Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Key Events Just Ahead”  door Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2017.

Uw leven zal binnen enkele jaren absoluut op zijn kop gezet worden. Dit artikel legt uit hoe en waarom!

Werkelijk onthutsende veranderingen staan voor de deur voor onze wereld  – in het bijzonder voor de Amerikaanse volkeren en die van Britse afkomst. Moge God ieder van u die dit leest helpen te ontwaken! Na zo’n 65 jaar in Gods Werk, moet ik u deze ernstige waarschuwing geven nu ik het nog kan.

Veel mensen zullen grijnslachen en excuses vinden om wat ik u ga vertellen te negeren of kleineren. Maar, zoals de oude zegswijze zegt: “de praktijk zal het leren”. Want u zult niet heel lang meer hoeven te wachten om het begin van deze schokkende veranderingen te zien plaatsvinden. In feite is een aantal ervan al onderweg!

In 2015 hebben vijf liberale rechters van het Supreme Court [het Federaal Hooggerechtshof] van de Verenigde Staten elke staat van het land het homo-huwelijk opgelegd, waardoor een grondwettelijk recht in het leven werd geroepen op basis van gerechtelijke goedkeuring! Mannen die mannen huwen. Vrouwen die vrouwen huwen. Onze steeds meer verwarde en perverse cultuur blijft doorgaan met deze omkering van de aloude traditionele moraal als overwinning te vieren en de druk voor vergelijkbare rechten verspreid zich naar alsmaar meer landen over de wereld.

Wat deze mensen, die gevangen zijn in hun perversiteiten, nalaten te erkennen is dat de Schepper en Auteur van het ware huwelijk volledig genegeerd wordt en dat Zijn Woord gelasterd wordt door deze rebellie tegen een eerbiedwaardig instituut dat Hij Zelf heeft ingesteld! Zal daarom de almachtige God werkelijk actie ondernemen vanwege het homo-huwelijk? Wat zal er gebeuren met onze volkeren vanwege onze aanhoudende moord op miljoenen ongeboren baby’s? Wat staat ons te wachten wegens de toename van overspel, met miljoenen koppels die samenleven alsof het er niet toe doet? Wat zal er van onze maatschappij terechtkomen nu traditionele families steeds verder afgebroken worden en hedonisme in al zijn vormen uitgroeit? Wat zal het resultaat zijn van deze hele zelfzuchtige, hedonistische, goddeloze benadering van onze volkeren?

Ik zal u nu een korte en bondige opsomming geven van een aantal van de belangrijkste profetische veranderingen die vlak voor ons liggen. Aan deze opsomming zouden nog veel meer punten kunnen worden toegevoegd. Maar dit zijn enkele van de profetische zaken die zullen gebeuren waar wij van de Wereld van Morgen u al jarenlang voor waarschuwen – al decennialang. Bedenk daarbij, zoals ik later zal uitleggen, dat het Bijbelse bewijs voor deze geprofeteerde veranderingen in veel artikelen in het tijdschrift Tomorrow’s World en in veel van onze profetische boekjes, die allemaal gratis zijn aan te vragen, heel helder naar voren is gebracht. Maar u heeft een overzicht nodig van het grote geheel [big picture] van wat vlak voor ons ligt, om te weten waar u op moet letten bij de spoedig aanbrekende veranderingen in de  wereld en om inspiratie op te doen voor uw gebeden tot de Almachtige God.

Nu, wat zal er binnenkort gaan gebeuren?

Twaalf doorslaggevende veranderingen vóór de deur

Punt 1. De neerwaartse spiraal van Amerika zal doorgaan totdat de natie is vernietigd. Natuurlijk zullen er op weg daar naartoe kleine ups en downs zijn, maar, tenzij de Amerikanen zich bekeren, zal de God van de hemel hun nationale trots en macht breken – ongetwijfeld inclusief de financiële macht die de Amerikaanse droom mogelijk heeft gemaakt, die zovelen in de wereld bewonderden.

Punt 2. De militaire macht van de Engelstalige naties zal alsmaar verder verzwakken en uiteindelijk vernietigd worden. De Verenigde Staten en Groot Brittannië hebben samen de Eerste en Tweede Wereldoorlog gewonnen en verscheidene andere opmerkelijke conflicten. Maar, tenzij wij ons bekeren, gaat het vanaf nu alleen nog maar bergafwaarts! Tenzij wij ons bekeren, zullen wij nooit meer een belangrijke oorlog winnen. Voordat u zelfgenoegzaam begint te grinniken, let alleen nog maar enkele jaren meer goed op en u zult het zien gebeuren.

Punt 3. Een combinatie van krachtige, steeds heviger wordende natuurrampen zal blijven plaatsvinden, om de macht van de van de  Angelsaksen en Kelten afstammende naties te verzwakken en te vernietigen. Want het is de almachtige God die werkelijk het weer onder controle heeft. Lang geleden waarschuwde God onze voorvaderen: “En Ík heb zelfs de regen u onthouden, nog wel drie maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde. Twee, drie steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE” (Amos 4:7-8).

Punt 4. Vanwege bovenstaande crises zullen de Amerikaanse en Britse naties spoedig toenemende droogte en hongersnood tegemoet zien. Steeds meer mensen zullen werkeloos zijn, niet in staat de stijgende prijzen van het schaarse voedsel en water te betalen; er zal een schokkende toename zijn in het aantal families dat honger zal lijden. Verwacht niet alleen rellen vanwege banentekort,  maar ook voedseloproeren met als gevolg massale burgerlijke onrust!

Punt 5. Epidemiën zullen in toenemende mate gaan plaatsvinden! Seksueel overdraagbare aandoeningen zoals AIDS, syfilis, gonorroe en herpes zullen de rij aanvoeren vanwege de verachtelijke leefstijlen en goddeloze wegen van onze naties. De eeuwige God zal de verdorven en bandeloze praktijken, die steeds toonaangevender zijn, niet meer ongestraft laten. God laat niet met zich spotten!

Punt 6. De soevereiniteit van de Engelstalige naties zal enorm verzwakken en zelfs worden overgenomen door immigranten wier waarden tegengesteld zijn aan de erfenis van hun gastlanden. Vanwege politieke druk en ook de sociale druk, veroorzaakt door drugshandel en andere criminaliteit in het noorden van Mexico, kan de V.S. verwachten dat het vreselijke geweld langs haar zuidelijke grens door zal gaan en zal intensiveren – met duizenden mensen in toenemende aantallen geslagen, verminkt, verkracht en vermoord.

Punt 7. Islamitische radicalen zullen zich beginnen te laten gelden in de V.S. als nooit tevoren, een fenomeen dat eerder voornamelijk tot Europa beperkt bleef. Zij zullen eisen dat Amerikaanse burgers door hun moslimwetten bestuurd worden. Let op toenemende intimidatie – met gebruikmaking van politieke correctheid maar ook door openlijk geweld – van lokale besturen, als deze extremisten hun zin niet krijgen.

Punt 8. China zal niet de grootmacht van de 21e eeuw zijn. Geteisterd door toenemende financiële en sociale problemen zal de Chinese invloed afnemen en zal een door Duitsland geleid Europees Rijk op de voorgrond treden  in de wereld. Het uiteenvallen van de huidige structuur van de Europese Unie, met de ondergang of ineenstorting van de euro, zal gevolgd worden door de krachtige aaneensluiting van tien naties in Europa – geleid door een zeer charismatische sterke man. Die sterke man zal het geprofeteerde “beest”zijn, dat in Openbaring 17 en 18 besproken wordt. Dit zal de uiteindelijke herleving van het historische Heilige Romeinse Rijk zijn, dat Europa eeuwenlang heeft gedomineerd. Het zal de machtigste menselijke entiteit op de hele aarde worden (zie Openbaring 13).

Punt 9. De meeste waarnemers zien vandaag een gemoderniseerde en verwarde rooms-katholieke kerk, beschadigd door pedofilieschandalen en andere immorele praktijken. Tegengesteld aan vele verwachtingen, openbaart profetie dat de komende jaren een gereactiveerde, verenigde en krachtige roomse kerk zal opkomen met wereldleidende invloed. Tegen het einde van dit tijdperk zal de leider van die kerk blijkbaar wonderen verrichten. De Bijbel beschrijft deze man als iemand die letterlijk “… vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen” (Openbaring 13:13). Deze leider en zijn kerk, die samenwerken met het herleefde Heilige Romeinse Rijk, zullen het ware volk van God vervolgen, net zoals zij dit deden in de donkere middeleeuwen (Openbaring 17:6).

Punt 10. Uit vrees voor de macht van deze religieus-politieke heropleving van het oude Romeinse Rijk, zal een groep Arabische staten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika een alliantie vormen, geleid door een heerser die in de Bijbel beschreven wordt als de “koning van het zuiden” (Daniël 11:40-45). Deze koning en zijn strijdkrachten zullen de komende Europese beestmacht provoceren of aanvallen. Hun actie zal een gevaarlijke onbezonnen oorlog in het Midden-Oosten veroorzaken die uiteindelijk de zich verbreidende dreiging van de Islam zal verpletteren.

Punt 11. God zal, meer dan ooit tevoren, de Amerikaanse en Britse volkeren letterlijk doen beven door middel van aardbevingen. Toen Hij de gebeurtenissen van de eindtijd beschreef, profeteerde Jezus Christus: “en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen …” (Lukas 21:11). Cynici zeggen soms dat zij geen statistische toename van betekenis zien in het aantal of de ernst van recente aardbevingen – maar met de groeiende wereldbevolking is het onmiskenbaar dat miljoenen meer mensen dan ooit tevoren getroffen worden. En deze aardbevingen zijn zeker aan het toenemen, ongeacht wat spotters zeggen. Niet alleen mensen die de Bijbel bestuderen hebben de grote toename opgemerkt van krachtige aardbevingen in de afgelopen jaren, van Haïti en Chili op het westelijk halfrond, tot Japan, Sumatra, Christchurch, Italië en andere landen op het oostelijk halfrond. De grote God, die niet slechts het weer onder controle houdt, maar Zijn hele schepping, zegt: “… Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven” (Hebreeën 12:26). Wat voor beving is ervoor nodig om de meeste mensen wakker te schudden? Met een toename van miljoenen mensen van de Amerikaanse en Britse volkeren beginnen Gods wet en Zijn statuten te verachten, de hele wijze van leven zoals in de Bijbel wordt uiteengezet. Dus begint de almachtige God nu, precies zoals is geprofeteerd, in toenemende mate in te grijpen om ons wakker te schudden!

Punt 12. Tot slot zal de ware Jezus Christus – de Christus van de Bijbel – terugkeren naar deze aarde als Koning der koningen (Openbaring 11:15). Schokkend genoeg zullen, omdat de naties van deze wereld zo volledig misleid zijn, honderden miljoenen boze mensen letterlijk strijden tegen Jezus Christus Zelf  – alsof Hij een gevreesde buitenaardse indringer uit de ruimte zou zijn – als Hij terugkeert naar planeet Aarde om de vrede en gezond verstand te herstellen in deze verwarde wereld (Openbaring 17:14)!

Aan het einde van dit tijdperk zal het grootste deel van de mensheid verschrikkelijk in verwarring verkeren door Satan de duivel en zal zij allerlei perversiteiten omarmen – zoals we zien in de tegenwoordige transgender-beweging – samen met kwalijke religieuze praktijken waarin de ware God gelasterd wordt, en tot zelfs duivelaanbidding aan toe. Ontelbare miljoenen misleide mensen zullen God vervloeken wanneer Hij Zijn plagen uitstort in een poging hen nederig te maken en te doen ontwaken”. “En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken” (Openbaring 16:11).

Bid voor begrip!

Vrienden, de basis voor heel wat van deze ontzagwekkende gebeurtenissen wordt nu al gelegd! In de komende jaren van uw leven, zult u deze dingen zien gaan gebeuren. Denk eraan, tenzij wij in de V.S. en Groot-Brittannië en andere hedendaagse Israëlitische naties ons oprecht bekeren en de Schepper God beginnen te dienen en gehoorzamen – de God van de Bijbel – zullen onze levens nooit meer hetzelfde zijn.

Mensen die het tijdschrift Tomorrow’s World  al lange tijd lezen, weten dat ik gewoonlijk niet zo openhartig en levendig naar de lezers toe wordt wanneer ik de vreselijke gebeurtenissen die vlak voor ons liggen beschrijf. Maar nu wij onze eigen volkeren zo uitzinnig en opgewonden en laaghartig zien worden in hun rebellie tegen de ware God – zoals in toenemende mate getoond wordt in onze kranten die de groeiende seksuele verwarring en de ontaarding van het traditionele huwelijk lijken toe te juichen – vind ik het mijn door God gegeven verantwoordelijkheid u te helpen zich te realiseren, meer dan ooit tevoren, waar dit allemaal toe zal leiden.

Beste lezer, begrijp dit alstublieft goed! De almachtige God is nooit onder de indruk en laat zich niet intimideren door de verblinde en verwarde mannen en vrouwen van het Amerikaanse hooggerechtshof en onze federale en nationale wetgevende machten. Noch wordt Hij uitgedaagd door enig nietig menselijk wezen of groep van mensen. De zeer reële God van de Bijbel zegt: “… Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;” (Jesaja 46:9-10).

U dient dus te begrijpen waarom deze afschuwelijke gebeurtenissen spoedig zullen plaatsvinden. Nogmaals, ons tijdschriften, onze boekjes en websites hebben de laatste paar jaar hun best gedaan om dit alles duidelijk te maken. Maar u, nieuwe lezers, luisteraars of kijkers, denk alstublieft na. Wij hier in Amerika en de andere naties van Britse afstamming hebben alle gelegenheid gehad om de geïnspireerde openbaring van God – de heilige Bijbel ‒ te bestuderen en te begrijpen . Maar wij hebben de God van de Bijbel klaarblijkelijk verworpen. In feite hebben wij de Tien Geboden als gids voor ons Christelijk leven verbannen. In toenemende mate verbieden wij zelfs het gebruik van de woorden God of Jezus in veel van onze openbare bijeenkomsten.

Het is beslist verbazingwekkend als u bedenkt dat, de laatste 200 jaar of langer, dergelijke uitdrukkingen van respect voor de Almachtige er bijna altijd bij hoorden! Maar ondertussen doen veel van onze belijdende christelijke leiders mee met interreligieuze conferenties of religieuze bijeenkomsten waar Boeddha of Allah vereerd worden, tegelijk met de aanbidding van hun vervalste versie van Jezus Christus! De meeste officieel belijdende christenen lijken zich niet bewust te zijn van, of geen respect te hebben voor de krachtige leringen van de ware Jezus Christus van de Bijbel die zei, onder vele andere van dergelijke uitspraken: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

Waar Christendom is niet slechts een optie tussen vele gelijkwaardige religies. Het is de unieke Waarheid die als enige de ware wetten , de oorsprong en het doel van het leven uitlegt en hoe dat ontzagwekkende doel te bereiken. Maar, nogmaals, Satan de duivel heeft een meesterlijk werk gedaan door de hele wereld volledig te misleiden. De apostel Paulus werd geïnspireerd om Satan te beschrijven als “de god van deze eeuw” (2 Korinthe 4:4), en de “… aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2). De geliefde apostel Johannes beschrijft hem als de “… duivel en satan … , die de hele wereld misleidt …” (Openbaring 12:9).

Als God uw geest aan het openen is – misschien door dit Werk – dan moet u de dingen die ik nu zeg op een of andere manier gaan bewijzen. Want als ik gelijk heb, dan staan u en uw geliefden op het punt de meest gruwelijke en traumatische gebeurtenissen van de hele menselijke geschiedenis te ervaren. Jezus Christus verzekerde zijn discipelen: “Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal” (Markus 13:19).

Ergens op deze aarde, heeft de almachtige God een ware Kerk met ware dienaren die u de echte Waarheid zullen onderwijzen. Het is aan u om God te zoeken en om zorgvuldig uit te zoeken en te bewijzen waar God werkzaam is.

Bid voor moed

Vrienden, als u bereid bent de achtergrond van het boek Ezechiël in Bijbelse woordenboeken en andere bronnen zorgvuldig te bestuderen, dan zult u zien dat het geschreven werd tussen 593-571 v. Chr. U zult ook zien dat het vroegere Huis Israël rond 721 v. Chr. in Assyrische gevangenschap was genomen – ruim 100 jaar voordat het boek Ezechiël werd geschreven! Echter, in heel het boek Ezechiël beschrijft God keer op keer de bestraffingen die Hij van plan is te brengen over het Huis Israël. Zijn waarschuwing, zoals Hij duidelijk uitlegt, was niet slechts voor het Huis Juda (het huidige Joodse volk), dat toen een natie apart van Israël was (Ezechiël 3:1, 17; 4:1-6; 5:4).

Als u Ezechiël zorgvuldig bestudeert, wordt het overduidelijk dat de meeste profetische gebeurtenissen die God beschrijft toekomstige gebeurtenissen zijn die zullen plaatsvinden tegen de tijd van het einde, als de huidige afstammelingen van het oude Israël nogmaals in gevangenschap zullen gaan. Als u ons onthullende boekje De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën wilt bestuderen, kunt u voor uzelf bewijzen dat de Angelsaksische/Keltische volkeren – verspreid over de V.S., het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika, evenals de vredelievende volkeren van Noordwest-Europa – werkelijk de afstammelingen zijn van de zogenaamde tien verloren stammen van Israël. Met die kennis zult u zien dat tientallen grote eindtijdprofetieën rechtstreeks spreken tot de huidige afstammelingen van het oude Israël. Dit is een zeer belangrijke sleutel om profetieën voor de eindtijd te begrijpen. En deze profetieën beginnen nu, op dit moment – vlak voor onze ogen ‒ in vervulling te gaan!

In Ezechiël 33 verklaart God dat hij een “wachter” heeft aangesteld om Israël te waarschuwen wat het moet doen in de eindtijd. Wij van de Wereld van Morgen maken deel uit van het Werk van de levende Christus en dragen de verantwoordelijkheid van “wachter” te zijn in de eindtijd! Wij begrijpen dat, voor de meeste mensen, de boodschap die wij prediken slechts een getuigenis zal zijn en niet warm onthaald zal worden. Echter, het feit dat u dit artikel leest betekent dat God u nu heel waarschijnlijk roept om deze boodschap te begrijpen en erop reageren! Als u oprecht geïnteresseerd bent om meer te leren over en de ware profetische gebeurtenissen die vlak voor ons liggen, te begrijpen, vraag dan alstublieft onze gratis boekjes aan – en bestudeer ze goed samen met uw Bijbel –  met de titels: De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën, Veertien tekenen die Christus’ terugkeer aankondigen!, Het beest van Openbaring, Het Midden-Oosten in de profetieën, Openbaring: het mysterie ontsluierd!, en Wie of wat is de antichrist?. U kunt deze gratis boekjes aanvragen via de website wereldvanmorgen.nl of u kunt ze online lezen.

Wij in dit Werk willen serieus u  van dienst zijn. U kunt erachter komen – als u dat serieus wilt – dat wij toegewijd zijn om de grote opdracht van Jezus Christus op een krachtige manier uit te voeren. Wij zijn ons ervan bewust dat dit betekent dat wij misschien onze comfortabele levens in de wereld moeten opgeven. Omdat wij de Waarheid van God krachtig verkondigen, weten wij dat onze vrienden en familieleden ons misschien zelfs zullen gaan haten vanwege het verkondigen van een boodschap die niet populair is. Maar, omdat wij de vrees voor God hebben en omdat wij werkelijk weten dat het Zijn wil is dat wij een boodschap prediken die de meeste mensen in onze verblinde maatschappij niet zullen accepteren aan het einde van dit verwarde tijdperk, zijn wij bereid dit te doen – omdat wij weten dat God ons heeft bevolen dit te doen!

Dus bestel alstublieft – voor uw eigen bestwil – deze gratis boekjes en het andere materiaal hierboven genoemd, en bewijs voor uzelf dat wat wij zeggen waar is! Vraag God vervolgens om het geloof en de moed om te handelen naar deze Waarheid. Laat mij u verzekeren dat de komende jaren van uw leven de twaalf mijlpalen die ik hierboven heb genoemd veel krachtiger zullen worden dan de meeste mensen tegenwoordig maar zelfs kunnen beginnen zich te realiseren. Deze gebeurtenissen die de wereld zullen veranderen zullen een zeer groot effect hebben op de Amerikaanse manier van leven, de zogenaamde American way of life. Zij zullen een zeer groot effect hebben op onze lezers die in Canada, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en elders in de Engelstalige wereld leven – en uiteindelijk de hele aardbol omvatten. U dient dus God te vragen om het begrip en de moed om werkelijk voor uzelf de Waarheid die uw Schepper nu gratis beschikbaar heeft. Deze spoedig komende geprofeteerde gebeurtenissen zullen letterlijk duizenden mensen “doen beven” en wakker schudden – en ik bid en hoop dat u bij degenen bent die God roept voordat deze eindtijdgebeurtenissen vernietiging over onze volkeren brengen.

Moge God u het begrip en de nederigheid geven om te handelen naar wat ik hier geschreven heb – en u over te geven aan de God van de Bijbel. Wij in dit Werk van de levende Christus zijn inderdaad Gods wachters om u te waarschuwen – van te voren – voor wat er vlak voor ons ligt. Deze komende gebeurtenissen die ik heb beschreven zijn zeer reëel, en zij zullen uw leven voor altijd veranderen. Moge God u helpen te handelen naar Zijn Waarheid voordat het te laat is!