PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, November - December 2007

Jezus zei nadrukkelijk over de religieuze leiders van Zijn tijd "zij zijn blinde leidslieden der blinden". (Matteüs 15:14 SV) Jezus beweerde ook, dat de leden van de gevestigde religieuze orde de Bijbel niet begrepen (Markus 12:24) en dat zij"blinde leidslieden...... dwazen...... huichelaars" (zie Matteüs 23) waren, die mensen misleiden in geestelijke zaken. In hun blindheid waren de religieuze leiders van Zijn tijd niet in staat om Jezus als de voorspelde Messias te herkennen. En vele Bijbelprofetieën geven aan, dat de huidige religieuze leiders, vóór Jezus Christus terugkomt dezelfde fouten zullen maken - zij zullen niet in staat zijn om de Bijbel te begrijpen, zij zullen oprechte mensen misleiden over geestelijke zaken en zij zullen blind zijn voor de ware betekeneis van belangrijke gebeurtenissen, die de wereld waarin wij leven, bepalen!

Blindheid Voorspeld

Vele Bijbelprofetieën hebben een tweeledige toepassing. Hun eerste vervulling was ten tijde van de profeten, maar hun uiteindelijke vervulling zal aan het einde van het tijdperk zijn, net vóór de terugkeer van Jezus Christus. Merkt U op wat Jesaja profeteerde over de Israëlitische religieuze leiders, toen en nu: "de priester en profeet zijn verward...... waggelen bij een gezicht, wankelen bij een rechtspraak". (Jesaja 8:7) Jesaja beschreef de onverantwoordelijke leiders: "De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis...... zij zijn herders, die niet weten acht te geven". (Jesaja 56:10-11) De Israëlitische volken en hun religieuze leiders zijn blind geworden, omdat zij hebben nagelaten om de instructies in Gods woord op te volgen. (Deuteronomium 28:15, 28) Dit onderwerp wordt door de hele Bijbel heen herhaald. (Jesaja 6:9-10; Ezechiël 12:2; 13:1-23) De Apostel Paulus legde uit, dat Satan feitelijk het verstand verblindt van degenen, die er voor kiezen om de Bijbel niet te geloven. (2 Korintiërs 4:3-4)

Jeremia voorspelde een toekomstige tijd, waarin "die profeten tot wind zullen worden, want het woord [van God] is niet bij hen". (Jeremia 5:13 SV) Hij schreef:"zij profeteerden door de Baäl en misleidden mijn volk Israël...... Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren...... zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft ["Ze geven jullie valse hoop", NBV], zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond...... Ik heb die profeten niet gezonden...... die erop bedacht zijn mijn volk mijn naam te doen vergeten...... Ik zàl de profeten...... die mijn volk misleiden door hun leugens en woordenkramerij". (Jeremia 23:13, 16, 21, 27, 30, 32) De ernstige conclusie van Jeremia betreffende deze profetieën is: "in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien". (Jeremia 23:20)

Religieuze Verwarring

Hoe misleiden religieuze leiders de mensen tegenwoordig?

Aan de meeste traditionele Christenen wordt onderwezen, dat Kerstmis, Paaszondag en zondagsviering de fundamentele vieringen zijn van de Christelijke religie. Wanneer U echter zorgvuldig de Bijbel en de geschiedenis bestudeert, ziet U dat de vroege Christenen de geboorte van Jezus niet vierden en dat zij wisten, dat Hij niet op 25 december geboren was. Vele kerstgebruiken komen niet uit de Bijbel, maar van heidense Romeinse Saturnalia vieringen. De eerste volgelingen van Christus vierden geen Paaszondag, maar volgden integendeel het voorbeeld van Jezus en vierden het Pascha. (Lucas 2:41; 22:15-16) Als U het woord "Paaszondag" opzoekt in naslagboeken ontdekt U snel haar heidense oorsprong. De eerste volgelingen van Christus vierden geen zondag, maar volgende in plaats daarvan het voorbeeld van Jezus en vierden de zevende dag Sabbat. (zie Lucas 4:16; Handelingen 17:2; 13:14, 42-44) De zondagsviering is ook ontleend aan de heidenen en werd door kerkleiders in de tijd van Keizer Constantijn omgeven met "Christelijke" betekenis. Kerstmis en Paaszondag werden eeuwen later door kerkconcilies overgenomen - ofschoon er zelfs geen Bijbelse geboden bestaan om deze te vieren! Bovendien waarschuwt de Bijbel duidelijk: "Wanneer de HERE, uw God, de volken, naar wier gebied gij trekt om hen te verdrijven, uitgeroeid heeft, en gij hun gebied in bezit genomen hebt en in hun land woont, neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen". (Deuteronomium 12:29-30) Of moderne religieuze leiders negeren deze duidelijke Bijbelse waarschuwingen, of zijn er niet van op de hoogte - en de meeste traditionele Christenen volgen tegenwoordig blindelings. (zie Jeremia 5:31)

Het Morele Moeras

Liberale religieuze leiders en seculiere opiniemakers misleiden de samenlevingtragisch op het cruciale gebied van moreel gedrag. De Bijbel verkondigt: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad". (Jesaja 5:20) De God van de Bijbel verklaart duidelijk "gij zult niet echtbreken" (Exodus 20:14) en Hij zegt "Ik haat de echtscheiding". (Maleachi 2:16) De Bijbel onderwijst duidelijk aan Christenen"vliedt de hoererij". (1 Korintiërs 6:18) De Bijbel noemt homoseksueel gedrag "een gruwel" . (Leviticus 18:22; 20:13) Huidige leiders hebben echter "geen fout" scheidingswetten ingesteld, delen geboortebeperkende middelen uit aan tieners en knipogen naar "samenwonen". Dergelijk misleidend beleid heeft een samenleving gecreëerd, waar seksuele activiteiten worden aangemoedigd, waar tiener zwangerschappen en seksueel overdraagbare ziekten (SOA) epidemisch zijn en waar de helft van alle huwelijken mislukt. Tegenwoordig sluiten veel religieuze leiders huwelijken tussen gelijke sekse en sporen hun kudde aan om homoseksualiteit te accepteren als moreel correct - zelfs als zij predikant worden praktiseren deze personen openlijk dit gedrag, ondanks de duidelijke waarschuwingen van de Bijbel! Talloze populaire predikers onderwijzen, dat de wetten van God niet langer onderhouden hoeven te worden. Het is niet zo verbazingwekkend, dat de huidige nieuwsmedia regelmatig verhalen bevatten over priesters, predikers en politici die, wanneer zij schuldig zijn aan kindermishandeling, overspel, ontucht, liegen, bedriegen en stelen, beweren "Christenen" te zijn en weigeren om hun posities te verlaten - en vaak nog geaccepteerd en ondersteund worden door hun volgelingen.

Velen realiseren zich tegenwoordig niet, dat door het verwerpen van de morele richtlijnen van de Bijbel en in plaats daarvan de "liberale" intellectuelen en sociale deskundigen blindelings te volgen, onze samenleving eenvoudig teruggekeerd is naar het morele verval, dat de Apostel Paulus zag in het oude Rome. (zie Romeinen 1:18-32) Daarom waarschuwt de God van de Bijbel profetisch "die de wet handelden [de priesters], kenden Mij niet; de herders overtraden tegen Mij...... Laat uw boosheid u tuchtigen en kastijden...... gij hebt de HERE uw God verlaten". (Jeremia 2:8, 19)

Profetische Blindheid

Jezus zei aan Zijn discipelen om "waakzaam" te zijn (zie Matteüs 24; Markus 13; Lucas 21) voor een specifieke opeenvolging van wereldgebeurtenissen, die zullen aanduiden, dat Zijn terugkomst nabij is. In de afgelopen jaren zijn deze gebeurtenissen meer duidelijk geworden en zij schijnen nu een climax te naderen. Toch bagatelliseren of negeren vele religieuze leiders deze profetieën en verkondigen dat wij niet kunnen weten wanneer Christus zal terugkeren - of dat Hij helemaal niet zal terugkeren. Tegenwoordig vallen critici de Bijbel aan en noemen haar een verzameling van fabels en verklaren dat het denkbeeld van God een waanidee is. Zij zeggen dat Jezus (als Hij al bestaan heeft) zich helaas vergist heeft over Zijn boodschap en identiteit. Deze wijdverspreide kritische houding over de Bijbel en de twijfels en onwetendheid over Bijbelprofetieën zouden geen verrassing moeten zijn. De Apostel Petrus voorspelde, "dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen", (2 Petrus 3:1-9) - mensen, die gewillig onwetend zijn over wat de Bijbel duidelijk heeft opgetekend. Omdat de meeste mensen (inclusief vele religieuze leiders) tegenwoordig de Bijbel niet kennen of er in geloven, realiseren zij zich niet dat Satan de hele wereld heeft verblind en misleid. (2 Korintiërs 4:3-4; Openbaring 12:9) Daarom zijn de religieuze leiders van de Israëlitische landen "blinde wachters", die de blinden leiden! Jezus zei dat de meeste mensen overrompeld zullen worden als Hij terugkeert (Markus 13:32-37) - en in slaap gesust zijn door leiders, die er geen idee van hadden van wat er gebeurde! Wij moeten ontwaken en onze ogen openen, want deze profetieën komen vandaag tot leven!