Bron: Tomorrow's World / maart-april 2001

Wist U, dat de Schepper een financiële WET heeft, die ook tegenwoordig van toepassing is op ware Christenen?
En dat de Almachtige God degenen, die gewillig zijn om deze wet in geloof te gehoorzamen, zal ZEGENEN?

  • Wat betekent het woord "tiende"?
  • Is de Wet van tiende betalen tegenwoordig van kracht?
  • Gaf Jezus Christus zelf aan, dat wij tienden moeten betalen?

 De antwoorden op deze en andere aanverwante vragen zijn belangrijk om te begrijpen, vooral omdat de Verenigde Staten, Canada, Engeland en Australië spoedig GESTRAFT zullen worden vanwege het achteloos ongehoorzaam zijn aan de wet van tiende betalen - en vele andere wetten van God. Wij zijn fysiek gezegend boven alle volken op aarde, omdat God duizenden jaren geleden een belofte maakte aan Abraham. Maar nu bestaat het Britse Rijk niet meer. Zelfs haar prestige in de Gemenebest is aan het verdwijnen.

 En zoals U in de komende paar jaren zult merken, zal de nationale "trots" en prestige van Amerika instorten. Ofschoon Amerika nog de meest machtige natie is, is het ook de grootste SCHULDENAAR van de wereld. Wij zijn andere naties veel meer schuldig dan welk land ook ooit in de menselijke geschiedenis schuldig is geweest. En, alhoewel haar schuld in hoeveelheid dollars kleiner is dan die van ons, is de schuld van Canada, in verhouding tot haar bevolking, groter!

 De tijd zal spoedig voor ons allen komen, dat wij "het gelag moeten betalen!" Vele gerespecteerde economen hebben al jaren voor dit groeiend probleem gewaarschuwd. Zoals the San Diego Union-Tribune op 22 november 2000 verklaart: "Vele economen zeggen, dat het tekort waarschijnlijk een niveau heeft bereikt, dat een risico kan vormen voor de totale economie, als buitenlanders, die er op gebrand zijn hun producten te verkopen en dollargerelateerde investeringen bezitten, plotseling beslissen hun U.S. bezittingen te dumpen. Dat kan aandelen en obligatie prijzen doen kelderen."

  "De onvermijdelijke vraag bij hoge en groeiende handelstekorten is of deze situatie een aaneenschakeling van mislukkingen voorstelt, die te gebeuren staan, 'zei Ken Mayland, economist van Clear View Economics in Pepper Pike, Ohio. "

 Een economische aaneenschakeling van mislukkingen, die "staan te gebeuren?"

 WAAROM?

 Omdat onze volken - individueel en collectief - God en Zijn wetten hebben VERLATEN; begint Hij Zijn zegeningen van ons weg te nemen. Dat is de werkelijke reden, waarom wij de "grootste schuldenaar" zijn van de wereld. Dat is de reden waarom toenemende miljoenen Amerikanen en Canadezen verlichting zoeken van stijgende persoonlijke schulden door zich failliet te verklaren.

 Toch zal God, zelfs in de traumatische jaren, die vooraf gaan aan de Grote Verdrukking degenen, die Hem dienen en waarlijk Zijn Wetten GEHOORZAMEN - inclusief de wet van tienden betalen - beschermen en zegenen.

Wat is een tiende?

 Het woord "tiende" betekent eenvoudig "een tiende deel". Het verwijst naar het geven van een "tiende" van iemands inkomen aan God. En de Almachtige God geeft opdracht, dat deze tiende aan Hem gegeven moet worden - aan Zijn ware dienaren, om Zijn Werk te doen - niet om zo maar aan iemand over te dragen.
De Wet van tienden geven betekent eenvoudig, dat de Grote God, die ons gemaakt heeft - die ons het leven; onze talenten; ons verstand; de kracht, waarmee wij werken en het land en de grondstoffen, die wij in ons werk gebruiken, gaf - van ons verlangt, dat wij de eerste tiende van onze aanwinst of inkomen aan Hem betalen.

 Wat betreft de instructie van tiende betalen, is God niet van mening dat wij iets "geven" - maar dat wij onze Schepper een zeer miniem bedrag BETALEN, welke Hij verlangt als onze Maker, onze Steun, onze Landheer, onze Beschermer en onze God!

 Zo ook belooft de Almachtige: "Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. " (Spreuken 3:9-10)

 Inderdaad, als U getrouw bent in het gehoorzamen van God en Hem de eerste tiende - of tiende deel - betaalt van Uw inkomen, zal Hij Uw leven op vele fysieke en materiele manieren ZEGENEN. Hij heeft het BELOOFD -- en God breekt nooit Zijn Woord!

 In Maleachi 3 verklaart God, sprekend tot het tegenwoordige Jakob of Israël (vers 8): "Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de TIENDEN en de HEFFING". Hier klaagt God onze hedendaagse Engelssprekende volken aan voor het BEROVEN van onze Schepper en van Zijn tegenwoordige werk! Geen wonder, dat er tegenwoordig nog zo weinig ware religie over is op aarde! Geen wonder, dat er zoveel verwarring en misleiding rond gaat in de naam van Christendom!

 En denkt U er aan, dat de volken, afstammend van de Amerikanen en Britten absoluut de afstammelingen zijn van de zogenaamde verloren 10 stammen van Israël. God spreekt dus in een tweeledige betekenis rechtstreeks tot ons in de profetie van Maleachi. Als U onze profetische identiteit nog niet begrijpt, belt U ons dan ofschrijf ons voor ons verbazingwekkend boekje: Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittannië? Dit boekje zal U BEWIJZEN wie wij in Bijbelse profetie zijn! Het wordt U GRATIS op aanvraag toegezonden.

 God gaat verder in Maleachi: "Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel." Dan BELOOFT God in Zijn Woord: "Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten." ( Maleachi 3:9-10)

 Dit is een tartende UITDAGING van de Almachtige God! God zegt, dat Hij U zal zegenen als U tienden begint te betalen - ZOALS Hij gebiedt - door geloof in Hem en in Zijn Woord. Letterlijk honderden historische voorbeelden kunnen aangehaald worden om te laten zien, dat God zeker de tiendenbetaler zelfs opmaterieel gebied zegent. Hij zal het niet altijd onmiddellijk doen. U moet Hem wellicht een tijd gehoorzamen en geloof uitoefenen. Maar naarmate U Hem dient, Hem gehoorzaamt en Hem vertrouwt, ZAL God Zijn deel van de overeenkomst houden.

Wat de Bijbel Werkelijk Zegt

 Ondanks de onmiskenbare ZEGENINGEN, die degenen ten deel vallen, die Godswet van tiende betalen gehoorzamen, hebben sommigen nog tegenwerpingen en vragen.

  • Was het idee van tiende betalen een uitvinding van Mozes? 
  • Was het "afgeschaft" door Jezus? 
  • Was het alleen voor het fysieke volk Israël - een vorm van belasting voor zowel kerk als staat?
Lang voordat de "wet van Mozes" ooit gecodificeerd was, betaalde Abraham - de vader van de gelovigen - trouw TIENDEN aan God! Wij lezen in Genesis 14:17-20 hoe Abraham Gods Hoge Priester Melchizedek eerde, nadat God hem verlost had van zijn vijanden. "En hij gaf hem van alles de TIENDEN." Later beloofde Jakob om de God van Abraham te dienen en verklaarde: "en van alles, wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de TIENDEN geven!" (Genesis 28:22) Nog later, toen Godtijdelijk het Levitische priesterschap instelde, gaf Hij opdracht, dat de tiende in die tijd aan hen betaald moest worden als Zijn menselijke vertegenwoordigers: "Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de HERE; het is de HERE heilig. En al de tienden van runderen of klein vee, al wat onder de staf doorgaat, het tiende daarvan zal den HERE heilig zijn." (Leviticus 27:30, 32)

 Leest U nu Numeri 18:21: "Wat nu de Levieten betreft, zie, Ik geef hun alle tienden in Israël als erfdeel, een vergoeding voor de dienst die zij verrichten, de dienst van de tent der samenkomst." Omdat Gods dienaarschap in deze tijd een fysiek dienaarschap was - van het offeren van offers en offergaven - en omdat de Levieten dit dienaarschap vervulden als hun werk, ging Gods TIENDE naar hen, alsZijn vertegenwoordigers en dienaren.

Instructies voor Tiende Betalen in het Nieuwe Testament

 In het Nieuwe Testament inspireerde God de Apostel Paulus om te laten zien, dat de Wet van Tiende betalen nu gewijzigd of veranderd is, zodat de tienden opnieuwbetaald moeten worden aan Gods geestelijke priesterschap - zoals dat van Melchizedek, aan wie Abraham tienden betaalde. Dit verslag vindt U in het zevende hoofdstuk van Hebreeën. Paulus beschrijft hoe Abraham tienden betaalde aan Melchizedek. (vers 2) Dan beschrijft hij hoe GROOT het priesterschap van Melchizedek moet zijn geweest. (verzen 3-4) Dan laat Paulus zien, dat de Levietenzelf - door hun voorvader Abraham - tiende betaalden aan Melchizedek, blijkbaar een GROTERE priester, gezien dit feit.

 In de verzen 11-12 laat Paulus zien, dat het Levitische priesterschap slechts tijdelijk was en nooit volmaaktheid bracht. Daarom werd het geestelijk priesterschapvan Melchizedek opnieuw ingesteld door Christus en de wet van tiende betalen is opnieuw GEWIJZIGD, zodat Gods tienden terugkeren zoals voorheen naar de geestelijke priesters - de ware dienaren van Jezus Christus. De Apostel Paulus schreef aan Joodse Christenen, die op zijn minst de letter van Gods Wet begrepen en geen "argument" hadden tegen de REALITEIT van de wet van tiende betalen. Hoewel hij grote nadruk legt op de grootheid van het geestelijk dienaarschap van Christus, is het niettemin belangrijk om ons te realiseren, dat Paulus door het het bovenstaande gedeelte van het Nieuwe Testament heen duidelijk over tiende betalen spreekt, als zijnde een WET!

 En hij laat zien, dat het een wet is, die vanaf de oudheid bestond, vanaf de dagen van Melchizedek - en NOG BESTAAT - alleen nu gewijzigd, zodat de tienden nu opnieuw terugkeren tot Gods geestelijke dienaren, die tegenwoordig Zijn werk doen! Een ieder, die dus nalaat tiende te betalen breekt een belangrijke WET van de Schepper God! Dit is één reden voor de vele persoonlijke en financiële VLOEKEN tegenwoordig op ons land!

Jezus Christus Onderwees Persoonlijk het Betalen van Tiende

 Zonder volledig begrip van het feit, dat Jezus Christus het "Woord" van God is - Degene, die het Oude Testament inspireerde - zich niet realiserend, dat de wetten van God ALLEEN in het Oude Testament volledig vermeld staan en in het Nieuwe Testament enkele geestelijk vergroot en uitgelegd worden, willen sommigen er nog op aandringen: "Wij willen enige RECHTSTREEKSE verklaringen van Christus, die aantonen, dat Hij de Wet van tiende betalen goedkeurt!"

 DAT IS GOED - U kunt ze krijgen! Zult U dan GELOVEN? Zult U dan GEHOORZAMEN?

 Sprekend tot de schriftgeleerden en Farizeeërs, die vaak een zelfingenomen vertoning maakten van het strikt houden van sommige kleine punten van Gods Wet, zei Jezus: "Wee u, schriftgeleerden en Farizeen, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, en de dille, en de komijn, en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten." (Matteüs 23:23)

 Is dat duidelijk genoeg? Jezus zei, dat geestelijke kwaliteiten zoalsbarmhartigheid en geloof voorop gesteld zouden moeten worden boven nauwgezet en strikt tiende betalen van elke kleine plant, die in Uw tuin mocht groeien - vooral wanneer die nauwgezetheid leidt tot zelfrechtvaardiging. Maar Christus zei: "het andere NIET nalaten" - laat NIET na Uw volle tienden te betalen, zoals God heeft geboden!

 In Lukas 11:42 wordt dit zelfde gebod op een zelfde manier herhaald - geïnspireerd door Gods Heilige Geest om hier neergeschreven te worden! De mens wil Gods wet van tiende betalen als het minst belangrijke beschouwen. Maar sprekend over zelfs de kleinste punten van Gods Wet verklaart Jezus: "Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo LEERT, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen." (Matteüs 5:19)

 Hoe duidelijk! Als wij een argument zoeken, zullen wij er altijd één vinden. Maar als wij bereid zijn om te "hongeren en te dorsten" naar gerechtigheid, om zelfs de kleinste punten van Gods Wet te gehoorzamen, zullen wij hiervoor GEZEGEND worden.

Doe Volledig UW DEEL

 Jazeker, Jezus Christus leerde tiende betaling! En zoals wij gezien hebben, gebood Hij Zijn Apostelen om de naties te leren "AL wat Ik u bevolen heb." (Matteüs 28:19) Daarna beloofde Hij: "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Matteüs 28:20)

 Als wij dus Gods zegen willen hebben en het overvloedig leven willen leven, dat Jezus Christus beloofde, moeten wij Gods tiende trouw betalen en alle andere dingen, die Jezus onderwees, doen. Over deze andere dingen, die betrekking hebben op onze baan en succes, zei Jezus: "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (Matteüs 5:16)

 De ware Christen moet dus een VOORBEELD voor anderen zijn in alles wat hij zegt of doet. De Levende Christus inspireerde de Apostel Paulus om te schrijven: "Slaven (of werkers), gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen." (Kolossenzen 3:22-23)

 Het Woord van Christus onderwijst U hier om ten ALLEN tijde met Uw gehele hart U in te zetten voor uw werk - of de baas er is of niet! U wordt gezegd ditoprecht en ijverig te doen alsof U voor God zelf werkt. Want feitelijk doet U dat! Het ware Christelijke leven is een levens "roeping" - of beroep, in de volste zin van het woord.

Wees IJVERIG in Uw Werk

 In Zijn Woord zegt God: "Een trage hand maakt arm, maar de hand des vlijtigen maakt rijk." (Spreuken 10:4) Bent U werkelijk TOEGEWIJD in Uw werk? Wederom zegt God: "Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk." (Spreuken 13:11) Tegenwoordig verdienen vele mensen hun inkomen in wat genoemd kan worden "marginale" beroepen - zoals gokken, verkoop van onnodige dingen aan mensen en overbodige winsten nemen als een tussenpersoon. Maar God zegt, dat de basis van blijvende rijkdom en Zijn zegen gegeven zal worden aan een persoon, die werkt - werkelijk produceert en iets waardevols bereikt!

 Leest U nu Spreuken 13:18: "Armoede en schande treffen hem die de tucht in de wind slaat, maar wie de terechtwijzing in acht neemt, wordt geëerd." In deze spreuk adviseert God U aandacht te schenken aan de opdrachten van degenen, die in Uw werk boven U staan of in iedere situatie in het leven. Leer het werk te doen, zoals Uw baas het gedaan wilt hebben! Leer om aandachtig te luisteren - te DENKEN - om te blijven GROEIEN in de kennis en bekwaamheid voor de baan!

 Een zeer belangrijk principe voor het dagelijks leven wordt naar voren gebracht in Spreuken 15:22: "Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door deveelheid van raadgevers komt iets tot stand." Wanneer een grote beslissing genomen moeten worden met betrekking tot Uw zaak of boerderij - of de verkoop van Uw huis of het veranderen van baan - leer advies te krijgen van vele kanten! Leer dit advieszorgvuldig en objectief af te wegen - en vraag Gods leiding en wijsheid.

 Tenslotte gebiedt God: "Heb de slaap niet lief, opdat gij niet verarmt, houd uw ogen open, dan hebt gij brood genoeg." (Spreuken 20:13)
Leer vroeg op te staan, ijverig te werken en in Uw baan of zaak te PRODUCEREN!Gehoorzaam dan Gods financiële wet van tiende betalen - daarmee erkennend, datalle kracht en bekwaamheid, waarmee U produceert in Uw soort arbeid; allematerialen, die U gebruikt; al het voedsel, dat U eet en lucht, die U inademt om kracht te verkrijgen - dat dit alles van God komt, die U in ruil slechts vraagt om EEN TIENDE aan Hem te betalen van wat U produceert!

Waar Moet U Gods Tienden naar toe Zenden?

 Het is zeer belangrijk, dat U Gods tiende aan Zijn ware vertegenwoordigers zendt! Vandaag de dag zijn er ergens op aarde ware dienaren van God. Nu het einde van dit tijdperk nabij komt, zullen zij de opdracht van Christus met toenemende KRACHT uitvoeren. Zij zullen het Goede Nieuws van het spoedig komendKoninkrijk of Regering van God duidelijk maken. Zonder angst of partijdigheid zullen zij de WETTEN van dat Koninkrijk uitleggen. Zij zullen de vele profetieën, die betrekking hebben op deze eindtijd, duidelijk en helder uitleggen. Door Gods Geest kunnen zij alleen uitgesproken en specifiek zijn over de ontzagwekkende gebeurtenissen, die spoedig op deze aarde plaatsvinden!

 Jezus sprak profetisch over het grote wereldwijde Werk, die Zijn ware dienaren in dit laatste tijdperk zouden uitdragen: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn". (Matteüs 24:14)

 Het is beter, dat U voor Uzelf onderzoekt en BEWIJST, dat de t.v. uitzendingen en het tijdschrift Tomorrow's World ( Wereld van Morgen) de opdracht van Christus vervullen! Als dit nog niet duidelijk is voor U, blijft U er dan open voor staan en laat de vruchten U BEWIJZEN, waar de Almachtige God werkelijk werkt!

 Onderzoek en begrijp waar de Waarheid van de Bijbel DUIDELIJK en HELDER uitgelegd wordt. Bepaal duidelijk voor Uzelf (Handelingen 17:11) waar het wareGoede Nieuws van het Koninkrijk van God (Wereld van Morgen) gepredikt wordt! . (Matteüs 24:14. Zoek uit, wie de wereld waarschuwt voor de specifieke, grote geprofeteerde gebeurtenissen, die nu Uw leven beginnen te beïnvloeden. En het meeste belangrijke voor U persoonlijk; vindt het Werk, dat U laat zien, hoe U kunt ontkomen aan vernietiging gedurende diezelfde voorspelde gebeurtenissen. Zoek naar het Werk, dat God heden ten dage gebruikt om de antwoorden te vinden voor Uw toekomst!

 Want dit is Uw leven - Uw ENIG leven! Als U de moeite wilt nemen en er voor open staat om dit te bewijzen, KUNT U weten waar God werkt! Gods ware dienaren gaan door met Zijn Werk. Zij vertegenwoordigen Hem - en als Godsvertegenwoordigers moet U Uw tienden aan hen betalen en opgewekt Uw offergaven geven. God leidt hen dan in het gebruik van Zijn geld voor Zijn Werk. Deze stervende wereld heeft ontzettend BEHOEFTE om bereikt te worden met Gods volleWaarheid.

 De wereld heeft het begrip nodig van het doel van het menselijk bestaan, de grote levende WETTEN voor het leven, de DUIDELIJK OMSCHREVEN voorspelde gebeurtenissen, die spoedig in onze tijd zullen plaats vinden en de BETEKENIS van al deze dingen!

Wees IJVERIG in het Dienen van de Levende God!

 Wanneer U Uw beslissing genomen heeft om tiende te betalen, wees er dan zeker van Uw tienden aan Gods vertegenwoordigers te zenden, die Zijn Werk doen en Zijnboodschap prediken! Zoals God U gebiedt ijverig te zijn in het dienen van Uw menselijke bazen, hoe veel te meer zou U IJVERIG moeten zijn in het gehoorzamen van Uw ware Schepper in zake deze financiële wet?

 Begint U niet te denken, dat U het zich niet kan veroorloven om tienden te betalen. U kunt het zich niet veroorloven, om het niet te doen!

 God werkt vaak door menselijke instrumenten. Hij zal door U werken, wanneer U zich aan Hem zult overgeven en Zijn Koninkrijk op de EERSTE plaatst in Uw leven zet. Zoals wij gezien hebben was de wet van tiende betalen een deel van het Evangelie van Christus. Als zodanig moet het aan de wereld - en aan U - verkondigd worden, als een getuigenis.

 Vraag God om wijsheid, geloof en kracht met als doel Hem te gehoorzamen in deze financiële wet. Het brengt U tot het plaatsen van God als Eerste. Het zal U dwingen tot budgetteren - te plannen - wellicht Uw zaken meer dan ooit tevoren te organiseren. Het zal U leiden tot het uitoefenen van GELOOF in Uw Schepper om achter Zijn wetten en Zijn beloften te staan.

 Anderzijds, God kan niet liegen. U zult dus zien, dat het heel goed "mogelijk" is voor U om tiende te betalen! En - wanneer U in liefde en geloof handelt - de fysieke en geestelijke zegeningen, die komen, net zo WERKELIJK zullen zijn, zoals God zelf echt is.

 Zoals wij ook gezien hebben zult U de rechtstreekse lering van Jezus Christus uit het Nieuwe Testament volgen, die zegt, de "andere (tiende betalen) " niet nalaten "te doen"! (Matteüs 23:23) Onze Vader in de hemel wilt, dat wij allen vrijgevig en oprecht zijn in het betalen van onze tienden en in onze offergaven. Want Hij inspireerde de Apostel Paulus om te schrijven: "Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn." 
(2 Korintiërs 9:6-8)
Denkt U er aan. Dat de Grote God, die wij dienen "in staat" is om U de "kansen" te geven - U zo te zegenen, dat U een "overvloed" heeft van elk goed werk. (vers 8) Inderdaad, tiende betalen betekent GELOOF hebben, dat God bestaat, dat Hij achterZijn geïnspireerd Woord zal staan, dat Hij zal DOEN wat Hij gezegd heeft, dat Hij zal doen.

 Als de donkere wolken aan de horizon van de wereld zich samenpakken en de volken meer fysieke en financiële problemen van allerlei aard ondervinden is het heel belangrijk, dat U de Schepper God aan Uw zijde heeft. Zelfs wanneer Hij U niet vermogend zou maken; Hij heeft altijd beloofd voor U te zorgen, als U Hem dient en gehoorzaamt. Hij zal ervoor zorgen, dat U altijd voldoende heeft om U te kunnen redden. Wanneer anderen sterven of in vreselijke moeilijkheden zijn, belooft de God van de Bijbel onvoorwaardelijk aan Zijn trouwe dienaren: "Ik zal u GEENSZINS begeven, Ik zal u geenszins verlaten". (Hebreeën 13:5)

 Dus voor Uw eigen bestwil, VERTROUW God, dat Hij achter Zijn beloften staat! Betaal de Schepper van hemel en aarde de "tienden", die U Hem schuldig bent - plus vrijgevige offergaven - en laat Hem meer "werkelijkheid" in Uw leven worden, naarmate U Hem waarlijk dient en gehoorzaamt.