Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Almighty God Controls the Weather!” van Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2016.

Nu onze wereld steeds meer onbeheersbaar lijkt te worden, kunnen wij ons niet langer permitteren de waarheid te negeren! Want de Almachtige God – de Schepper van hemel en aarde en alle dingen – tracht onze aandacht te trekken! Hij laat ons weten, door indrukwekkende weerrampen, aardbevingen en wereldgebeurtenissen, dat Hij de touwtjes in handen heeft!

 

Wij moeten allemaal leren de werkelijkheid onder ogen te zien! Want de Almachtige God is niet dood! Hij is zeer levend en is momenteel bezig voorbereidingen te treffen om meer dan ooit tevoren in de aangelegenheden van de wereld in te grijpen! Wij in dit Werk hebben aan u, lezers van Tomorrow’s World, veel specifieke profetieën uitgelegd die recent zijn gebeurd of die nu beginnen plaats te vinden.

Besteedt u, persoonlijk, daar aandacht aan? Bent u bereid de werkelijkheid onder ogen te zien? Denk na!

Duizenden van u weten dat ik de laatste ben van de vijf oorspronkelijke evangelisten die in december 1952 door Herbert W. Armstrong werden geordineerd. Samen met andere leiders in het Werk schaarde ik me in die tijd achter hem om te waarschuwen dat er een einde aan het Britse Rijk zou komen. Wij waarschuwden dat de Amerikaanse en Britse volken spoedig met de val van hun nationale grootheid over de hele wereld zouden beginnen en dat de trots hun macht (Leviticus 26:19) zou verdwijnen. Wij waarschuwden dat de grote zeepoorten die God de Britten en de Amerikanen gaf spoedig zouden worden weggenomen. Wij waarschuwden dat de honderdduizenden Russische troepen en tanks die destijds in Oost-Europa waren gestationeerd, spoedig weg zouden zijn, en dat Duitsland de voor de hand liggende leider van een toekomstig Verenigd Europa zou worden – en met betrekking tot veel andere specifieke profetieën!

Spoedig nadat ik me bij Herbert Armstrong had gevoegd om in het tijdschrift The Plain Truth [De Echte Waarheid] over deze profetieën te prediken en te schrijven, begonnen ze plaats te vinden! Mijn vrouw en ik werden in de herfst en winter van 1956 naar Groot-Brittannië gezonden, en het was precies in die tijd dat het Suezkanaal van Groot-Brittannië werd afgenomen! Het Suezkanaal was indertijd een van de belangrijkste zeepoorten in de wereld (Over de sterke invloed die het verlies van dat kanaal had op het Britse Rijk kunt u lezen in ons artikel “De Suezcrisis: 60 jaar later” op deze website). In de jaren die daar onmiddellijk op volgden werden geleidelijk de meeste van de andere zeepoorten ook weggenomen: de Straat van Hormuz, de Bab el-Mandeb, de basis in Simonstown (die de punt van Zuid-Afrika controleerde), en de Straat van Malakka, die de grote aantallen schepen controleerde die door gebieden in het Verre Oosten gingen. Vervolgens werd door president Jimmy Carter het Panamakanaal ‒ de enige belangrijke zeepoort die door Amerika werd beheerd ‒ zo goed als weggegeven!

Een aantal jaren later werden de duizenden Russische tanks en troepen inderdaad uit de landen van oostelijk Europa teruggetrokken en viel de Berlijnse Muur! Duitsland werd weer één land, met een snelheid die de politieke waarnemers schokte!

Deze dingen vonden plaats precies zoals wij hadden gezegd. Nu, op het moment dat ik dit schrijf, wordt Duitsland internationaal erkend als de machtigste natie en de leider van de Europese Unie, en zijn er nog slechts twee van de acht à tien belangrijkste zeepoorten onder Britse of Amerikaanse controle: Gibraltar en de Falklandeilanden. En degenen van u, die het wereldnieuws nauwkeurig volgen, weten dat beide voortdurend onder vuur liggen in de media – de Argentijnen blijven beweren dat de Falklandeilanden van hen zijn en de Spanjaarden trachten de macht over Gibraltar te krijgen en de Britten eruit te schoppen! Ongetwijfeld zal binnen de komende paar jaar een van deze zeepoorten of beide “weg” zijn. Dan kunnen we zeggen dat ze allemaal weg zijn!

Mijn vrienden, deze profetieën zijn geen onbelangrijke gebeurtenissen! Ze beïnvloeden honderden miljoenen mensen en betreffen honderden miljarden dollars in het internationale handelsverkeer dat door de grote zeepoorten gaat. Om de Bijbel te parafraseren: deze grote gebeurtenissen vonden niet in een uithoek plaats! Maar dezelfde grote God – de God van de Bijbel – heeft ook specifieke voorspellingen gedaan over absoluut grote gebeurtenissen in het weer en daarmee verbonden gebeurtenissen die ons spoedig zullen treffen! Hierbij inbegrepen zijn, samen met geprofeteerde droogte en honger, verschrikkelijke branden die altijd als gevolg van droogte ontstaan. En hierbij ook inbegrepen aardbevingen, waarover God ook op dezelfde manier de controle houdt als over het weer. Want God is inderdaad El SjaddaiGod Almachtig. Wij moeten allemaal dit en de evidente implicaties ervan werkelijk tot ons door laten dringen, want dit feit zal in de naaste toekomst van grote invloed zijn op uw leven en het leven van al uw kinderen en geliefden.

 

Het is God die het weer in bedwang houdt!

Nog onlangs was er het nieuws over de verschrikkelijke aardbeving die midden-Italië trof en waarbij bijna 300 mensen omkwamen. Hele dorpen werden zo krachtig verwoest dat zij wellicht nooit zullen worden herbouwd! Ook gaat het hele Amerikaanse Westen de ernstigste droogteperiode van de opgetekende geschiedenis in, en veel gebieden worden door vuur verbrand! Tegelijkertijd vindt het tegenovergestelde plaats in delen van Texas en Louisiana – met de verschrikkelijke overstromingen in de omgeving van Baton Rouge in Louisiana, waarbij de levens en bezittingen van tienduizenden mensen worden verwoest!

Denk eraan dat de Bijbel zelf heel duidelijk maakt dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn geïnspireerd door God, en dat Jezus Christus steeds het Oude Testament aanhaalde als de Schrift – het woord van de Schepper zelf!

In Amos 4:1-9 profeteerde de Almachtige God tot de mensen van “Samaria” (v. 1), het oude huis Israël en de voorvaderen van het Britse en het Amerikaanse volk: “Daarom heb Ík u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde. Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE. Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE” (vv. 6-9).

Dus God beschrijft hoe Hij het op sommige steden te veel zal laten regenen en andere steden de regen zal onthouden! En toch zal Zijn volk, zoals God zei, zich niet bekeren en tot Hem terugkeren! En bedenk, mijn vrienden, dat al deze profetieën die ik aanhaal werden geschreven eeuwen voordat de moderne klimatologen naar voren kwamen met hun voorspellingen over opwarming van de aarde [Eng.: global warming], terwijl zij een paar jaar geleden nog afkoeling van de aarde [Eng.: global cooling] voorspelden – waarvan er vooralsnog niet een in heel belangrijke mate is uitgekomen! Want het is de Almachtige God – niet de moderne weerwetenschappers – die feitelijk het weer in bedwang houdt! Begint u dit persoonlijk te snappen?

In Zijn belangrijke profetie op de Olijfberg in Mattheüs 24 beschreef Jezus Christus de belangrijkste veranderingen in gebeurtenissen die absoluut zullen plaatsvinden en aan het plaatsvinden zijn aan het einde van dit tijdperk. Eerst zei Jezus dat wij op onze hoede moeten zijn voor valse profeten (vv. 4-5). Daarna beschreef Hij oorlogen en geruchten van oorlogen en verklaarde dat in de tijd van het einde verschillende naties en etnische groeperingen in toenemende mate tegen elkaar zouden opstaan (v. 7). Vervolgens beschreef Hij hongersnoden, de pest  (of andere dodelijke epidemieën), en aardbevingen op verscheidene plaatsen. Jezus Christus zei dat al die dingen het “begin van de weeën” zijn (v. 8). En dan profeteerde Jezus dat Zijn ware dienaren zouden worden overgeleverd aan verdrukking en vanwege Hem worden “gehaat” door alle naties (v. 9). Dit allemaal zal spoedig gebeuren tijdens het leven van de meesten van u die dit nu lezen!

 

Elia profeteerde slecht weer

Herinnert u zich Elia de profeet? Velen wel, maar zij vergeten doorgaans dat hij aantoonde dat God de absolute controle over het weer heeft. In feite wordt Elia om dezelfde reden geïntroduceerd: “En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!” (1 Koningen 17:1).

Maar waarom had God Elia geïnspireerd totale droogte te profeteren voor een periode van drie jaar? Het antwoord kwam toen Elia zich ten slotte voor de slechte koning Achab presenteerde: “En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u diegene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent” (1 Koningen 18:17-18).

En het Nieuwe Testament geeft een directe bevestiging van dit oudtestamentische verslag. Want in het boek Jakobus – geschreven door de broer van Jezus Christus – vinden we de volgende geïnspireerde woorden: “Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort” (Jakobus 5:17-18).

Hebben wij, in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië, de geboden van de Heere verlaten, zoals Elia koning Achab verweet? Het antwoord is vrij duidelijk. En zullen wij dezelfde soort bestraffing ontvangen die het land Israël destijds kreeg? We hebben het antwoord uit het woord van God: “Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd,” (Maleachi 3:6). Zoals het Nieuwe Testament het zegt: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8).

Let op het geïnspireerde gebed van Salomo waarin hij Gods directe controle over het weer erkent. “Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde, luistert Ú dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven” (2 Kronieken 6:26-27).

In Jesaja 29:6 zegt God over Jeruzalem: “Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.”

Nogmaals, God zegt: “Ík, de HEERE, ben niet veranderd” (Maleachi 3:6). Hij strafte het oude Jeruzalem met aardbevingen en stormen. Hij begint nu de hedendaagse nakomelingen van het oude Israël op dezelfde manier te straffen.

 

God beheerst de aardbevingen

Na een recente aardbeving in Zuid-Californië stelden sommige lokale journalisten de vraag: Waarom nu Los Angeles? Een betere vraag zou zijn: Waarom niet?

Los Angeles wordt wijd en zijd beschouwd als de amusementshoofdstad van de wereld. In Los Angeles worden meer slechte, walgelijke films en televisieshows met moord en doodslag, allerlei troep en onwettige perverse seks geproduceerd dan op enige andere plaats in de wereld. Californië wordt al lange tijd beschouwd als de koploper in schijnbaar elke vorm van perversie die de mens bekend is. De Grote God die regeert over mensen en naties heeft alle recht tot het straffen van gedegenereerde en rebellerende mensen en naties die Zijn wetten hebben verlaten en geen waardering hebben voor Zijn grote zegeningen. De Californiërs – en het grootste deel van de Engelstalige wereld – hebben in het verleden veel kansen gehad de Waarheid te leren kennen als zij enige oprechte interesse hadden gehad. Gods fundamentele ethische normen, opgesomd in de Tien Geboden, zijn algemeen bekend – geen verborgen, esoterische kennis. Misschien zal een letterlijke goede “opschudding” de aandacht van de mensen trekken!

Sprekend tot onze voorvaders zegt de Grote God: “… Zo hebt u het land ontheiligd met uw hoererijen en uw kwaad. Daarom werden de regendruppels ingehouden en is er geen late regen geweest. U hebt het voorhoofd van een hoer, u weigert daarvoor beschaamd te zijn” (Jeremia 3:2-3). Wees eerlijk. Als officieel christelijke natie hebben wij het land verontreinigd met onze moderne overspeligheden, perversiteiten, misdaden en moorden – met inbegrip van de slachting van zo’n 50 miljoen ongeboren kinderen sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1973 abortus heeft gelegaliseerd – samen met talloze andere handelingen die in de ogen van de God van de hemel gruwelijk zijn. Heeft Hij dan niet het recht de “late regen” te weerhouden van degenen die Hem ongehoorzaam zijn? Of de grond onder onze voeten te laten beven?

De Britse volken van de aarde zijn beslist de nakomelingen van de zogenaamde Tien Verloren Stammen van Israël. God heeft onze naties onmetelijk gezegend met de grootste concentratie van rijkdom en materiële hulpbronnen van enig volk in de menselijke geschiedenis. Maar wij zijn God vergeten. Wij zijn een schande voor Degene die ons zozeer heeft gezegend. Daarom beschrijft God in uw Bijbel in de ene profetie na de andere in detail hoe Hij het hedendaagse huis Israël zal straffenen ook het Joodse volk. Nogmaals, zoals een liefhebbende vader zijn zoon disciplineert, zo zal God ons disciplineren voor ons eigen welzijn in de hoop dat het ons zal doen ontwaken!

Wellicht heeft u wel eens gelezen over de enorme aardbeving die in 1906 San Francisco trof. Schrijver Jack London woonde er zo’n 60 kilometer vandaan. Hij haastte zich naar de stad toen hij het nieuws hoorde en beschreef wat hij zag: “Niets blijft ervan over op herinneringen na en een randje woonhuizen in de buitenwijken … Tegen de vlammen was niets opgewassen. Er was geen organisatie, geen communicatie … De telefoon- en telegraafverbindingen waren afgesneden. En de hoofdleidingen van de watervoorziening waren kapot. Alle vernuftige apparaten en voorzorgsmaatregelen van de mens hadden het begeven door dertig seconden trilling van de aardkorst … In de geschiedenis werd geen moderne keizerlijke stad zo volledig verwoest. San Francisco is weg” (“The Story of an Eyewitness” [ Het verhaal van een ooggetuige], Collier’s, 5 mei 1906).

De vernietiging van San Francisco was met geen pen te beschrijven. In 45 tot 60 seconden van bevingen en drie dagen van branden werden 28.000 gebouwen vernietigd en 225.000 mensen dakloos. Een geschatte 3000 mensen verloren hun leven. Schade aan bezittingen liep op tot $400 miljoen (in dollars van 1906). Het vuur vernietigde tien vierkante kilometer van San Francisco – ongeveer tweederde van de stad.

Op de tegenwoordige schaal van Richter had de beving een magnitude van 7.7 tot 7.9 – bijna 100 keer zo zwaar als de verschrikkelijke beving die op 17 januari 1994 Northridge in Californië trof!

Mijn vrienden, wat is er voor nodig om u zo te laten beven dat u bereidwillig wordt om God – de ware God van de Bijbel – oprecht te zoeken met uw hele hart en met uw hele ziel? Wat is er voor nodig om u zo te laten beven dat u bereidwillig wordt om uit deze huidige maatschappij te komen en waarlijk gehoorzaam te zijn aan de God die u leven en adem geeft?

In het Nieuwe Testament inspireerde de grote God, die ons allen schiep, de schrijver van Hebreeën ons de volgende waarschuwing te geven: “Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die Hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur” (Hebreeën 12:25-29).

Moge de God van uw Bijbel u helpen te luisteren.