Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Live the Way” door Gerald Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2017.

 

Trouwe lezers van de Wereld van de Morgen hebben de “Personals” [persoonlijke berichten] van hoofdredacteur dr. Roderick C. Meredith gelezen en zijn ermee vertrouwd geraakt. Helaas is dr. Meredith, die bijna 87 jaar oud is, gediagnosticeerd met een vergevorderd stadium van kanker, en lijken zijn dagen nog heel beperkt in aantal te zijn. Het doet mij verdriet u hierover te informeren, omdat ik dr. Meredith al heb gekend vanaf het moment dat ik als eerstejaars student zijn Bijbelklas aan het Ambassador College in 1965 heb gevolgd. Hij heeft mij als zijn aangewezen opvolger  gevraagd om dit ‘persoonlijk bericht’ te schrijven en hem van die taak te ontlasten.

Verandering is nooit gemakkelijk, maar het is een belangrijk onderdeel van het leven. Eén ding waar u zeker van kunt zijn is dat, hoewel onze persoonlijkheden kunnen verschillen, dezelfde fundamentele waarheden waarmee u vertrouwd bent bij de Wereld van Morgen zullen blijven. Wij allen hier bij de Wereld van Morgen zijn zeer toegewijd aan wat we vaak de Waarheid noemen. We onderkennen dat het ware Evangelie van Jezus Christus al in de eerste eeuw onbetrouwbaar werd, niet lang nadat het christendom begon. Want, zoals Judas ons zegt: “Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat éénmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3).

Het “geloof dat één maal … overgeleverd is” is niet het geloof van de protestantse hervormers, zoals het proefschrift van dr. Meredith over de (protestantse) Reformatie duidelijk maakt. Dit proefschrift is in een serie afleveringen op deze website (in het Nederlands vertaald) en op de website TomorrowsWorld.org (in het Engels) te vinden. U kunt ook wachten tot het tegen het einde van dit jaar in boekvorm verschijnt.

Rapportages uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en andere verspreide plaatsen in de wereld melden onthoofdingen en het doden van belijdende christenen. Het vereist veel moed op sommige locaties om de naam van Christus te belijden! Men kan alleen maar bewondering hebben voor personen die alles op het spel zetten wanneer ze geconfronteerd worden met zulke ernstige gevolgen, en men moet zich afvragen: Heb ik zoveel moed? Het is gemakkelijk te denken van wel, maar er is een test die u nu meteen kunt doen om die vraag te beantwoorden.

 

Omarmt u “de weg”?

Lukas is de erkende auteur van het boek Handelingen. Hij beschrijft het Christendom meerdere malen als de weg (vgl. Handelingen 18:25, 26; 19:9, 23; e.a.). Met andere woorden, het christendom is een weg of wijze van leven! Sommige vertalers schrijven weg zelfs dikwijls met een hoofdletter, daarmee het belang erkennend van dit woord, zoals gebruikt in deze context. Ja, christendom is een levenswijze! En om die levenswijze te leven vereist moed! Het vereist moed, niet alleen daar waar mensen onthoofd worden vanwege het belijden van de naam van Christus, maar ook in veilige gebieden, zoals uw woonkamer, waar u dit misschien leest. Waarom?

Zoals naar voren gebracht in het proefschrift van dr. Meredith over de Reformatie, is het christendom zoals we het vandaag kennen niet het christendom van Jezus Christus en de apostelen van de eerste eeuw – een feit dat niet betwist wordt door deskundige geleerden! Jezus en Zijn apostelen hielden op een andere dag een eredienst en vierden andere Heilige Dagen. Zij predikten een ander evangelie, dat een heel andere beloning voor hen die behouden worden en straf voor de goddelozen als toekomstbeeld voorstelt. Terwijl zij Gods vergeving van zonden door het geloof in het bloed van Christus verkondigden, lieten zij niet na definitie van zonde, namelijk de overtreding van Gods wet (1 Johannes 3:4, Leidse vert.), te onderwijzen. De wet van God afschaffen is zonde en de noodzaak tot vergeving afschaffen (Romeinen 7:7)! Ongeacht waar ze leefden spraken tegenstanders allerlei valse geruchten tegen hen (Mattheüs 5:11; Johannes 15:18-21), en de christenen van de eerste eeuw verkondigden een veel sterkere verplichting en toewijding aan Christus dan algemeen wordt begrepen.

Het is geen wonder dat Jezus ons in Lukas 14:26 streng waarschuwt: “Als iemand tot Mij komt en niet haat [dat is: minder liefheeft in vergelijking] zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.” Dat zijn inderdaad krachtige woorden! Lees en denk erover wat ze voor u betekenen!

Jezus kwam niet om vrede te brengen in deze tijd, zoals veel mensen geloven. “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard” (Mattheüs 10:34-37).

 

Weten versus leven

Het kennen van de waarheid en ernaar leven is niet hetzelfde. Johannes staat bekend als de apostel van de liefde, maar hij vertelt ons dat de waarheid een levenswijze is die in praktijk moet worden gebracht: “Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet” (1 Johannes 1:6). Hij gaat verder in het volgende hoofdstuk en maakt daar heel duidelijk wat we in praktijk moeten brengen: “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet” (1 Johannes 2:3-4).

The New Bible Commentary Revised [Het nieuwe herziene Commentaar op de Bijbel] merkt het volgende op over deze verzen:

“3 Nu volgt een test waardoor mensen kunnen weten of ze, ondanks hun mislukkingen, een goede relatie met God hebben en in gemeenschap met Hem wandelen. De test is of ze zijn geboden houden. Het is onmogelijk voor mensen die God echt kennen, dat deze kennis hun dagelijks leven niet zou beïnvloeden … Voor Johannes is de kennis van God niet één of andere mystieke ervaring of intellectueel inzicht. Het wordt zichtbaar als we zijn geboden houden. Gehoorzaamheid is geen spectaculaire deugd, maar ligt aan de basis van alle ware christelijke dienstverlening.

4 De man die beweert deze kennis te hebben, maar aan Zijn geboden ongehoorzaam is, is een leugenaar, zegt Johannes onomwonden. Hij onderstreept dit met de toevoeging dat de waarheid niet in hem is.”

Moed moet in praktijk gebracht worden. Velen vrezen wat hun vrienden, buren en familie zullen denken en doen als ze anders gaan leven en werkelijk de Weg van waar christendom leven. Zij zouden liever comfortabel verder leven met de leerstellingen en tradities die aan hen werden doorgegeven. Voor hen betekent moed datgene wat nodig is om Christus te belijden in een veraf gelegen moslimland, niet iets dat nodig is als men eigenlijk op een zogenaamd meer verlichte locatie leeft. Maar uiteindelijk komt het hier op neer: Gaat u de waarheid van de Bijbel erkennen en accepteren? Gaat u God gehoorzamen? Of gaat u door met de door mensen gemaakte tradities, waarvan de oorsprong afkomstig in het heidendom en de Griekse filosofie ligt?

 

Het uitstellen van een beslissing is een beslissing

In feite moeten we allemaal deze keuze maken. En denkt u eraan dat geen beslissing nemen op zichzelf een beslissing is! Als u tot de enkele moedigen behoort en geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over anderen die al hebben gekozen om terug te keren naar “het geloof dat eenmaal [of beter: voor eens en voor altijd, vert. v. “once for all”, NKJV] aan de heiligen overgeleverd is”, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen(online). Onze vertegenwoordigers zullen u graag bezoeken bij u thuis of op een andere geschikte locatie van uw keuze. Wij bezoeken u alleen als u erom vraagt, en we zullen u niet met onaangename vervolgbezoeken lastigvallen. Maar u te ontmoeten zal ons een genoegen zijn!