitische naties zullen beginnen met hen te verachten, hun rivalen zullen worden en zich tenslotte tegen hun vroegere vrienden en weldoeners zullen keren. Opzienbare ontwikkelingen op het wereldtoneel van vandaag - vooral in Europa - laten ons zien, dat deze profetieën hun uiteindelijke vervulling tegemoet gaan!

Profetieën Vervuld

De Engels-Amerikaanse naties vochten in de Tweede Wereldoorlog om Europa te verlossen van het fascisme en om de landen in de Pacific te bevrijden van de Japanse keizerlijke overheersing. Meer dan 50 jaar lang waren de Engels-Amerikaanse naties de weldoeners van de landen, die zij hadden "overwonnen" en met hun economieën geholpen en hun geholpen zich te verdedigen tegen communistische aanvallen. Tegen het einde van de 20ste eeuw begonnen de dingen echter te veranderen. De val van de Berlijnse Muur in 1989 nam de Sovjet bedreiging weg van Europa; verdreef de noodzaak van bescherming van de VS. en opende de weg voor Europese eenheid. De aanval op de VS. van 11 september 2001 bracht een "wereldoorlog op terrorisme" voort en invasies in Afghanistan en Irak. De door de Amerikanen geleide invasie van Irak verdeelde aanvankelijk Europa, maar bracht een verdrag voort tussen Duitsland, Frankrijk en Rusland, die de "Frans-Duitse Europese kern opnieuw versterkte". (Super-State, Haseler, pag. ix, 2)

Na deze dramatische gebeurtenissen is de uitoefening van de Amerikaanse macht in de wereld een zeer omstreden kwestie geworden met opiniepeilingen die laten zien, dat de Europeanen het "Amerikaanse leiderschap niet langer vertrouwen" en "in toenemende mate bevreesd zijn" voor een toekomstige veramerikaanste wereldorde, "aangegeven door geleerden in Washington". (Haseler, pag. x) Feitelijk heeft de oppositie tegen de door Amerika geleide oorlog tegen Irak "de Europeanen om een gemeenschappelijke reden verenigd" om een nieuwe Europese supermacht te bouwen, die "de mogelijkheid heeft om de macht van de VS. in de wereld in evenwicht te houden en in te tomen". (ibid., pag. 3, x) Frankrijk heeft "oproepen gedaan voor een rivaliserende Europese supermacht om Washington te confronteren". (London Daily Telegraph, 5 november 2004) Dr. Stephen Haseler, een hoogleraar in staatsbestuur in Londen merkt op, dat deze opkomende Europese supermacht "serieus concurrerend zal worden voor de VS." en de bedoelingen van de Amerikaanse overmacht zal aanvechten als het een rivaliserende macht wordt van wie de belangen in botsing komen met de belangen en activiteiten van de VS. (ibid., pag. 6) Hij merkt ook op, dat "de gebeurtenissen zelf Europese eenheid zal helpen smeden en zal helpen om besluiteloze Europeanen bijeen te drijven". (ibid., pag. 3) De Bijbel openbaart, dat God ingrijpt om wereldgebeurtenissen te leiden. (Zie Daniël 2:20-21; 4:17)

Emmanuel Todd, een Franse politieke theoreticus en demograaf heeft een vergelijkbare waarneming gedaan, dat "het onstandvastige militaristische gedrag van de Verenigde Staten.....[en] het bedreigende eenzijdige gedrag van Amerika de integratie van Europa heeft versneld en de toenadering tot Rusland onomkeerbaar voorwaarts in beweging heeft gezet. Hun gezamenlijke krachten - de economische macht van Europa en de strategische nucleaire kernmacht - zullen voldoende zijn om toekomstige Amerikaanse schietgrage agitatie onder controle te houden". (After the Empire, [Na het Rijk], Todd, pag. xx. xxiii) Todd beschrijft, dat Europeanen en anderen in de wereld van vandaag Amerika zijn gaan zien als een belangrijke bijdrager aan "het verstoren in de hele wereld..... een belemmering voor wereldvrede" en een "onruststoker" in plaats van een vredestichter. (ibid., pag. xvii, 21, 169) Hij legt uit, dat het Amerikaanse militaire avonturisme, haar bevordering van ongereglementeerd kapitalisme (het bedreigen van de cohesie en de stabiliteit van de meer sociale economische systemen van Europa) en "haar nieuwe intolerantie van de rest van de wereld..... heeft de vroegere bondgenoten van Amerika in Europa doen vervreemden" en kan "de opkomst van uiterst rechts teweegbrengen". (ibid., pag. 180-181)

Todd merkt ook op, dat "verborgen krachten aan het werk zijn", verwant aan de spanningen die aan een scheiding vooraf gaan en dat deze spanningen "een verwijdering gaan forceren" tussen Amerika en Europa. (ibid., pag. 171, 175) Todd licht toe dat, na de Tweede Wereldoorlog, Amerika zich nooit kon indenken hoe een verzoening tussen vroegere vijanden (b.v. Frankrijk en Duitsland) "zou leiden tot het ontstaan van een concurrerende strategische eenheid. Het gestaag hellende vlak van sympathie en bemoediging naar achterdocht, dan verbittering en tenslotte tegenstand is begrijpelijk". (ibid., pag. 172) Zoals Todd het zegt, "alle elementen zijn er voor een serieus conflict in de naaste toekomst tussen Europa en de Verenigde Staten". (ibid., pag. 186)

God voorspelde lang geleden dat wanneer Zijn gekozen volk Zijn wetten vergaten en rebelleerden tegen Zijn richtlijnen, de bondgenoten ("minnaars") van de Israëlitische naties, hun rivalen en hun wrede tegenstanders zouden worden. Deze profetieën, duizenden jaren geleden in de Bijbel opgetekend, komen nu tot leven - en maken ons er op attent dat het einde van dit tijdperk en de terugkomst van Jezus Christus net voor ons ligt!