Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel "Which "World" Do You Live In?" van Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow's World magazine van mei-juni 2015.

In wat voor ʻwereldʼ leeft u?

In mijn 84-jarige leven is het fascinerend de verschillende werelden te zien waarin mensen leven. De meeste mensen worden geheel in beslag genomen – en vaak beperkt – door de specifieke kleine wereld die zij bewonen.

Honderden miljoenen mensen leven in de wereld van de media en dwepen enthousiast met sterren uit films en televisieshows. Anderen worden opgeslorpt door de sport-wereld en verbazen zich over de gemaakte goals, gewonnen meters of gescoorde runs door hun favoriete sporthelden.

En er zijn werelden binnen werelden. Een golffanaticus heeft misschien weinig kennis van of belangstelling voor voetbal. Een operaliefhebber weet wellicht heel weinig van de meeste rock-muziek. En een fan van de nieuwste boy band houdt wellicht niet van of heeft zelfs minachting voor symfonische of koormuziek.

Bewoners van elke wereld zullen vaak al hun vrije tijd, geld, gesprekken en relaties door hun beperkte belangstelling laten bepalen. Zelden zal een individu een stap terug doen van zijn beperkte interesse en zich in plaats daarvan richten op de big picture [het grote geheel], die die beperkte werelden daarmee vergeleken klein maakt.

Winston Churchill zei: "Er wordt hier beneden een groot ontwerp en planverwezenlijkt." Deze man van de eeuw was op het juiste spoor, maar ook hij begreep niet ten volle dat grote ontwerp en plan – de reden waarom wij zijn geboren, dereden dat wij ademen en het doel en de bestemming waarvoor wij werden geschapen.

Begrijpt u het?

Mijn eigen kleine wereld

Toen ik opgroeide in het mijnstadje Joplin in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Missouri was mijn eigen wereld voornamelijk beperkt tot mijn vrienden en familie en de plaatselijke gemeenten rondom Joplin. Die wereld werd breder toen ik, als jongvolwassene, de gelegenheid had een dikke drieënhalve maand in Europa rond te reizen. Het was een echte openbaring om duizenden in wezen gewone mensen hun leven te zien leiden. ʼs Avonds zag ik op de brede boulevards van Parijs, Rome en Madrid hele families aan dezelfde tafel zitten terwijl grootvader zijn thee dronk, een zoon en schoondochter wijn dronken en de jongere kinderen hun frisdrank dronken. Zij leidden gewoon hun leven, niet zondiger en niet rechtvaardiger dan de Amerikanen met wie ik opgroeide.

Deze ervaring hielp me begrijpen dat de ware waarden die wij moeten zoeken niet die zijn van het midden-Amerikaanse protestantisme of van het Europese katholicisme of van enige door de mens gemaakte wereld van ideeën en praktijken. Maar die waarden die te vinden zijn in de Tien Geboden – de geïnspireerde weg die God eeuwen geleden aan onze voorouders heeft geopenbaard. Alle anderegedragsnormen die door de mens zijn uitgevonden zijn inferieur en beperkt – omdat ons eigen verstand en begrip beperkt zijn, van veel lagere orde dan die van deSchepper die ons om te beginnen heeft gemaakt.

Veel mensen willen dit liever niet horen! Ik zal nooit het advies van mijn oudere neef vergeten, een zeer geslaagde zakenman. Hij trok een grote cirkel en maakte daarin vervolgens secties om te laten zien waaraan wij de diverse delen van ons leven zouden moeten wijden – aan onderwijs, aan werk, aan familie enz. Hij maakte slechts een kleine sectie voor religie – die, zei hij, bij tijden nuttig kon zijn, maar zich nooit mocht opdringen aan de ʻgrote dingenʼ van het leven, zoals carrière en familie. In feite zei hij mij God in een vakje te stoppen! Natuurlijk was God niet bezig hem te roepen, en ik doorzag de denkfout in zijn redenering. Als er geen werkelijke God was, zou zijn benadering misschien wel goed zijn. Maar als er een werkelijke God van de Bijbel is – een krachtig Geestelijk Wezen dat ons heeft geschapen, dat het hele heelal heeft geschapen, ons verstand heeft geschapen en dat voor ons een verheven doel en voortreffelijk plan in gedachten heeft, dan kunnen we maar beter niet God in een vakje stoppen!

De kracht van religie

Als we vandaag Boko Haram en IS zien, die duizenden vierkante kilometers land veroveren, hele steden terroriseren en ontelbare tegenstanders vermoorden – alles in de naam van religie – dan zou het duidelijk moeten zijn dat de spirituele wereld een belangrijke drijfveer is voor miljoenen mensen op deze planeet. Wij kunnen dat niet negeren en verwachten te overleven.

Wat betekent dit voor u en voor mij? Het geïnspireerde Woord van God wijst erop dat voordat Christus terugkeert, de Arabische wereld zich zal verenigen onder een figuur die de "koning van het zuiden" wordt genoemd (Daniël 11:40). Hij zal opstaan tegen een spoedig komende Beest-macht die zal verschijnen in Europa, waarbijhonderden miljoenen mensen worden betrokken die zo volkomen misleid zijn dat zij letterlijk zullen vechten tegen Christus bij Zijn Wederkomst (Openbaring 17:14)!

Dit tijdschrift en het hele Werk dat erachter staat zijn opgericht in de tijd van het einde – de laatste dagen van dit huidige tijdperk, zoals de Bijbel het noemt – om de naties te waarschuwen dat de Schepper spoedig zal ingrijpen en een volledig eindezal maken aan de anti-God-onzin om ons heen. De levende Christus zal spoedig terugkomen als Koning der koningen (Openbaring 11:15). Hij zal de beschavingveranderen, een eind maken aan de voortdurende wedijver, misleiding, ontrouw, moordzucht en zo veel andere afschuwelijke praktijken die – soms zelfs in de naam van religie – aan de orde van de dag zijn.

Handel volgens de Waarheid!

Hoe is het met u? Als u bereid bent voor uzelf te bewijzen dat er een werkelijke God is – onze Vader en onze Schepper die ons heeft gemaakt en ons leven en adem geeft – en als u voor uzelf kunt bewijzen dat de Bijbel de geïnspireerde openbaring van die God is, dan kunt u maar beter in actie te komen. U moet studeren, mediteren en met uw hele hart God zoekenAl het andere is dwaas! De almachtige God zei tegen onze voorouders wat hun nakomelingen zouden moeten doen wanneer zij uiteindelijk aan het einde van dit huidige tijdperk in ballingschap zijn gevoerd: "Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen (Deuteronomium 4:29-30).

Begrijpt u dit? Meer dan enige andere wereld waarin u zich kunt verdiepen is de wereld van Gods Waarheid de ultieme wereld die veel meer dan u zich nu kunt voorstellen uw gehele leven zal beïnvloeden.

Daarom roep ik al onze geachte lezers op dit na te jagen. De ware God – de Schepper en Bestuurder van het universum, Degene die elk woord van de Bijbel inspireerde – zal u begrip, kracht en hulp geven als u Hem werkelijk zoekt zoals de meeste van u, lezers, nooit eerder hebben gedaan.

Wij in dit Werk zijn er om u te dienen. Wij willen u in alle oprechtheid helpen. Wij zouden een veel groter aantal navolgers kunnen krijgen door de onwaarheden van dehoofdstroom te prediken– maar wij willen de weinigen helpen die oprecht de Waarheid willen leren kennen en in de praktijk brengen. Als u dit nog niet heeft gedaan, vraag dan onze gratis De Wereld van Morgen Bijbelstudiecursus aan. U kunt deze bestellen op onze website www.wereldvanmorgen.org. Ik moedig u sterk aan te beginnen met het bestuderen van de Bijbel zoals u nooit eerder hebt gedaan. En bestudeer al onze gratis literatuur – vooral de Bijbelstudiecursus. Als u dat doet, zal dat uw wereld veranderen als niets anders ooit in staat was te doen – als u bereid bent de tijd te nemen om te studeren en te handelen naar het verheven doel dat God aan u begint te openbaren door middel van dit Werk van uw Schepper en uw God!