Veel mensen zijn zeer verward over Gods Heilige Geest. Zij begrijpen niet alleen wat het is; zij hebben er geen enkele idee van wat het in hun leven moet doen of waar zij het voor nodig hebben.

 • Hoe staat het met U?
 • Weet U werkelijk het antwoord op deze vragen?

Wij leven in een wereld van angst en bezorgdheid. Men wordt in toenemende mate gedwongen om te komen tot het aanpakken van de grenzen van zijn technologie. Al onze bluffende vooruitgang in onderwijs en de verspreiding van informatie hebben van deze wereld geen veiliger plaats gemaakt.

 • Wat moet een mens doen in een vijandige, krankzinnige wereld?
 • Welke veranderingen kan Gods Heilige Geest maken in Uw gedachten en daden?
 • Is er iets dat U moet doen om deze veranderingen te laten plaatsvinden of "neemt" de Geest een Christelijk leven "over"?

Kijk zorgvuldig naar de rol, die Gods Heilige Geest moet spelen in ons leven en naar de veranderingen, die plaats moeten vinden.

Wakker Gods gift aan 

In de Bijbel wordt Gods Heilige Geest aan ons voorgesteld als een gift van God. Het is echter duidelijk een gift waar voorwaarden aan vast zitten. De Apostel Petrus zei in zijn preek op het Pinksterfeest, "bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen".(Handelingen 2:38)

Twee dingen zijn duidelijk in de verklaring van Petrus.

 • Ten eerste: Gods Heilige Geest is een gift van God. Men kan het niet verdienen.
 • Ten tweede, om de gift te ontvangen moeten wij ons van zonde bekeren. Ware bekering vereist een verandering van richting in ons leven. Het betekent veel meer dan wroeging of spijt hebben van het verleden. Integendeel, het woord zelf houdt in zich afkeren van het verleden, een verandering van gedachten.

In de Bijbel worden verschillende vergelijkingen getrokken met Gods Heilige Geest om ons te helpen het duidelijker te begrijpen.

In de eerste plaats wordt Gods Geest vergeleken met wind. Immers, het Griekse woord voor geest, pneuma, betekent wind of ademhaling.

Een andere veel voorkomende analogie is stromend water. (Verg. Johannes 7:38-39) Net zoals lucht en water noodzakelijke leven-gevende krachten zijn, is Gods Heilige Geest de bron van eeuwig leven voor Christenen. (Romeinen 8:11)

Net zoals lucht en water beiden stromen en de macht hebben om - waar zij op in werken - te beïnvloeden en te veranderen, zo doet ook Gods Heilige Geest. Er zijn bovendien aanvullende analogieën, die de Bijbel gebruikt. Eén van deze analogieën is vuur.

De meesten van ons hebben enige ervaring met een houtvuur - hetzij in de openhaard in ons huis, een kampvuur of misschien herinneringen aan de oude houtkachels uit onze kindertijd. De Apostel Paulus vergeleek de algemene kennis van de mensen uit zijn tijd over houtvuren, toen hij aan Timoteüs uitlegde: "de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is". (2 Timoteüs 1:6 NBG)

Een belangrijk kenmerk van een houtvuur is, dat het af en toe aangewakkerd moet worden. Anders vormt zich een laag van as, de vlammen gaan uit en de hitte, die zich verspreidde neemt af. Een vuur, dat goed brandde tegen bedtijd blijkt de volgende morgen totaal uit te zijn en heeft geleden door uren van verwaarlozing. Door de kolen echter op te poken tot de laag van as er uit is geklopt en zuurstof die laatste vonken in de kolen kan bereiken, is het vaak mogelijk om opnieuw een fel brandend vuur te laten ontbranden. Paulus herinnerde Timoteüs er aan, dat Gods Heilige Geest niet een gift is, die verwaarloosd of genegeerd moet worden. Het moet regelmatig aangewakkerd worden als het moet functioneren zoals het zou moeten. Als Gods Heilige Geest lang genoeg wordt verwaarloosd is het zelfs mogelijk om die kostbare gift te verliezen. (Psalm 51:11)

Gods Heilige Geest, die wij ontvangen door handoplegging, volgend op de waterdoop (Handelingen 8:17), is bedoeld om ons leven te veranderen. Gods Heilige Geest is het middel, waardoor God Zijn Werk IN ons, alsook DOOR ons tot stand brengt. "Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen". (Filippenzen 2:13)

Niet de geest van angst 

"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid" (2 Timoteüs 1:7), zei Paulus aan Timoteüs.

Angsten en bezorgdheid beheersen het leven van veel mensen. Laten wij wel wezen, de wereld waarin wij leven kan een beangstigende plaats zijn. Soms kunnen mensen verlamd worden door hun angsten. Zij zijn zo bang om de verkeerde dingen te doen, dat zij niet in staat zijn om tot een conclusie te komen en komen vaak terecht in niets doen. Natuurlijk is dat op zichzelf verkeerd. Op andere momenten echter raken mensen in paniek door hun angsten en maken onberekenbare beslissingen. Dergelijke onevenwichtige beslissingen kunnen verstrekkende, vernietigende gevolgen hebben.

Als de Bijbel spreekt over het hebben van de vrees voor God, spreekt zij over een heel ander soort "angst". Deze "angst" verwijst naar het ontzag en de eerbied, die wij moeten hebben voor de Grote Schepper en Zijn macht. Het Griekse woorddeilias, dat in 2 Timoteüs 1:7 als "angst" of "vreesachtigheid" wordt vertaald, wordt nooit gebruikt om te verwijzen naar de vrees voor God. Het wordt alleen gebruikt om te verwijzen naar het soort vrees, als gevolg van een gebrek aan geloof. Het is de term, die gebruikt wordt als de Bijbel spreekt over de angst van de discipelen tijdens de storm, toen Christus - lopend over het water - kwam. Het wordt ook gebruikt als verwijzing wordt gemaakt naar de paniekerige reactie van de discipelen toen Christus werd gearresteerd.

Deze lafheid en angst, waar een persoon van in paniek raakt of door verlamd wordt, is het tegenovergestelde van geloof. Paulus herinnerde Timoteüs er aan, dat dit soort angst niet het gevolg is van Gods Heilige Geest. Mozes "heeft door het geloof Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare".(Hebreeën 11:27) Hij had het soortvertrouwen in God en Zijn beloften, dat hem in staat stelde om elke aanval te weerstaan, die hem bang maakte of weerhield om in de juiste richting te handelen.

Gods Heilige Geest verandert angstige mensen in mannen en vrouwen van geloof en moed.

Kijk wat er gebeurde met Petrus. Op de avond van het Pascha werd hij zo door angst overweldigd, dat hij vervloekte en zwoer en ontkende zelfs, dat hij de Jezus van Nazareth kende. (Matteüs 26:73-74) Zeven weken later stond hij in de tempel en verkondigde vrijmoedig het Evangelie. En in Handelingen 4 lezen wij het absolute vertrouwen waarmee Petrus de dreigementen en intimidaties van de gevestigde Joodse religie tegemoet trad, nadat hij en de anderen "het Woord van God met vrijmoedigheid spraken". (Handelingen 4:31) Hoewel de menselijke moed beperkingen heeft, heeft de doortastendheid, die voortkomt uit Gods Heilige Geest, geen grenzen!

De Geest van Kracht 

Paulus schreef aan Timoteüs, dat Gods Heilige Geest de geest van kracht is. Het Griekse woord voor kracht is dynameos, de basis waar wij onze woorden als dynamisch, dynamo en zelfs dynamiet aan ontlenen. Het betekent dynamische kracht en vermogen en wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar wonderen.

 • De Heilige Geest is Gods uitvloeiende kracht. (Lukas 1:35 )
 • Het is het middel, waardoor Hij schiep en het hele universum tot stand bracht. (Psalm 104:30)
 • Het is de kracht waardoor Hij in de geest van mensen werkt, die naar Zijn beeld geschapen zijn. (Genesis 6:3)
 • Het is de kracht waardoor de lamme wonderbaarlijk liep, de blinde zag, de dove hoorde en de doden werden opgewekt tijdens het aardse priesterschap van Jezus Christus. (Lukas 5:15-17)

Dezelfde kracht is beschikbaar voor U en mij! Christus zei aan de discipelen: "u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal". (Handelingen 1:8)

Het hebben van die kracht betekent niettemin dat wij niet immuun zijn voor menselijke angsten en ontmoedigingen. Paulus legde uit, "wij hebben deze schat[Gods Heilige Geest] in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons". (2 Korintiërs 4:7 NBG)

De Apostel legde verder uit, "wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld". (2 Korintiërs 4:8) Menselijkerwijs zijn wij nog onszelf, met onze zwakheden en angsten, maar wij zijn nu "aangesloten" op de krachtbron van het universum.

Gods kracht is nog beschikbaar om wonderen te verrichten, net zoals het was - 1900 jaar geleden.

 • Als een dienaar van een dynamische, levende God heb ik talloze keren wonderen zien gebeuren onder mijn handen.
 • Ik ben midden in de nacht naar het huis gegaan van radeloze ouders om een zwak, door koorts geteisterd kind te zalven en er voor te bidden. Ik heb gezien dat het kleine kind rechtop ging zitten een het einde van het gebed. Het was totaal vrij van koorts, grijpt speelgoed en begint ermee te spelen, alsof er nooit iets verkeerd is geweest.
 • Ik heb de rode lijn van een bloedvergiftiging gezien, die al boven de elle boog was doorgetrokken en zonder meer verminderde en verdween binnen enkele minuten, nadat het gebed van geloof was gebeden.
 • Die en duizenden andere vergelijkbare voorvallen, die door de tijd heen ervaren zijn door vele van Gods volk, zijn bewijzen van de dynamische wonder-verrichtende kracht van God.

De kracht van God werkt niet alleen bij wonderen van genezing, maar het is de kracht, die ons in staat stelt om onze menselijke natuur te overwinnen en als kinderen van God te worden. Dit wonder vereist echter onze actieve medewerking - onze bereidwillige samenwerking met God.

Merkt U op hoe Paulus het in Kolossenzen 1:27-29 uitlegt. In vers 27 legt hij uit, dat het hebben van Jezus Christus, die Zijn leven IN ons leeft, onze hoop van glorie is. In vers 28 drukt hij zijn verlangen uit om degenen, die hij bijstaat te presenteren als "perfect" of te brengen tot geestelijke voltooiing, in Christus.

 • Hoe wordt dit gedaan?

In Kolossenzen 1:29 schrijft Paulus, "daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is". Wij moeten er naar streven om in overeenstemming te zijn, met wat God IN ons doet door Zijn kracht.

De Geest van Liefde 

De fundamentele karaktertrek van God is liefde. (1 Johannes 4:8) Gods Heilige Geest is het middel, waardoor wij feitelijk deel beginnen te nemen aan Gods natuur. (2 Petrus 1:4) Paulus legde in Romeinen 5:5 uit, dat Gods liefde in ons hart en in onze geest binnenkomt door Gods Heilige Geest.

Gods Heilige Geest is het middel waardoor onze "normale" natuur en onze houding een transformatie ondergaat.

Het stemt ons af op Gods "golflengte" en wij worden ontvankelijk voor Hem. Als wij "afstemmen" op God, zijn wij in staat om Satan "uit te schakelen", die beschreven wordt als, "de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid". (Efeze 2:2)

De liefde, die uitvloeit van God - in en door ons - is niet simpel een emotie of een goed gevoel! De Apostel Johannes legde uit hoe Gods liefde zich zou manifesteren in het leven van ware Christenen. "Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden" [tot voltooiing gebracht] . (1 Johannes 2:5) Gods Woord zegt ons hoe wij ware liefde moeten tonen, zowel tot God als tot onze naaste. Als wij zorgvuldig Gods Woord volgen in de volledige bedoeling, dan zal oprechte goddelijke liefde zich manifesteren in onze daden en houdingen.

De meeste "belijdende" Christenen denken dat liefde en de wet tegengesteld zijn.

Hun vergissing kan niet groter zijn. Integendeel, Paulus zei,

 • "Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart". (1 Timoteüs 1:5)
 • De wet definieert zonde (1 Johannes 3:4) en voorziet daarom in richtlijnen om ons te leren hoe wij liefde moeten tonen.
 • Gods wet is het kanaal waar Zijn Heilige Geest doorheen vloeit.
De Geest van gezond verstand 

"Men kan gek worden door de Bijbel te lezen"! wordt aan sommigen gezegd. Het algemene denkbeeld in de wereld is dat een beetje religie goed is, maar degenen, die willen leven naar elk Woord van God zijn een beetje vreemd of zelfs misschien "verknipt".

Hoe zit dat?

 • Gaat Gods Heilige Geest zich manifesteren in de emotionele excessen van de "heilige lach", zoals dat momenteel voorkomt in sommige Protestante kringen?
 • Zal het resultaten opleveren in mensen, die geestdodende "zombies" worden, zoals de kritiek bewijst, die gericht is op verschillende cultusvormen?

Paulus legde aan Timoteüs uit in 2 Timoteüs 1:7, dat Gods Heilige Geest een bron is van gezond verstand.

 • Wat is precies gezond verstand?

De betekenis van het originele Griekse woord dat Paulus gebruikte -sophronismou - is "wijs en redelijk zijn".

Het werd vertaald door termen zoals, "nuchter", "beheerst" en "discreet". Het is de term, die Lukas gebruikt in Lukas 8:35 toen hij een voorheen bezeten man beschrijft, die gekleed zit en "goed bij zijn verstand", nadat Christus de demonen had uitgedreven.

Gods Geest leidt een persoon nooit tot onbeheersbaar worden: "want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen". (1 Korintiërs 14:33)

Iemand, in wie Gods Heilige Geest zich manifesteert zal evenwichtiger worden en gezond in zijn denken. God openbaart door de hele Bijbel heen, principes van houdingen, die betrekking hebben op alles, van familierelaties tot zakelijk en financieel beheer.

Iemand, die probeert te leven naar ieder Woord van God zal - door de inspanning en de leiding van Gods Heilige Geest - in toenemende mate in staat zijn om deze principes van gezond verstand, toe te passen.

De bitterheid en afgunst die, in de tegenwoordige wereld, in de gedachten van veel mensen domineren leiden af van gezond verstand. Zij zijn totaal tegengesteld aan goddelijke wijsheid. (Verg. Jakobus 3:14-15) Een eerlijk en vergevingsgezind hart is de plaats, waar Gods Heilige Geest gedijt. Dat is het soort benadering tot het leven met gezond verstand, die naar echte vrede leidt.

De wereld van vandaag is gekmakend. Geweld en lust dringen veel door in wat doorgaat voor amusement - of het in muziek is of in de films.

Waar wij onze geest of ons verstand mee voeden is ontzettend belangrijk!

Mensen, die er nooit aan zouden denken om vrijwillig onrein vlees tot zich te nemen, vullen hun geest of verstand soms elk uur met geestelijke onreinheid. Dat bevordert geen gezond, evenwichtig denken.

In Filippenzen 4:8 legt de Apostel Paulus er de nadruk op, dat wij ons verstand moeten vullen met al wat waar is, al wat rein is, al wat lieflijk is en prijzenswaardigs is. Deze dingen brengen het beste in ons boven. Of het in muziek, literatuur, schilderen, beeldhouwen of toneel is, de kunst heeft een diepe invloed op onze emoties, stemmingen en gedachten, die wij nooit moeten onderschatten.

Als onze gedachten zich richten op het denken over de betekenis van het Pinksterfeest, denken wij meestal na over Gods Heilige Geest, die voor het eerst werd uitgegoten op het Pinksterfeest.

God biedt ons Zijn Heilige Geest aan voor een doel. Het is het middel, waarmee wij kunnen delen in Gods kracht, Zijn houding en Zijn denkwijze. Wij moeten er echter altijd aan denken om die gift "aan te wakkeren", die IN ons is door de handoplegging.

Dat aanwakkeren wordt bereikt door regelmatige studie en meditatie over Gods Woord en door gebed. Het wordt bevorderd door ons vasten en door nederigheid en diep bewust te zijn van onze volledige afhankelijkheid van God. Het wordt gestimuleerd als wij proberen om Gods Woord in ons leven te plaatsen door het serieus te nemen en proberen om veranderingen te maken op alle gebieden van ons leven - grote en kleine.

 • Het Griekse woord voor ijver in het Nieuwe Testament komt van het werkwoord "zeo", dat letterlijk "koken" betekent
 • Een tekort aan ijver betekent dat het vuur uit gaat.
 • Het moet, in het gunstigste geval, "lauw" zijn.

Onze maatschappij is niet ingesteld op het bevorderen van erg enthousiast zijn, de overheersende karaktertrek van de laatste fase van Gods Kerk.

Nu wij dichterbij het hoogtepunt van het einde van dit tijdperk naderen, moeten wij zeer opmerkzaam zijn, dat wij allen de noodzaak hebben om voortdurend "de genadegave van God, die in u is, aan te wakkeren". (2 Timoteüs 1:6)