Bron: Living Church NEWS / mei-juni 2001.

Mr. Armstrong was gewend om te vragen: "WAAROM zijn wij hier?" Het is goed om af en toe onze doelen en plannen in Gods Kerk opnieuw te bekijken - en in het Werk wat Hij ons geroepen heeft te doen. Tijdens de recente dienarenconferentie hier in San Diego, bekeek ik opnieuw enkele van deze doelen met onze dienaren en hun vrouwen.

Allereerst ligt het voor de hand, dat God ons geroepen heeft om het Evangelie van het Koninkrijk van God te prediken en de "naam" van Jezus Christus.

In Marcus 1:14-15 lezen wij: " En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken en Hij zeide: "De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert U en gelooft het evangelie". In Mattheüs 24:14 zegt Jezus ons: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen".

Na Zijn opstanding gebood Jezus Zijn discipelen: "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden" (Marcus 16:15-16) En in Mattheüs 28:19-20 instrueerde Jezus Zijn volgelingen: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen". U zult gemerkt hebben, dat de discipelen van Jezus zelfs tot het "EINDE der wereld..." "alle dingen", die Christus hen gedurende Zijn aards dienaarschap had geboden, moesten prediken en onderwijzen - en NIET één of ander nieuw "evangelie van genade"; zogenaamd later door de Apostel Paulus geïntroduceerd.

Daarna zagen wij in het boek Handelingen, dat Jezus voortging Zijn Kerk rechtstreeks te leiden en haar prediking te inspireren. Toen Filippus dus naar Samaria ging om het Evangelie te prediken, zegt Gods geïnspireerd Woord ons: "Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods en van de NAAM van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen". (Handelingen 8:12) Tegen het einde van Paulus' dienaarschap, zegt de Bijbel ons: "En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering". (Handelingen 28:30-31)

Zo maakt Gods Woord het duidelijk, dat het goede nieuws van Gods komend Koninkrijk een fundamenteel deel was van het Evangelie - samen met de "naam" of "de dingen, aangaande de Here Jezus Christus". (Handelingen 28:31) Door de Bijbel heen verwijst de term "naam" naar het ambt, de autoriteit, persoonlijkheid en zelfs het karakter van een individu. Zoals het New Unger's Bijbel woordenboek uitlegt: "De naam wordt in het Hebreeuws soms gebruikt om de verzamelde kenmerken of karakteristieken van het object te benoemen. Dit is in het bijzonder het geval met de goddelijke naam. (Exodus 34:5-6) Onze Heer zegt, "Ik heb uw naam geopenbaard," enz. (Johannes 17:6) waarbij naam de hele goddelijke natuur omvat, geopenbaard door de Zoon.

Onze opdracht is de krachtige boodschap te prediken van Gods spoedig komende REGERING op deze aarde en haar wetten en haar bestuur te beschrijven en hoe men zich moet voorbereiden om een deel te worden van deze komende Regering. Daarnaast moeten wij in ons onderwijs duidelijk maken welk, op Christus gelijkend, karakter God in ons wilt ontwikkelen door Zijn Geest. Twee schriftgedeelten samenvoegend, moeten alle ware Christenen "GROEIEN in genade en kennis" (2 Petrus 3:18) "tot de maat van de wasdom der volheid van Christus". (Efeziërs 4:13) Wij moeten zoveel wij kunnen onze broeders en ook nieuwe bekeerlingen helpen om deze principes te bemachtigen en hierop te bouwen.

Omdat alle ware Christenen elk Woord van God moeten begrijpen en ernaar moeten LEVEN, moeten wij vervolgens in het bijzonder de profetieën van de Bijbel over de EINDtijd prediken en ook de essentiële "Ezechiël" waarschuwingaan de mensen van de Israëlitische landen.

In Openbaring 1:3 zegt God ons:" Zalig hij, die leest en zij, die horen de woorden der profetie en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij".

Als wij de Israëlitische oorsprong van de afstammelingen van de Amerikanen en Britten begrijpen, zouden wij nalatig zijn in onze plicht, wanneer wij hen niet dringend WAARSCHUWEN voor de komende Grote Verdrukking, die deze volken als eerste zal treffen. In feite wijst God ons op deze verantwoordelijkheid: "Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt - en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen". (Ezechiël 33:6)

Zoals U Broeders weet, doen wij er alles aan om onze volken te waarschuwen; door de televisieboodschappen, die gewijd zijn aan deze "Ezechiël waarschuwing"; door artikelen in het tijdschrift Tomorrow's World (Wereld van Morgen) en door ons effectief boekje, Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? Later, als God de deur opent en ons leidt om dit te doen, zullen wij persoonlijke evangelische campagnes houden door heel Amerika en onze naties van Britse afstamming; wanneer de voorspelde straffen staan te gebeuren en mensen uiteindelijk gewillig gemaakt zijn om naar dergelijke bijeenkomsten te komen en om met open hart te luisteren.

Dan zegt Gods Woord ons om de Kerk van God te "voeden" en het op elke mogelijke manier te sterken.

Na Zijn opstanding zei Jezus aan Petrus: "Hoed Mijn schapen" (Johannes 21:16-17) en herhaalde deze aanmaning drie maal. En de Apostel Paulus gebood Timotheüs: "verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren."
(2 Timotheüs 4:2-4)

In dit alles moeten wij trachten iedereen zoveel mogelijk te helpen - zowel binnen als buiten de ware Kerk - om tenminste het begrip te vatten, dat ware Christenen bij "ELK Woord van God moeten leven" - en dat Christus letterlijk Zijn leven in ons moet LEVEN door de Heilige Geest. (Galaten 2:20) 
Een belangrijk deel van deze opdracht is, dat wij "voorbeelden" en "lichten" voor de wereld moeten zijn (Mattheüs 5:14-16)
Als de "gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid" (1 Timotheüs 3:15) moeten wij, geliefde broeders, het VOORBEELD geven aan de wereld - en aan alle belijdende Christenen - van de WEG van leven, welke Jezus onderwees!

In onze persoonlijke levens; in ons ijverig werk en productiviteit; in onze nauwe verbondenheid met onze vrouwen en gezinnen - en in een voortdurende geest van GEVEN, dienen en behulpzaam zijn voor anderen - moeten wij een degelijk voorbeeld geven van hetgeen, waar Christus werkelijk voor stond! Dit is voor een ieder van ons een ONTZAGWEKKENDE verantwoordelijkheid en is, in feite, een deel van onze opdracht.

Door ons eigen voorbeeld moeten wij de norm zetten voor zelfdiscipline, wijsheid en oordeel, van geloof en moed en - het meest van alles - van oprechte LIEFDE en uitgaande bezorgdheid. Door ons gedrag moeten wij aan anderen tonen, dat wij God LIEFHEBBEN en Hem en Zijn geboden boven alles stellen in alles wat wij denken, zeggen en doen.

Tenslotte, als toevoegsels aan deze belangrijke Christelijke verplichtingen, heb ik in de afgelopen jaren nog drie belangrijke concepten benadrukt, die wij allen in onze levens zouden moeten verwerken.

Het eerste concept is Dienend Leiderschap.

Dit krachtige, op de Bijbel gebaseerde, principe leert eenvoudig de vele schriftgedeeltes, die ons zeggen elkaar te "dienen", te overdenken en in daden om te zetten. Dit concept onderwijst ons, dat zelfs iemand in hoge positie of ambt, dat ambt moet gebruiken om te DIENEN - niet om te "nemen", niet om zichzelf te verhogen of te domineren, maar om alles te doen, wat hij kan om oprecht en nederig zijn tijd, krachten en talenten te gebruiken om iedereen te DIENEN, met wie hij mee te maken heeft.

Zoals Jezus zei: "Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen." (Mattheüs 20:25-28)

Ik hoop, dat U allen intussen ons belangrijk boekje, Herstel van Apostolisch Christendom heeft gelezen. Ik bid, dat U allen de principes in dit boekje zult inprenten in Uw eigen denken en in het uitleggen van de Waarheid aan anderen.

Want het is uiterst belangrijk broeders, dat wij ons niet de mond laten "snoeren" door het gros van de wereld of de dienaren van Satan met pietluttige argumenten over ondeelbare punten, zoals de Sabbat, Heilige Dagen of onrein vlees. Wij moeten allen tot het begrip komen, dat dit geen "aparte" onderwerpen zijn, die iemand zo maar op een onordelijke manier heeft samengevoegd.

Integendeel, deze basis leerstellingen en andere belangrijke Waarheden zijn allen duidelijk ontleend aan de originele Apostolische Kerk van God onder de leiding van de levende Jezus Christus.

Als wij effectieve dienaren van Christus willen worden, MOETEN wij LEREN om deze leerstellingen "uit te leggen" als deel van het hele model van "Apostolisch Christendom". Want dat is, wat zij exact zijn. En, zoals ons boekje uitlegt, zowel het geïnspireerde Nieuwe Testament als talloze verwijzingen in de vroege geschiedenis van de kerk laten zien, volgen wij in de voetstappen van Christus in de ware Kerk van God - de Jeruzalem Kerk van God onder de rechtstreekse leiding van de originele Apostelen.

Tenslotte heeft U ongetwijfeld enige preken van ons gehoord, waarin voor ons de absolute essentiële noodzaak wordt benadrukt om in Gods Kerk een "atmosfeer van GELOOF" op te bouwen.

Wij weten, dat wij in de meest gemechaniseerde, geïndustrialiseerde en waarschijnlijk de meest hedonistische (de leer, dat genot het hoogste goed is)beschaving van de menselijke geschiedenis leven. Wij worden omringd door "dingen", die door mensen gemaakt zijn. Onze geest wordt bestookt met wereldse boodschappen, die via televisie, radio, de drukpers en nu de computer in onze huizen worden gepompt. Hiervan is bijna alles geloof-VERNIETIGEND, als wij dit zomaar toelaten.

Daarom zijn wij geneigd WEINIG geloof te hebben in de onzichtbare God en hebben MINDER genezingen en wonderen, dan in voorbije tijden. Zoals Jezus profetisch vroeg: "als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?" (Lucas 18:8)

ALS antwoord op deze geestelijke stagnatie en terugval moeten wij doelbewust alles doen wat wij kunnen om het soort GELOOF, waarvan de vroege Christenen blijk gaven, opnieuw aan te wakkeren. Wij moeten het Woord van God diepgaandbestuderen en "eten" van Christus. (Johannes 6:57) Want geloof komt door "het horen van het Woord van God". (Romeinen 10:17) Wij moeten BIDDEN om geloof! Uiteindelijk is het GOD, die het benodigde geloof in ons zal plaatsen, ALS wij dit oprecht van Hem vragen. Inderdaad, geloof is één van de "gaven" van de Heilige Geest.
(zie 1 Korintiërs 12:4-9)

Toch geeft God ons, door de Bijbel heen, voorbeeld na voorbeeld, dat wij naar Hem moeten UITROEPEN voor onze fysieke en geestelijke noden - net zoals Jezus Christus dit deed, toen Hij extra geloof en kracht nodig had om onze Verlosser en Hogepriester te worden. Het geïnspireerde boek Hebreeën omschrijft Jezus: "Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder STERK GEROEP en TRANEN geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden en Hij is verhoord uit zijn angst". (Hebreeën 5:7)

Nu het einde van dit huidige tijdperk snel nadert, ben ik er zeker van, dat wij allen wensen, dat de krachtige "tekenen", waarvan Jezus sprak in Marcus 16:17-18, vaker en krachtiger zullen volgen: "Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en zelfs als zij iets dodelijk drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden". (Marcus 16:17-18)

Als wij God met onze hele hart zoeken en het levende GELOOF in God opbouwen, welke ik bovenstaand heb beschreven, dan weet ik, dat wij een uitstorting van deze "tekenen": zullen zien! Dan zal er - alhoewel de meeste nu niet tot bekering geroepen zijn - een groot aantal mensen over de hele wereld "weten", dat er een WARE God bestaat. Dan zullen zij beginnen te beseffen door wie Hij aan het werken is. Laat ons dus ieder ons deel doen God te zoeken met intense vurigheid en Hem vragen om in ons, individueel en gezamenlijk, het krachtige GELOOF te plaatsen, dat wij nodig hebben om waarlijk Zijn ambassadeur te zijn en Zijn werk aan het einde van dit tijdperk effectief te voltooien.

Geliefde broeders, ik hoop, dat U allen "het beeld kunt vangen" en zich met ons verenigt om deze ZEVENVOUDIGE opdracht te vervullen! Natuurlijk kan het verschillend verwoord of gestructureerd worden, maar deze voornaamste onderdelen van de opdracht van Christus aan Zijn Kerk - zoals boven omschreven - worden tot zeven punten teruggebracht:

  1. Predik het Evangelie van het Koninkrijk en de ware naam van Jezus Christus.

  2. Predik de EIND-tijd Profetieën en de Ezechiël waarschuwing aan de Israëlitische volken.

  3. Voed de kudde en bouw al onze leden, zo goed als wij kunnen, op tot de grootheid van Jezus Christus.

  4. Wees een VOORBEELD van de WEG van Leven van Christus, voor de Kerk in het algemeen en voor de wereld.

  5. Leer Dienend Leiderschap en breng het in praktijk in onze omgang met anderen.

  6. Herstel Apostolisch Christendom en alles wat dat inhoudt.

  7. Bouw een sfeer op van uitstralend GELOOF in Gods Kerk.

Nogmaals, "WAAROM zijn wij hier? Wat houdt ons Werk en onze Opdracht in?"

Ik hoop, dat bovenstaande uitleg ons allen zal helpen en inspireren om te begrijpen WAAROM wij bestaan en wat wij behoren te doen als de Levende Kerk van God. Laat ons dan op alle fronten voort gaan en God en onze Verlosser Jezus Christus eren door ijverig deze belangrijke onderdelen van de Grote Opdracht te vervullen.

Studeer, mediteer en bid alstublieft over deze punten en vraag God U te helpen om deze in Uw dagelijkse leven in te bouwen. Als wij allen dit doen zal het Werk van God met een ijver en KRACHT voorwaarts gaan, zoals nog nooit in de moderne tijd is ervaren.