Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “God's Master Plan” van Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow's World magazine van januari-februari 2014.

De meeste mensen hebben geen idee wat God in deze tijd in onze wereld doet. In de Bijbel openbaart God Zijn Plan voor onze toekomst en eeuwigheid!

Heeft onze Schepper een algemeen plan om Zijn grote doel voor de hele mensheid te verwezenlijken? Heel weinig mensen lijken op de hoogte van dat doel. Toch is het niet alleen heel zinvol, maar absoluut inspirerend wanneer u echt begrijpt wat onze Schepper bezig is te doen!

Zoals duizenden van u, abonnees van Tomorrow’s World, ongetwijfeld weten, heeft de grote meerderheid van de belijdende Christenen heel weinig kennis van wat de Bijbel werkelijk zegt. Veel gerespecteerde, onafhankelijke enquêteurs laten al jaren duidelijk zien dat de meeste kerkgangers heel zelden hun Bijbel bestuderen. Sommigen zullen vaak een toepasselijke Psalm of een “inspirerend” gedeelte van de Bijbel lezen. Maar veel minder mensen bestuderen daadwerkelijk de Bijbel om op eerlijke wijze begrip van Gods doel te krijgen, van Zijn levenswijze en van Zijn wilaangaande hoe wij mensen behoren te leven.

Omdat miljoenen belijdende Christenen Gods Plan niet kennen, hebben zij er helaas geen idee van dat, als Jezus Christus naar deze aarde terugkeert, alles zal veranderen. Zoals wij herhaaldelijk hebben aangetoond, is in de eerste plaats de uiteindelijke beloning van ware Christenen niet “voor eeuwig naar de hemel gaan”, waarna zij verder niets meer hoeven te doen. In de beschrijving van de terugkeer van Jezus Christus zegt uw Bijbel: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” (Openbaring 11:15)
Dus Christus zal spoedig regeren over “de koninkrijken van deze wereld” – niet in de hemel. Ten tweede, Zijn heiligen zullen Hem assisteren bij het onderwijzen en besturen van de volken hier op aarde. Openbaring 5:9-10 zegt dat Christus ons door Zijn bloed heeft gekocht en dat Hij ons heeft “gemaakt tot koningen en priesters, en zij zullen als koningen regeren op de aarde.” Daarom zal de gehele wereld spoedig na Christus’ wederkomst leren Gods levenswijze in de praktijk te brengen.

Let op wat uw eigen Bijbel zegt over dit spoedig komende vreugdevolle tijdperk. Na te hebben beschreven hoe Jeruzalem in de strijd zal worden ingenomen en “de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap”, zegt de Bijbel ons dat Christus zal uittrekken en tegen de heidenvolken strijden, en “Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg.” (Zacharia 14:1-4) In vers negen vervolgt het verhaal: “En de Heere zal Koning worden over de gehele aarde.” Verder zegt de Almachtige God ons in de geïnspireerde woorden van vers 16: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.  Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.” (Zacharia 14:16-19)

Mijn vrienden, kunnen we geloven wat de Bijbel werkelijk zegt? Laten we nadenken! De meesten van u die dit lezen zijn opgegroeid in de “traditionele” protestantse en   katholieke kerken die kerstmis en pasen vieren. Toch worden die dagen – evenmin als veel andere religieuze feestdagen op de kerkkalenders – nergens in uw Bijbel genoemd!

Hoe kan dat? Waarom weten de meeste mensen van vandaag niets van de zeven feesten die God in Zijn Woord heeft opgenomen, en waarvan de Bijbel laat zien dat ze spoedig door de hele wereld zullen worden gevierd in Christus’ komende Koninkrijk – een tijd “waarin alle dingen worden hersteld” (Handelingen 3:20-21)?

De opzienbarende waarheid is dat Gods Plan voor de mensheid wordt onthuld in de zeven jaarlijkse feesten die God Zijn volk gaf in de Bijbel. Als u, die dit nu leest, bereid bent te doen wat God zegt, zult u ten slotte een “pionier” zijn in het gehoorzamen van uw Schepper en zult u zeker behoren tot die koningen en priesters die Christus assisteren in het besturen van de gehele wereld en in het tot stand brengen van een gehele wereld van vrede, welvaart en vreugde waarnaar de mensheid altijd heeft verlangd, maar die zij nooit in staat was te bereiken. Gods eigen kalender openbaart Zijn grote Plan voor onze wereld – en voor u!

Gods kalender: Zeven Geboden Feesten

In uw Bijbel kunt u lezen dat Jezus Christus en de apostelen de religieuze feesten vierden die in het Oude Testament staan beschreven. Dat zijn geen “Joodse” feestdagen, maar religieuze plechtigheden die alle mensen zijn geboden, en die – zoals we zagen in Zacharia 14 – door de hele wereld over enkele jaren zeker zullen worden gevierd wanneer Christus’ voeten opnieuw op deze aarde staan. In feite begon de Nieuw Testamentische Kerk van God op een van deze feestdagen: de Pinksterdag (Handelingen 2:1-4).

Pinksteren was niet slechts een “eenmalige gebeurtenis”. Want later in het boek Handelingen zegt het geïnspireerde verslag van Lukas dat Paulus van plan was een volgende Pinksteren te vieren: “Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te hoeven doorbrengen, want hij haastte zich om, als het mogelijk was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn.” (Handelingen 20:16).

Eerder in Handelingen 20 schreef Lukas over zijn reizen met Paulus: “Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen verbleven.” (Handelingen 20:6) Paulus en zijn gezelschap vierden dus de “Dagen der Ongezuurde Broden” in een heidense stad – precies zoals zij in feite in het hele boek Handelingen al Gods heilige dagen vierden.

Interessant genoeg schreef Paulus – de apostel voor de heidenen – aan de Christelijke broeders in de zeer heidense stad Korinthe: “Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” (1 Korintiërs 5:6-8)

We zien hier dus een Nieuw Testamentisch gebod aan de heidenen in Korinthe “het feest te vieren” – dat wil zeggen, het Feest der Ongezuurde Broden dat God in het Oude Testament gebood en dat gevierd bleef worden totdat dit en andere apostolische gebruiken werden uitgeroeid door het zogenaamde christendom, dat steeds meer heidense feesten binnenbracht in plaats van de feesten die de Almachtige God had geboden. De gerespecteerde protestantse historicus Jesse Lyman Hurlbut, die over de periode tussen het jaar 313 AD en 476 AD schreef, erkent: “De vormen en ceremonies van het heidendom slopen langzamerhand de eredienst binnen. Sommige van de oude heidense feesten werden kerkelijke feesten met een andere naam en waardigheid. Rond 405 AD begonnen beelden van heiligen en martelaren in de kerken te verschijnen, eerst als herinneringen, daarna achtereenvolgens geëerd, aanbeden en verheerlijkt.” (The Story of the Christian Church, p. 79)

Hoewel de vroege “christelijke” leiders zich aanpasten aan de heidenen om hen heen, waarschuwde God onze geestelijke voorvaders tegen het volgen van de gewoonten van de omringende heidense volken: “wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand.” (Deuteronomium 12:30-31)

Jezus Christus waarschuwde de religieuze leiders van Zijn tijd: “U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden.” (Markus 7:9) Jezus had dus kritiek op het verwerpen van het gebod van God door het volgen van menselijke tradities. Dit is zeer zeker het geval als we kijken naar welke dagen God heilig heeft gemaakt. Want nagenoeg niemand viert de dagen die door de heidenen zijn ingevoerd en ook de Bijbelse Heilige Dagen die God gebiedt en die Christus en de apostolische Kerk vierden – dagen die, als ze worden gehouden en begrepen, Zijn “grote Plan” voor de mensheid openbaren.

In feite moet u kiezen. Zelfs midden op de Middellandse Zee besloot Paulus tijdens stormachtig weer de Grote Verzoendag te vieren. (Handelingen 27:9) Veel protestantse commentaren erkennen dat “de vasten” die hier wordt genoemd de Grote Verzoendag moet zijn, de door God in het Oude Testament geboden dag. Toch was Paulus niet in een of andere synagoge, maar midden op zee op een Romeins gevangenenschip met hoofdzakelijk heidenen om hem heen. Zoals wij allen behoren te doen, volgde hij Christus’ voorbeeld in het heilig houden van de dagen die God heilig heeft gemaakt.

In 1 Korintiërs 11:23-26, zegt Paulus ons hoe wij de Paschadienst moeten houden. Ook het “Pascha” is een van Gods zeven jaarlijkse feestdagen die voor altijd door Zijn volk gehouden moeten worden.

In Johannes 7 wordt ons verteld hoe Jezus Christus ons een voorbeeld gaf en “in het verborgen” als het ware, het Loofhuttenfeest ging vieren, ook al kwam Zijn leven erdoor in gevaar! Eerder had Hij tegen Zijn broers gezegd: “Gaat u naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, want Mijn tijd is nog niet vervuld.” (Johannes 7:8) Zou Jezus Zijn eigen broers gebieden iets te doen dat tegen Gods wil was? Natuurlijk niet. Want nogmaals, Jezus gaf ons een voorbeeld van wat het betekent een ware Christen te zijn en de weg van God te gehoorzamen. Dus Jezus vierde het Loofhuttenfeest precies zoals we zullen zien dat de hele wereld dat in de toekomst zal doen!

In het hele Nieuwe Testament zien we dat Jezus Christus en Zijn ware volgelingen de zeven jaarlijkse feesten vierden die door de Almachtige God zijn gegeven. Zeven wordt, tussen haakjes, in de hele Bijbel gebruikt als het getal dat voltooiing of volmaaktheid tot uitdrukking brengt. Zoals de meesten van u weten valt Gods wekelijkse Sabbatdag op de zevende dag, niet op enige andere dag van de week die door de mens is bedacht.

Bedenk nog eens dat Jezus Christus in deze wereld werd gezonden als het “licht” van de wereld om ons een voorbeeld te stellen. Ware Christenen zullen dat voorbeeld volgen. De apostel Paulus instrueerde de Christenen van zijn tijd: “Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.” (1 Korintiërs 11:1) Ieder van ons moet daarom het geloof en de moed hebben het voorbeeld van Jezus Christus en de oorspronkelijke Kerk van God na te volgen. Hoewel Gods feestdagen alleen in het Oude Testament volledig worden opgenoemd, is het heel duidelijk dat ze Gods ware volk voor altijd werden geboden, en het voorbeeld van Christus en Zijn ware volgelingen toont dat ze moeten worden gevierd.

Elk feest heeft een specifieke betekenis

Mijn vrienden, Satan de duivel heeft een meesterlijk werk gedaan in het misleiden van de meeste mensen om te geloven dat alles wat “Joods” is, slecht is. Toch is het – in de hele Bijbel – duidelijk, dat God Zijn fundamentele leerstellingen in het verleden heeft doen uitgaan en ze aan Zijn volk Israël in de letter heeft gegeven – waarbij Hij nog niet de volledige betekenis van wat Hij hun zei te doen heeft geopenbaard. Jezus zei tegen de heidense vrouw die Hij bij de bron van Jakob ontmoette: “U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” (Johannes 4:22-24)

Inderdaad stamt het behoud “uit de Joden”, aangezien God Zijn fundamentele leerstellingen door het oude Israël heeft gegeven en ze volledig heeft verklaard door Jezus Christus en Zijn apostelen. Vergeet niet dat Jezus een Jood was. Zorg ervoor nooit een “anti-Joodse” geest te ontwikkelen die u regelrecht uit Gods Koninkrijk en het eeuwige leven zal voeren!

Een van Jezus’ eerste instructies wordt gegeven in Lukas 4:4: “Niet alleen van brood zal de mens leven.” Het enige schriftelijke “woord van God” dat in die tijd bestond is wat wij het Oude Testament noemen. De fundamentele leerstellingen worden dus beslist uiteengezet in het Oude Testament en Jezus Christus citeerde vele, vele malen uit het Oude Testament als “de Schrift” – evenals Zijn apostelen dit in het hele Nieuwe Testament deden.

Een volledige “lijst” van de Heilige Dagen van God en Zijn feesten wordt in Leviticus 23 gegeven. Bestudeer dit gehele hoofdstuk nauwkeurig en let erop dat deze feesten tot “instellingen” werden verklaard die voor altijd moesten worden gehouden. En als de Almachtige God de tijd van Christus’ wederkomst beschrijft en het weer bijeenbrengen van Zijn volk aan het begin van Christus’ regering op aarde, zegt Hij: “Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.” (Ezechiël 36:27) Dus Gods mensen zal worden geleerd te wandelen in Zijn “instellingen” in die tijd dat Christus op deze aarde regeert in de Wereld van Morgen.

Begrijp goed! Het is zeker niet onze bedoeling erop te wijzen dat iedere “letter van de wet” van deze Oud Testamentische passages door Nieuw Testamentische Christenen dient te worden vervuld! In het hele boek Hebreeën verklaarde Paulus duidelijk dat de dierenoffers, wassingen en andere rituelen alleen gegeven werden als “leerschool” voor een bepaalde tijd. Ze waren “met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees ... opgelegd tot de tijd van het herstel.” (Hebreeën 9:10, NBG) Bepaalde offers en wassingen vonden bijna elke dag van de week plaats. Speciale offers werden inderdaad op Gods wekelijkse en jaarlijkse Sabbatten verricht. Maar deze offers werden alleen voor die tijd opgelegd – “tot de tijd van het herstel”.

Het voorbeeld van Christus en de apostelen in het houden van deze Heilige Dagen wijst er beslist op dat de dagen zelf niet tegelijk met de offers werden afgeschaft. En de geïnspireerde instructie van Zacharia 14 wijst erop dat Gods dagen zeker blijvend moeten worden gehouden – en ten slotte zullen worden gehouden – door alle mensen zodra Christus terugkeert en de “tijd van het herstel” inderdaad zal aanbreken bij Christus’ wederkomst. Zoals duidelijk wordt getoond door de sterke passage die we eerder in Zacharia 14 tegenkwamen, waar de instellingen van Gods religieuze feesten worden beschreven, worden die dagen op geen enkele manier “afgeschaft”. Want deze prachtige religieuze feesten beelden het schitterende Plan van onze Schepper uit.

Daarom zal ik nu een overzicht geven van alle zeven jaarlijkse religieuze feesten van God, zodat we beter Gods Grote Plan begrijpen dat erdoor wordt geopenbaard. Eerst komt de plechtige herdenking van Christus’ lijden en dood ten behoeve van ons. De Bijbel noemt dit het “Pascha”. Het verbeeldt onze aanvaarding van Christus’ gebroken lichaam en vergoten bloed, dat Hij als onze Verlosser offerde. Bedenk evenwel dat dit slechts de eerste stap is in Gods Plan voor ons! Vervolgens moeten wij groeien in genade en kennis (2 Petrus 3:18) en ermee beginnen onze oude zondige wegen en gewoonten volledig uit ons leven te verwijderen. Dit proces van “overwinnen” wordt door de Dagen der Ongezuurde Broden verbeeld, een zevendaags feest dat begint met één jaarlijkse Heilige Dag en eindigt met nog één Heilige Dag.

Gods Grote Plan openbaart dat wij in de geestelijk verwekte Kerk – de “kleine kudde” (Lukas 12:32) – slechts de “eerstelingen” zijn van de grote geestelijke oogst die na Christus’ wederkomst zal plaatsvinden. Daarom verbeeldt Gods derde jaarlijkse feest, het Pinksterfeest of het Feest der “Eerstelingen”, het feit dat in deze tijd slechts een zeer kleine geestelijke oogst door God wordt binnengehaald. God tracht niet nù de hele wereld te behouden. Anders zou Hijdat doen – en zouden de miljarden ongelovigen van voorbije eeuwen en ook van onze tijd in China, India en andere landen al gauw tot volledig begrip van de ware God komen en tot ware aanvaarding van Zijn Zoon als hun Heer en Verlosser!

De zevende maand beeldt de gebeurtenissen van de eindtijd uit!

De volgende stap in Gods Grote Plan wordt verbeeld door het Bazuinenfeest. (Leviticus 23:24) Dit feest beeldt de rampzalige en ingrijpende gebeurtenissen aan het einde van het tegenwoordige tijdperk en de wederkomst van Christus uit. Bazuinen of trompetten werden in het oude Israël letterlijk gebruikt als oorlogssignaal. In onze tijd zal Jezus Christus bij de climax van een reeks oorlogen en wereldomvattende ontreddering terugkeren en de doden zullen “bij de laatste bazuin” worden opgewekt. (1 Korintiërs 15:51-52)

Daarna zal God op bovennatuurlijke wijze Satan binden en hem in de bodemloze put werpen “opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden”. (Openbaring 20:3) Tenslotte zal de mens, terwijl Satan is gebonden, verzoend worden met God. Dit wordt duidelijk verbeeld door het vijfde jaarlijkse feest, de Grote Verzoendag.

Na Christus’ terugkeer zal God Zijn Geest uitstorten en de gehele mensheid verlichten met het ware begrip van Zijn grote Plan. Over die tijd zegt God: “want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” (Jesaja 11:9) Dit wordt uitgebeeld door onze vreugdevolle viering van het zesde jaarlijkse feest in Gods Plan: het zevendaagse Loofhuttenfeest of het “Feest der Inzameling”. (Exodus 34:22)

Gods kalender is gebaseerd op de oogstseizoenen van Israël. Hij verbeeldt voor Christenen de geestelijke oogst uit die God van plan is binnen te halen: eerst de kleine voorjaarsoogst, uitgebeeld door het Feest der Eerstelingen, daarna aan het einde van dit tijdperk, de grote najaarsoogst bij het Feest der Inzameling.

Welk deel van Gods grote Plan kan er hierna, vraagt u zich misschien af, nog zijn om uit te beelden? Het antwoord is te vinden in het zevende en laatste feest dat God Zijn volk gaf. Wat zal er gebeuren met de vele miljarden mensen uit de voorbije eeuwen die nooit iets hebben geweten over de ware God, over Jezus Christus of over Gods doel voor hun leven? Wat zal er gebeuren met deze miljarden “niet behouden” mensen, aangezien er bij God geen “aanzien des persoons” is? (Romeinen 2:11)

Het antwoord is te vinden in het feest dat bekend is als de Laatste Grote Dag. (Johannes 7:37) Dit feest verbeeldt de tijd dat God – voor het eerst – de geest zal openen van miljarden mensen om Zijn woord te begrijpen, en hun een echte gelegenheid zal geven dat hun naam in het “boek des levens” wordt geschreven. (Openbaring 20:11-12)

Vanaf onze eerste aanvaarding van Christus als Verlosser tot aan de uitbeelding van Zijn wederkomst en tot aan de Laatste Grote Dag die de tijd verbeeldt dat alle mensen ten slotte een ware gelegenheid tot behoud zullen hebben, openbaren deze door God gegeven, door God geïnspireerde feesten het schitterende Plan van God. De heidense religieuze feesten die Satan een misleide mensheid heeft opgedrongen zijn in feite een goedkope plaatsvervanging. Want in werkelijkheid verbeelden die een valse god en een valse christus en leiden ze tot de aanvaarding van een vals evangelie, dat rechtstreeks in strijd is met de ware boodschap die Christus en de apostelen predikten!

Gods kalender voor vandaag!

De zeven religieuze feesten die door de Almachtige God aan Zijn volk zijn geboden beelden getrouw het grote Plan uit dat God bezig is hier op aarde te verwezenlijken.

Gods Grote Plan
Zeven Jaarlijkse Feesten
  Leviticus 23 Hebreeuwse kalender 2014 2015
Pascha v. 5 14 Nisan 14 april* 3 april*
Dagen der Ongez. Br. v. 6 15-21 Nisan 15-21 april 4-10 april
Pinksteren vv. 15-16 varieert (geteld) 8 juni 24 mei
Bazuinendag v. 23 1 Tisjri 25 september 14 september
Grote Verzoendag v. 27 10 Tisjri 4 oktober 23 september
Loofhuttenfeest v. 34 15-21 Tisjri 9-15 oktober 28 sept.- 4 okt.
Laatste Grote Dag v. 36 22 Tisjri 16 oktober 5 oktober

                                                
* wordt de voorgaande avond gevierd

Als u meer wilt weten over deze Feesten, als u voor uzelf wilt bewijzen aan de hand van de details en de volledige beschrijving in de Bijbel hoe u de Feesten moet houden, schrijf of bel ons dan en vraag om uw gratis exemplaar van ons inspirerende en onthullende boekje Gods Feestdagen: Gods Meesterplan van Behoud. Dit boekje zal zeker “uw ogen openen” voor de waarheid die heel weinig belijdende Christenen op aarde hebben begrepen. Want Satan de Duivel heeft inderdaad zijn eigen “grote plan” en volgens uw Bijbel heeft hij “de gehele wereld” misleid. (Openbaring 12:9)

Gods Grote Plan
Betekenis van de Feesten
Oude Testament Nieuwe Testament
Pascha Bloed van een offerlam wordt aangebracht aan de deurposten van Israëlitische huizen die God “voorbijging” bij het doden van de Egyptische eerstgeborenen. (Leviticus 23:5) Verbeeldt het vergieten van het bloed van Jezus Christus voor de zonden van de mensheid
Dagen der Ongezuurde Broden Zevendaags feest waarbij zuurdesem en gist uit het huis worden verwijderd en niet worden gegeten. (Leviticus 23:6-14) Verbeeldt de Christelijke plicht  de zonden te verwijderen uit een leven dat aan Jezus Christus is overgegeven.
Pinksteren Dag waarop het inzamelen van de eerste en kleinere van de twee jaarlijkse oogsten wordt gevierd; 50 dagen na een bepaald vastgesteld moment gedurende het vorige feest. (Leviticus 23:15-22) Verbeeldt het ontvangen van Gods heilige Geest door de Christenen.
Bazuinendag Door de Joden Rosj Hasjanagenoemd; een dag van vreugde gemarkeerd door het blazen op bazuinen of trompetten. (Leviticus 23:23-25) Verbeeldt een tijd van oorlog en plagen die eindigt met de wederkomst van Jezus Christus.
Grote Verzoendag Dag van vasten en berouw, bij de Joden bekend als Jom Kippoer.(Leviticus 23:26-32) Verbeeldt het binden van Satan aan het begin van het Millennium en de verzoening van de wereld met God.
Loofhuttenfeest Zevendaagse viering van de grote najaarsoogst, gevierd door gedurende het Feest in tijdelijke woningen te verblijven. (Leviticus 23:33-43) Verbeeldt het Millennium waarin de aarde zal worden geregeerd door Jezus Christus en Zijn heiligen.
Laatste Grote Dag Gekoppeld aan het Loofhuttenfeest; deze achtste dag wordt als afzonderlijk Feest beschouwd. (Leviticus 23:36, 39) Verbeeldt het “Oordeel van de Grote Witte Troon” waarbij alle mensen die nooit eerder zijn geroepen de kans krijgen het Ware Evangelie te horen en behoud te aanvaarden.

Neem dus actie! Bel of schrijf ons vandaag om uw gratis exemplaar van dit belangrijke boekje aan te vragen om u te helpen Gods grote doel te begrijpen. Als u erin bent geïnteresseerd Gods Heilige Dagen te vieren met degenen van ons in dit Werk, schrijf of bel dan naar het dichtstbijzijnde kantoor van de Levende Kerk van God. Niemand zal contact met u opnemen tenzij u erom vraagt. Als u dat wenst zal een van onze dienaren of vertegenwoordigers een tijd en plaats met u afspreken die vooru het beste uitkomt. Er zal geen druk op u worden uitgeoefend om u ergens “bij aan te sluiten”. In feite kan onze dienaar of plaatselijke vertegenwoordiger u misschien voorstellen meer te lezen of meer tijd te nemen om er zeker van te zijn dat u werkelijk volgens ieder woord van God wilt leven.

Maar bent u eenmaal begonnen te handelen naar de Waarheid, dan zult u blij zijn mensen te vinden met eenzelfde geloof met wie u kunt omgaan en samen Gods levenswijze kunt bestuderen en leren toe te passen. U zult deel zijn van een vreugdevolle geestelijke “familie” en een kans hebben geestelijk begrip en waarheid te verwerven regelrecht uit de Bijbel op een manier zoals u niet eerder hebt ervaren. Door het gehoorzamen van uw Schepper – door te handelen naar de Waarheid – zult u zich waarlijk voorbereiden om een van de koningen en priesters te worden in de Wereld van Morgen. U zult dan uw aandeel in Gods Grote Plan voor uw leven vervullen.