Wat gebeurt er met landen als hun leiders rampzalig beleid voeren tegen hun eigen nationaal belang?

De populaire geschiedschrijfster Barbara Tuchman schreef over dit fenomeen in haar klassieke verhandeling uit 1984, The March of Folly - [De Mars van Dwaasheid] Tegenwoordig zien wij dat de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en andere landen, die afstammen van de oude stammen van Israël, langs dit gevaarlijke pad afdalen dat door Tuchman wordt beschreven. Een paar opmerkzame critici erkennen de dreigende gevolgen van de blunders van hun landen, maar zonder het inzicht van Bijbelprofetie zijn zij niet in staat te begrijpen waarom hun landen blunderen.

God voorspelde lang geleden in de Bijbel, dat de moderne Israëlitische landen blindelings verkeerde wegen zouden volgen als wij het einde van het tijdperk naderen. De Bijbel openbaart ook waarom dit gebeurt door profetieën, die vandaagtot leven komen.

Kortzichtig, Misleidend Beleid 

Tuchman schreef over wat zij vaststelde, als het doel voorbijstrevend beleid van Amerika, dat leidde tot het wanbeheer van de Vietnam oorlog. Van toen af is de V.S. (vaak samen met Brittannië en andere voornamelijk Angelsaksische Engelssprekende bondgenoten) een reeks militaire acties begonnen, die de natie beroofd hebben van financiële, militaire voorraden en mensenlevens. Oorlogen in het Middenoosten en Centraal Azië hebben veroorzaakt, dat de hoge handelstekorten van de V.S. opliepen en financieel schuldplichtig zijn geworden aan landen zoals China, die potentiële vijanden zijn. Ironisch genoeg wordt geld dat het Westen naar China en de Arabische landen zendt vaak door die landen dan gebruikt om onroerend goed en andere voorraden op te kopen in het Westen In feite houden de westerse landen uitverkoop van hun bezittingen aan vreemde eigenaren.

In hun poging om hun land de Europese Unie binnen te halen hebben Britse leiders veel van de Britse goudreserves verhandeld aan Europa, de soevereiniteit over de Britse visplaatsen opgegeven en zijn overeengekomen, dat de EU wetten en rechtbanken worden toegestaan om de Britse wetten op te heffen.

De landen, die van het oude Israël afstammen - inclusief de V.S., Brittannië, Canada, Australië, Frankrijk, Nederland, België en Scandinavië - hebben hun grenzen geopend om een massale toevloed van immigratie toe te laten, die de nationale gezondheidsdienst en welzijnszorg beginnen te bedreigen. In tegenstelling tot eerdere generaties van immigranten, die in het algemeen probeerden om opgenomen te worden in hun gastland, zijn de meer recentelijke immigranten geneigd om vast te houden aan hun moedertaal, hun gebruiken, hun waarden en religies - die leiden tot sociale spanningen als zij op hun "rechten" staan in hun nieuwe woonplaatsen en wanneer zij de aard van de landen proberen te veranderen, die zij zijn binnengegaan.

Een waarnemer merkte oplettend op, "binnen tien jaar zal Engeland, niet langer Engeland zijn". Evenzo spreken immigranten in de grensstaten van de V.S. - Californië, Arizona, New Mexico en Texas - vaak openlijk over een reconquista[herovering], omdat zij de cultuur van deze staten willen veranderen om te laten lijken op hun moederland Mexico. Sommige immigranten hopen zelfs op een politieke opstelling. In Europa hebben gewelddadigheden, waarbij immigranten betrokken zijn, de eens vredige woongebieden reeds verstoord in Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Denemarken - en dit zal zeker voortduren zolang zowel immigranten als hun gastheren zich bedreigd voelen. Alhoewel"multiculturalisme" zichtbaar faalt in deze landen, promoten misleide politici voortdurend deze zichzelf in de weg staande politiek en knijpen een oogje dicht voor de verwoestende gevolgen.

Reeds tientallen jaren hebben seculiere sociale wetenschappers in de westerse wereld gepredikt, dat religie niet ter zake doende is en dat de mensen "bevrijd" moeten worden van de ketenen en de onderdrukkende beperkingen van bijbelse morele waarden. In het algemeen beweren de zogenaamde "progressieve" leraren dat seksuele genoegens gezocht en genoten moeten worden bij wie dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook en met weinig of geen beperking. "Verlichte" denkers proberen "het huwelijk" opnieuw te definiëren als welke overeenkomst ook, die aanvaardbaar is voor de partijen, die erbij betrokken zijn.

Wat is het gevolg van zo'n "bevrijding"?

De ernstige statistieken van gebroken gezinnen, drugverslaving, jeugdcriminaliteit, seksueel overdraagbare ziekten, zelfmoord onder de jeugd en armoede in éénouder huishoudens vertellen het droevige verhaal. In plaats van de samenleving te bevrijden - een samenleving die alle zogenaamde bijbelse beperkingen heeft afgedankt, komt tot de ontdekking dat het de eigen stabiliteit ondermijnt - gaan ontelbaar moderne westerse leiders door met het promoten van deze denkbeelden die de samenleving verwoest. Op een moment, dat onze naties baat konden vinden bij een terugkeer naar bijbelse waarden, tonen bestsellerlijsten boeken van agressieve atheïsten, die geloof in God en de Bijbel bespotten.

Gelukkig zijn er een handvol oplettende en nadenkende mensen, die zich realiseren dat bepaalde morele waarden - die toevallig de morele waarden zijn, gebaseerd op de door God gegeven Bijbel en reeds lang omarmd werden door degenen, die ware bijbelse religie praktiseren - in een gezond fundament kunnen voorzien voor welke samenleving ook, die deze aannemen. Maar het merendeel, zelfs in de zogenaamde "Christelijke" landen verwerpen die waarden - en zijn niet in staat te begrijpen dat God Zelf voorspelde, dat deze verwerping zou plaatsvinden, net voor het einde van het tijdperk!

Oude Profetische Waarschuwingen 

De God van de Bijbel zegt, dat Hij de toekomst kan voorspellen en het kan laten gebeuren. (Jesaja 46:9-10) In tweeledige profetieën - eerst vervuld door het oude Israël, maar uiteindelijk om vervuld te worden door de huidige afstammelingen van de twaalf oude stammen van Israël - waarschuwt God dat "uw leiders maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg". (Jesaja 3:12; 9:16)

Wat betreft de leiders van Israël zegt God, "de wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis....., zij zijn herders, die niet weten acht te geven". (Jesaja 56:10-11) Deze profetieën zijn gericht aan een ziek en zondig land, waar "Uw land een woestenij is voor uw ogen: een woestenij, als door vreemden onderstboven gekeerd"(Jesaja 1:3-4, 7) - precies zoals het nu gebeurt. God waarschuwt ook de Israëlieten voor een tijd wanneer "steeds meer de vreemdeling in uw midden u te boven zal gaan, terwijl gij al dieper zinkt. Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart" (Deuteronomium 28:43-44) - precies zoals het nu gebeurt. God waarschuwde dat er een tijd zou komen waarin de leiders van de Israëlitische landen "het kwade goed noemen en het goede kwaad" (Jesaja 5:20) en waarin de profeten bedrieglijk zouden voorspellen "en mijn volk heeft het gaarne zo". (Jeremia 5:31)

De Bijbel beschrijft een tijd waarin leiders zouden spreken over "vrede, vrede, terwijl er geen vrede is". (Jeremia 6:14) De politieke leiders van de wereld van vandaag kennen de weg naar vrede niet (Jesaja 59:8), omdat zij niet zien en niet begrijpen, dat de Bijbel de weg naar vrede openbaart. (Psalm 119:165)

God voorzag een tijd van moeilijkheden en dalende invloed voor de afstammelingen van het oude Israël, waarin de mensen blind zijn voor de gevolgen van hun eigen daden. (Hosea 7:8-10) Zij zouden dwaasheid nastreven, houden zich bezig met politiek tegen hun eigen nationaal belang in, veel zoals beschreven door Tuchman.

  • Maar waarom zijn de tegenwoordige Israëlitische landen - hun leiders en hun volken - verblind, niet in staat om hun eigen problemen te zien?
De Oorzaak van Blindheid 

De Bijbel openbaart dat, "de HERE heeft een geest van diepe slaap over u[Israëlitische landen] uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden, de zieners, omhuld..... de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan". (Jesaja 29: 10, 14) De reden waarom God heeft toegestaan, dat deze geest van blindheid op de leiders en volken van de Israëlitische landen neerkomt is, "want zij hebben nagelaten de HERE te vereren"(Hosea 4:10), "omdat zij mijn verbond hebben overtreden en tegen mijn wet gerebelleerd". (Hosea 8:1) God betreurde diep, "al schrijf Ik hun mijn wetten voor, toch worden deze geacht als die van een vreemde..... Ja, Israël heeft zijn Maker vergeten". (Hosea 8:12-14) De Apostel Paulus waarschuwde de Israëlieten van zijn dagen, dat "God hun een geest gaf van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen" (Romeinen 11:8), omdat zij weigerden God en Zijn Woord te geloven. Paulus waarschuwt, dat wanneer mensen God en Zijn wegen verwerpen, Hij hen overgeeft aan een "verwerpelijk denken" (Romeinen 1:18-28) - een verstand, dat niet juist redeneert en de dwaling niet ziet. Door de Bijbel heen openbaren profetieën, dat de huidige Israëlitische landen enige harde lessen moeten leren, omdat zij hun ogen afgewend hebben van God en Zijn wegen. Maar zelfs als Uw land in blindheid blijftkunt U individueel Uw ogen openen om te handelen naar de waarheden, die U leert.

Wilt U dat doen? 

• • • • • • •

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: WAT IS HET VOORUITZICHT VOOR AMERIKA EN BRITTANNI

Voor meer informatie over De Normen en Waarden aangeboden door de God van de Bijbel kunt U ons boekje lezen: De Tien Geboden

Het houden van de Wet - Gods Geboden - is de enige weg om met God en andere mensen in harmonie te leven. Het is de enige manier om Gods karakter te ontwikkelen - met de hulp van Gods Heilige Geest - zodat wij uit God geboren kunnen worden en Zijn Koninkrijk beërven voor alle eeuwigheid!