PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World / November - December 2012

 • Wat gebeurt er met de Verenigde Staten en Groot Brittannië?

Deze twee naties, samen met hun Angelsaksische neven, hebben de wereld de afgelopen 200-400 jaar gedomineerd. Deze naties zijn nu echter:

 • Moreel gedegenereerd,
 • Politiek verdeeld,
 • Religieus verward en
 • In diepe financiële moeilijkheden.

In de ogen van de wereld worden deze rijke - eens overheersende landen - gezien als landen in verval. De minderheid lijkt te begrijpen wat geleid heeft tot dit dramatische verval. Oude bijbelprofetieën echter, die nu tot leven komenwijzen nauwkeurig een belangrijke oorzaak aan!

De invloed van leiders 

 

 

Velen realiseren zich dat onze wereld grotendeels is wat onze leiders ervan gemaakt hebben. In de jaren 1930 kregen de Nazi leiders de macht over Duitsland. Om hun greep over de macht te versterken:

 

 

 • voerden zij weer oude heidense rituelen in,
 • indoctrineerden een generatie jeugd in een verering van de Führer en
 • zetten een modern geïndustrialiseerd land aan tot militaire avonturen, die eindigden in de ondergang van Duitsland en de verwoesting van Europa.

Tientallen jaren eerder grepen atheïstische bolsjewiekse leiders de macht inRusland.

 • Zij verwierpen religie,
 • promootten Marxistische ideologie en
 • gebruikten propaganda en meedogenloos geweld in hun poging om een land fundamenteel te veranderen.

Hun atheïstische communistische experiment eiste miljoenen levens en veroorzaakte lijdende generaties - maar stortte uiteindelijk ineen, omdat het gebouwd was op een waardesysteem, die vreemd was voor de Russische volken.

Amerika, Brittannië en de andere landen afkomstig van de Tien stammen van Israël waren gebouwd op een heel ander fundament dan de falende experimenten, die hierboven werden vermeld.

De grondleggers van de Verenigde Staten - net zoals de oprichtingsleiders van Brittannië, Nederland, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika - waren zeer beïnvloed door principes, die ontleend waren aan de Bijbel; principes, die belangrijke aspecten van de westerse beschaving vorm hebben gegeven. Hoewel hun toepassing soms tamelijk ver was van wat de Bijbel werkelijk voorschreef, gaf dit hun landen een fundament, dat hen onderscheidt van wat wij zien in de vele landen, die zelfs geen enkele poging ondernemen om "Christelijke" principes aan te nemen. De leiders van deze landen erkennen openlijk hun verplichting aan - en zelfs hun vertrouwen op - de God van de Bijbel en schrijven Hem het succes en de bekendheid toe van hun landen.

Helaas, zijn de moderne leiders van deze zelfde landen, die gesticht waren op Christelijke principes, grotendeels afgeweken van die oorspronkelijke grondbeginselen - zelfs nu hun landen wankelen. Toch zijn er enige, die bereid zijn om "de punten te verbinden". De meeste zijn niet in staat om een verband te zien tussen deze ingrijpende verschuiving - van een bijbelse naar een seculiere levensopvatting; van Christendom naar consumptie-mentaliteit; van bijbelse moraal naar "alles mag" - en de huidige staat van verval, toch zijn de duidelijke parallellen daar!

Afwijken van de Bijbel en..... Verval 

In het algemeen worden de profetische waarschuwingen tegenwoordig over het hoofd gezien, die bijbelse profeten overbrachten aan de voorouders van de huidige westerse volken.(de Tien stammen van Israël)

Jesaja waarschuwde de welvarende staat Israël, "Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de war" (Jesaja 3:12) en "de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht". (Jesaja 9:15)

Jesaja waarschuwde ook, "wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad". (Jesaja 5:20)

Jeremia waarschuwde de welvarende natie Juda, "vele herders hebben Mijn wijngaard te gronde gericht". (Jeremia 12:10)

Hij waarschuwde ook in Jeremia 22:13, "Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid". [de wetten van God minachten - Psalm 119:172] Jeremia donderde tegen de misleide leiders van Israël en Juda, "zij denken Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten" (v. 27) ...."zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets". (v. 32) (Vergelijk Jeremia 22:13, 25-27, 32)

Helaas gebeurde dit ook in alle westerse landen in de afgelopen 50 jaar - tijdens dezelfde jaren, die getuige waren van het dramatische verval van deze, eens bewonderde landen.

Academische instituten, die toekomstige leiders afleveren zijn geleidelijk overgenomen door seculiere activisten, die anti-Amerikaanse denkbeelden ondersteunen; de prestaties hekelen van de westerse beschaving en de bijbelse morele waarden minachten en ondermijnen, die eens hun landen onderscheiden van de wereld. De college-radicalen van de jaren 1960 gingen niet weg; velen zijn nu bestuurders van universiteiten en vast benoemde professoren, die hun radicale marxistisch geïnspireerde ideeën propageren aan nieuwe generaties over de hele westerse wereld. Dit fenomeen wordt zowel door Amerikaanse als Britse schrijvers erkend; zie Peter Hitchen: The Abolition of Britain - [De Afschaffing van Brittannië] - voor een betrouwbaar verslag.

Het is geen verrassing, dat jonge mensen - die geprogrammeerd zijn om pornografie te tolereren en homoseksualiteit en huwelijk tussen dezelfde sekse te accepteren als normaal, gezonde alternatieve levensstijlen - ook politieke kandidaten zullen ondersteunen, die dezelfde boodschappen promoten, ondanks het feit dat deze niet-bijbelse gedragingen beslist niet gezond zijn of bevorderlijk voor een gezonde samenleving. (Zie "homosexuality: Some neglected concerns", Journal of American Physicians & Surgeons) - [Homoseksualiteit: Enkele verwaarloosde bezorgdheden, Tijdschrift van Artsen en Chirurgen] - Najaar 2005, pag. 80-82)

Helaas geloofden vele liberale theologen ook in dezelfde misleidende denkbeelden. Het waren vooral de leiders van liberale Kerken, die de acceptatie van homoseksualiteit, het ordineren van vrouwen en homoseksuele mannen en het vieren van huwelijken tussen dezelfde sekse hebben gesteund.

Het gevolg van het promoten en accepteren van deze moderne "progressieve" veranderingen zijn vaak bittere afscheidingen van kerkgemeenten en een dramatische daling in het ledenaantal van eens prominente, belangrijke denominaties.

Het voorbeeld van politieke leiders, die het ene zeggen en iets anders doen en religieuze leiders, die denkbeelden promoten die in conflict zijn met de Bijbel - die zogenaamd de basis van hun geloofsovertuiging vormt - hebben geleid tot eenachteruitgang in respect voor politieke en religieuze leiders in de hele westerse wereld.

Leiders maken een verschil 

De Bijbel tekende de krachtige invloed op van leiders - goede en slechte - op hun naties. Jeroboam, de eerste koning van de noordelijke natie Israël had een krachtige invloed op de natie en iedere koning na hem. Hij keerde zich af van God, nam heidense manieren aan en leidde de natie in het volgen van zijn voorbeeld - voorgoed! De Bijbel schrijft, dat Jeroboam "gezondigd heeft en die Israël deed zondigen". (1 Koningen 12:28-33; 14:16; 2 Koningen 17:20-21) Misleide koningen van Juda keerden die natie af van God. Ondanks verbeterde inspanningen door koningen, zoals Asa, Hezekiah en Jozias, gingen beide landen uiteindelijk in gevangenschap, omdat zij leiders volgden, die zich afkeerden van God en Zijn wegen.

Deze oudtestamentische verslagen zijn geen oude geschiedenis, die wij ons kunnen veroorloven om te vergeten; zij zijn lessen uit de geschiedenis, die opgetekend zijn als waarschuwing voor ons, nu. (1 Korintiërs 10:11)

Toen de Israëlieten uit Egypte kwamen deelde Mozes hun mee, dat wanneer zij God gehoorzaamden, zij gezegend zouden worden, "maar indien gij naar Mij niet luistert..... en al deze geboden niet doet..... indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt..... zal Ik uw trotse macht breken". (Leviticus 26:14-19-NBG)

Jeremia waarschuwde de Israëlieten, "gij hebt de HERE uw God verlaten..... Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden" (Jeremia 2:19-20-NBG) en opnieuw, "omdat zij Mijn wet verlaten hebben..... zal Ik hen verspreiden onder de heidenvolken". (Jeremia 9:13-16)

Hosea schrijft, "Israël vergat zijn Maker" en de wetten van God beschouwden zij"als iets vreemds""want wind zaaien zij" en "een wervelwind zullen zij oogsten" en in gevangenschap zouden gaan tussen heidense naties (Hosea 8:7-14).

Deze traumatische gebeurtenissen gebeurden aan de oude naties Israël en Juda,omdat zij misleide leiders volgden, die hen deden zondigen en zich afkeerden van God en Zijn wegen.

Het is tragisch dat de westerse volken - zich niet bewust van de lessen van hun eigen geschiedenis - nu dezelfde dingen doen.

Tenzij zij zich bekeren en zich keren naar God, wachten deze moderne Israëlieten hetzelfde lot in de niet al te verre toekomst!

• • • • • • •

Om meer te leren over de geboden van Jezus Christus, kunt U ons boekje De Tien Geboden aanvragen.

Om meer te leren over het verbazingwekkend plan dat God in bewaring heeft voor de wereld, kunt U ons boekje Uw Uiteindelijke Bestemming aanvragen.