PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ May - June 2010

Geloof het of niet, sommige van de sterkste profetische aanklachten, die in de Bijbel gevonden worden zijn gericht aan de eindtijd religieuze leiders van de Israëlitische landen - inclusief niet alleen de Joden van het tegenwoordige land Israël, maar ook de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Groot Brittannië en andere noordwest Europese landen, die beweren "Christen" te zijn. De redenen voor deze krachtige afkeuringen van religieuze leiders staan meer dan 10 jaar prominent in de krantenkoppen. Voor iedereen met ogen om te zien en oren om te horen komen bijbelse profetieën nu tot leven!

Diverse Waarschuwingen!

Jezus onderwees duidelijk, dat Christenen "niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat". (Matteüs 4:4) Hij bestrafte religieuze leiders in Zijn dagen, die "Mij eren met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.... Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn". (Matteüs 15:8-9) Jezus waarschuwde ook, dat aan het einde van het tijdperk velen misleid zullen worden door predikers, die bedrieglijk de autoriteit van Christus opeisen. (Matteüs 24:5)

De sterke verklaringen over misleide eindtijd religieuze leiders werden door Zijn discipelen herhaald. De Apostel Paulus waarschuwde, "dat er in de laatste dagenzware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn..... lasteraars..... afkerig van het goede..... met meer liefde voor genot dan voor God..... die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben..... houd ook dezen op een afstand". (2 Timoteüs 3:1-5) De Apostel Petrus waarschuwde dat valse leraren "verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen" en de waarheid belasteren met bedrieglijke woorden omdat "zij de rechte weg verlaten hebben, zij verdwaald zijn". (2 Petrus 2:1-15) De Apostel Judas waarschuwde voor "goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen". (Judas 4) Wij zien dit nu gebeuren!

Religieuze Leiders Zijn Voorpaginanieuws

  • Onlangs overhandigden 160 geloofleiders in de staat Iowa (VS) een document aan de wetgevers van de staat, waarin zij hun ondersteuning verklaarden voor "huwelijken" tussen dezelfde geslachten.
  • Vorig jaar drong de leidinggevende bisschop van de Evangelische Lutherse Kerk in Amerika - die beweerde dat "God nog steeds tot ons spreekt" - er bij de Lutheranen op aan om na te denken over meer "moderner" zienswijzen op seksuele oriëntatie. Dit, omdat "het begrip wat wij tegenwoordig hebben van homoseksualiteit helemaal niet lijkt te worden weerspiegeld in de samenhang van de bijbelse schrijvers" - met andere woordende Bijbel is niet de uiteindelijke autoriteit van zijn kerk! (Associated Press, 8 december 2009)
  • Hij suggereerde, dat het instellen van meer homoseksueel vriendelijk beleid de groei kan helpen van de denominatie - ondanks het feit dat dit beleid vele gelovigen wegjaagt!

Daar waar de Baptisten kerken in Amerika worstelen met het onderwerp, hebben leiders van de Presbyteriaanse Kerk (VS) gestemd om homoseksuelen toe te staan te worden geordineerd in het dienaarschap.

Een voorganger, die er niet mee eens was verklaarde met een "diep gevoel van droefheid" dat:

  • de kwestie niet over homohaat gaat.

  • De kwestie "gaat echter over de autoriteit van de Bijbel..... het overtreden van de leerstellingen van de Bijbel.

  • Onze confessionele geschiedenis plaatst de kerk in de positie van zichzelf aan te passen aan een cultuur, die om toestemming vraagt voor gedragingen en patronen in het leven die, alhoewel zelf bevredigend, niet bijbels toelaatbaar zijn"

    (Charlotte Observer, 26 februari 2009)

Enkele jaren na het goedkeuren van de verkiezing van een openlijk praktiserende homoseksueel als bisschop in New Hampshire, kozen de leiders van de Anglicaanse Kerk in de V.S. de eerste vrouw in de geschiedenis om over hun denominatie te presideren. Deze beslissingen hebben vele Anglicanen in de V.S. en in het buitenlanddiep gegriefdZij zagen de daden van hun leiders als een "schaamteloze minachting van de Bijbel". (Charlotte Observer, 19 juni 2006) Deze besluitennegeren en overtreden duidelijk bijbelse instructies over homoseksueel gedrag (Leviticus 18:22; 20:13; Romeinen 1:24-28) en de rol van vrouwen in de Kerk. (1 Timoteüs 2:12) De voortvloeiende strijd tussen leiders, die de Bijbel willen volgen en leiders, die "verder willen gaan", dreigen de denominatie te verdelen en te vernietigen! Zoals de voorganger van een gemeente in Virginia verklaarde, waar George Washington eens diende in de kerkenraad, "het Episcopale schip is in moeilijkheden!" (ibid. 17 december 2006)

In Engeland is precies hetzelfde verhaal. Leiders van de Kerk van Schotland stemden vorig jaar om de aanstelling van een openlijk homoseksuele dienaar te bevestigen - daarmee "bewijzend een moderne kerk voor een modern Schotland" te zijn. (BBC Nieuws, 24 mei 2009) De tegenstanders zagen echter in dat deze daad de Kerk van Schotland en de 77 miljoen leden van de Anglicaanse gemeenschap, waarvan het deel uitmaakt, verder zou verdelen. De aartsbisschop van Canterbury, hoofd van de Kerk van Engeland heeft leden van zijn kudde ook in verlegenheid gebracht en kwaad gemaakt door "zich te verontschuldigen voor" de inspanningen van missionarissen om de gezangen en tradities van zijn geloof te verspreiden naar andere mensen in de wereld en het te bestempelen als "zondig". Een teleurgestelde Britse columnist nam de prelaat onder handen en verklaarde, "het opeenhopend gevolg van al dit vernederen en verontschuldigen is krankzinnig en gevaarlijk..... Excellentie, toon een beetje karakter en verdedig de tradities, waarop Uw erfenis is gebouwd". (Daily Mail, 3 november 2005) Zelfs sommige conservatieve Joodse wetenschappers, die een tendens volgen, zijn veranderd om hun verbod op het ordineren van homoseksuelen te verminderen - "en zetten duizenden jaren van gebruiken/precedenten op de kop". (Charlotte Observer, 7 december 2006)

Leugens en Zorgeloosheid 

Weinig verslaggevers en commentatoren begrijpen de ware betekenis van "progressieve" religieuze leiders, die openlijk bijbelse autoriteit verwerpen. Talloze Bijbelprofetieën voorzagen echter deze gebeurtenissen, die aan het einde van het tijdperk gebeuren - net vóór de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde. De profeet Jeremia waarschuwde de Israëlieten dat, "de priesters..... die zich met de wet bezighouden, wilden Mij niet kennen" (Jeremia 2:4, 8) en dat "zij verloochenen de HERE..... Ja, die profeten zullen tot wind worden, want het woord is niet bij hen; hun zelven zal zo geschieden..... Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden". (Jeremia 5:12-13, 14:13-14) In een overweldigende aanklacht verkondigde Jeremia: "wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien..... profeten zijn van de bedriegerij van hun hart, die erop bedacht zijn mijn volk mijn naam te doen vergeten..... zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij....." (Jeremia 23)

De profeet Ezechiël gaf dezelfde sterke boodschap! God zei hem, "profeteer tegen de profeterende profeten Israëls..... die naar eigen inzicht profeteren..... Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen..... Als vossen in bouwvallen zijn uw profeten..... de HERE hen niet gezonden heeft..... Bedrieglijke dingen en leugenachtige waarzeggerij hebben zij geschouwd..... ik keer mij tegen U..... Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met leugen en de handen van de goddeloze gesterkt hebt". (Ezechiël 13; 34:1-9) Ezechiël waarschuwde gericht, "haar(Israël) profeten zijn als een brullende leeuw, die zijn prooi verscheurt..... Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen....." (Ezechiël 22:25-26)

Dit is precies wat in de media tegenwoordig wordt geschreven! De "progressieve" denkbeelden en besluiten van de moderne religieuze leiders - de herders van Israël -overtreden openlijk de duidelijke leerstellingen van de Bijbel en ondermijnen het geloof van miljoenen en drijven oprechte mensen uit de kerken. Miljoenen anderen worden misleid door verblinde herders, wiens optredens en daden lang geleden werden voorspeld in profetieën, die vandaag tot leven komen!

Om meer te leren over dit belangrijk onderwerp kunt U onze boekjes lezen: 

Wat Is het Vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? 

en 

Het Beest van Openbaring: Mythe, Metafoor of spoedig komende Realiteit

Nu wij dichter bij de uiteindelijke, voorspelde tijd van verval komen moet U de waarheid kennen over de toekomst van onze wereld.