PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ September - October 2009

Eerder dit jaar verklaarde president Barack Obama de maand juni 2009 in de Verenigde Staten als de "lesbische, homofiele, biseksuele en transseksuele parade maand" en door dit te doen zijn hoop uit te drukken, dat Amerikanen deze seksuele geneigdheden zullen zien als normaal en aanvaardbaar gedrag! In de bekendmaking van zijn aankondiging merkte president Obama op dat hij de eerste president van de V.S. was, die een openlijke homoseksuele persoon aanstelt voor een door de Senaat bekrachtigde post, in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap.

Ofschoon veel leiders in de homoseksuele gemeenschap geloven dat president Obama niet ver genoeg is gegaan vonden miljoenen Amerikanen, die de waarde van Gods wet begrijpen - en het belang van het biologische gezin in het opvoeden van kinderen als een deel van een gezonde gemeenschap - de handelingen van de president schokkend en bijna ongelooflijk! Wat de president - en zelfs velen, die hem tegenwerken - nalaten zich te realiseren is, dat door zijn handelingen oude Bijbelprofetieën tot leven komen, vlak voor onze ogen! De handelingen van de president zullen gevolgen brengen, die hij noch zijn aanhangers verwachten.

Moreel en Sociaal Verval 

Helaas zijn de woorden en daden van president Obama slechts de top van een ijsberg van sociale verandering, die zich in de westerse cultuur verspreidt en het schip van bijbelse moraliteit dreigt te laten zinken, die één van de kenmerkende karakteristieken van de westerse beschaving is geweest. De afgelopen tientallen jaren zijn schoolkinderen in Amerika, Brittannië, Canada, Australië en Europageïndoctrineerd met het denkbeeld dat homoseksualiteit normaal gedrag is en dat iedereen, die dit denkbeeld bestwist, achterlijk of bekrompen is - en waarschijnlijk een religieuze fanaticus.

Nietsvermoedende kinderen en niet-homoseksuelen worden aangemoedigd om deel te nemen aan de "homo parade"-gebeurtenissen, om hun steun te laten zien voor de homoseksuele agenda. In Amerika heeft de Nationale Onderwijs Associatie (die de leraren van Amerika vertegenwoordigt) besloten om hun gewicht te werpen achter huwelijken tussen dezelfde seksen, homoseksuele adoptie en andere aspecten van de "homo"-agenda. In Australië, waar de homo en lesbische Mardi Gras nu de grootste jaarlijkse sociale gebeurtenis van het land is, hebben ministers excuses aangeboden aan homoseksuelen voor het kwalificeren van hun levensstijl als kwaad. In Amerika en Brittannië ordineren verschillende traditionele kerkgemeenschappen nu actieve homoseksuelen in het dienaarschap. Openlijke homoseksuele paren worden uitgenodigd op kerkbijeenkomsten om hun agenda te promoten. In een poging om de stemmen van meer dan 2,6 miljoen Britse homoseksuelen te verkrijgen, vaardigde David Cameron, leider van de Conservatieve partij recent een "buitengewone verontschuldiging" uit voor de wetgeving, die zijn partij had aangenomen om de bevordering van homoseksualiteit in scholen te verbieden. Cameron beloofde ook, als hij gekozen werd, om de homoseksuele rechten te promoten en zei dat steun aan zijn partij de eerste homoseksuele Eerste Minister van Brittannië zou voortbrengen. Één homoseksuele leider beschreef Camerons verklaringen als "historisch". De huidige Labor Eerste Minister, Gordon Brown is ook openlijk campagne aan het voeren voor de "homo" stem!

Gods Woord Vergeten 

Helaas, wat echt "historisch" is in ons moderne tijdperk is dat een gedrag dat duizenden jaren als een sociaal en moreel kwaad werd gezien - een perversie en een gruwel in Gods ogen - nu wordt gestimuleerd, niet alleen als "normaal" gedrag, maar als iets dat iedereen als goed moet accepteren. Bovendien wordt aan mensen gezegd, dat degenen die vasthouden aan bijbels geloof betreffende goed en kwaad, eigenlijk slechte mensen zijn, die eigenzinnig vasthouden aan wat president Obama bestempelde als "oude argumenten en oude zienswijzen". Het is verbazingwekkend dat meer en meer traditionele Christelijke dienaren niet alleen homoseksueel gedrag vergoelijken als aanvaardbaar; zij verwelkomen zelfs actieve homoseksuelen in het dienaarschap en verontschuldigen zich voor hun oude denkbeelden (op bijbelse gronden), dat de homoseksuele levensstijl zondig en kwaad is!

De Bijbel openbaart duidelijk dat God een vrouw voor een man schiep en een man voor een vrouw - en dat een huwelijk tussen een man en een vrouw moet zijn. (Genesis 2:18, 23-25) De Bijbel verklaart helder dat God de steden Sodom en Gomorra vernietigde om hun goddeloosheid en verdorvenheid - en naar homoseksualiteit werd specifiek verwezen als één van hun zonden. (Zie Genesis 13:13; 19:5-7) God had Mozes speciaal geïnstrueerd om de kinderen van Israël te waarschuwen dat homoseksualiteit een gruwel in Zijn ogen was. (Leviticus 18:22; 20:13) Toen de Israëlieten echter van God afdreven en de gebruiken van hun heidense naasten aannamen, was homoseksualiteit één van de praktijken die de afvallige Israëlieten aannamen. (Richteren 19:22) In het Nieuwe Testament schreef de Apostel Paulus - een vurige promotor van bijbels Christendom - duidelijk dat wanneer men Gods leringen afwijst, men zal afdrijven en zondige denkbeelden, inclusief homoseksualiteit zal omarmen - en dat men de gevolgen zal oogsten. (Romeinen 1:22-32)

Profetieën en Gevolgen 

Wat "progressieve" sociale hervormers niet lijken te begrijpen is, dat God in de bladzijden van de Bijbel voorspelde wat nu in de moderne Israëlitische landen werkelijk gebeurt. Lang geleden inspireerde God Mozes om de Israëlieten te waarschuwen, "want ik weet, dat gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg, die ik u geboden heb; daarom zal na verloop van tijd het onheil over u komen, wanneer gij doet wat kwaad is in de ogen des HEREN en Hem krenkt door het maaksel uwer handen". (Deuteronomium 31:29) God waarschuwde door de profeet Jesaja, "wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad" (Jesaja 5:20) - hetgeen wij nu zien! God profeteerde ook door Jesaja, "de leiders van dit volk waren verleiders en wie zich leiden lieten, werden op een doolweg gebracht". (Jesaja 9:15)

Tegenwoordig zijn het niet de doorsnee kerkleden of stemmers, die de normalisatie van gedragingen, die eens als walgelijk werden beschouwd, verdedigen;het zijn de kerkleiders, politici en rechters die deze denkbeelden opdringen bij de gewone mens.

God openbaart echter in de Bijbel dat deze misleidende acties gevolgen zullen brengen in de komende jaren! God waarschuwde, "maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt..... uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper..... over u een zwaard brengen..... u zal Ik onder de volken verstrooien". (Leviticus 26:14-33) De profeet Hosea waarschuwde, "mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. [van Gods wetten en wegen] Omdat gij de kennis [van Gods wetten en wegen] verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten". (Hosea 4:6)

In het licht van deze profetieën is het geen verrassing dat op hetzelfde moment de leiders van moderne Israëlitische landen de aanvaarding stimuleren van gedragingen, die door God walgelijk worden genoemd; die landen verliezen hun invloed en worden blootgesteld aan toenemende problemen. Wij moeten bewust worden van het feit dat er een God In de hemel is, die Zijn volk verantwoordelijk zal houden voor hun daden. (Jeremia 2:17-19; Hosea 4:7-10) 

De God van de Bijbel zal geen leiders tolereren of landen zegenen, die kwaad stimuleren en het goede afkeuren.