PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ July - August 2012

Bijbelprofetie noemt talloze tekenen op, die zullen voorafgaan aan de tweede komst van Jezus Christus, maar de Apostel Paulus noemt specifiek twee belangrijke gebeurtenissen op, die net vóór de terugkeer van Christus zullen plaats vinden. Hij schrijft, "want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is". (2 Thessalonicenzen 2:3) Paulus zegt ons dat de opkomst van "deze mens van de wetteloosheid" op het wereldtoneel vergezeld gaat van "tekenen en wonderen van de leugen" (2 Thessalonicenzen 2:9), uitgevoerd door een valse, religieuze leider, die Satans macht gebruikt. Dit vertoon van bovennatuurlijke demonische macht zal miljoenen verleiden om deze, door Satan geïnspireerde persoon te volgen en het systeem dat hij propageert.

Intussen doen de westerse landen snel afstand van elke vroegere schijn van in naam 'Christendom'. "Belangrijke" kerken, die eeuwenlang "traditionele bijbelse waarden" steunen, zijn nu voorstander van huwelijk tussen gelijke sekse, praktiserende homoseksuele predikanten (en vrouwelijke geestelijken) en openlijke ontkenning van de inspiratie van de Bijbel. Verzet tegen deze tendensen drijven sommige leden van de episcopale Kerk en Anglicanen naar de Rooms Katholieke Kerk, zelfs terwijl veel Rooms Katholieken hun kerk verlaten, die ontzetting en desillusie aanvoeren voor de manier waarop het "schandaal van de pedofiele priesters" werden behandeld. In veel westerse landen is de Islam nu de snelst-groeiende religie.

  • Wat is er gebeurd met de lang vastgehouden aanname, dat Jezus Christus terug zou keren om Zijn Koninkrijk te vestigen?

Ondanks liberale trends en valse leerstellingen, blijft het feit dat Jezus zal "terugkeren" (Johannes 14:1-3), dat Zijn voeten op de Olijfberg bij Jeruzalem zullen staan en Hij over de hele aarde zal regeren. (Zacharia 14:1-9) De Bijbel zegt ook, dat specifieke "tekenen" de terugkeer van Jezus zullen voorafgaan: toenemend geweld en oorlogen, veelvuldige overstromingen, droogte en hongersnood, ziekte epidemieën, aardbevingen en andere natuurrampen. (Zie Matteüs 24; Markus 13; Lukas 21) Een belangrijk teken zal echter wijdverspreide religieuze misleiding zijn, gesteund door valse religieuze leiders, die "grote tekenen en wonderen" verrichten. (Matteüs 24:3-5, 11, 24) De Bijbel verklaart dat de terugkeer van Jezus Christus de wereld zalverrassen, omdat men niet kijkt naar de waarschuwende tekenen, die aan zullen geven dat Zijn terugkeer nabij is. (Matteüs 24:36-41; 25:1-13; 1 Thessalonicenzen 5:1-6)

In het boek Openbaring beschrijft de Apostel Johannes een beest, dat uit de zee oprijst en beïnvloed is en macht gegeven wordt door Satan. (De draak - Openbaring 13:1-5) Dit beest zal een politieke leider zijn, die macht zal verkrijgen in Europa over een laatste opleving van een politiek systeem, die banden heeft met het vroegere Romeinse Rijk. (Zie Daniël 2:7) Johannes voorspelt dan de opkomst van een ander beest, die "grote tekenen zal doen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde..... En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen". (Openbaring 13:11-18) Deze wonder - verrichtende - valse profeet zal in nauwe samenwerking zijn met het eerste beest en zal druk uitoefenen op de volken van de wereld om een deel te worden van dit herleefde Romeinse systeem. Samen zullen de politieke leider en de wonderen-verrichtende valse profeet de wereld leiden naar een door Satan geïnspireerd systeem, dat totaal tegenovergesteld zal zijn aan de wetten van God.

Dit zal de uiteindelijke vervulling zijn van "het afvallig worden" of "geloof afvalligheid" tegen God, wat de Apostel Paulus beschreef in 2 Thessalonicenzen 2:3. Bijbelprofetieën openbaren dat dit komt in de jaren, die in het vooruitzicht liggen!

Verkeerde veronderstellingen 

Zoals vele lezers weten onderging de organisatie, die meer dan 50 jaar geleid werd door de Hr. Herbert W. Armstrong, een verschrikkelijke crisis in de vroege jaren 1990, toen zijn opvolgers de lang vastgehouden doctrines van Gods Kerk ontrouw werden en de organisatie in het "traditionele Christendom" brachten. Duizenden verlieten de Wereldwijde Kerk van God toen de leerstellingen werden veranderd. Die organisatie veranderde zelfs haar naam en erkende openlijk dat zij zichzelf niet langer beschouwden als een "Kerk van God".

  • Kan dat dan de "afvalligheid" zijn geweest, die door de Bijbel werd voorspeld?

Niemand minder dan een autoriteit als de Hr. Armstrong zelf zou het met die bewering niet eens zijn. Bij vele gelegenheden onderwees de Hr. Armstrong duidelijk dat de "afvalligheid", die in 2 Thessalonicenzen 2:3 wordt genoemd, een gebeurtenis zou zijn, die een groot gedeelte van de mensen in de wereld zou treffen. Hij schreef in een medewerkersbrief, "Christus voorspelde een wegvallen van Zijn boodschap..... [Paulus] profeteerde dat er een grote afvalligheid zou zijn van de ware boodschap van Christus..... de populaire kerken zullen zich afkeren van de waarheid en fabels geloven". (11 november 1949) Later in een radio uitzending van 1982 vroeg hij, "heeft die afvalligheid plaats gevonden? Dat betekent niet een paar mensen, het betekent niet een paar radicalen of fanatici. De hele wereld moet verleid zijn"!

  • Was de "hele wereld" misleid toen de opvolgers van de Hr. Armstrong hun kerk afsplitsten?

Hoewel dit een traumatische gebeurtenis was had het slechts op een relatief klein aantal mensen invloed en de kerkleiders toonden geen machtige wonderen om de loyaliteit van de volgelingen te verwerven. Er is geen bijbelse manier om de geprofeteerde "de mens van de wetteloosheid" te identificeren met één van de mannen, die de Hr. Armstrong opvolgden als het hoofd van die organisatie.

Merkt U op dat de zin, vertaald als "afvalligheid" in 2 Thessalonicenzen 2:3 van het Griekse woord apostasia komt. Hoewel Engelssprekenden geneigd zijn om dit woord te vertalen als "afvalligheid" en "afvallig worden" een algemeen aanvaarde uitdrukkingswijze/bewoording is geworden, zijn dit echter niet de beste vertalingen. Let op hoe verschillende andere vertalingen dit woord weergeven: "de grote opstand" (Williams); "de rebellie" (Moffatt) of "de uiteindelijke rebellie tegen God". (NEB) Geen betrouwbare vertaling geeft enige aanwijzing dat deze massale wereldomvattende gebeurtenis feitelijk maar een paar duizend leden van één organisatie kan insluiten. Integendeel, het brengt een totale wereldwijde rebellie met zich mee van ongekende proportie tegen elke vorm van geloof in de God van de Bijbel. Zo beschrijft de Expositor's Bible Commentary deze gedenkwaardige gebeurtenis: De omstandigheden zullen rijp zijn voor de mensen, vooral voor degenen, die zich Christen noemen..... om hun rug naar God te keren..... Dezewereldwijde anti-God beweging zal zo universeel zijn om voor zichzelf een speciale naam te verwerven: "de afvalligheid"..... de aanwezigheid van zo'n afvallige en vervalste god zal niet ontkomen aan internationale waarneming. (deel ll, pag. 320-323)

Wij leven in een tijdperk, waarin de zogenoemde "Christelijke" wereld steeds verder afdrijft van God en de morele principes, die in de Bijbel staan. Landen, die eens beweerden Christelijk te zijn promoten nu homoseksualiteit en huwelijk tussen dezelfde seksen - en vervolgen zelfs degenen, die de Bijbel aanhalen!

  • Hoe staat het met de Verenigde Staten?

President Barack Obama, die kandidaat is voor het presidentschap, merkt fameus op, "wat wij eens ook waren, wij zijn niet langer een Christelijke natie - tenminste niet alleen maar. Wij zijn ook een Joodse natie, een Moslim natie, een Boeddhistische natie en een Hindoe natie en een natie van niet-gelovigen". Sommige gelovigen "in naam" waren beledigd, zelfs verontwaardigd door zijn woorden, maar hij had gelijk - de V.S. kijken niet langer naar bijbelse principes als haar steun.

Deze trend zal zich voortzetten. Binnen de levensduur van de meesten van U, die dit artikel lezen zullen twee door Satan geïnspireerde personen - een wonderen-doende religieuze persoon en een charismatische Europese politieke leider - op het wereldtoneel verschijnen en de massa's mensen leiden in rebellie tegen de ware God. Uiteindelijk zal - aan het einde van dit tijdperk - deze godslasterlijke religieuze persoon zichzelf uitroepen tot God en het commando voeren over de trouwe miljarden, die zich bij hem zullen aansluiten in een uiteindelijke rebellie/opstand tegen de teruggekeerde Jezus Christus. (2 Thessalonicenzen 2:4)

U moet alert zijn en letten op deze belangrijke eindtijd gebeurtenissen, zodat U kunt vermijden om verleid te worden als de profetieën tot leven komen!

• • • • • • •

Meer over dit onderwerp leest U in ons boekje: Openbaring: Het Mysterie Ontsluierd!

Om meer te leren over het verbazingwekkend plan dat God in bewaring heeft voor de wereld, kunt U ons boekje Uw Uiteindelijke Bestemming aanvragen.