Toen in de Britse media afgelopen zomer controverse uitbarstte over het historische 'Rule, Britannia!', zagen de meeste waarnemers het echte verhaal over het hoofd. U dient de waarheid te weten achter de controverse die u niet in The Telegraph of The Guardian zult lezen! Het gaat niet alleen om Groot-Brittannië  ̶  het is een les voor iedereen ongeacht ras, etniciteit of volk!

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Britons Never Shall Be Slaves”? , door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van februari 2021.

De Henry Wood Promenade Concerts (de Proms) worden elke zomer gedurende een periode van acht weken gehouden. Van deze dagelijkse klassieke muziekconcerten, door de BBC gesponsord, wordt door miljoenen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld, zowel binnen als buiten genoten, maar met name in de Royal Albert Hall in Londen, waar 'Rule, Britannia!' en 'Land of Hope and Glory' al sinds mensenheugenis op de laatste avond met veel fanfare en zonder controverse gezongen werden  ̶  tot 2020. Hoe passend voor een jaar dat zoveel conflicten en veranderingen zag!

Uiteindelijk werden beide nummers gespeeld en gezongen door een orkest en koor van beperkt formaat waarin de leden afstand bewaarden. De gebruikelijke zaal vol publiek dat doorgaans meedoet, ontbrak, maar de controverse laaide op over de vraag of die patriottische volksliederen geschikt blijven voor het moderne Groot-Brittannië. Zoals één commentator het stelde: “De kern van het verhaal is: de Sunday Times berichtte dat sommige mensen bij de BBC discussies voerden over de vraag of zowel Rule, Britannia als Land of Hope and Glory... als onderdeel van Last Night of the Proms gespeeld konden worden. Na een heel korte overweging kondigde de BBC bevestigend aan dat het zou mogen” (“This phoney war over Last Night of the Proms is everything we deserve, TheGuardian.com, 25 augustus 2020).

Tegenstanders gaven voorzorgsmaatregelen wegens COVID-19 als officieel excuus voor de aanvankelijke plannen om tenminste het zingen van de volksliederen te laten vallen, maar velen beseften dat er veel meer achter zat. Hoewel bij de meeste Britten extreem populair willen enkelen dat 'Rule, Britannia!' volledig de mond gesnoerd  wordt, daar zij het zien als representatief voor de voormalige slavenhandel en het koloniale verleden van Groot-Brittannië.

Geschiedenis van 'Rule, Brittania!'

Het gedicht 'Rule, Britannia!', geschreven door James Thomson en David Mallet samen, werd in 1740 op muziek gezet door componist Thomas Arne. Wat is het belang ervan?

Het lied heeft militaire banden, vooral met de Royal Navy [koninklijke marine], zoals uit de woorden “Britannia, rule the waves” [Brittannië heerse over de golven] blijkt. Echter, toen het stuk geschreven werd, vierde het volgens Classic FM niet een op zee behaald succes, maar in plaats daarvan 'een schreeuw om hulp', aangezien de Royal Navy op dat moment niet veel controle over de zeeën had, terwijl andere landen rijken aan het stichten waren. Het lied werd meer patriottisch in de jaren 1800 toen het Britse rijk zich over een groter deel van de wereld begon uit te breiden' (“Rule, Britannia lyrics: The meaning and origins of the song, and the controversy over the Last Night of the Proms explained”,  INews.co.uk, 12 september 2020).

Het lied verschilde van het gedicht op een aantal subtiele maar belangrijke opzichten. Het “Brittannië heerse over de golven” van het gedicht (dat een hoop uitdrukte) werd 'Brittannië heerst over de golven' (dat 'missie volbracht' uitdrukte toen Groot-Brittannië in macht groeide). Het oorspronkelijke “Britten zullen nooit slaven zijn” werd in het lied een nadrukkelijk refrein: “Britten zullen nooit, nooit meer slaven zijn”  ̶  en in de huidige versie een nog sterker “Britten zullen nooit, nooit, nooit slaven zijn.

Sommigen denken dat wat met die woorden bedoeld wordt is dat, hoewel Britten in slaven handelden, zijzelf nooit slaven zouden worden. Maar het kan ook totaal los van de slavenhandel begrepen worden als een verklaring dat Groot-Brittannië nooit door andere mogendheden veroverd zou worden. In de huidige context bijvoorbeeld, wanneer Nigel Farage die woorden uitbundig zingt, hoef je er niet aan te twijfelen dat hij bedoelt dat Britten nooit, nooit, nooit slaven van de Europese Unie zullen zijn!

Men hoeft geen Brit te zijn om emotioneel geroerd te worden door het patriottische karakter van 'Rule, Britannia!' De grootsheid van het refrein is ontroerend en appelleert aan het menselijke verlangen naar grootheid en onafhankelijkheid. Het is echter niet de bedoeling van dit artikel om partij te kiezen in de Proms controverse. Dat laten we aan The Sunday Times en de Britse tabloidpers over. In plaats daarvan zal dit artikel uitleggen wat u niet in de kranten zult lezen  ̶  en wat niemand anders ziet.

Het werkelijke verhaal

Er is geen twijfel aan dat Groot-Brittannië gedurende de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste heerste over de golven. Het was door hun dominante marine en de legers die zij vervoerde dat de Britten zoveel landen en volken beheersten dat men naar waarheid zou kunnen zeggen dat 'de zon nooit ondergaat in het Britse rijk'  ̶  een verbazingwekkende prestatie voor een klein eilandvolk voor de noordwestkust van Europa.

Maar “Britten zullen nooit, nooit ofte nimmer slaven zijn”, spreekt de waarheid tegen. Britten waren en zijn momenteel slaven. Als u zich afvraagt hoe dat kan, bent u niet de enige. Zo'n 1.900 jaar geleden hadden anderen dezelfde vraag toen hen gezegd werd dat zij slaven waren. Het is te vinden in dat boek van alle boeken, de Bijbel: Jezus zei tegen de Joden van Zijn tijd: "en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde" (Johannes 8:32–34).

Jezus introduceerde een begrip dat zo vreemd was voor de Joden van Zijn tijd dat ze het niet konden bevatten. Het is vandaag niet anders. Britten zijn evenzeer slaven als de Joden in de tijd van Jezus  ̶  en ze zijn niet de enigen. De hele wereld is blind voor de slavernij waarin zij gevangen gehouden wordt!

Maar wat bedoelde Jezus toen Hij zonde en slavernij met elkaar verbond?

De epische film The Ten Commandments wordt elk jaar op televisie vertoond rond de tijd dat de wereld Pasen viert. De logica hierachter is duidelijk: dat is de tijd van het jaar waarin Mozes de kinderen van Israël uit de Egyptische slavernij leidde. 'Easter' [Ned. vert. ‘Pasen’] wordt nooit genoemd in de film of in de Bijbel, want dat is de naam van een heidense vruchtbaarheidsgodin  ̶  hetgeen de associatie van de feestdag met vruchtbaarheidssymbolen zoals eieren, hazen of konijnen en lelies verklaart. Easter had niets te maken met de Exodus. Het Bijbelse verslag gaat over het Pascha en de Dagen van Ongezuurde Broden. (Zie voor meer informatie over dit onderwerp ons gratis boekje Pasen: het nooit vertelde verhaal.)

Het waargebeurde verhaal van de Exodus was dat van een tot slaven gemaakt volk dat uit harde slavernij bevrijd werd. Het Pascha was de avond waarop de eerstgeborenen van de Israëlieten tegen de dood beschermd werden door het bloed van een lam dat rond de deuren van hun huizen gestreken werd. Maar ze waren niet vrij van slavernij totdat zij hun deel gedaan hadden door te voet uit Egypte te gaan, iets dat zeven dagen en het wonder van de Rode Zee vergde. Tijdens die zevendaagse ontsnapping uit de Egyptische slavernij hadden ze geen tijd om hun brood te laten rijzen, maar aten ze ongezuurd brood. De Bijbel laat zien dat zuurdeeg stond voor zonde (1 Korinthe 5:7-8) en dat Egypte een symbool was van zowel zonde als slavernij (Openbaring 11:8), waarmee het verband tussen zonde en slavernij gelegd werd.

Zonde en verslaving

Verslaving komt in vele vormen voor. Seksuele activiteit buiten het huwelijk heeft ernstige gevolgen, maar velen zijn verslaafd aan seksueel wangedrag. De resultaten zijn ziekten (waarvan sommige levensbedreigend zijn), ongewenste zwangerschappen en verbroken huwelijken die echtgenoten diep geschokt en kinderen verward en vaak verarmd achterlaten. En schrijvend  over de pijn veroorzaakt door vrij seksueel gedrag wijst dr. Miriam Grossman er in haar boek Unprotected terecht op dat “er geen condoom [geen beschermingsmiddel] voor het hart is.”

De tabaksindustrie heeft roken eens afgeschilderd als iets dat 'stoere' mensen doen. Ik leerde toen ik zes was dat het niet stoer is dat ik naar mijn avondeten kon fluiten na een paar trekjes, maar veel jonge mensen uit die tijd hielden vol door de misselijkheid heen en andere onaangename effecten in het begin om 'erbij te horen'. Wat was het resultaat? Ze raakten binnen korte tijd verslaafd aan nicotine en werden slaven van een dure gewoonte die een verscheidenheid aan kankers, emfyseem, hartaandoeningen, gerimpelde huid, gele tanden en nare adem veroorzaakt. Zelfs met de kennis van de potentiële gevaren waren er velen die dachten dat ze elk moment dat ze wilden konden stoppen' vonden het buitengewoon moeilijk om zich los te maken van de verslavende gewoonte, en velen stierven als gevolg daarvan een ellendige dood. Tegenwoordig is roken in de westerse wereld afgenomen, om vervolgens te worden vervangen door e-roken het roken van een elektronische sigaret, ook wel ‘vapen’ genoemd]   ̶  iets dat ook verslavend is en niet zonder risico's.

En de lijst gaat verder: misbruik van alcohol, gebruik van recreatieve drugs, liegen, stelen, roddelen  ̶  allemaal verslavend gedrag met negatieve gevolgen! In plaats van de dwang of drang tot deze handelwijzen slavernij te noemen, noemen wij het een verslaafdheid. Het is de menselijke natuur om te denken dat wij ons leven onder controle hebben, maar evenals de Joden in de tijd van Jezus niet konden zien dat ze in slavernij waren, zijn ook wij blind voor wie en wat óns onder controle heeft. De apostel Paulus stelde zonde gelijk aan slavernij en dood. "Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?" (Romeinen 6:16). En wat is zonde? Velen  ̶  hoewel helaas niet allen  ̶  zijn het erover eens dat het gebruik van verslavende recreatieve drugs en het consumeren van pornografie onder de categorie van zonde vallen, maar wat bepaalt eigenlijk de definitie van zonde? Is zonde uiteindelijk niet een Bijbelse kwestie? Dus hoe definieert de Bijbel zonde? Weet u het?

De Bijbelse definitie is te vinden in 1 Johannes 3:4: "Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid."  ̶  of, zoals de oudere King James Version [en de Leidse vertaling] het stelt: "zonde is de wetsovertreding." Deze simpele waarheid maakt de definitie breder dan dronkenschap en seksuele immoraliteit. Het is niet moeilijk om sommige zonden gelijk te stellen met schadelijke verslavingen. Andere zonden zijn subtieler, maar brengen even pijnlijke vormen van gebondenheid met zich mee.

De eerste vier van de Tien Geboden gaan over onze verhouding met de Schepper van de mensheid, en wanneer die geschonden worden, raken we verslaafd aan pijnlijke doctrines en ideeën. Als we de ware God vervangen door andere goden, als we Zijn macht in onze geest beperken door te proberen Hem uit of af te beelden, als we Zijn naam en karakter niet respecteren, of als we in opstand komen door onze eigen dag van aanbidding te verkiezen boven de dag die Hij daarvoor opzijzette, dan is wat volgt altijd heel veel verslavende valse doctrines.

Geloven dat een zeer geliefde vriend of familielid voor altijd verloren is en lijdt in het hellevuur is vreselijk pijnlijk, maar deze valse leer verslaaft de geest van velen. Hoevelen die de ware God van de schepping en de echte hoop die Hij ons biedt niet kennen, leven alleen voor vandaag en doen weinig om zich voor te bereiden op de eeuwigheid – zijn in wezen gevangen in een beperkt bestaan? In plaats van Gods plan voor de hele mensheid te leren kennen door middel van Zijn verordende Heilige Dagen, vervangen mensen deze door heidense feestdagen en hechten daar de naam van Christus aan. Deze namaakvieringen, hoe oprecht ook in acht genomen, laten mensen in het duister over het plan dat God voor hen heeft.

Dat bepaalde feestdagen die mensen vieren van heidense oorsprong zijn en daarom de waarheid verhullen, staat buiten kijf. Deze compromissen openen de deur naar een groot aantal verkeerde doctrines. In Eerdmans' Handbook to the History of Christianity vinden we de volgende uitleg:

Toen Constantijn in 321 een feestdag maakte van de eerste dag van de week, noemde hij deze 'de eerbiedwaardige dag van de zon' (zondag)…. De Christelijke kerk nam veel heidense ideeën en beelden over. Van de zonaanbidding kwam bijvoorbeeld de viering van de geboorte van Christus op vijfentwintig december, de geboortedag van de zon. Saturnalia, het Romeinse winterfeest van 17-21 december, zorgde voor de vrolijkheid, het geven van geschenken en de kaarsen die typerend zijn voor de latere kerstfeesten.

Weinig mensen begrijpen hoezeer deze compromissen met het heidendom in strijd zijn met de ware leer en hoe leeg ze uiteindelijk iemand achterlaten. De onjuiste leerstukken waarin de Joden in de tijd van Jezus ondergedompeld waren, verschilden van die van het moderne belijdende christendom, maar alle valse leerstellingen verslaven degenen die ervoor vallen.

De ideeën van de mensheid over vrijheid zijn misleidingen. Hoeveel belijdende christenen geloven niet dat Gods wet gebondenheid brengt? Toch noemt Jakobus deze "... de volmaakte wet... van de vrijheid…" op grond waarvan we geoordeeld zullen worden (Jakobus 1:25; 2:10–12) en Johannes zegt ons: "Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last" (1 Johannes 5:3). Petrus waarschuwt ook voor degenen die een valse hoop op vrijheid geven: "Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden" (2 Petrus 2:19). Jezus gaf het echte pad naar vrijheid aan: "en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32).

Toekomstige slaven

De Britten zijn niet de enigen. Alle volkeren en naties van de wereld zijn slaven geworden door de zonde. Toch ligt er een ander soort slavernij in het verschiet waar de naties van Britse afkomst zich bewust van moeten zijn. Het refrein “Britten zullen nooit, nooit, nooit slaven zijn” is helaas niet waar  ̶  en Amerika zal niet weer ‘great’ worden. We kennen onze wortels niet meer; we zijn ons verleden vergeten en we zijn onze God vergeten.

De profeet Jesaja vermeldt over deze naties: "Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan" (Jesaja 1:3–4).

Ja, aangezien wij onze God vergeten hebben, zal onze God ons vergeten. Veel profetieën laten zien dat de volkeren van Britse afkomst inderdaad slaven zullen zijn. (Vraag voor een beter begrip van de identiteit van de Britse en Amerikaanse volkeren via deze website een gratis exemplaar aan van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën of lees het online.) Let op deze opmerkelijke profetie voor zowel Israël (de volkeren die van de 'tien verloren stammen' afstammen, die tenslotte toch niet zo verloren zijn) en Juda (het Joodse volk).

Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen. Dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft tot Israël en tot Juda”, “… Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap… (Jeremia 30:3–4, 7–10).

De tijd waarin dit alles plaatsvindt is wanneer Christus terugkeert, zoals te zien is in de verwijzing naar de opstanding van David en in de laatste zin van dit hoofdstuk: "In later tijd [lett. “Aan het einde van de dagen”, noot HSV] zult u dat begrijpen."

Het is moeilijk te begrijpen hoe de Engelse en Amerikaanse volkeren materieel tot slaaf kunnen worden gemaakt, maar denk niet dat dit niet kan gebeuren. Twee keer in de vorige eeuw werden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op grote achterstand gezet, en 2020 heeft laten zien hoe snel onze wereld op zijn kop gezet kan worden. De Bijbel beschrijft grotere natuurrampen en pandemieën, en interne verdeeldheid in landen, waarin de omstandigheden van de ene op de andere dag kunnen veranderen. Wat God geprofeteerd heeft zal gebeuren. Het patriottische refrein “Britten zullen nooit, nooit, nooit slaven zijn' is gewoon onjuist. De slogan 'Make America Great Again' is gewoon zinloos. We zijn al slaven van onze zondige wegen, en in de niet al te verre toekomst zullen we fysieke slaven zijn, tenzij we ons tot God wenden en afstand nemen van onze vele zonden.

Maar er is goed nieuws, zoals de bovenstaande verzen laat zien. We zullen 'uit' onze slavernij 'gered' worden. En God legt door de profeet Hosea uit: "Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken." En dan zullen ze zeggen: "Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden" (Hosea 5:15; 6:1).

En mensen in andere landen van de wereld moeten niet denken dat deze toekomstige gebeurtenissen in een vacuüm zullen plaatsvinden. De hele wereld staat voor een zeer moeilijke tijd totdat de mensheid een pijnlijke les leert. Ja, er is goed nieuws dat er uiteindelijk vrede zal heersen, maar hoeveel gemakkelijker zou het zijn als alle mensen overal zich tot God zouden wenden, waardoor er eerder vrede zou komen? Op nationaal niveau zien we dat niet gebeuren, maar ieder van ons kan zich individueel met heel zijn hart tot God wenden, zolang er nog tijd is. Om meer te leren over wat u persoonlijk kunt doen, kunt u onze gratis publicatie Wat is een ware christen? bestellen, of deze online lezen op deze website (WereldvanMorgen.nl).